Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Spółki handlowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Czynności właścicielskie w procesie przekształcania spółek handlowych
100%
XX
Jedną z ważniejszych czynności w procesie przekształcenia spółek jest podjęcie uchwały o przekształceniu. Bezpośrednio przed powzięciem uchwały w sprawie przekształcenia spółki zarząd w spółkach kapitałowych albo wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółkach osobowych powinni ustnie przedstawić istotne elementy treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. (fragment tekstu)
EN
Polish legislator introducing the crucial regulations for the companies transformation institution has assumed that the choice of one or the other type of a company as an economic activity conduct should provide the participants of the economic and legal turnover with direct benefits. Transformation is of use to adjust the type of the company to the scope of undertaking, capital engagement, scale of employment, reduction of the partner's influence on current management of the company or exclusion of the controlled partners' rights in the framework of running the economic activity. The criterion of a reasonable, effective, and appropriate organizational and legal form of the company should constitute the indicator of the commercial company choice through which entrepreneurs would be able to execute their activities in market economy. Ownership activities (decisive ones) are particularly based on adoption of a resolution by the owners concerning the transforma-tion and making declarations on the partners' participation in the transformed company. It is necessary to appoint members of the trans-formed company bodies or denominate partners who run company matters and who represent it in the ownership phase. Moreover, it is necessary to conclude company agreement or sign the statutes. (original abstract)
EN
In the paper the author makes an attempt at defining and interpreting the notion of the seat of a commercial company. The issue is vital especially when the shareholders of a company decide to transfer its the seat to another country. The doctrine and judicature are not uniform in the way they define the notion of a company's seat what gives rise to qualification problems with respect to the fact whether the seat is transferred as subject to discretion or maybe the seat of the company is understood as its corporate (business) office where the actual business activity is being conducted, or perhaps it is its registered office. The problem in a direct way impacts the principle of freedom of business activity. The aim of the paper is to develop a uniform standing on when it is possible to proceed with cross-border transmission of a company's seat. The author conducts linguistic and functional analysis of Polish and European regulations, doctrinal views as well as judicature of Polish courts and the Court of Justice of the European Union (CJEU). The author of the paper suggests that it should be assumed that the seat of a commercial company is, in fact, its registered office, what in consequence will cause fewer problems in the process of its transfer to another country. The paper tries to confirm this assumption through the analysis of relevant domestic and EU regulations, the judicature of Polish courts and of CJEU.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono funkcjonowanie spółek prawa handlowego na podstawie informacji zawartych w ankiecie, która została przeprowadzona i opracowana przez wszystkie Izby Skarbowe. Przebadano 400 spółek.
EN
The paper includes the results of the questionnaire surveys carried out In 1988 by the Ministry of Finance at 49 treasury departments in Poland. The survey was concerned with the evaluation of the functioning of commercial partnerships established in 1987. The author discusses in detail the descriptive part of the survey results. The respondents answered ten questions asked by the Ministry of Finance. The questions were concerned mainly with the expediency, effectiveness and profits derived from the activities of such economic subjects, the reasons for their foundation, and even the names of the partners. Besides, the paper includes the table informing on the number and structure of the commercial partnerships which were formed over the period of 18 months, since the introduction of the new regulations. Thus, the paper is the first thorough, unpublished evaluation of the functioning of companies in Poland, pointing out the positive and negative effects of their activities.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problematykę zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki według kodeksu handlowego z 1934 r. Omówiono również zaskarżenie uchwały o przekształceniu w ujęciu Kodeksu spółek handlowych.
