Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article explores effects of substitutability and complementarity of physical and virtual channels in the purchasing process, analyzed from the point of view of the consumer. Presented data has been collected through CAWI survey with quota sample (n= 1,701 internet users in Poland) as part of the habilitation grant No. N N112 375540.Consumers, especially younger ones, are commonly involved in multi-channel buying processes. This involvement is an expression of not only recognizing the substitutability of physical and virtual channels, but also treating those channels as complementary at the stage of searching for information. The frequent occurrence among consumers of ROPO and reverse ROPO effects, indicates their tendency to rationalize spending, paying attention also to time spent, effort and potential post-purchase troubles. By changing the channel during the purchase process, the consumer chooses a cheaper and/or more convenient option, accepting the possible risks associated with the purchase.
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
PL
Dokonano oceny form i zakresu raportowania informacji metodologicznych 100 artykułów dotyczących marketingu i konsumpcji opublikowanych w 3 polskich czasopismach naukowych w 2016 r. Wykorzystano podejście eksperckie oraz drzewa klasyfikacyjne. Analizowane abstrakty zawierają zwykle skąpe informacje o metodzie i próbie. W 3/4 tekstów brakowało pytań lub hipotez badawczych. Informacje o próbie ograniczano typowo do liczebności i sposobu doboru, pomijając opis populacji, strukturę próby i poziom jej realizacji. Dobrze opisywano zbieranie danych, rzadko raportując rzetelność (w 19% tekstów) i trafność pomiaru (7%). Rzadkością była dyskusja wyników (12%). Co drugi artykuł spełniał minimalne wymagania przejrzystości badania, a za wzorcowe uznano 2 teksty. 60% badań nie było replikowalne. Wskazano implikacje dla autorów, czasopism i recenzentów.
PL
Celem rozważań jest eksploracja powiązań między deklarowanymi czynnikami wyboru produktu i sklepu internetowego oraz satysfakcją z wyboru. W analizie wykorzystano dane pochodzące z badania ankietowego (CAWI), quasi-eksperyment oraz modelowanie równań strukturalnych PLS-MGA. Wyniki badania wskazują, że główne czynniki wyboru produktu i sklepu w symulowanym teście rynkowym w środowisku porównywarki cenowej są względem siebie niezależne. Wpływ decydującego czynnika wyboru na satysfakcję z wyboru jest niewielki, w grupach pojawiają się istotne różnice w parametrach modeli strukturalnych objaśniających poziom satysfakcji. Z badania wynikają następujące implikacje: praktyczna − w środowisku porównywarki cenowej należy oddzielnie oddziaływać na wybór produktu i wybór sklepu; społeczna − należy rozważyć dodanie w modelu procesu zakupowego fazy wyboru dostawcy. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
A purpose of the article is to explore the links between the declared product and online store selection factors and satisfaction with the choice. Data were collected via CAWI with quasi-experiment, and mainly analysed using structural equation modelling with the PLS-MGA approach. The key findings indicate that the main declared factors of product and store selection in the simulated market test in an environment of price comparison website are independent of each other. Those factors have a little impact on satisfaction, but there are significant differences between groups in the parameters of the structural models explaining the level of satisfaction. The research has several implications including the practical one – there is the need for a separate treating product and stores selection of influence on consumer decisions, and the social one – to consider adding the phase of store/supplier choice in the classic model of the consumer purchasing process. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – изучить связь между декларируемыми факторами выбора продукта и интернет-магазина и удовлетворением от выбора. В анализе использовали данные из опроса (CAWI), квазиэксперимент, а также модели- рование структурных уравнений PLS-MGA. Результаты изучения указывают, что основные факторы выбора продукта и магазина в фиктивном рыночном тесте в среде сервиса сопоставления цен независимы друг от друга. Влияние решающего фактора выбора на удовлетворение от выбора невелико, в группах появляются существенные отличия в параметрах структурных моделей, объясняющих уровень удовлетворения. Из изучения вытекают следующие импликации: практическая – в среде сервиса сопоставления цен следует отдельно воздейстовать на выбор продукта и выбор магазина; социальная – следует об- думать добавление в модели закупочного процесса фазы выбора поставщика. Статья имеет исследовательский характер.
