Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera opis programowego generatora pakietów w sieciach komputerowych, działającego w środowisku heterogenicznym, w połączeniu z programem odbiorczym umożliwiającym pomiar statystyk jakości usług sieciowych. Zaprezentowano także porównanie z konkurencyjnymi rozwiązaniami oraz możliwe zastosowania powstałego narzędzia.
EN
The article describes a software packet generator for computer networks. It is designed to work in heterogeneus environment (both TCP/IP and ATM) , and includes a recevier measuring traffic and QoS statistics. A short comparison to existing tools is presented, and possible uses are described.
EN
This paper briefly presents the generator of a network traffic. It is able to simulate different types of transmissions, and to measure their parameters. It can be used for checking existing network, ting different possibilities of its enlargement, or for verifying simulations done using other programs. The program architecture and behavior is described, along with conclusions, based on the implementation. The software consists of two parts: a network agent and a supervising program. This separation allows the measurement to be remotely managed via the TCP/IP. A short comparison to the existing commercial software of this kind is also presented.
PL
Artykuł skrótowo opisuje generator ruchu w sieci. Generator może symulować różne rodzaje transmisji oraz mierzyć ich parametry. Może być używany do badania istniejących sieci, testowania różnych możliwości ich rozbudowy lub też do weryfikowania symulacji dokonanych przy użyciu innych programów. Opisano strukturę programu i jego działanie. Program składa się z dwóch części: agenta sieciowego oraz programu-nadzorcy. Taki podział pozwala zdalnie zarządzać pomiarami poprzez połączenie TCP/IP. Zaprezentowano również krótkie porównanie z istniejącymi komercyjnymi narzędziami tego rodzaju.
PL
W artykule jest przedstawiona jedna z podstawowych metod kwantowej dystrybucji klucza - protokół BB84. Wyjaśnione są niezbędne podstawy informatyki kwantowej oraz omówione są metody implementacji przy zastosowaniu technik optyczych.
EN
In article is presented one of basic method quantum key distribution - BB84 protocol. Basics of quantum computer science are explained. Methodes of implementation with use of optical technics are discused.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ zastosowania mechanizmów kształtowania ruchu na przesyłanie pakietów w sieciach czysto optycznych oraz opisano zasady przesyłania pakietów w takich sieciach. Zaproponowano własny algorytm opóźniający wprowadzenie pakietu do sieci w zależności od jej obciążenia oraz zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych
EN
The article describes the influence of introducing traffic shaping mechanisms to pure optical networks. Routing algorithms in such networks are presented. The authors propose a new traffic shaping algorithm allowing to delay insertion of a packet into the network basing on router load.
PL
Celem pracy było opracowanie modelu analitycznego reprezentującego zmiany modulacji i schematu kodowania MCS użytkowników mobilnych sieci LTE. Na bazie wyników analizy obszarów w zasięgu komórki LTE na których dostępne są poszczególne poziomy MCS podjęto próbę stworzenia opisu matematycznego, by móc przedstawić model analityczny czasu przebywania urządzeń w danym obszarze sieci komórkowej.
EN
The purpose of this paper was the creation of analytical model which represents the changes of modulation and coding scheme (MCS) used by mobile users in LTE network. Based on results of analysis of areas with different MCS in LTE cell was taken the attempt to create mathematical description of the time consumed in certain MCS.
PL
W artykule opisano koncepcję budowania prywatnych sieci ATM przy wykorzystaniu standardu PNNI. Opisane są możliwości konfiguracyjne przełącznika firmy FORE związane z PNNI. Na koniec opisano strukturę sieci ATM zbudowanej w IITiS PAN.
EN
In the article is described concept of projecting of private ATM network that use PNNI standard. Possibilities of PNNI configuration in FORE switches are presented. On the end, the structure of ATM network built in IITiS PAN is escribed.
PL
Celem pracy było opracowanie modelu analitycznego reprezentującego zmiany modulacji i schematu kodowania MCS użytkowników mobilnych sieci LTE. Na bazie wyników analizy obszarów w zasięgu komórki LTE na których dostępne są poszczególne poziomy MCS podjęto próbę stworzenia opisu matematycznego, by móc przedstawić model analityczny czasu przebywania urządzeń w danym obszarze sieci komórkowej.