EN
In this article, the author discusses selected aspects of the issue of challenging a resolution on the transformation of a commercial company in court. Article 567 of the Commercial Companies Code addresses this issue. This is a new regulation without a direct equivalent in the Commercial Code that was in force up to l January 2001. Numerous questions of interpretation arise from the legislative technique applied by the legislature. Indeed, in accordance with article 567 § l of the Commercial Companies Code, in order to overturn or establish the invalidity of a resolution on the transformation of the company, it is necessary to apply the regulations on appealing a resolution of the general assembly of a joint-stock company contained in articles 422-427 of the Commercial Companies Code. This reference gives rise to a host of practical problems. In this article, the author analyses in detail the premises of this case, the existence of which is an essential condition for compliance with the claim to overturn or establish the invalidity of the resolution on transformation. The author also reviews court case issues relating to, among others, the right to bring action, the manner in which the respondent company is represented, the deadline for appealing the resolution, the jurisdiction of the court and the consequences of the issued ruling. This last issue is especially key given the possibility - envisaged under article 423 § l of the Commercial Companies Code - of separate but strictly interrelated proceedings taking place simultaneously: on overturning or establishing the invalidity of the resolution on transformation; and on entering the transformed company into the register. Due to the character and size of the study, not all questions could be discussed in requisite detail. Among others, one very interesting concept was not addressed, namely the so-called non-existent resolutions concept. The article ends with a presentation of the final conclusions. (original abstract)
XX
Zapis windykacyjny został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w ramach nowelizacji Kodeksu cywilnego dokonanej ustawą z 18.03.2011 r., z mocą obowiązującą od 23.10.2011 r. Od 1.01.2020 r. rozszerzeniu o ogół praw i obowiązków w spółce osobowej uległ natomiast katalog składników majątku spadkodawcy, które mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego. Konstrukcja zapisu windykacyjnego ogółu praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej wywołuje jednak wątpliwości co do jej jurydycznego kształtu i zastosowania w praktyce obrotu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na te problemy oraz podjęcie próby ich rozwiązania.(abstrakt oryginalny)
EN
Vindicatory record was introduced into the Polish legal system as part of the amendment to the Civil Code introduced by the Act of March 18, 2011. The provisions of Article 9811-9816 of the Civil Code have been in force from October 23, 2011. As of January 1, 2020, the catalog of the testator's property that may be the subject of a vindicatory legacy has been extended. According to the added to art. 9811 § 2 of the Civil Code point 5, the subject of the vindicatory record may be the body of the rights and obligations of a partner in a partnership. The mere extension of the enumerative catalog contained in Art. 9811 § 2 of the Civil Code however, does not resolve the controversy related to the structure of the vindicatory record of the body of the rights and obligations of a partner in a partnership, but raises new doubts as to the juridical shape and application of this institution in partnerships. The purpose of this article is to identify these problems and to make attempt to solve them.(original abstract)
XX
W stosunkach spółek handlowych - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych - znajduje zastosowanie klauzula generalna zasad współżycia społecznego i klauzula dobrych obyczajów. W stosunkach wewnętrznych spółek handlowych klauzule te jednak podlegają uwzględnieniu w takim zakresie, w jakim przepisy kodeksu cywilnego stosuje się z uwagi na naturę stosunku prawnego spółki handlowej (art. 2 k.s.h.). Rozbieżności poglądów dotyczących istoty obu klauzul są konsekwencją występowania w nich zwrotów niedookreślonych. W obu przypadkach wskazuje się na odesłanie przede wszystkim do norm moralnych, obyczajowych, uczciwości, przyzwoitości. Specyficzny zbieg (konkurencja) klauzul generalnych zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w stosunkach spółek handlowych występuje w przypadkach, gdy ten sam ich aspekt podlega ocenie w różnych spółkach przy wykorzystaniu jednej lub drugiej klauzuli. Stanowi to konsekwencję posługiwania się przez kodeks cywilny przede wszystkim klauzulą zasad współżycia społecznego, a przez kodeks spółek handlowych - klauzulą dobrych obyczajów oraz ujęcia wzajemnej relacji tych kodeksów jako lex generalis - lex specialis (art. 2 k.s.h.). Taka konkurencja obu klauzul jest widoczna przede wszystkim w dwóch płaszczyznach: oceny zakresu swobody umów przy kształtowaniu umowy spółki handlowej (art. 3 k.s.h.) oraz zaskarżania uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych. Wydaje się, że na gruncie kodeksu