Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finansowanie kultury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Jednostki działające w sektorze kreatywnym coraz częściej poszukują alternatywnych metod pozyskiwania funduszy ze względu na utrudniony dostęp do tradycyjnych źródeł finansowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej roli finansowania społecznościowego w dotowaniu projektów kulturalnych w Polsce i Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawiono wzrastającą rolę platform crowdfundingowych charakterystycznych dla projektów kulturalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Kolejno zaprezentowano różnorodne przykłady projektów realizowanych z wykorzystaniem finansowania społecznościowego. Uzyskane wyniki wskazują na coraz większe znaczenie dla sektora kultury nowoczesnych form finansowania działalności, takich jak crowdfunding. (abstrakt oryginalny)
EN
Entities in creative industries are increasingly looking for alternative financing methods, due to the difficult access to the traditional financing sources. The main goal of the article is presenting the contemporary role of crowdfunding in subsidizing cultural projects in Poland and in the European Union. The first part of the article is presenting the types of crowdfunding platforms, characteristic for the cultural projects in Poland and in the EU. The second part of the article is presenting examples of the crowdfunding projects. The obtained results indicate a significant importance of the new financing methods in business like crowdfunding. (original abstract)
2
Content available remote Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce
100%
XX
Cel - Celem rozważań jest analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej artystów i twórców w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy zatrudnienia oraz zaplecze socjalne. Metoda badań - Artykuł ma charakter przeglądu różnych źródeł historycznych przedstawiających sytuację i uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce od 2010 r. W artykule zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu rynku pracy artystów i twórców oraz ich finansowania. Wnioski - Sektor kultury, a tym samym artyści i twórcy będący na rynku pracy w Polsce stanowią nie tylko ważną grupę społeczną, ale także ważny element gospodarki. Finansowanie twórców i artystów w Polsce wydaje się, że nie jest wystarczające, zważywszy na ich wkład w gospodarkę kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the considerations is to analyze the financial and economic situation of artists and creators in Poland, paying particular attention to the forms of employment and welfare measuress. Research method - The article is a review of various historical sources presenting the situation and determinants of financing creators and artists in Poland since 2010. The article uses a critical analysis of the literature on the subject of the labor market of artists and creators and their financing. Results - The cultural sector, and thus artists and creators who are on the labor market in Poland, are not only an important social group, but also an important element of the economy. Funding creators and artists in Poland seems to be insufficient, considering their contribution to the country's economy. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano strukturę wydatków z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2007-2009, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego.
XX
Kultura jest jedną ze sfer realizacji ludzkiej wolności. Instytucje kultury - jednostki powołane do tworzenia i upowszechniania dorobku kulturowego - finansowane mogą być z różnych źródeł w zależności od struktury własnościowej. Dobra i usługi kultury tworzą i dostarczają społeczeństwu trzy grupy podmiotów: publiczne, pozarządowe (non profit) i przemysł kultury, które współdziałają i wzajemnie uzupełniają swoją działalność. Wśród wszystkich instytucji prowadzących w Polsce działalność kulturalną przeważają publiczne instytucje kultury. Instytucje kultury borykają się z problemami pozyskania środków finansowych na działalność bieżącą. Środki przekazywane przez organizatora są niewystarczające. Finansowanie działalności kulturalnej w Polsce jest podstawową słabością systemu zarządzania kulturą. Problemem jest zdefiniowanie, w jakim stopniu instytucje kultury powinny być dofinansowane przez państwo, a na ile powinny być samodzielne i czy kulturę należy urynkowić. W niniejszej pracy przedstawiono ogólne wskazanie zasad działania instytucji kultury w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Culture is an important element of social identification. It influences both a unit and a society and also the economic processes in the society. Cultural institutions - the organizations founded to create and protect the cultural heritage can be financed form different sources depending on the ownership structure. The public cultural institutions are under the protection of the state or local administration units which are their organizers and ensure the sources for their maintenance. The subventions are unfortunately not sufficient and the institutions need to look for other financial sources by taking part in the contests or seeking the private donors. Its aim is to point very generally the possibilities of gaining the additional sources for financing the cultural undertakings and present the current changes in managing and financing the culture. (original abstract)
EN
The systemic transformation taking place in Poland since 1989 has had a major influence on the role of culture in local communities. The times when cultural and economic policies were formulated exclusively by the state and cultural institutions were totally state-dependent ended at the beginning of the nineties when a number of economic and social reforms was introduced. The author of this article attempts to answer the questions concerning the following issues: the advantages and disadvantages of the system of financing the local cultural institutions' activities, the limitations of the system, which result in the fact that the cultural institutions are not provided with sufficient resources to finance their activities, or with possible solutions to ensure them greater independence in decision making. (original abstract)
XX
Na początku artykułu krótko opisano historię Bułgarii oraz przedstawiono liczbę działających w Bułgarii teatrów. Następnie omówiono problemy dyrektorów teatrów, związane z ich funkcjonowaniem, a przede wszystkim problem finansowania. Szczegółowo zaprezentowano działalność Narodowego Centrum Teatru, które odgrywa bardzo ważną rolę w finansowaniu działalności bułgarskich teatrów.