EN
The purpose of this paper was the creation of analytical model which represents the changes of modulation and coding scheme (MCS) used by mobile users in LTE network. Based on results of analysis of areas with different MCS in LTE cell was taken the attempt to create mathematical description of the time consumed in certain MCS.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości kształtowania ruchu udostępniane przez QoS w sieciach wykorzystujących rutery pracujące w tym systemie. Zaprezentowano najczęściej stosowane metody kolejkowania pakietów oraz możliwości ich wykorzystania do filtrowania ruchu. Omówiono także zbudowaną w IITiS PAN testową sieć komputerową oraz przeprowadzone w niej testy wybranych kilku metod.
EN
The article presents possibilities of traffic shaping build in Linux. Described functions allows to maintain the Quality of Service (QoS) in networks based on Linux routers. The second chapters enumerates a few most widely used queuing disciplines and packet filtering methods. The last part contains the description of the network installation build in IITiS PAN and some experiment made there.
PL
Praca prezentuje opis symulacji stacji roboczej w sieci ATM. Przedstawiono środowisko symulacji OMNeT++, badania przeprowadzone w celu uzyskania charakterystyk protokołów oraz konstrukcję samej symulacji.
EN
This work presents a ATM workstation simulation. An overview of the OMNeT++ framework is presented, then the actual simulation, with explantation of the structure and methods for acquiring protocol's characteristics.
PL
Równoważenie obciążenia w sieciach komórkowych pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów radiowych w sieciach o nierównomiernym rozkładzie użytkowników w przestrzeni. Proporcje mocy nadawania stacji bazowych w sąsiednich komórkach mają znaczący wpływ na wybór użytkowników, których można przełączyć pomiędzy komórkami w celu wyrównania obciążenia. W artykule przedstawiono analizę proporcji obszarów pokrytych przez trzy modulacje wykorzystywane podczas transmisji danych w sieciach LTE w zależności od mocy nadawania stacji bazowych. Opisanomodel analityczny pozwalający wyznaczyć lokalizacje, w których występują optymalne warunki do przełączenia użytkowników.
EN
Load balancing allows to increase the efficiency of radio resources usage in the mobile networks with non uniform distribution of devices. Proportion of transmit power in neighbour cells have a big influence on decision what devices to switch between base stations to balance the load. The article shows the analysis of the proportion between the areas covered by three modulations which depends on transmit power of LTE base station. In the article was described the analytical model which allows to find the location where are the best conditions to handover the user devices.
11
Content available remote Modeling the IEE 802.11 networks MAC layer using diffusion approximation
51%
EN
The article presents an analytical model of wireless networks using the IEEE 802.11 protocol to access the transport medium. The model allows to determine such key factors of the quality of service as transmission delays and losses. The model is based on diffusion approximation approach whichwas proposed three decades ago to model wired networks. We show that it can be adapted to take into consideration the input streams with general interarrival time distributions and servers with general service time distributions. The diffusion approximation has been chosen because of fairly general assumptions of models based on it, hard to be represented in Markov models. A queueing network model can have an arbitrary topology, the intensity of transmitted flows can be represented by non-Poisson (even selfsimilar) streams, the service times at nodes can be defined by general distributions. These assumptions are important: because of the CSMA/CA algorithm, the overall times needed to sent a packet are far from being exponentially distributed and therefore the flows between nodes are non-Poisson. Diffusion approximation allows us also to analyse the of transient behaviour of a network when traffic intensity is changing with time.