spółek handlowych należy przyjąć, że klauzula "dobre obyczaje" jest odpowiednikiem klauzuli "zasady współżycia społecznego", występującej w kodeksie cywilnym. Ze względu na szeroki zakres stosowania tych klauzul najbardziej uzasadnione wydaje się uznanie, że wyznaczają one pewien model właściwego, uczciwego postępowania w stosunkach międzyludzkich. Można je uznać za pewien konglomerat norm społecznych o zróżnicowanej proweniencji, zarówno mających uzasadnienie moralne, jak i obyczajowe, organizacyjne czy nawet ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Both the general clause of rules of social conduct and the one of good practices apply in corporate relations - both internal and external ones. However, in internal relations of commercial companies, these clauses are accounted for to the same extent the provisions of the civil code are applied due to the nature of the legal relation of a commercial company (Art 2 of the Code of Commercial Companies). The diversity of opinions concerning the essence of both clauses results from the presence of indeterminate phrases in them. What is indicated in both cases is the reference to, primarily, moral and social norms, honesty and decency. The specific concurrence of general rules of social conduct and good practices in the relations of commercial companies occurs when the same aspect is subject to appraisal in different companies, applying one or the other clause. This is the consequence of the civil code applying mainly the clause of rules of social conduct whereas the code of commercial companies - the one of good practices, and the definition of the mutual relation of both codes as the one of lex generalis - lex specialis (Art. 2 of the Code of Commercial Companies). Such a concurrence of both clauses is primarily present on two planes: the appraisal of the scope of the freedom of contract in forming contracts of commercial companies (Art. 3 of the Code of Commercial Companies) and actions against company resolutions. It seems that it needs to be adopted that as regards the code of commercial companies the clause of "good practices" is equivalent to the one of 'rules of social conduct' that is present in the Civil Code. Due to the wide scope of application of these clauses, it seems most justified to recognize that they establish a certain model of appropriate honest and decent conduct in human relations. They can be seen as a kind of a conglomerate of social norms of various origin, that is norms that can be justified on moral, social, organisational or even economic grounds. (original abstract)
XX
Druga połowa 2011 r. przyniosła kilka kolejnych nowelizacji ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej Ksh), mających na celu m.in. usprawnienie procedury powoływania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uproszczenie fuzji i podziałów spółek oraz przekształcania indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej pod własnym nazwiskiem w spółkę kapitałową. Zmiany te zostaną omówione w artykule.(fragment tekstu)
9
Content available remote Prawo podmiotowe z artykułu 583 KSH
60%
XX
Artykuł 583 § 5 uregulował kwestię odpowiedzialności spadkobiercy wspólnika spółki jawnej do momentu uzyskania przez niego statusu komandytariusza w spółce komandytowej lub akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej (w spółce przekształconej spadkobierca odpowiada na zasadach ogólnych).(fragment tekstu)
EN
If a heir to a deceased partner of a registered partnership claims to be granted the status of a limited partner, the registered partnership is obliged to grant the status of a limited partner to such a heir unless other living partners adopt a resolution to dissolve the partnership. The claims made by the heir to the deceased partner of the registered partnership are also taken into consideration if other living partners of the registered partnership adopt a resolution to transform the registered partnership into a limited joint-stock partnership and to grant the heir the status of a limited partner. The heir is obliged to report the claim within six months of coming into the inheritance, in accordance with Art. 584 § 4 of the Polish Commercial Companies' Code. If the registered partnership takes into consideration claims of the heir to the deceased partner, it is obliged to fulfill conditions provided for in Art. 557-561 of the Polish Commercial Companies' Code. It must be noted that in the process of transform-ing the partnership heirs to the deceased partner are not partners. Heirs become partners at the moment of making a statement about partici-pation in the transformed partnership. Such a statement must be made in writing because of the clause of nullity. If within six months of coming into the inheritance the heir is granted the status of the limited partner or the shareholder of the limited joint-stock partnership, or the partnership is dissolved during that period, then he is liable for the partnership liabilities in accordance with the regulations of the law of succession. Analysis of the issues regulated in Art. 583 of the Polish Commercial Companies' Code makes it possible to state that the regulation is vague, uncommunicative, has loopholes, and raises problems and arguments in practice.(original abstract)
