Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jon amonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main aim of this study was to analyze of the adsorption equlibrium of ammonia ions from artificial aqueous solutions by natural and synthetic zeolites. The tested material has constituted two natural and two synthetic zeolites. Rich in clinoptilolite natural zeolites come from Dylągówka deposit (Poland) and Sokyrnytsya deposit (Ukraine). Synthetic materials were represented by zeolites obtained during hydrothermal reaction of NaOH with fly ash e.i. sodalite and Na-X. For examined materials the mineralogical-chemical characteristic was carried out. Also the thermal activation at temperature 200oC during 24 h on tested materials was conducted in order to test an influence of temperature on sorption properties. For both type of materials (before and after thermal activation) the textural parameters, the cation exchange capacity (CEC) were determine and batch experiment were conducted. For sorption investigations the solutions of NH4Cl about different concentrations (form 50 to 500 mg/dm3) were used. The dominant component in mineralogical composition of natural zeolites was clinoptilolite. Synthetic zeolites were represented by sodalite with small amount of mullite. Rich in Na-X material apart form secondary amount of mullite contained quartz. Results have shown that the highest cation exchange capacity have Na-X (257 mval/100 g), the lowest value was obtained for zeolite from Dylągówka 35 mval/100 g. The obtained sorption data were fitted by Langmuir and Freundlich isotherms. The result has shown that the Langmuir model fits better with experimental data. The best sorbents of ammonia ions from aqueous solution turned out zeolite from Sokyrnytsya, the worst was Dylagówka zeolite. The thermal activation did not influence on tested materials sorption.
PL
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zeolitów naturalnych i syntetycznych do usuwania jonów amonowych z roztworów wodnych. Materiał badawczy stanowiły dwa zeolity naturalne i dwa syntetyczne. Materiały naturalne bogate były w klinoptilolit. Pochodziły ze złoża Dylągówka (Polska) i Sokyrnytsya (Ukraina). Syntetyczny materiał zeolitowy reprezentowany był przez zeolity otrzymane w wyniku reakcji hydrotermalnej NaOH z popiołem lotnym tj. sodalit i Na-X. Dla analizowanych materiałów dokonano charakterystyki mineralogiczno-chemicznej. W celu polepszenia właściwości sorpcyjnych przeprowadzono również aktywację termiczną w temperaturze 200oC przez 24 h. Dla materiałów wyjściowych i aktywowanych termicznie przeprowadzono badania teksturalne, oznaczono pojemność jonowymienną CEC oraz przeprowadzono badania sorpcji metodą statyczną. W tym celu wykorzystano laboratoryjnie przygotowane roztwory NH4Cl o różnym stężeniu (od 50 do 500 mg/dm3). Dominującym składnikiem w składzie mineralnym surowców naturalnych był klinoptilolit. Natomiast syntetyczne zeolity reprezentowane były przez sodalit z podrzędnym udziałem mullitu. Materiał zasobny w Na-X dodatkowo poza mulitem zawierał niewielkie ilości kwarcu. Badania wykazały, że najwyższą pojemnością jonowymienną CEC charakteryzuje się syntetyczny materiał Na-X (257 mval/100 g), natomiast najniższą wartość uzyskano dla zeolitu z Dylągówki 35 mval/100 g. Uzyskane wyniki sorpcji wykazały lepsze dopasowanie izoterm sorpcji Langmuira dla każdego z badanych materiałów. Najlepszym sorbentem względem jonów amonowych okazał się zeolit ze złoża Sokyrnytsa, najgorsze właściwości wykazał zeolit z Dylągówki. Aktywacja termiczna nie wpłynęła na poprawę właściwości sorpcyjnych badanych materiałów.
3
Content available remote Industrial tests on the production of nitrogen-sulphur fertilizers
84%
EN
Zakłady Azotowe ,,Kędzierzyn" S.A. have been manufacturing nitrogen-sulphur fertilizer of a trade name Salmag GM with sulphur for a few years. Anhydrite was a source of sulphur foi* this fertilizer until the year 2000. The industrial test results during which anhydrite was partially substituted with phosphogypsum coming from ZCh ,,Wiz6w" S.A. are presented. The products exhibiting very good physicochemical properties (similar and sometimes even better compared with the products obtained only with anhydrite) were obtained during the tests. The product has increased the water contents, yet not decreasing its quality. The tests were totally successful. Anhydrite may be partially substituted with phosphogypsum in the present system operating in ZAK.
