Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1624

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bhp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
SK
Príspevok poukazuje na podmienky a povinnosti zamestnávateľov školiť svojich zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Otázka školenia je rôznorodá čo do obsahovej náplne pre jednotlivých zamestnancov tak časového rozsahu prípravy. V Európe sa kladú práve podmienky prípravy zamestnancov na popredné miesto z hľadiska zabezpečenia podmienok prevencie.
EN
Paper deals with conditions and responsibilities employers to train their personnel about protection of health and work safety. The question of training is very various in opinion content and time programme. In Europe training about protection belong to one from the first position prevention and work conditions.
10
80%
SK
Príspevok sa zaoberá problematikou zmapovania informovanosti študentov Univerzity Konštantína Filozofa v oblasti BOZP. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či študijný odbor, ktorý študenti vysokej školy študujú má vplyv na dosiahnuté výsledky v prieskume. Sledovali sme najmä zorientovanie sa študentov v základných pojmoch súvisiacich s bezpečnosťou práce a úroveň ich právneho povedomia.
EN
The paper deals with the issue of mapping the awareness of Constantine the Philosopher University students about the safety and health protection at work. The aim of the survey was to find out whether the field that the higher education students study has an effect on the results achieved in the survey. Westudied the students´ orientation in the area of basic terms associated with the safety at work as well as the level of their legal consciousness.
16
Content available BOZP V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH
80%
SK
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je v kontexte medzinárodného hľadiska preferovaná nielen ako protiúrazová prevencia, vytváranie a udržiavanie podmienok na zaistenie BOZP, ale v širšom kontexte zahŕňa podmienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu a právnu ochranu zamestnancov a primerane aj iných osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľov zdržujú na ich pracoviskách. Významnú pozornosť z hľadiska riadenia BOZP si zasluhujú malé a stredné podniky, ktoré najvýznamnejšou mierou prispievajú k negatívnej štatistike pracovných úrazov.
EN
Occupational safety and health at work in context with international perspective is not only preferred as an accident prevention, creation and maintain of conditions to ensure the health and safety, but in a broader context can be also included the conditions for satisfactory work, wellbeing at work, social protection and legal protection of employees and other persons staying at workplaces. Important considerations in terms of OSH management deserve small and medium enterprises, which contribute most significantly to the negative statistics of occupational accidents.
first rewind previous Strona / 82 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.