XX
Łączenie się spółek handlowych stanowi jedną z postaci szeroko rozumianych procesów przekształceniowych tych spółek, unormowanych w tytule IV k.s.h., zatytułowanym "Łączenie, podział i przekształcanie spółek". Należy ono do praktyki rozwiniętego obrotu gospodarczego, wpływając również na prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Konsekwencje procesu łączenia spółek dla zbiorowych stosunków pracy nie spotkały się dotąd z szerszym zainteresowaniem w piśmiennictwie. Tymczasem kwestia ta wiąże się z istotnym problemem teoretycznoprawnym. Zachodzi bowiem potrzeba oceny, czy w ramach zbiorowych stosunków pracy istnieje pole do stosowania konstrukcji następstwa prawnego pod tytułem ogólnym (sukcesji uniwersalnej), opartej na przepisach kodeksu spółek handlowych, czy też należy ograniczyć się do przepisów prawa pracy określających skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 23¹ k.p.). Kwestia ta rzutuje na konsekwencje łączenia spółek kapitałowych w sferze układowej i regulaminowej, które są przedmiotem rozważań autora. (abstrakt oryginalny)
EN
Merger of companies is a legal way of widely treated process of transformation of company. Above-mentioned process belongs to the practice of developed market economy. This text focuses on the legal consequences of merger of companies in collective labour relations, including collective agreements and regulations established in a merging company. These consequences depend on the answer whether the concept of universal succession of the company formated as a result of merger which is provided by Polish commercial law may be applied to the relations between the parties of collective labour relations, with special regard to collective agreements. (original abstract)
11
Content available remote Następstwo prawne w przekształceniu spółek handlowych
60%
XX
W artykule zaprezentowano instytucję przekształcenia, a także problematykę zakresu następstwa prawnego na gruncie przepisów prawa publicznego (np. prawa podatkowego czy prawa administracyjnego itp.). (fragment tekstu)
EN
Analysis of the content of art. 553 of the Commercial Companies Code and provisions concerning tax law (art. 93a Tax Ordinance Act) allows concluding a general conclusion that, on the background of public law, similarly like in case of merging companies, there is a valid legal effect (universal succession), as opposed to the rule of continuation valid in private law. Admittedly, such a dualism seems a kind of inconsequence, however the performed analysis of both groups of regulations doesn't allow, according to the valid legal condition to accept another opinion. In the tax regulations the following expressions are used: "established company (set up) as a result of transfomation shall enjoy all the rights and bear all the obligations of a company being transfonned" (art. 93a Tax Ordinance Act), or a tax identification number " is moved to legal successor in case of being transformed". They suggest that, during a period of transfonnation, we consider two entities. In case there are two entities, we can't apply the rule of continuation but a legal effect only (universal succession). This regulation differs from regulations of Commercial Companies Code, especially when discussing the elear expression "a transformed company shall enjoy all the rights and bear all the obligations of a company being transfonned". Perhaps, the cause of the lack of coherence between regulations of private law and public law constitutes the fact that those previous ones come from the period of the Commercial Code validation which regulation didn't settle up clearly the rule of continuation. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu analizę sposobu prezentacji danych porównawczych w podstawowych elementach sprawozdań finansowych jednostek oraz ocenę prawidłowości tej prezentacji w nietypowej dla jednostki sytuacji, jaką jest zmiana formy prawnej.(fragment tekstu)
EN
This article depicts the problem of presentation of comparative information in financial statements prepared in an unusual situation as a change of legal form. In research the financial statements of 253 entities were analyzed. Overall majority of enterprises discloses the comparative data like every accounting period was a financial year. The article shows how to present the comparative information providing useful information to users of financial statements.(original abstract)
XX
Celem ustawy z 26 lipca 2000 r. kodeks spółek handlowych, oprócz unowocześnienia dość archaicznych unormowań kodeksu handlowego z 1934 r., było także dostosowanie polskich unormowań w tym zakresie do wymogów prawa europejskiego. Przedmiotem zainteresowania autora artykułu jest określenie zasady równego traktowania akcjonariuszy (zapis art. 20 ustawy), przy odwołaniu się do przyjętego w teorii prawa rozumienia pojęcia "zasady prawa", a także do dorobku polskiej i niemieckiej doktryny prawa spółek. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, na ile treść art. 20 ustawy, zmieniła stan prawny w porównaniu do unormowań obowiązujących na gruncie Kodeksu Handlowego.
