Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Ekotechnika
|
2000
|
tom nr 1
10-10
PL
W zależności od zastosowania winylowe pale C-LOC sa doskolą alternatywą dla stalowych pali Larsena, grodzic, wyprasek, geomembran, folii, bentonitu i innych powszechnie znanych produktów.
2
Content available remote Metody obliczeń osiadania dużych grup palowych
100%
PL
Charakterystyka metod obliczeń osiadania grup palowych i ich ocena pod kątem przydatności do obliczania osiadania dużych fundamentów palowych obiektów hydrotechnicznych. Porównanie przedstawionych metod na podstawie przeprowadzonych obliczeń.
EN
Methods of pile groups settlements calculations: their assesment as the settlement of big pile foundations of hydrotechnical objects are concerned. Comparsion of presented methods according to performed calculations.
3
Content available remote Czy należy przekopać Mierzeję Wiślaną?
100%
PL
Próba uściślenia pozytywów i negatywów koncepcji przekopania Mierzeji Wiślanej z zamierzeniem zapewnienia drogi żeglownej, alternatywnej dla Cieśniny Pilawskiej.
EN
An attempt to precise positives and negatives of the idea to make a cross-cut through the Vistula Spit in order to ensure an alternative navigation way to the Pilawska Strait.
4
Content available remote Wpływ trzęsień ziemi na konstrukcje hydrotechniczne
63%
PL
Podatność na uszkodzenia sejsmiczne istniejących i nowych portów oraz urządzeń przemysłowych można zredukować przez stosowanie: wibroflotacji, dodatkowego podparcia, użycie belek, rozwijanie alternatywnych systemów urządzeń, uwzględnienie upłynniania gruntu, osiadania i bocznego rozszerzania się gruntu oraz bieżących zasad i wytycznych projektowania konstrukcji na terenach oddziaływań sejsmicznych.
EN
Sensivity of new and existing ports and industrial equipment to seismic demages may be reduced by: vibroflotation, additional support, use of beams, development of alternative structure systems, taking into account soil fluidization, settelement and lateral spreading of the soil as well as current rules and guidelines of structure design.
PL
Mankamenty i niedokładności systemu hydrotechnicznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na tle powodzi w lipcu 1997 r. Konieczność usunięcia wszystkich uszkodzeń w wałach i urządzeniach hydrotechnicznych i dokonania przeglądu wytrzymałości wałów, weryfikacji wielkości stałej rezerwy powodziowej na wszystkich zbiornikach retencyjnych, rozważania budowy nowych urządzeń hydrotechnicznych.
EN
Shortcomings and inaccuracy of current hydrotechnical system of flood protection in view of the flood in July 1997. Repair of all damages of banks resistance, verification of a given quantity of flood reserve on all storage reservoirs. Considerations on construction of new hydrotechnical devices.
6
Content available remote Analiza istniejących systemów ochrony brzegów klifowych w Polsce
63%
PL
Analiza uwarunkowań litodynamicznych i opis systemów zabezpieczeń brzegów klifowych w Polsce. Złe i dobre rozwiązania.
EN
Analysis of litodynamical conditions and description of protection systems of cliff shore in Poland. Proper and bad solutions.
PL
Zmiany środowiska przyrodniczego dna doliny dolnej Wisły spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Charakterystyka stopnia degradacji równiny zalewowej strefy zawala i zmian typologicznych koryta, Analiza przyczyn utrudnień w transporcie rzecznym. Proponowany wariant zabudowy hydrotechnicznej dolnej Wisły.
EN
Changes in the nature of the Lower Vistula valley caused by economical man’s activity. Characteristics of degradation degree of flood plain behind the dike and topological changes of the river-bed. Analysis of reasons causing the difficulties in river transport. Proposed alternative of the Lower Vistula river regulation.
9
51%
PL
Zastosowanie w konstrukcjach hydrotechnicznych elementów z tworzywa sztucznego. Ich wykorzystanie w postaci wbudowanych elementów konstrukcyjnych jako alternatywnej możliwości w stosunku do podobnych z materiałów stosowanych tradycyjnie.
EN
Application of plastic elements in civil engineering constructions. The use of plastic as construction elements as an alternative to traditional materials.
PL
Omówiono przebieg dwóch pierwszych fal powodziowych oraz ich miejsce na tle innych zjawisk tego typu, a także wyniki dawnych i współczesnych symulacji kom-puterowych przepływów wielkich. Przedstawiono także rezultaty pomiarów niwelacyjnych śladu pierwszej kulminacji z 22.05.2010 r. do szerokiego wykorzystania jako podstawę kalibracji modeli symu-lacyjnych - w 75. rocznicę istnienia czasopisma "Gospodarka Wodna" może warto powrócić do dawnej tradycji publikowania i udostępniania danych wszystkim zainteresowanym, a głównie inżynierom branży hydrotechnicznej.
EN
The article describes the course of the two first flood waves and compares them to other such phenomena, as well as presents the results of past and contemporary computer simulation of great flows. It also presents the results of leveling measurements of the first culmination of 22 May 2010 traces to be widely used as the basis for simulation models calibration. The 75thanniversary of Gospodarka Wodna might be a good occasion to return to the former tradition of publication of data, making them accessible for all the interested parties, mainly hydrotechnical engineers.
PL
Prezentowany artykuł zawiera zarys problematyki, zwłaszcza hydrotechnicznej, związanej z Wartą, a prezentowanej na starych pocztówkach.
EN
The article outlines the issues, especially the hydrotechnical ones, related to the Warta River and presented in old postcards.