XX
Omówiono rolę i znaczenie kultury w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Krótko scharakteryzowano politykę kulturalną, finansowanie kultury oraz regulacje prawne odnoszące się do prawa autorskiego.
EN
This article is about the role of culture in the process of integration of Poland into the European Union. Culture is important in the process of integration of Europe. The culture spreading is effective to strengthen the economy power of members of the EU. The institutions of the EU take upon themselves activities in the sphere of culture. The main aim of their work are protection of the culture's heritage of Europe and introducing culture of member states to one another. Supporting of culture activities by members of the EU, the activities which are directed into the artistic enterprises on the European scale, take place by special programs on which culture's institutions place their projects on the agenda. The members of an association may also take part in these programs (e.g. the program "Culture 2000"). In this article the importance of culture in the process of integration of Poland into the European Union is emphasized because culture may increase consciousness of Poles of their own nationality by creating a bond between Poland and other European communities. An audiovisual policy which is of great importance in the process of integration of Poland into the European Union is one of significant issues of the present culture policy. Poland takes upon itself activities to harmonize its law of audiovisual policy with the EU law in this sphere (e.g. amendments of The Law on Copyright And Neighboring Rights). The main purpose of the EU's audiovisual policy is to create a common production and distribution of audiovisual programs market and to create a freedom of television broadcasting. As a result television programs will be more interesting to the viewers in the EU and in the candidate's countries. It is emphasized that these activities will also increase the variety of culture in these countries. At the end of the article there is a resume which state that an importance of process of the integration of Europe depends not only on the economy aspects, but also on socio-cultural processes. (original abstract)
XX
Samorządy terytorialne jako struktury działające w regionalnym i lokalnym wymiarze są w Polsce głównym źródłem finansowania kultury. Łącznie z budżetów gminnych, powiatowych i wojewódzkich pochodziło około 70% wszelkich wydatków na cele powiązane z dziedzictwem kulturowym. Wobec powyższego postawiono pytanie badawcze, czy i na ile finansowanie kultury z budżetów samorządów terytorialnych jest zróżnicowane przestrzenie. Celem głównym badań jest więc określenie regionalnego zróżnicowania wydatków na kulturę i dziedzictwo kulturowe z budżetów samorządowych. Podjęto także próbę wskazania przyczyn tych różnic. Do analiz statystycznych wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. Wykazano, że istnieje zróżnicowanie regionalne w zakresie udziału kultury w wydatkach z budżetów samorządów terytorialnych. Rozkład przestrzenny zjawiska jest wypadkową oddziaływania trzech czynników: poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego, potencjału kulturowego oraz polityki kulturowej samorządów województw. (abstrakt oryginalny)
EN
Territorial self-governments as structures operating on a regional and local basis are the main source for financing cultural expenditures in Poland. A total of around 70% of all cultural heritage expenses came from commune, county (powiat) and voivodship budgets. Consequently, a research question was asked whether and to what extent the financing of culture from the budgets of territorial self-governments is spatially diverse. The main purpose of this study is to determine the regional differentiation of spending on culture and cultural heritage from local government budgets. An attempt was also made to indicate the reasons for these differences. For statistical analyses the data of the Local Data Bank of the Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny) were used. Regional differentiation was demonstrated regarding the share of culture in the expenditure from local government budgets. The spatial distribution of the phenomenon is the result of the interaction of three factors: the level of socio-economic development, cultural potential, and cultural policy of the voivodship self-governments. (original abstract)