PL
Przedstawiono model analityczny sieci bezprzewodowej, w której dostęp do łącza jest zgodny ze standardem IEEE 802.11. Model pozwala wyznaczyć podstawowe dla oceny efektywności pracy sieci parametry, takie jak opóźnienie transmisji i prawdopodobieństwo straty przesyłanych pakietów. Model wykorzystuje metodę aproksymacji dyfuzyjnej, jedną z metod tworzenia kolejkowych modeli sieci komputerowych, stosowaną od ponad trzydziestu lat w modelowaniu sieci przewodowych. Z punktu widzenia teorii kolejek, do zalet aproksymacji dyfuzyjnej nalezą: możliwość analizy stanów nieustalonych, a więc opisu zachowania się kolejek przy zmiennych w czasie natężeniach transmitowanych strumieni danych, uwzględnienie w opisie stanowisk dowolnych rozkładów między nadchodzącymi zadaniami i dowolnych czasów ich obsługi, opis dowolnych topologii sieci stanowisk obsługi. Są to cechy modelu bardzo pożądane także przy opisie sieci bezprzewodowych, gdzie w wyniku stosowania w standardzie IEEE 802.11 algorytmu CSMA/CA rywalizacyjnego dostępu do łącza, transmitowane strumienie danych odbiegają mocno od strumieni Poissona, a przesyły charakteryzują się zmiennym natężeniem. Artykuł pokazuje, jak rywalizacyjny algorytm dostępu do łącza wpływa na wartość średnią i wariancję czasu obsługi uwzględniane w modelu dyfuzyjnym, a następnie na parametry przesyłanych strumieni danych.
12
Content available remote A model of TCP flows dynamics
51%
EN
The fluid-flow approximation models iuvestigate with much success the dynamics and stability of TCP/RED connections. Their main assumption is that the fluctuations of variables characterizing the behaviour of the couuectioiis are relatively small, that enables the linearization of model and the use of traditional control analysis tools to obtain such measures as Bode gain, phase margins, tracking error or delay margin. The coutribution of this article is twofold: (i) preserving linear fluid-flow model, we propose its extension to the case when a network is composed of wired and wireless part. In this case we consider a variant of TCP algorithiu (TCP-DCR) and fluid-flow differential equations representing the size of congestion window. mean queue at the bottleneck router and loss probability at a RED queue are supplemented with terms representing constant loss probability due to transmission in wireless pait and probability that a fraction of these errors is recovered by a liuk levei mechanism. The decrease of congestion window due to TCP mechanism is delayed to allow the link protocol to deal with the errors. The nonlinear model is linearized and may be used to check the stability of closed-loop control. (ii) We propose to replace the linear fluid flow model of the congested router queue and its AQM politias by more complex one, based on diffusiou approximation. The model will allow us to follow the queue evolution and its dynamics as well as the dynamics of congestion control, also when the transmission is far from the working point, including the case of saturated buffer. It might be especially useful when the counection dynamics is investigated in presence of large uncontrolled flows of UDP.
PL
Modele oparte na aproksymacji płynnej pozwalają na analizy funcjonowania połączeń TCP w obecności aktywnych metod zarządzania kolejką, takich jak RED. Wykorzystując lineralizacje modelu aproksymacji płynnej wokół punktu pracy, można dokonać badania stabilności połączenia TCP wykreślając wykresy Bode'go oraz Nyquista. W artykule rozwinięto dwa zagadnienia: (i) Zaproponowano rozszerzenie modelu aproksymacji płynnej znanego z Literatury o przypadek sieci zbudowanej z 2 części - przewodowej i bezprzewodowej. Autorzy rozpatrują wariant algorytmu regulacji rozmiaru okna protokołu TCP o nazwie TCP-DCR, dla którego wyznaczono równania różniczkowe aproksymacji płytnnej opisujące rozmiar okna TCP. długość kolejki oraz prawdopodobieństwo strat pakietów w koejce RED, uwzględniające straty pakietów w bezprzewodowej części sieci. Opracowany model jest następnie zlineralizowarry w celu przeprowadzenia analizy stabilności, (ii) Autorzy proponują zastąpić liniowy model przeciążonego rutera modelem opartym na aproksymacji dyfuzyjnej, pozwalającym na bad zmian długości kolejki w obecności zewnętrznych źródeł ruchu np. UDP.
