Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wymiana handlowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedmiotem opracowania jest Umowa UE – Ukraina o utworzeniu Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA) będąca częścią umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Jest ona przykładem nowej generacji porozumień preferencyjnych, które w sposób kompleksowy regulują kwestie związane z dostępem do rynków. W artykule analizie poddano treść umowy w kontekście bieżących relacji handlowych UE Z Ukrainą oraz celów unijnej polityki handlowej.
EN
The paper analyzes the EU-Ukraine agreement on the creation of Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which is a part of the EU -Ukraine Association Agreement. The agreement is an example of a new generation of preferential agreements which regulate in a complex way the issues regarding the access to markets. The analysis of the agreement is presented in the context of the current EU-Ukraine trade relations and the objectives of the EU trading policy.
EN
The aim of the article is to analize polish-chinese economic relations after polish accession to the European Union structures. Studies carried out in the first part of the article concern trade rates between the two countries. Results show that polish import from China exceed export. The negative trends persist for many years and are continually deepening. From the geographical side, polish import from China flows mainly from the east coast part of China including Peking and Ningxia province. Polish export to China flows mainly to eastern and northern parts of the country. Concerning the commodity structure of the Polish-Chinese exchange, after the polish accession to the UE, polish products turned to be seen as high-quality as well as cheaper than in other UE countries. In 2009, electromechanical products accounted for more than 50% of the imported wares. Metallurgical, electromechanical and chemical products summed up to more than 76% of the polish export to China. The next part of the article analizes chinese investments in Poland and polish investments in China. In the end of 2007, chinese investments in Poland exceeded 120 mln USD. The biggest investments in Poland include building distribution center of GD Poland, Min Hoong Development company and TTL Poland – production center of TV LCD. In 2006, the polish investments in China reached 174 mln USD, investments included building Chinese-Polish Joint Stock Shipping Corporation “Chipolbrok” as well as Shanghai-Gdynia International Transportation Agency Co., Ltd. The last part of the article moved on to the topic of economic cooperation and barriers in access to Chinese market that include tariff and non- tariff barriers. To non-tariff barriers belongs: bureaucracy, weak protection of intellectual property rights as well as communication (language barrier).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie warunków dostępu polskich towarów do rynku Stanów Zjednoczonych, w świetle negocjowanego porozumienia TTIP. W artykule scharakteryzowano najważniejsze założenia, cele i zakres przedmiotowy umowy. Wskazano na zmiany zachodzące w strukturze towarowej polskiego eksportu do USA w poszczególnych sekcjach SITC i grupach BEC w latach 2010-2014. W jego ostatniej części podjęto próbę przedstawienia znaczenia instrumentów polityki handlowej, głównie taryfowych, ograniczających dostęp polskich towarów do Stanów Zjednoczonych.
EN
The aim of the article is to present the conditions for the access of Polish goods to the US market in the light of the TTIP agreement which is being negotiated. The article characterizes the most important assumptions, objectives and the scope of the agreement. It presents the changes within the commodity structure of the Polish exports to the USA in particular SITC sections and BEC groups in 2010-2014. The last part of the article aims at the presentation of the significance of trade policy instruments, mainly the tariff ones, which restrict the access of Polish goods to the US market.
PL
Wywiad o zmianach w logistyce z dr. inż. Grzegorzem Lichocikiem, Prezesem Dachser w Polsce, członkiem Rady GS1 Polska.
PL
Według prognoz, Nowy Jedwabny Szlak ma zostać ukończony dopiero ok. 2050 roku. Jakie korzyści mogą odnieść polskie terminale i porty morskie w perspektywie zarówno krótko-, jak i długoterminowej? Czy jesteśmy przygotowani na przewidywaną intensyfikację wymiany handlowej z Chinami - w kontekście obecnego stanu infrastruktury liniowej i punktowej oraz IT, a także zdolności przeładunkowych naszych portów i terminali? Co musi się zmienić w polskiej rzeczywistości logistyczno-transportowej, abyśmy byli w stanie obsłużyć nowe strumienie towarowe w relacji Wschód - Zachód? Może konieczne jest opracowanie specjalnej długofalowej strategii rozwoju infrastruktury wspierającej handel ze Wschodem i ustalenie nowych priorytetów? Jak polskie przedsiębiorstwa powinny współpracować z globalnymi operatorami logistycznymi, aby uzyskać jak największe korzyści, a nie stracić po-tencjał w walce konkurencyjnej?