EN
The aim of the study was to investigate the perception of online questionnaires(CAWI) as data collection tool in groups of users and potential users of this technique - marketing professionals. The study has been conducted on a sample of CAWI n = 198 persons, including 50 CAWI users at work and 148 non-users. There were mainly answers to open-ended questions analyzed, including word association test. The two groups did not differ substantially in their overall opinions. CAWI nonusers have more negative attitudes toward this research technique resulting from contact with the surveys as respondents. The users group sees both advantages and disadvantages of using CAWI in marketing research resulting from personal experiences from research process and results usage.
EN
Paper exemplifis markets internationalisation processes taking into account young Polish consumers’ cross-border online shopping, and Polish retailers’ cross-border sales activity, investigated in a qualitative way on the basis of open-ended questions’ responses from the CAWI questionnaire and passive netnography respectively, on the background of relevant comparative statistics from EU countries. Such purchases, within the EU, but also from China or the USA, are made by the growing percentage of young buyers, although the majority of respondents have negative opinions about them, often emerging from stereotypes rather than from their own experience. The perceived barriers from the demand side have a stronger impact on respondents than supply side factors. Identifid demand-side barriers are high prices and other fees, including payment and delivery handling, long delivery times and language barriers. Geo-discrimination practices applied by foreign sellers, usually experienced with regard to delivery and payments are the only signifiant obstacle on the supply side. Polish online retailers’ international operations are typically limited geographically to smaller neighbouring countries or focused on niches (particularly for smaller fims). In those niches, they compete with foreign sellers mainly on product features and customization, but their consumer service is often not satisfying, particularly in terms of response time and language competences.
PL
Artykuł przedstawia procesy internacjonalizacji rynków na przykładzie transgranicznych zakupów internetowych młodych polskich konsumentów i transgranicznej sprzedaży detalicznej przez Internet polskich sprzedawców, analizowane jakościowo odpowiednio na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte z kwestionariusza internetowego oraz pasywnej netnografi, na tle statystyk porównawczych dla krajów Unii Europejskiej (UE). Internetowe zakupy transgraniczne, dokonywane w krajach UE, ale także w Chinach lub USA, deklaruje rosnący odsetek młodych nabywców, chociaż większość badanych ma negatywne opinie i przekonania ich nich dotyczące, często wywodzące się ze stereotypów, a nie z własnych doświadczeń. Postrzegane bariery kupowania online za granicą ze strony popytu mają silniejszy wpływ na respondentów niż czynniki podażowe. Zidentyfiowanymi barierami popytu są wysokie ceny i inne opłaty (podatki, cła), w tym obsługa płatności i dostawy, długie terminy dostaw i bariery językowe. Praktyki geodyskryminacji, stosowane przez zagranicznych dostawców, są doświadczane zazwyczaj w odniesieniu do dostawy i płatności i są jedyną istotną przeszkodą po stronie podażowej. Sprzedaż polskich sprzedawców detalicznych jest zwykle ograniczona geografiznie do mniejszych państw sąsiadujących z Polską lub – w przypadku mniejszych fim – koncentruje się na niszach rynkowych. Działający w niszach konkurują ze sprzedawcami z innych krajów przede wszystkim z cechami produktu i jego kustomizacją, ale ich obsługa klienta często nie jest satysfakcjonująca, zwłaszcza w zakresie czasu odpowiedzi na pytania/problemy klientów oraz kompetencji językowych.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję stylów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumenta oraz narzędzia pomiarowe służące do określenia indywidualnego profilu wspomnianych stylów, które mają istotne znaczenie diagnostyczne, pozwalając zidentyfikować skłonności konsumenta do powtarzania określonych typów zachowań. Style podejmowania decyzji zakupowych są identyfikowalne w praktycznie niezmienionej postaci w różnych kulturach i różnym czasie. Zasadnicza część artykułu prezentuje wyniki badań nad rekonstrukcją kwestionariusza Stylów Podejmowania Decyzji Zakupowych (SPDZ14), na tle retrospektywnych rozważań autorów, dotyczących opracowania, modyfikacji oraz własności poprzednich wersji narzędzia pomiarowego. Zaproponowane 2 wersje SPDZ14 - pełna i krótka - charakteryzują się większą rzetelnością i trafnością w porównaniu do wersji poprzednich.