XX
Globalny kryzys finansowy, którego źródeł upatruje się w amerykańskim rynku kredytów hipotecznych typu subprime, spowodował istotne konsekwencje dla gospodarki globalnej. W pierwszej kolejności negatywne skutki kryzysu odczuły instytucje bankowe, które otrzymały znaczące wsparcie ze strony banków centralnych oraz rządów narodowych, stojących na straży stabilności finansowej. Ich pomoc determinowana była obawą przed utratą płynności bądź całkowitą niewypłacalnością banków. W wielu krajach, które silnie doświadczyły kryzysu, proces dokapitalizowania (bail-outs) spowodował częściową bądź całkowitą nacjonalizację banków (np. Islandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). Utrata zaufania w sektorze bankowym skutkowała ograniczeniem akcji kredytowej banków, czego efektem był zmniejszony popyt oraz obniżenie aktywności gospodarczej. Kryzys finansowy przekształcił się więc w kryzys ekonomiczny o zasięgu ogólnoświatowym. Współczesny globalny kryzys finansowy, utożsamiany z najdotkliwszą niestabilnością od czasów wielkiej depresji lat 30. XX wieku, spowodował tym samym nie tylko perturbacje dla sfery finansów, ale także dla sfery realnej gospodarki, w tym również dla dokonującego się rozwoju społeczno-gospodarczego. W obszarze kultury warto zwrócić uwagę nie tyle na aspekt skutków kryzysu w wymiarze finansowym, ale na jego konsekwencje w postaci kryzysu gospodarczego i strukturalnego: kryzys gospodarczy w kulturze - objawiający się trudnościami budżetowo-finansowymi oraz strukturalny kryzys kultury - kryzys samego systemu. Obszarem, w którym poszukiwać należy sposobów przełamania powyższych form kryzysu, jest właśnie kultura, rozumiana nie wprost w kategoriach ekonomicznych, lecz antropologicznych. Celem opracowania jest analiza wpływu globalnego kryzysu finansowego na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce ze środków publicznych. (fragment tekstu)
XX
Współcześnie jednostki działające w sektorze kultury w Polsce stają przed wyzwaniem ciągłego poszukiwania źródeł finansowania swoich działań, określanych w literaturze przedmiotu jako "biznesy kreatywne". Dlatego niezwykle istotna jest umiejętność pozyskiwania środków unijnych przeznaczonych na wsparcie i rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego. Ich wykorzystanie zgodnie z założeniami docelowych Programów Operacyjnych Unii Europejskiej przynosi wiele korzyści, a także, co niezwykle ważne, efektów synergicznych dla całego obszaru kultury. Jednocześnie można postawić tezę, że osiąganie przewagi konkurencyjnej w sektorze kultury polega w dużej mierze na wykorzystaniu dofinansowań unijnych w tworzeniu nowych wartości dla ogółu społeczeństwa. Ich kreatorem są jednostki kultury zdolne do podejmowania inicjatyw unijnych w działaniach, które wyznaczają ich pozycję w sektorze kultury. (fragment tekstu)
XX
Profesor Jerzy Hausner, były minister rządu RP i ekpert Ministra Kultury jest autorem projektu reformy w sektorze kultury w Polsce. Według Jerzego Hausnera ograniczenia dotacji publicznych w kulturze i wzrost znaczenia form organizacyjnych - skoncentrowanych na prywatnych źródłach finansowania - są obecnie w Polsce koniecznością. Zdaniem J. Hausnera działalność artystyczna i kulturalna, która opiera się na trwałych źródłach finansowania publicznego powinna zostać ograniczona. Autor nie podziela tego punktu widzenia i uważa, że orientacja prorynkowa w kulturze w Polsce jest obecnie wystarczająca, a schlebianie gustom i likwidacja tradycyjnych barier pomiędzy kulturą masową a elitarną są raczej rezultatem częściowej komercjalizacji instytucji artystycznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Professor Jerzy Hausner, former minister of Polish government and an expert of the Minister of Culture is an author of a reform project in the sector of culture in Poland. In his opinion - reduction of public financial support in culture and a growth of meaning of new organizational forms focused on private financing sources - are currently necessary (an economic crisis) in Poland. According to Professor Hausner - artistic and cultural activities, which require constant public financing, should be limited. The author does not share this point of view and thinks, that culture in Poland is currently sufficiently market-oriented and pandering to bad taste and liquidation of traditional barriers between the elite and mass culture - in the author's opinion - are rather a result of partial commercialization of performing art institutions. (original abstract)
