Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  feed production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rolnictwo stanowi podstawę systemu żywnościowego bezpieczeństwa Rosji, bazującego na zrównoważonym rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz technologii uprawy, kształtowaniu struktury zasiewów, płodozmianów i krajobrazów rolniczych, czyli całego agroprodukcyjnego kompleksu. Produkcja pasz łączy w jeden system wszystkie gałęzie rolnictwa, zapewnia efektywne zarządzanie użytkami i krajobrazami rolniczymi, racjonalne użytkowanie zasobów przyrody i podtrzymywanie równowagi w rozwoju poszczególnych kierunków produkcji rolnej.
EN
The basis of food security of Russia lies in agriculture, in the balanced development of plant and animal production, cultivation technology, crop pattern, crop rotation i.e. in the whole agro-productive complex. Fodder production combines all branches of agriculture into a single system, provides effective management of agricultural lands and landscapes, rational environmental management and sustains equilibrium between particular sectors of agricultural production.
PL
Celem pracy było oszacowanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w procesie produkcji pasz, porównanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w zależności od rodzaju mieszanki oraz porównanie ilości otrzymywanych zanieczyszczeń w zależności od czasu mieszania. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie eksperymentów badawczych dla trzech mieszanek różniących się recepturą o 8, 12 i 14 składnikach dla różnych czasów mieszania: 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Pomiary masy dokonano w kilku punktach ciągu technologicznego: przesiewacz wibracyjny, cyklon, odciąg wiórów i pyłów oraz w produkcie końcowym. Problemem badawczym pracy było określenie, czy czas mieszania wraz z dodatkową recyrkulacją komponentów ma wpływ na jakość otrzymywanych mieszanin. Wysunięto hipotezę: im dłuższy czas mieszania, tym mniej zanieczyszczeń w produkcie, czyli tym lepsza jakościowo mieszanka. W przypadku mieszaniny 8-składnikowej można przyjąć hipotezę, natomiast w przypadku mieszaniny 12- i 14-składnikowej hipotezę należy odrzucić.
EN
The objective of the paper was to estimate the amounts of the impurities obtained in the feed production process, depending on the kind of a compound, and to compare the amounts of the received impurities depending on the mixing time. The scope of the paper included conducting research experiments for three compounds varying with the formula with 8, 12 and 14 ingredients for various mixing times: 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The measurements of the mass were carried out in several points of the process line: an impact screen, a cyclone separator, a shaving and dust extractor, and in the final product. The research issue of the paper was to determine whether mixing time along with the additional recirculation of the components influences the quality of the obtained compounds. The following hypothesis was put forward: the longer the mixing time, the fewer impurities in the product, so the better the quality of the compound. In case of the 8-ingredient compound feed the hypothesis can be adopted, but in case of the 12- and 14-ingredient compound feeds, the hypothesis must be rejected.
PL
W Polsce wzrasta zapotrzebowanie na maszyny paszowe małej wydajności, w tym na rozdrabniacze bijakowe. Niezbędna jest więc procedura doboru optymalnych energetycznie parametrów konstrukcyjnych tych maszyn. Obecna praca stanowi kontynuację opublikowanych autorskich badań własnych. Podano w niej nową, brakującą informację projektową dotyczącą zależności między powierzchnią otworów w sicie i powierzchnią roboczą bijaków w rozdrabniaczu. Pozwala ona na określenie procedury doboru parametrów optymalnych dla rozdrabniaczy o wydajności od 300 do 1000 kg/h.
EN
A demand for small capacity fodder machines, including corn grain beater grinders, grows nowadays in Poland. Therefore, it is necessary to find a procedure for the selection of energetically optimal design parameters of these machines. The present paper is a continuation of author's own published research. It shows new, missing design information concerning the relationship between holes' surface in a sieve and the beaters' working surface in a grinder. It allows one to specify the selection procedure of optimal parameters for grinders with capacities from 300 to 1000 kg/h.
PL
Metoda doboru optymalnych energetycznie parametrów rozdrabniacza bijakowego na drodze eksperymentalnej była tematem poprzednich prac autora. Niniejsza praca dotyczy współzależności przepustowości sita oraz jego wytrzymałości mechanicznej w aspekcie grubości. Z przeprowadzonych badań wynika, że najkorzystniejsze energetycznie jest sito, które dla otworów 3, 4, 5, 6 mm ma grubość od 3÷4 mm, a kąt opasania komory roboczej wynosi 360°.
EN
The experimental method for the selection of energetically optimal parameters of beater grinder was the subject of author's previous works. This paper concerns interdependence between screen capacity and its mechanical strength in terms of screen thickness. The study shows that the most advantageous energetically is the screen with a thickness of 3÷4 mm for holes of 3,4, 5, 6 mm, and the wrap angle of working chamber equal to 360°.
PL
Zakres pracy obejmował przeprowadzenie eksperymentów badawczych dla mieszanek o 8, 12 i 14 składnikach dla różnych czasów mieszania: 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Celem pracy było określenie, czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy ilością otrzymanych odpadów w produkcie końcowym a czasem mieszania wynoszącym 20, 30, 40, 50 i 60 minut. Dokonano również analizy ilości zanieczyszczeń w produkcie w zależności od rodzaju mieszanki i czasu mieszania. Za pomocą testu Kruskala-Wallisa wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy wartościami oczekiwanymi udziałów procentowych zanieczyszczeń dla czasów mieszania 20, 30, 40, 50 i 60 minut oraz podano różniące się pary. Jednocześnie wykazano brak statystycznie istotnych różnic pomiędzy rozkładem dystrybuant udziału procentowego zanieczyszczeń we wszystkich mieszankach dla 20 i 30 minut mieszania, dlatego można skrócić czas mieszania z 30 do 20 minut bez pogorszenia jakości produktu. Ponadto wysunięto wniosek, że im więcej składników jest obecnych w mieszaninie, tym większy udział procentowy odpadów obserwowany jest w produkcie końcowym.
XX
The scope of the work included conducting research experiments for compound feeds with 8, 12 and 14 ingredients for various mixing times: 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. The objective of the paper was to determine whether there are statistically significant differences between the amount of the received waste in the final product and the mixing time equal to 20, 30, 40, 50 and 60 minutes. Moreover, the amount of impurities in the product depending on the kind of the compound feed and mixing time was analyzed. By means of the Kruskal -Wallis test, significant differences between the expected values of the percentage shares of impurities for mixing times of 20, 30, 40, 50 and 60 minutes were proved and the varying pairs were given. Simultaneously, no significant differences between the distribution of probability distribution functions of the percentage shares of impurities in all compound feeds for 20 and 30 minutes of mixing were proved. Therefore, it is possible to shorten the mixing time from 20 to 30 minutes without decreasing the quality of the product. Moreover, a conclusion was made that the more ingredients are present in the compound, the bigger percentage share of waste is observed in the final product.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.