XX
Artykuł dotyczy problematyki obowiązku lojalności w handlowych spółkach osobowych. Zdaniem autora de lege lata brak jest podstaw dla konstruowania takiego "ogólnego" obowiązku. Powinien on być wprowadzony de lege ferenda, co jednak wymaga dalszych pogłębionych studiów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the duty of loyalty in commercial partnerships. According to the author, as the law currently stands, there is no basis for constructing such a 'general' duty. However, it should be introduced in future legislative amendments, which requires further in-depth studies.(original abstract)
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest prokura, szczególny rodzaj pełnomocnictwa przewidziany w kodeksie handlowym. Omówiono samoistny (niezależny) charakter prokury; stosunek podstawowy (wewnętrzny), z którego płynie dla prokurenta upoważnienie i obowiązek do podejmowania działań na rzecz spółki handlowej; odpowiedzialność cywilną prokurenta wobec spółki-mocodawcy.
EN
The object of this article is procuration, special type of proxy provided for in the commercial code. Discussed independent character of procuration; basic relation (internal) from which follow for procuration authorisation duty to take actions in aid of trading company; civil responsibility of procuration towards authority company.(M.P.)
XX
Likwidacja spółki handlowej, bez względu na przyczynę oraz sposób jej przeprowadzania, wymaga wykonywania wielu obowiązków, wynikających z ustaw o podatku dochodowym, o VAT oraz z przepisów o ewidencji i identyfikacji podatkowej.(fragment tekstu)
XX
Ostatnie lata przyniosły zmiany w strukturze akcjonariatu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyraźnie widoczny jest wzrost udziału free-floatu, czyli akcjonariuszy mających niewielki (poniżej 5%) udział w spółkach. Ta grupa akcjonariuszy ma zazwyczaj mały wpływ na to, co dzieje się w spółkach, wyrażając swoje poparcie lub dezaprobatę przez "głosowanie nogami". Jednocześnie jednak jest to grupa akcjonariuszy, której zachowania najsilniej oddziałują na bieżący kurs akcji. Wśród inwestorów notyfikowanych można zaobserwować systematyczny spadek udziału instytucji finansowych, przy zauważalnym wzroście udziału podmiotów państwowych i firm. W konsekwencji z jednej strony wykształciła się grupa stabilnych akcjonariuszy angażujących się w sprawy spółek, których akcje posiadają, z drugiej zaś występuje liczna zbiorowość akcjonariuszy drobnych, nie związanych ze spółkami, ale mających duży wpływ na kurs ich akcji. W konsekwencji zachodzących zmian można w kolejnych okresach oczekiwać rosnącej zmienności kursów akcji, co jednak będzie miało malejący wpływ na sytuację poszczególnych spółek, zwłaszcza tych, w których swoją pozycję umocnili decydenci, czyli akcjonariusze długoterminowi sprawujący w spółkach realną władzę. Odrębną kwestią są występujące w poszczególnych spółkach konflikty między akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny lub akcjonariuszami dominującymi a akcjonariuszami mniejszościowymi i drobnymi. Konflikty te mogą wynikać z realnie istniejących sprzeczności interesów, bądź też być konsekwencją przyjmowania przez te grupy akcjonariuszy innej perspektywy czasowej w ocenie efektów działalności spółek. Akcjonariusze sprawujący kontrolę nad spółkami zazwyczaj związani są z nimi w dłuższym horyzoncie czasowym i z takiej perspektywy oceniają ich wyniki, podczas gdy inwestorzy portfelowi i drobni akcjonariusze koncentrują się na bieżących wynikach finansowych. Problematyka ta może stać się przedmiotem dalszych, pogłębionych badań dotyczących struktury akcjonariatu spółek publicznych. (fragment tekstu)
EN
The financial crisis whose symbol is the collapse of the Lehman Brothers bank in September 2008 also affected capital markets. It indicated the problem of a higher risk of as a result of a widespread investors' speculative approach, connected with the shortening of the period of investment and the detachment of investment decisions from the situation of the companies themselves. The article presents the research results which were to answer the question whether the crisis led to crucial changes in the investors' approach. The first, theoretical section includes as a review of selected classification of shareholders indicating the expected behaviour of their individual groups. The second, empirical section is devoted to the analysis of changes in the structure of shareholding of the companies quoted on the Securities Stock Exchange including the changes in the level of share concentration of notified shareholders. The results point to the polarisation of investors' behaviours: on the one hand the strategic shareholders (notified physical persons, companies and state entities) play a stabilising role, on the other the financial and remaining investors (trading in small packets of shares) affect the growing changeability of share prices through their transactions. (short original abstract)