EN
Removal of Ni(II), Cu(II), Zn(II), and Pb(II) ions from wastewater from municipal sewage treatment plants was investigated. Adsorption and ion exchange methods are most commonly used for removal of heavy metal ions from wastewater. Bentonite and palygorskite from a large number of sorbents are specially interesting because of their physicochemical properties. Sorption process of the above mentioned ions was investigated with SEM and TEM methods.
PL
Przedmiotem badań jest usuwanie jonów Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II) z wód osadowych z komunalnych oczyszczalni ścieków. Do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków najczęściej wykorzystuje się metody adsorpcyjne i wymianę jonową. Z dużej grupy sorbentów na szczególną uwagę ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne zasługują bentonit i pałygorskit. Proces sorpcji wyżej wymienionych jonów badano metodą SEM oraz TEM.
PL
W artykule przedstawiono i zsyntetyzowano wyniki badań dotyczących zastosowania klinoptylolitów i diatomitów do usuwania wybranych zanieczyszczeń z roztworów wodnych. Klinoptylolit pochodzący ze Słowacji skutecznie usuwał jony amonowe z roztworów o małej twardości, a jego regenerację prowadzono za pomocą chlorku sodu. Zarówno klinoptylolit jak i diatomit (pochodzący z Polski) sorbowały zanieczyszczenia ropopochodne z roztworów wodnych. Zużyte sorbenty regenerowano termicznie. Badane minerały stanowiły również dobre podłoże do rozwoju i immobilizacji mikroorganizmów prowadzących proces nitryfikacji oraz biodegradacji substancji ropopochodnych.
EN
Results of tests on the applicability of clinoptylolite and diatomite for removing of impurities from water solutions are presented and synthesized. Clinoptylolite from Slovakia proved effective in removing ammonium ions from low-hardness solutions and its regeneration is carried out with the use of sodium chloride. Both clinoptylolite and diatomite (from Polish source) sorbed oil related impurities from water solutions. Spent sorbents were thermally regenerated. Tested minerals constituted also a good basis for growth and immobilization of microorganisms which run the process of nitrification and biodegradation of oil related substances.
EN
Growing deficit of underground and surface waters in Poland draws attention to the issue of searching new sources of water collecting. In the article the research was carried out over the possibility of using reversed osmosis (RO) for adaptation of infiltration water, a mixture of underground and surface waters. In the research process, water after coastal infiltration, taken from a well situated by an infiltration basin, was used. The research cycle was divided into tour periods: May-June, September-October, November-December, February-March. It is related to observed changes of value parameters of infiltration water.
PL
Podjęto próbę określenia optymalnych parametrów technologicznych procesu odwróconej osmozy (RO) z uwzględnieniem efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń. Dokonano również, na podstawie modelu matematycznego, oceny przyczyn zmniejszania się strumienia permeatu w RO. Badania prowadzono w 3 etapach różniących się pod względem przyjętych parametrów technologicznych, jak również rodzajów zastosowanych próbek wody infiltracyjnej i modelowej. Niezależnie od zastosowanego układu technologicznego, w celu ustalenia dawki związków azotu oraz zmian jakim podlegają w procesie odwróconej osmozy oznaczano: stężenie azot amonowy, azotanów(V), azotanów(III), TKN metodą Kjeldahla oraz przewod-ność elektrolityczną (EC). W prowadzonych badaniach proces odwróconej osmozy (RO) przebiegał w układzie ciągłym z częściową recyr-kulacją koncentratu na asymetrycznej membranie kompozytowej z poliamidu aromatycznego o spiralnej kon-strukcji modułu membranowego. Efektywność procesu odwróconej osmozy określano przez wyznaczenie zależ-ności objętościowego strumienia permeatu od czasu, przy ciśnieniu 1,1 MPa dla wody redestylowanej, modelowej oraz dla wody infiltracyjnej bez wzbogacania i ze wzbogaceniem związkami azotu, a także przez wyznaczenie współczynnika retencji oznaczanych związków azotu.