XX
Dla przeciętnego odbiorcy kultury najważniejsza jest atrakcyjna oferta artystyczna czy edukacyjna i - jeśli jest realizowana na satysfakcjonującym go poziomie - mniej istotne pozostaje kto, jaki podmiot, odpowiada za jej kształt i finansowanie (w przypadku oferty nieodpłatnej). Mieszkańcy miast najchętniej za wszystkie nieudane projekty obwiniają samorząd gminny; zdecydowanie rzadziej wojewódzki, często odpowiedzialnością za nieudane przedsięwzięcia i decyzje obarczając niewłaściwe podmioty. Działalność kulturalną tymczasem mogą prowadzić w Polsce bardzo różne osoby oraz podmioty - prawne i fizyczne. Nie wszyscy jednak mogą tworzyć i prowadzić "instytucje kultury". (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the question of empowerment in management education and attempts to present internal contradictions of aforementioned concept. The main objection to the empowermet theory in management education here is the fact of concealing fundamental violence that defi nes relations within institution of academy. Removal of the question of conflict from the concept of empowerment deprives it from real emancipating power. In contrast to empowerment, Harol Bloom's idea of subjectivity as an agon is presented. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przypomnienie jednego z ciekawszych przykładów reformy funkcjonowania kultury w socjalistycznej Polsce - powstania i działania Funduszu Rozwoju Kultury. Chcę pokazać, że rozwiązanie zastosowane w ostatniej dekadzie PRL z jednej strony stało się sposobem na wyjście sfery kultury z kryzysu, z drugiej zaś strony było inspirującym przykładem efektywnego narzędzia finansowania kultury - całościowego i powszechnego mechanizmu pozabudżetowego. W pierwszej części zwracam uwagę na źródła tej koncepcji, które mają swój początek w pracach nad reformą gospodarczą PRL. W kolejnych częściach opisuję powstanie oraz funkcjonowanie Funduszu. Artykuł kończy część poświęcona likwidacji samego Funduszu oraz sposobom kontynuowania tego mechanizmu. (W tekście pomijam Narodową Radę Kultury - utworzoną razem z Funduszem, wspominam o niej, o ile miała związek z FRK). (fragment tekstu)
EN
The main goal of the article is to present the first comprehensive and universal mechanism of financing of culture in Poland - state-earmarked fund, the Culture Development Fund. I present the circumstances of the birth of the idea, the creation and functioning of the Fund. This is one of the most interesting examples of cultural policy reforms in Poland - in the article I present the pros and cons of this solution. This text is part of institutional research on the organization and financing of theater in the People's Republic of Poland. (original abstract)
14
Content available remote Finansowanie kultury w Polsce ze źródeł publicznych
75%
XX
Celem artykułu jest zanalizowanie źródeł i skali publicznego finansowania kultury w latach 2005-2014. Nie ma niestety precyzyjnych danych o całkowitych kwotach wydatków publicznych na kulturę do roku 2009. Dopiero dla lat późniejszych znane są dość dokładne szacunki rozmiarów i kierunków publicznego finansowania kultury, pochodzące głównie z obliczeń Najwyższej Izby Kontroli, publikowanych w kolejnych analizach wykonania budżetu państwa.(fragment tekstu)
EN
The article focuses on public expenditures on culture in Poland. It begins with an overview of budgetary and extra-budgetary funding, including state appropriated funds and other public institutions established to support certain culture area, as well as culture institutions. As the aim of the article is to explore the wider aspect of the issue, special attention is given to the expenditures on arts education. Next the author provides an analysis of financing culture in the period 2007-2014, both on central and local level. In final section the Polish public expenditures on culture are compared with European Union corresponding data.(original abstract)
XX
Problemy etyczne pojawiają się zawsze w takich sytuacjach, w których człowiek musi dokonać świadomego i wolnego wyboru sposobu postępowania. Codziennie, każdy z nas podejmuje decyzje, które mają mniejszy lub większy wpływ na dobro i szczęście innych ludzi. Zakres oddziaływania na życie innych zależy od posiadanej władzy. Ludzie dysponujący dużą władzą, politycy i osoby kierujące instytucjami państwowymi i przedsiębiorstwami, mogą poprzez swoje decyzje uczynić dla innych wiele dobra, ale także wiele zła. Zapewne dlatego społeczeństwo oczekuje od nich szczególnej wrażliwości etycznej. (fragment tekstu)