PL
Autorka w swoim referacie przedstawiła obawy jakie towarzyszyły polskim analitykom w prognozowaniu salda obrotów artykułami rolno-spożywczymi po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Dostosowanie do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych przedsiębiorstw przetwarzających artykuły rolne uznane zostało za warunek wymiany handlowej. Następnie przedstawiono informacje obrazujące wymianę handlową produktów spożywczych w pierwszych miesiącach członkostwa. Całość zakończono wnioskami.
EN
In her report, the author has put forward the fears which have accompanied Polish analysts forecast of agricultural good's turnover after Poland was granted membership into the European Union. The adaptation of sanitary and veterinary requirements by enterprises which process farm products is a condition for trade exchange. Information illustrating the first months of Poland's membership and their trade exchange of food products with other countries is then introduced. The report ends with conclusions.
PL
Według danych Tureckiego Ministerstwa Rolnictwa popyt na żywność wzrastał w latach 2007-2012 o 14%, a w kolejnych latach po ok. 6% rocznie [6]. Tendencja ta ma się utrzymać także w latach 2016-2017. Polska w ostatnim okresie zajmuje 18 miejsce pod względem importu oraz 21 pod względem eksportowym wśród partnerów wymiany handlowej Turcji [10]. W wyniku wieloletniej pracy hodowców i przemysłu mięsnego, polska wołowina odznacza się określonymi cechami sensorycznymi i walorami odżywczymi, w tym odpowiednim poziomem kruchości oraz soczystości, a przy tym zachowuje wysoką, a co najważniejsze powtarzalną jakość. Dobra perspektywa wielopłaszczyznowej współpracy z Turcją wynika także z bardzo zbliżonej kultury biznesu producentów europejskich, w tym polskich i tureckich oraz doświadczeń nabytych we współpracy w świecie biznesu. Stabilny i relatywnie szybki rozwój tureckiej gospodarki, perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej i postępujący wzrost poziomu zamożności tureckiego społeczeństwa stwarza duże możliwości eksportu polskiego mięsa wołowego na rynek Turcji.
EN
According to the data of the Turkish Ministry of Agriculture, the food demand increased both during the 2007-2012 period (14%) and during following years (6% per year). The tendency is expected to be observed also during 2016-2017 period. Poland, among Turkey trade partners, is currently 18th country in the classification of import and 21st country in the classification of export. As a result of many years of meat industry development, Polish beef is characterized by specific sensory features and nutritional value, while especially important is its tenderness and juiciness, as well as is characterized by high and repeatable quality. The prospect of multi- dimensional cooperation with Turkey results also from the similar business culture of European traders (including Polish and Turkish ones) and experiences associated with business cooperation. The stable and relatively fast development of Turkish economy, the chance of joining European Union and increase of the wealth of Turkish society are factors resulting in possibilities of increasing export of Polish beef to Turkey.
PL
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz późniejsze przystąpienie naszego kraju do strefy Schengen na przełomie lat 2007 i 2008 było początkiem prawdziwej rewolucji, również - a może nawet głównie – logistycznej. Dziś, po piętnastu latach od dołączenia Polski do projektu Zjednoczonej Europy, najbardziej ewidentną egzemplifikacją tej formuły jest WOLNOŚĆ – wolność przemieszczania się osób czy towarów, swoboda działania biznesu i w zasadzie nieograniczony wybór miejsca pracy i życia.
PL
Badania i analizy prowadzone przez światową organizację GS1 wskazują na to, że kluczowym elementem wpływającym na opłacalność wymiany handlowej jest prawidłowe przygotowanie danych produktowych.