PL
W pracy zbadano wpływ klinoptylolitu naturalnego i zawierającego jony NH4+ na ekspansję zapraw wywołaną reakcją wodorotlenków sodu i potasu z reaktywnym kruszywem żwirowym. Doświadczenia wykazały, że 20% dodatek klinoptylolitu naturalnego początkowo zmniejsza ekspansję, jednak po 1170 dniach wyniosła ona 0,162%. Dodatek klinoptylolitu, w którym jony sodu i potasu częściowo były zastąpione jonami NH4+ zmniejszył natomiast ekspansję zapraw po tym czasie do 0,004%. Natomiast ekspansja zapraw bez klinoptilolitu wynosiła 0,76 %. Uzyskane wyniki świadczą, że stosowanie klinoptylolitu zawierającego jony NH4+ niezwykle efektywnie zmniejsza ekspansję wywołaną reakcją wodorotlenku sodu i potasu z reaktywnym kruszywem.
EN
In the work the effect of natural clinoptilolite and containing NH4+ ions, after ions exchange, on the expansion of alkalis with reactive gravel reaction has been examined. The experiments have shown that addition of 20% of natural clinoptilolite firstly decreases expansion, but after 1170 days it increases to 0.162 %, The addition of clinoptilolite with NH4+ ions, partially substituting Na+ ions, the diminution of expansion to 0.004% has caused. However, the expansion of the mortars without clinoptilolite addition was reaching 0.76%. The experimental results for mortars with clinoptilolite containing NH4+ ions were showing that this addition has the effect of decreasing this expansion very effectively.
8
67%
PL
Przedmiotem artykułu jest rozpatrywanie możliwość usuwania związków azotu z wody infiltracyjnej przy pomocy odwróconej osmozy oraz ich wpływ na pracę osmotycznej membrany wykorzystując do tego modelowanie matematyczne oparte na trzech wybranych modelach stosowanych wcześniej w innych procesach membranowych. W celu zwiększenia efektywności proponowanej techniki usuwania form azotu z wody przeprowadzono rozpoznanie przyczyn zmniejszania się strumienia permeatu w procesie membranowym. Wykazano możliwości zastosowania tych opracowań w określeniu zmian wydajności strumienia permeatu podczas filtracji wody infiltracyjnej z podwyższoną zawartością związków azotu. Na tej podstawie wyznaczono udział oporów warstw będących następstwem różnych rodzajów "foulingu" membran. Zweryfikowano model opisujący zmiany strumienia permeatu w czasie: model "relaksacyjny". Zastosowanie modelu Hermii, opisującego filtrację w warunkach stałego ciśnienia, pozwoliło określić najbardziej prawdopodobny mechanizm blokowania porów membrany i wykorzystując strumień permeatu opisany, jako czasowe zmiany oporów transportu masy w filtracji membranowej. Poszukiwanie optymalnego rozwiązania, uzyskanie maksymalnej jednostkowej ilości permeatu w czasie jednego cyklu sprowadza się do zadania optymalizacji z pojedynczą funkcją celu. Analizowane modele pozwalają na ocenę natury analizowanych zjawisk oraz umożliwiają prognozować zmianę strumienia permeatu mając do czynienia z wodą infiltracyjną zanieczyszczoną formami azotu.
EN
The subject of this article thesis is taking into consideration possibilities of eliminating compounds of nitrogen from infiltation water with a reversed osmosis and their influence on the work of the osmotic membrane by utilizing mathematical modelling based on three selected models applied earlier in the other membranous processes. In order to increase effectives of the suggested technology of eliminating forms of nitrogen from water, the close examination of the reasons of a reduction in the stream of permeate during a membranous process, were conducted. Possibilities of applying selected models in order to describe changes in efficiency of the stream of permeate during filtering of infiltration water of increased amount of nitrogen compounds. The role of resistance of levels as a result of different kinds of "fouling" membranes was described. The model describing changes in the stream of premeate in period of time, called the relaxative model, was verified. The application of the Hermi model, describing the process of filtration in conditions of permanent pressure, let me define the most probable mechanism of blocking the membranous pores and using the stream of permeate described as temporary changes in resistance of mass transport during membranous filtration. Searching the most favourable solution and an acquisition of the maximum unit of quantity of permeate during one cycle is resolved into the purpouse to optimalize. Analysed models consent to assess (describe) the nature of analysing phenomena and they enable to predict the change of stream of permeat in infiltration water contaminated by forms of nitrogen.
