Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fusarium equiseti
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The pathogenicity of Fusarium avenaceum, F. culmorum and F. equiseti to thyme was examined in present work. Isolates of tested fungi originated from various herbs plants. The effect of Fusarium spp. post-culture liquids and water suspensions of Fusarium spp. spores on germination of thyme schizocarps was studied in the laboratory. The effect of Fusarium spp. on the shooting up and healthiness of seedlings was carried out in the climatic chamber conditions using the method with infested soil. It was shown, that harmfulness of F. avenaceum, F. culmorum and F. equiseti to thyme, regardless of the origins of fungi isolates, was expressed by inhibition of schizocarps germination and by limiting of seedlings numbers and their growth. The symptoms of infection were a necrosis of shoots and roots. Each of the three used methods of artificial infection of thyme secured direct contact of with the surface of schizocarps, shoots and roots of seedlings. However the method with Fusarium spp. post-culture liquids should be recommended to the fast estimation of Fusarium spp. pathogenicity to thyme on account of occurrence of toxins, which are produced by fungi.
PL
W pracy przebadano patogeniczność Fusarium avenaceum, F. culmorum i F. Equiseti dla tymianku właściwego. Testowane izolaty grzybów pochodziły z różnych gatunków roślin zielarskich. W laboratorium przebadano oddziaływanie płynów pohodowlanych oraz wodnej zawiesiny zarodników Fusarium spp. na zdolność kiełkowania rozłupek tymianku właściwego. W komorze klimatyzacyjnej, stosując metodę infekcji przez zakażoną glebę, badano oddziaływanie Fusarium spp. na wschody i zdrowotność siewek. Wykazano, że szkodliwość F. avenaceum, F. culmorumi F. equiseti dla tymianku właściwego wyraża się, bez względu na pochodzenie izolatów grzybów, hamowaniem kiełkowania rozłupek oraz wschodów i wzrostu siewek. Objawem porażenia jest nekroza kiełków i korzeni roślin. Każda z zastosowanych trzech metod sztucznego zakażania tymianku zapewniała bezpośredni kontakt grzybów z powierzchnią rozłupek oraz z kiełkami i korzeniami siewek. Jednakże do szybkiej oceny patogeniczności Fusarium spp. dla tymianku właściwego, należy polecić metodę przy użyciu płynów pohodowlanych, ze względu na obecność w nich toksyn wytwarzanych przez grzyby.
EN
The aim of the present work was to determine the pathogenicity of Fusarium avenaceum, F. culmorum, F. equiseti isolates, obtained from various species of herbs, to lemon balm. Three different tests of pathogenicity were carried out. The effects of Fusarium spp. post-culture liquids and water suspension of conidia on germination of lemon balm schizocarps were studied in laboratory conditions. The effect of Fusarium spp. on shooting up and healthiness of seedlings was carried out in climatic chamber conditions using the method with infested soil. All the isolates of fungi species studied caused necrosis of shoots and roots, regardless of their origins. From among three methods of artificial infection used, the method with Fusarium spp. post-culture liquids secured a fast estimation of pathogenicity the fungi isolates to lemon balm. The studied isolates of Fusarium spp. were recognized as pathogenic to lemon balm on the base of positive results in pathogenicity tests and on the base of their earlier isolation from different organs: schizocarps, roots and the bases of stems, taken from the plantations of lemon balm.
PL
Celem pracy było określenie patogeniczności izolatów Fusarium avenaceum, F. culmorum i F. equiseti wyizolowanych z różnych gatunków ziół dla melisy lekarskiej. Przeprowadzono trzy różne testy patogeniczności. W warunkach laboratoryjnych określono oddziaływanie płynów pohodowlanych i wodnej zawiesiny konidiów Fusarium spp. na zdolność kiełkowania rozłupek melisy lekarskiej. Oddziaływanie Fusarium spp. na wschody i zdrowotność siewek przebadano w komorze klimatyzacyjnej, przy zastosowaniu metody infekcji przez zakażoną glebę. Izolaty badanych gatunków, bez względu na ich pochodzenie, powodowały nekrozę kiełków i korzeni roślin. Spośród stosowanych metod sztucznej infekcji najszybszą ocenę patogeniczności izolatów Fusarium spp. dla melisy lekarskiej zapewnia metoda z użyciem płynów pohodowlanych. Badane izolaty Fusarium spp. uznano za patogeniczne dla melisy lekarskiej na podstawie pozytywnych testów patogeniczności oraz ich częstego izolowania z rozłupek, korzeni i podstawy pędów zamierających roślin na plantacjach produkcyjnych.
EN
One of the reasons lowering the esthetic appearance of a lawn are diseases caused by fungi. The study on seed material of 11 ornamental grass species was carried out in 2009 and 2010. 681 fungi isolates belonging to 22 species and non-sporulating forms were obtained over the two year study period. Among fungi pathogenic to grasses, species of the genus Fusarium were obtained especially in 2010. In that year, isolates of these fungi constituted 29.94% of all isolated colonies. Colonies of Alternaria alternata were also frequently isolated from the analyzed seed material of the ornamental grasses; in 2009 and 2010 its isolates accounted for respectively 25.36 and 12.57% of all isolates. The study on the health of ornamental grasses conducted in field conditions revealed the occurrence of plants with necrosis of the roots and lower stem internodes. The percentage of such plants ranged from 12% for Coix lacryma-jobi to 69% in the case of Festuca ovina. The mean values of the diseases indices were from 2.6 in the case of Coix lacrymajobi to 39.6 for Lagurus ovatus and they differed significantly. From the infected plants mainly species of genus Fusarium were obtained. Majority of isolates consisted F. oxysporum and also F. culmorum, F. crookwellense, F. graminearum, F. solani, F. avenaceum, F. sporotrichioides and species Bipolaris sorokiniana and Exserohilum pedicellatum were obtained. Studies on susceptibility of the seedlings of seven ornamental grass species to infection by Fusarium culmorum No. 34 and F. equiseti No. 62 were conducted in a growth chamber. The statistical analysis of disease indexes for plants that grew in the experimental combination with artificial infection of the subsoil with abovementioned strains as compared to the control indicated significant differences in all studied species in the case of F. culmorum and in 5 species in the experimental combination with F. equiseti. Strain Fusarium culmorum No. 34 proved to be the most pathogenic towards Festuca glauca (98.25), and F. equiseti No. 62 towards Phalaris canariensis (89.5).