EN
More and more frequently the mass media inform about corruption and financial scandals. The growing disapproval of unethical behaviour in economic life exercises the pressure on business to define ethic standards of their activities. The issue problem concerns not only the companies submitted to market-control but also non-profit organisations such as museums. Every institution financed with public money enjoys a certain economic stability and safety. Apparently, such a type of financing makes the situation of museum managers better than of the managers of the institutions fighting for survival on the market. The aim of the authoress of the presentation is to demonstrate that moral dilemmas in the area of culture are as dramatical as in other sectors of economy and the question of personal and moral responsibility is of the utmost importance. The international museum society affiliated to ICOM has prepared the Code of Ethics for Museums in which it has estimated the duties of the governing body and the ones of the museum`s personnel to the community and its heritage. The document constitutes a basis for every museum to create its own code, statue and mission. The authoress tries to describe to what extend the ethical canons postulated in the presentation are put into museum practice. (original abstract)
16
Content available remote Culture and its Creators - Challenges and Financial Issues
75%
EN
)Culture and its creators are the driving force of social development. The paper presents the history of financing the culture over the last three hundred years and looks at the cultural policy adopted in Poland. Traditional and modern forms of supporting cultural activities are also discussed therein, also the situation of artists on the labour market in Poland and the possibilities of future change. The fundamental questions asked by the authors are: what is the future of financing cultural activities in Poland?; how important is culture in contemporary society?; will systemic changes be introduced? The aim of the paper is to provide answers to these questions through analysis of sociological sources and reports on the current situation of artists in Poland, and to highlight the dynamics of financing culture and its creators. (original abstract)
XX
Na początku artykułu omówiono wydatki Wielkiej Brytanii na kulturę oraz opisano problem finansowania kultury. Następnie zwrócono uwagę na problem dowodów społecznych efektów wspierania kultury. Szczególną uwagę poświęcono Wartości Kulturalnej oraz jej konsekwencjom.
XX
W artykule omówiono cykl wykładów i imprez pt. "Na tropach Europy", który został zainaugurowany w 2003 r. w Krakowie. Główną ideą programu jest przedstawienie Polski jako ważnego kraju europejskiego. Przedstawiono idee tego programu, jego rolę oraz cele projektu.
XX
Początek artykułu to krótka nota biograficzna autorki. Następnie próbowała ona odpowiedzieć na następujące pytania: - Jaki rodzaj organizacji zajmujących się sztuką próbujemy stworzyć? - Jakie są najskuteczniejsze procedury realizacyjne i kto za nie odpowiada? - Jakie umiejętności są potrzebne, aby zagwarantować efektywne działanie procedur? - W jaki sposób zapełnić lukę pomiędzy naszymi obecnymi umiejętnościami, a tymi, które pragniemy zdobyć?
XX
Tematem artykułu jest kwestia komercjalizacji sztuki, która odniesiona została do pytania o miejsce twórczości artystycznej w praktyce gospodarczej. Celem opracowania jest przeanalizowanie wskazanych problemów oraz rozważenie wątpliwości w odniesieniu do traktowania dzieł sztuki jako dóbr rynkowych, a twórczości artystycznej jako działań gospodarczych mających zapewniać dochód artystom. Autorka przedstawia także możliwości alternatywnych rozwiązań tego problemu, jakie proponowane są w ramach ekonomii społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is an issue of commercialisation of art. The issue is refered to a question concerning a place of art within an economy practice. The aim of the article is analysing these both issues and also considering queries related to treating art as a market product, as well as an art creation as a economic activities providing income to artists. The author presents also alternative solutions of this problem proposed by social economy.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.