PL
W pracy omówiono wyniki wieloletnich badań jakości wód głównych dopływów jeziora Miedwie i wielkości wnoszonych ładunków składników nawozowych do tego jeziora. Jezioro Miedwie, jedno z największych w województwie zachodniopomorskim, od 1976 r. jest podstawowym źródłem wody pitnej dla Szczecina. Od tego czasu trwają prace porządkujące gospodarką wodno-ściekową i ograniczające ujemny wpływ rolnictwa na jakość retencjonowanych wód. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono zmiany stężenia składników nawozowych i wnoszonych ładunków, szczególnie w latach 2000-2004, w okresie trwających zmian w użytkowaniu rolniczym zlewni jeziora. Ładunki składników nawozowych wnoszone do jeziora były bardzo zróżnicowane i w największym stopniu zależały od opadów i przepływów w badanych rzekach. Duże ładunki tych składników wnoszone do jeziora Miedwie, szczególnie z małych zlewni rolniczych, potwierdzają potrzebę prowadzenia działań ochronnych, technicznych i przyrodniczych, w celu poprawy jakości wód dopływających do jeziora.
EN
The results are presented of long term studies on water quality and nutrient loads delivered to Lake Miedwie. Lake Miedwie, one of the largest lakes in Western Pomerania, is since 1976 the main drinking water resource for Szczecin. Since that time many works have been done to improve water and sewage management, and to reduce negative effects of agriculture on water quality. Changes of nutrient concentrations and loads were estimated, particularly for the years 2000-2004 i.e. during the process of agriculture restructuring and land use changes. Nutrient loads delivered to Lake Miedwie were highly differentiated and depended mostly on rainfall and water flow in studied rivers. High loads delivered to Lake Miedwie, especially from small agricultural catchments, confirm the need of protective and technical operations to improve water quality in inflowing rivers.
Energetyka
|
2020
|
tom nr 9
428--432
PL
W artykule opisano opracowaną przez ENERGOPOMIAR metodę usuwania jonu amonowego ze ścieków pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin. Innowacyjność metody pozwoliła na uzyskanie w 2020 roku patentu. Kluczowym rozwiązaniem poprawiającym skuteczność metody oraz pozwalającym na prowadzenie procesu oczyszczania w łagodniejszych dla środowiska warunkach jest zastosowanie pary jako nośnika dla wydzielanego amoniaku. Szybka odpowiedź układu na zmianę parametrów procesowych oraz modułowy charakter proponowanej instalacji umożliwiają jej stosowanie zarówno w już istniejących, jak i projektowanych oczyszczalniach ścieków.
EN
The article describes the method of ammonium ion removal from wastewater generated by wet FGD plants which has been prepared by „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. In 2020 the method was patented thanks to its innovation. A key solution which enhances effectiveness of this method and enables a treatment process at conditions less severe to the environment is the use of steam as a released ammonia carrier. A quick response of the system to the change in process parameters and its modular character make it possible to use it both in the existing as well as the designed wastewater treatment plants.
11
Content available Jakość wody do spożycia w gminie Gniew
59%
PL
W pracy przedstawiono ocenę jakości wody do spożycia przez ludzi, która jako jedyny z podstawowych komponentów środowiska mieści się w definicji żywności. Analizę jakości wody przeprowadzono na podstawie wyników badań wód podziemnych w obszarze miasta i gminy Gniew z lat 2007-2012. W analizowanym okresie najczęściej przekraczającymi dopuszczalną normę parametrami fizykochemicznymi były: mętność, barwa, żelazo, mangan i jon amonowy. W wodzie z ujęcia Wielkie Walichnowy stwierdzono anomalię fluorkową, która była pochodzenia naturalnego.
EN
This paper presents an assessment of the quality of water intended for human consumption, which as the only one of the basic components of the environment fits with the definition of food. Water quality analysis was based on the test results of the groundwater in the cities and villages Gniew in the years 2007-2012. In the analyzed period, usually in excess of the permissible standard physicochemical parameters were: turbidity, color, iron, manganese and ammonium. In the water from the Grand Walichnowy uptake a fluoride anomaly was found, which was of natural origin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.