EN
Article presents the concept of consumer decision-making styles and the measurement tools used to measure the individual profile of these styles. Knowing such profile one can identify the tendency to exhibit certain types of behavior by the consumer, that can be helpful in better segmentation and targeting marketing activities, as consumer decision-making styles are identifiable in virtually unchanged form in different cultures and time of measurement. The main part of the paper presents results of the reconstruction of the Consumer Decision-Making Styles questionnaire (SPDZ14), on the background of the authors' retrospective considerations relating to the development, modification and statistical properties of previous versions of SPDZ, including adding new styles to original PCS scale by Sproles and Kendall. The proposed 2 new versions - full (SPDZ14p) and short (SPDZ14k) - exhibit generally better properties of reliability and validity in comparison to the previous version (eg. SPDZ12).
7
Content available Qualitative Insight at the Process of Purchasing
63%
EN
The article is based on the results of qualitative research and is an attempt to find answers to questions about how the consumer decides to buy in contemporary retail environment on example of durable good. On the basis of projection techniques the consumers' decision making processes have been revealed and some of their determinants found for light users and non-users of the Internet.
EN
Interactive shopping aids (ISA) became widely used by consumers in recent years. Paper presents results from two samples: conducted in 2012 and 2008. Some direct comparisons are made. Declared frequency of ISA usage was the base for analysis of demographic and psychographic variables influence on it with possible interactions. There was also path model utilized. Main findings include: growth of ISA usage popularity with fall of average frequency for particular ISA; age as main factor explaining ISA usage.
EN
The objective of the article is the assessment of the structure of expenditures and use of 500+ fund in family households of second grade students from selected general education and vocational secondary schools in the Lublin Voivodeship. The survey was conducted by means of the CAWI method, based on a random research sample of223 students aged 17–18. The survey showed that households of the students are dominatedby the parental model of economic decision making, but the students declared a very strong and strong own influence on particular expenditures incurred in their families, especially in the case of basic personal needs. The introduction of benefits in the scope of Rodzina 500+ programme somewhat changed the decision-making pattern in the families towards greater activation of the students. The study designated three primary categories of expenditures of households from the programme: financing children’s education, purchase of clothing and footwear, and purchase of food. In the opinion ofthe surveyed youth, part of the resources from programme 500+ is allocated for savings (33.2%), more seldom for financing investments (7.9%).
PL
Celem artykułu jest ocena struktury wydatków oraz wykorzystania funduszu 500+ w rodzinnych gospodarstwach domowych uczniów II klas wybranych szkół średnich, ogólnokształcących i techników w województwie lubelskim. Badanie przeprowadzono za pomocą metody CAWI, na podstawie losowej próby badawczej 223 uczniów w wieku 17–18 lat. Stwierdzono, iż w gospodarstwach domowych uczniów dominuje rodzicielski model podejmowania decyzji ekonomicznych, jednak uczniowie deklarowali bardzo duży i duży wpływ na konkretne wydatki realizowane w rodzinach, zwłaszcza w przypadku podstawowych potrzeb własnych. Wprowadzenie świadczeń z programu „Rodzina 500+” zmieniło nieco układ decyzyjny w rodzinach na rzecz większej aktywizacji uczniów. W badaniu wyróżniono trzy główne kategorie wydatków gospodarstw domowych z tego programu: finansowanie edukacji dzieci, zakup odzieży i obuwia oraz żywności. W opinii badanej młodzieży część środków z programu 500+ jest przeznaczana na oszczędności (33,2%), rzadziej na finansowanie inwestycji (7,9%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.