PL
Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji jest przedsięwzięciem, które może istotnie zmienić architekturę współczesnej światowej wymiany gospodarczej. Ze względu na rolę i znaczenie w tej wymianie stron przyszłego porozumienia w sprawie strefy wolnego handlu: Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, wynegocjowane przez nie reguły liberalizacji mogą w zasadniczy sposób zmieniać dotychczasowy porządek w tym obszarze, funkcjonujący w ramach WTO. Celem opracowania jest prezentacja bilansu ryzyka liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w zakresie TTIP. W przyjętej metodzie badawczej wykorzystano model obliczeniowy równowagi ogólnej w ujęciu międzynarodowym CGEM, z zastosowaniem Globalnego Projektu Analiz Handlowych GTAP
PL
Wymiana handlowa stanowi jedną z kluczowych form współpracy różnych krajów, a handel zagraniczny może mieć wpływ na rozwój gospodarczy kraju w zależności od tego, czy jest to kraj rozwinięty, czy zacofany. Oddziałuje on zarówno na tempo wzrostu gospodarczego, jak i na pozycję konkurencyjną gospodarki narodowej, w zależności od natury produktów stanowiących podstawę eksportu i importu, jak również od przyjętej polityki gospodarczej, a także od zmian w zagranicznym otoczeniu gospodarczym danego kraju. W artykule dokonano analizy francuskiego handlu zagranicznego z Afryką. W tym celu przedstawiono wartość eksportu i importu oraz udział wartości obrotów handlowych Francji w obrotach gospodarki Afryki Subsaharyjskiej. Są to głównie kraje o niskim poziomie rozwoju sił wytwórczych. Wymiana zagraniczna stwarza im szanse szybkiego uprzemysłowienia, podwyższenia standardu życiowego mieszkańców i podniesienia ich rangi na arenie międzynarodowej. Głównym celem niniejszego artykułu jest próba analizy handlu zagranicznego Francji z krajami Afryki – szczególnie eksportu i importu towarów i usług w ostatnich latach
PL
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na rynku transportu morskiego pod wpływem recesji i ożywienia gospodarczego w latach 2008-2009. W wyniku recesji bez pracy było pond 500 kontenerowców (12% stanu światowej floty) o łącznej pojemności około 1,5 mln TEU, a armatorzy zakończyli 2009 r. ze stratą 15 mld USD. W wyniku ożywienia gospodarczego w I półroczu 2010 r. wzrosła podaż kontenerów i stawki frachtowe. W efekcie wielu armatorów zakończyło I półrocze z zyskiem. W 2010 r. rynek kontenerowy należy do bardziej aktywnych rynków wtórnych. Ożywienie sprawiło, że wprowadzane są do linii nowe statki oraz podpisywane są kontrakty na budowę nowych kontenerowców z planowanymi dostawami w latach 2011-2013.
EN
In the article the author presents the changes in the container shipping market due to the influence of the global economy recession and recovery in 2008-2010. As a result of recession more then 500 containerships are idle (12% world container fleet) with the global capacity 1,5 million TEU. Thereby liner operators lost 15 bln USD in 2009. After the economic growth in the first half 2010 the containers supply and rates grew up. During the first half of 2010, the container shipping market was positively affected by the stronger activity in global trade. A lot of operators ended with the profit the first half of 2010. Container ships are the segment with the relatively highest activity in the second-hand market in 2010. As a result of economic growth new operators upgraded theirs services. New vessels will be deployed in the service and new container tonnage in 2010 could reach 1.4 million TEU. Container operators ordered new ships to be delivered in 2011-2013.
EN
The meaning of intra-industry trade should be examined in the light of the theoretical and empirical research of H. Grubel and P. Lloyd. They distinguished two types of trade: intra-industry trade and inter-industry trade. The relative importance of intra-industry exchange and inter-industry exchange depends on the degree of similarity between countries. If countries are similar with regard both to resources possessed and used technology, their exchange generally will be of intra-industry nature. In the case of intra-industry trade, economies of scale are linked to differentiation of production in conditions of imperfect competition. The method of measurement of this type of trade is employing an intra-industry trade index (IIT). In the paper, this index was calculated for agri-food products exported from Poland during the period of 1994- -1999. The results of the conducted research are as follows: the high level of IIT was obtained for such products as: carrots, sugar confectionery, coffee extracts, non-alcoholic beverages, bear, poultrymeat and its preparations, wheat flour;the products with medium level of IIT were: fresh milk, alcoholic beverages, potatoes, apples, rapeseed oil, hops, pulses, pigmeat.