XX
Decyzja o likwidacji spółki rodzi wiele problemów natury księgowej. Spora część z nich wynika z braku jasnych regulacji i niezharmonizowania przepisów. Artykuł poświęcony jest zagadnieniom, z którymi zmierzyć się musi księgowy spółki prawa handlowego postawionej w stan likwidacji z innych przyczyn aniżeli upadłość. Spółka taka chce lub musi się rozwiązać kończąc swój byt prawny, z czym wiąże się wykreślenie z rejestru sądowego. O ile przy tym rozwiązanie spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych obowiązkowo poprzedza postępowanie likwidacyjne jest dobrowolne, ale dogodne, gdyż ułatwia osiągnięcie celu, jakim jest rozwiązanie spółki.(fragment tekstu)
19
Content available remote Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
60%
XX
Cechy odnoszące się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprawiły, że ta forma organizacyjna spółki kapitałowej zyskała niezwykłą popularność w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przyczyniło się do tego wiele czynników, a między innymi i to, że założenie takiej właśnie formy osoby prawnej jest stosunkowo mało skomplikowane, a fakt wyłączenia odpowiedzialności osobistej wspólników za zaciągnięte przez nich zobowiązania, stwarza wręcz korzystne warunki do tego, aby tego rodzaju jednostkę organizacyjną zakładać dla nieuczciwych celów jak chociażby dla uniknięcia odpowiedzialności finansowej przez poszczególnych przedsiębiorców, czy też w celu ograniczenia odpowiedzialności osobistej. Widząc te zagrożenia ustawodawca krajowy, ale też i europejski, wprowadził do wydawanych orzeczeń szereg reguł utrudniających lub eliminujących całkowicie możliwości nielegalnego wykorzystywania tej formy prowadzenia działalności gospodarczych. W szczególności działania te odnoszą się do zapewnienia należytej ochrony majątkowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, ale nade wszystko kapitałowi zakładowemu funkcjonującej już spółki. Takie działanie nakierowane jest przede wszystkim na utrzymanie stabilizacji finansowej wewnątrz funkcjonującego podmiotu, a z drugiej strony na ochronę uprawnień wierzycieli spółki. Działania dokonywane w sposób nielegalny mogłyby doprowadzić do sytuacji, w której odzyskanie zaangażowanych środków finansowych, przy jednoczesnym nielegalnym postępowaniu jej udziałowców, bądź osób wykonujących funkcje jej organów byłyby wręcz niemożliwie. W związku z tym w treści artykułu opisane zostały w sposób przykładowy zagadnienia, odnoszące się do funkcji i zasad, czy też procedur, które mają za zadanie wyeliminowanie tego typu zagrożeń z punktu widzenia zasad uczciwości kupieckiej niepożądanych i szkodliwych dla samej spółki, jak i wspólników oraz ich kontrahentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Popularity of a limited liability company combined with a relatively simple, so uncomplicated procedure and the establishment and operation, meant that it has become in recent years a very popular not only in Poland, a form of doing business. Therefore, it also beheld attractiveness to those, who would exploit its weaknesses for quite unfair. Recognizing this problem to the provisions of commercial law relating to the limited liability company introduced a number of safeguards intended to protect its financial stability, and thus protect the capital. It is not without significance in this context is the fact that the same has been provided for adequate protection of its creditors. Thus, each operating system has been created instruments that complement each other. (original abstract)
XX
Spółka komandytowa, obok spółki jawnej, należy do osobowych spółek prawa handlowego. Różnica między nimi sprowadza się do odmiennie uregulowanej zasady odpowiedzialności wspólników za spółkę oraz prowadzenia jej spraw. Przez ponad 25 lat spółka komandytowa była nieobecna w systemie prawnym. Powróciła ustawą z dnia 31 sierpnia 1991 roku. Artykuł ma na celu spopularyzowanie zagadnienia spółki komandytowej. Autorka omówiła warunki powstania i rozwiązania spółki komandytowej, przedmiot działalności, wkład i sumę komandytową, reprezentację spółki oraz prawa i obowiązki komandytariuszy.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.