PL
Znanych jest wiele rozwiązań problemu rozgłaszania wiadomości w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Rozwiązania te różnią się w zależności od wielkości sieci, dostępności informacji o topologii, modelu komunikacji, wymagań gwarancji dostarczenia wiadomości itp. Sieci dedykowane są do różnych zastosowań i różnią się specyfiką występujących w nich problemów związanych z komunikacją. W artykule przedstawiono kilka znanych rozwiązań problemu rozgłaszania oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie, dedykowane do specyficznego problemu sieci typu AMI (Advanced Metering Infrastructure – zaawansowana infrastruktura pomiarowa). Sieć ta zakładała model komunikacji jeden-do-wielu, stosunkowo niewielką dynamikę zmian w sieci, możliwość istnienia długich ścieżek na drodze transmisji oraz szereg innych wymagań. Analizowane algorytmy nie spełniały postawionych wymagań. Artykuł opisuje opracowaną metodę i porównuje ją do wybranych rozwiązań referencyjnych.
EN
There exists a number of solutions to the problem of messages broadcast in wireless ad-hoc networks. The solutions differ depending on the size of the network, availability of topology information, communication model, requirements on message delivery guarantee etc. The networks are dedicated to different applications and they differ with specificities of communication problems. The paper presents several known solutions of broadcast problem and shows proprietary solution, intended for specific network of AMI (Advanced Metering Infrastructure) type. The network has one-to-many communication model, relatively small dynamics of changes in the network and other requirements. Analyzed algorithms do not meet all the requirements. The article describes developed method and compares it to chosen reference solutions.
EN
The paper presents the result of an evaluation of the performance of different message broker system configurations, which lead to the construction of the specific architecture guidelines for such systems. The examples are provided for an exemplary middleware messaging server software - RabbitMQ, set in high availability - enabling and redundant configurations. Rabbit MQ is a message queuing system realizing the middleware for distributed systems that implements the Advanced Message Queuing Protocol. The scalability and high availability design issues are discussed and the possible cluster topologies and their impact is presented. Since HA and performance scalability requirements are in conflict, scenarios for using clustered RabbitMQ nodes and mirrored queues are interesting and have to be considered with specific workloads and requirements in mind. The results of performance measurements for some topologies are also reported in this article.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny wydajności różnych konfiguracji systemów spełniających rolę rozdzielacza wiadomości (Message Broker), które prowadzą do wyznaczenia konkretnych wytycznych architektonicznych dla takich systemów. Przykład zrealizowano przy użyciu przykładowego oprogramowania serwera komunikacyjnego middleware – RabbitMQ, zestawionego w konfiguracji wysokiej dostępności. RabbitMQ jest systemem kolejkowania wiadomości, który realizuje funkcje pośredniczące (ang. middleware) dla systemów rozproszonych, używając do tego zadania zaawansowanych protokołów kolejkowania wiadomości. W artykule omówiono zagadnienia projektowe dotyczące skalowalności i wysokiej dostępności, jak również przedstawiono możliwe topologie klastrów i ich wpływ na zdefiniowane parametry działania. Ponieważ wymagania HA i skalowalność, a zatem wydajność, są w konflikcie, rozpatrywano scenariusze z różnym wykorzystaniem kolejek w pełni redundantnych oraz dublowanych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wydajności dla niektórych topologii, jak również konkluzje co do drogi do osiągnięcia optymalnej architektury.
PL
W artykule przedstawiono model kolejkowy służący do oceny funkcjonowania dużego systemu sieciowego, w skład którego wchodzi rozbudowany system bazodanowy. Opisywany system jest systemem rzeczywistym. Zebrane wyniki pracy systemu posłużyły do budowy modelu działania aplikacji interakcyjnych, na podstawie łańcuchów Markowa, aproksymacji dyfuzyjnej i symulacji zdarzeń dyskretnych. Porównanie ich z rzeczywistymi wynikami umożliwiło sprawdzenie przydatności użytych metod w rzeczywistych warunkach.
EN
The article presents a queueing model for performance evaluation of a large database system at an assurance company. Measurements were collected inside the working system to construct a synthetic model of applications activities. We apply simulation, Markov and diffusion models - their comparison, based on real data, may better verify the utility of particular methods than usual academic examples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.