PL
Porównano możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych w zakresie hyd-rotechniki przed rokiem 1995 i obecnie, tj. pod rządami ustawy Prawo budowlane z 1994 r. Zwrócono szczególną uwagę na ostatnie zmiany w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie (z 19 września 2003 r.) i ich konsekwencje dla osób kształcących się w szeroko pojętym zakresie hydrotechniki. Przedstawiono specyfikę współczesnego budownictwa wodnego i różnorodność ścieżek edukacyjnych przygotowujących do tego zawodu. Na tym tle pokazano małą elastyczność przepisów prawnych regulujących nadawanie uprawnień budowlanych. Sformułowano wnioski: ustanowienie nowej specjalności techniczno-budowlanej, uelastycznienie przepisów umożliwiające analizę programów kształcenia oraz szybkie skorygowanie niefortunnych zapisów w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwi
EN
The paper presents the standpoint of the Scientific Council for Fish Farming under the Director of the RZGW to the following questions: the active protection of fish and particularly the restoration and protection of migratory species and species being in danger of extinction, the rational utilization of water resources taking into particular consideration the conditions of localization of hydro-electric stations, hydrotechnical building of rivers and streams and the taken in a broad sense renaturalization of flowing waters based a.o. on restoration of permeability of rivers and streams.
14
Content available Budownictwo wodne kosztowne, ale opłaca się
51%
PL
Wielomilionowe przedsięwzięcia, głośne i spektakularne projekty, szeroko zakrojone plany inwestycyjne i ambitnie postawione cele na przyszłość – tak można opisać obecną sytuację w sektorze hydrotechnicznym. Duże potrzeby inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy, rozwoju szlaków wodnych i portów morskich, magazynowania energii elektrycznej przez wykorzystanie hydroenergetyki stają się kołem zamachowym rozwoju tego obszaru i napędzają koniunkturę. Główne kierunki działań są wyznaczane przez strategiczne dokumenty przyjęte przez rząd w ostatnich latach.
PL
Liczne linie brzegowe Europy erodują. Szacuje się, że z prawie 17,6 tys. km linii brzegowej Wielkiej Brytanii problem erozji dotknie co najmniej 3 tys. km. Ok. 2,3 tys. km brytyjskiej linii brzegowej jest chronionych sztucznie. W wielu krajach europejskich, takich jak Norwegia, Grecja, Włochy, Chorwacja, Dania (z Grenlandią włącznie) i Polska, erozja morska i sztuczne zabezpieczenie brzegów stanowią kluczowy problem dla społeczności lokalnych, polityków, badaczy i planistów.
17
Content available remote Bliżej geodety
51%
18
Content available Wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych
51%
PL
Przesłony przeciwfiltracyjne wykonuje się w wielu technologiach, z których większość wywodzi się z technik głębokiego fundamentowania lub wzmacniania gruntów. Wybór technologii wykonania przesłony w konkretnym przypadku powinien uwzględniać budowę geologiczną podłoża, a także trwałość i odporność chemiczną materiału przesłony. Konieczne jest również wzięcie pod uwagę możliwości zastosowania ciężkiego sprzętu.
PL
Po wielkich powodziach w 1897 i 1903 roku opracowano plan ochrony przeciwpowodziowej, polegający głównie na budowie zbiorników retencyjnych. Przy każdym stopniu, stale piętrzącym wodę, budowano elektrownie wodne. Istotnymi elementami stopnia energetycznego są urządzenia upustowe, które podczas normalnej eksploatacji pozwalają regulować odpływ wody ze zbiornika i utrzymywać żądane piętrzenie. Podczas wezbrań przepuszcza się nimi nadmiar wód, zapewniając tym samym bezpieczeństwo budowli. Urządzenia upustowe dzieli się na przelewy i spusty. W referacie przeanalizowano skuteczność działania upustów istotnych stopni wysokiego spadu zbudowanych na Dolnym Śląsku. Skoncentrowano się na analizie porównawczej rozwiązań konstrukcyjnych budowli upustowych, ich przepustowości oraz ocenie stanu technicznego dwóch najwyższych zapór w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
EN
After the great floods in 1897 and 1903 year flood prevention plan was worked out mainly on building of the storage reservoirs. At the every dam, constantly damming water, water power stations were built. The hydraulic devices, which are essential elements of the hydroengineering structure during normal exploitation and they permit to regulate outflow of water from reservoir and to keep demanded damming. During flood hydraulic devices let through excess of water, assuring myself this safety of the dam. The hydraulic devices consist of the spillways and outlets. In the paper effectiveness of working of the main dam hydraulic devices in Lower Silesia was analyzed. The types of the hydraulic devices of two high dams were compared, them of capacity as well as theirs technical state was estimated.
PL
W pracy przedstawiono ocenę stanu technicznego kanału energetycznego , zwracając uwagę na znaczącą degradację płyt betonowych tworzących jego okładzinę. Efektem zniszczenia płyt jest powstanie nieszczelności, powodujących intensywną infiltrację w wyniosłą skarpę gruntu, co może być przyczyną katastrofy budowlanej, a obecnie powoduje degradację środowiska w otoczeniu obiektu. Zaproponowano wariantowe rozwiązania rehabilitacji kanału polegające na: naprawie istniejących płyt, ich wymianie lub wykonanie wykładziny z betonu asfaltowego.
EN
The paper estimates the technical state of water-supply canal taking into an account considerable degradation of concrete slabs. As a results of slabs damage there occurs infiltration which may lead to disaster technical failure and environmental degradation. Some solution to repair the waterproofing of canal were put forward.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.