PL
Jedną z przyczyn obniżających estetyczny wygląd trawnika są choroby powodowane przez grzyby. Badania przeprowadzono w latach 2009–2010 na materiale siewnym 11 gatunków traw ozdobnych. W ciągu dwóch lat badań uzyskano 681 izolatów grzybów należących do 22 gatunków oraz form niezarodnikujących. Spośród grzybów patogenicznych dla traw, szczególnie w 2010 r., uzyskiwano gatunki z rodzaju Fusarium. Izolaty tych grzybów w tym roku badań stanowiły 29,94% wszystkich wyizolowanych kolonii. Często wyosabniano również kolonie Alternaria alternata, którego izolaty w 2009 i 2010 r. stanowiły odpowiednio 25,36 i 12,57% ogółu wyosobnień. Badania nad zdrowotnością traw ozdobnych przeprowadzone w warunkach polowych wykazały występowanie roślin z nekrozą korzeni i dolnych międzywęźli. Odsetek takich roślin wahał się od 12% dla Coix lacryma-jobi do 69% w przypadku Festuca ovina. Natomiast średnie wartości wskaźników chorobowych wynosiły od 2,6% w przypadku Coix lacryma-jobi do 39,6% dla Lagurus ovatus i różniły się istotnie. Z porażonych roślin uzyskiwano głównie gatunki z rodzaju Fusarium. Większośü izolatów stanowił F. oxysporum, izolowano również gatunki: F. culmorum, F. crookwellense, F. graminearum, F. solani, F. avenaceum, F. sporotrichioides oraz Bipolaris sorokiniana i Exserohilum pedicellatum. Badania podatności siewek siedmiu gatunków traw ozdobnych na porażenie przez Fusarium culmorum nr 34 i F. equiseti nr 62 przeprowadzono w fitotronie. Analiza statystyczna wskaźników chorobowych dla roślin wyrosłych w kombinacji doświadczenia ze sztucznym zakażaniem podłoża przez wyżej wymienione szczepy w porównaniu z kontrolą wykazała istotne różnice u wszystkich badanych gatunków traw w przypadku F. culmorum i u 5 gatunków w kombinacji doświadczenia z F. equiseti. Szczep Fusarium culmorum nr. 34 okazał się najbardziej patogeniczny w stosunku do Festuca glauca (98,25%), natomiast F. equiseti nr 62 dla Phalaris canariensis (89,5%).
EN
Fusarium sp. has been shown to be a promising organism for enhanced production of xylanases. In the present study, xylanase production by 21 Fusarium sp. isolates (8 Fusarium culmorum, 4 Fusarium solani, 6 Fusarium verticillioides and 3 Fusarium equiseti) was evaluated under solid state fermentation (SSF). The fungal isolate Fusarium solani SYRN7 was the best xylanase producer among the tested isolates. The effects of some agriculture wastes (like wheat straw, wheat bran, beet pulp and cotton seed cake) and incubation period on xylanase production by F.solani were optimized. High xylanase production (1465.8 U/g) was observed in wheat bran after 96 h of incubation. Optimum pH and temperature for xylanase activity were found to be 5 and 50°C, respectively.
EN
The occurrence and harmfulness of fungi towards Pastinaca sativa L. parsnip of White Gem cultivar were determined in 2005–2007. The mycological analysis of schizocarps with spots and without spots, seedlings and plants at the time of harvest was conducted every year. The fungi were identified on the basis of etiological symptoms visible on the infected parts of plants and on the basis of the results of mycological analysis. Parsnip schizocarps were colonized by various fungi species. Larger frequency of occurrence and biodiversity of fungi species on plants at the time of the harvest was found as compared to the seedlings. The fungus Itersonilia pastinacae, recognized as a cause of black cancer of parsnip in the regions where this plant is cultivated, was isolated for the first time in Poland. Alternaria alternata, A. raphani, Fusarium oxysporum, F. equiseti, F. solani and Stemphylium botryosum belonged to the species of fungi frequently isolated from various parts of this plant.
PL
W latach 2005–2007 określano występowanie i szkodliwość grzybów dla pasternaku zwyczajnego Pastinaca sativa L., odmiany White Gem. Co roku wykonywano analizę mikologiczną rozłupek z plamami i bez plam oraz siewek i roślin w okresie zbioru. Grzyby określano na podstawie oznak etiologicznych występujących na porażonych częściach roślin oraz na podstawie wyników analizy mikologicznej. Rozłupki były zasiedlane przez różne gatunki grzybów. Stwierdzono większą częstotliwość występowania i większą bioróżnorodność grzybów na roślinach w okresie zbioru niż w fazie siewek. Po raz pierwszy w Polsce wyizolowano grzyb Itersonilia pastinacae, uznawany za przyczynę powstawania czarnego raka pasternaku w rejonach, w których uprawia się tę roślinę. Do gatunków często izolowanych z różnych części pasternaku należały Alternaria alternata, A. raphani, F. oxysporum, F. equiseti F. solani and S. botryosum.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.