Horyzonty Polityki
|
2017
|
tom 8
|
nr 22
69-89
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba określenia warunków i wskazanie potencjalnych skutków dla wymiany handlowej Unii Europejskiej (UE), jak również Wielkiej Brytanii, będących następstwem uruchomienia procedury opuszczenia ugrupowania przez ten kraj. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemy poruszone w artykule wymagały kwerendy literatury przedmiotu i poddania zebranych materiałów krytycznej analizie. Badanie zmian zachodzących pomiędzy UE a Wielką Brytanią w wymianie handlowej towarami przeprowadzono przy wykorzystaniu podstawowych wskaźników statystycznych, umożliwiających porównanie zgromadzonych danych uzyskanych z Eurostat, ITC i WTO. PROCES WYWODU: Punktem wyjścia do rozważań jest przedstawienie Brexitu jako zjawiska mogącego wywołać dezintegrację UE na podstawie wybranych koncepcji teoretycznych. W dalszej części zaprezentowano procedurę występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i prawdopodobne warunki uregulowania wymiany handlowej pomiędzy tymi podmiotami. Potencjalne skutki Brexitu dla wymiany handlowej towarami zostały zaprezentowane w ostatniej części artykułu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Potencjalne skutki Brexitu mogą mieć o wiele szerszy wymiar niż tylko dla bezpośrednich relacji Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Konsekwencją tych działań może być również pogłębienie procesów dezintegracyjnych w UE. Pogłębiona strefa wolnego handlu zostanie prawdopodobnie wybrana jako forma uregulowania na nowo relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Skutki Brexitu w zakresie wymiany handlowej mogą się okazać bardziej dotkliwe dla Wielkiej Brytanii niż Unii Europejskiej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analiza potencjalnych skutków secesji Zjednoczonego Królestwa, ważnych nie tylko dla wymiany handlowej, lecz również innych sektorów gospodarki UE, i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia wystąpienia możliwego procesu dezintegracji stanowi jeden z obszarów badań, które mogą się okazać istotne w najbliższym okresie.
19
88%
PL
Artykuł wskazuje na znaczenie regionalnych rozwiązań integracyjnych, które dominują obecny etap międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nie jest to nadmiernie odkrywcze i opinia na ten temat znalazła swoje odbicie w literaturze przedmiotu. Szczególna uwaga w tym opracowaniu skupia się na strukturach liberalizujących wymianę handlową, które tworzą zbiory łączne. Właściwością tych rozwiązań jest tworzenie warunków, w których wspólne elementy konkurują kosztami, co decyduje o dynamice ich rozwoju. Równocześnie mają dostęp do rynków zbytu reprezentujących najwyższy poziom rozwoju, a więc takich, na których odnotowuje się wysokie dochody i co za tym idzie – wysokie wymagania. Podkreśla się tu znaczenie zróżnicowanego poziomu rozwoju gospodarek, których kontakty są liberalizowane, i wskazuje się na znaczenie tego procesu dla gospodarek reprezentujących zarówno wyższy, jak i niższy poziom rozwoju. Zwraca się uwagę zarówno na różnice interesów obu grup gospodarek, jak i na trudności towarzyszące decyzjom o otwieraniu rynków i odejściu od wcześniej stosowanych rozwiązań protekcyjnych. W sumie dostarcza się argumentów wskazujących na określone koszty i dominację korzyści z wzajemnych kontaktów rynków rozwiniętych i tych pokonujących lukę rozwojową. Jest to syntetyczna argumentacja wskazująca na instytucjonalne rozwiązania, które sprzyjają rozwojowi w skali globalnej
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.