Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 195

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Creating company's value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Złożone uwarunkowania gospodarki opartej na wiedzy wymuszające przyjęcie nowych paradygmatów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem sprawiają, że powszechną akceptację zyskuje pogląd uznający maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa za nadrzędny i główny strategiczny cel działalności menedżerów. Konsekwencją powyższego stwierdzenia jest opinia, że niezależnie do formy organizacyjno- prawnej danej firmy, czy też typu jej własności, każdy właściciel bądź organ założycielski oczekuje w perspektywie strategicznej wzrostu wartości organizacji. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa można zatem uznać za podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego działającego w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Wzrost wartości firmy, wyrażający efektywność zaangażowanego kapitału, jest pochodną umiejętnego wykorzystywania wiedzy, dzięki której możemy zdiagnozować źródła dochodu przedsiębiorstwa i czynniki generujące wartość, oraz zdolności do skutecznego zarządzania nimi. Zdiagnozowanie czynników i elementów, które w największym stopniu przyczyniają się do budowania wartości danej organizacji musi być procesem pierwotnym. Popełnienie błędu na etapie rozpoznania determinant odpowiedzialnych za kreację wartości przedsiębiorstwa będzie miało daleko idące negatywne implikacje rzutujące na dalsze podejmowane działania. (fragment tekstu)
EN
The sources allowing for value creation of modern enterprises. The article presents analyses concerning the most important sources allowing for modern enterprise's value creation. (factors that explain the value based management). The author argues that basis for value creation should be widely defined and it is recommended to perceive value creation processes in wide captivation. The study highlights the crucial importance of knowledge and the role of intangible resources as basis allowing for value creation. (original abstract)
2
Content available remote Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - logika i prawidłowości
80%
XX
Koncepcja zarządzania wartością firmy i jej ważne elementy składowe stanowią przedmiot okresowej krytyki. Dotyczy ona zwłaszcza czterech elementów: • nadmiernego uprzywilejowania jednej grup interesów w przedsiębiorstwie, tj. akcjonariuszy, • uspołecznienia kosztów i prywatyzacji zysków, •oderwania wynagrodzeń menedżerów od wzrostu wartości firmy, •koncentracji uwagi na finansowych źródłach i strategiach budowy wartości. (fragment tekstu)
XX
W czasach, w których produkty osiągają bardzo wysoką jakość, są do siebie podobne, łatwo osiągalne, a wymagania klientów nieustannie rosną, jedynie przedsiębiorstwa zorientowane na klienta mogą osiągnąć przewagę konkurencyjną. Narzędzia CRM mogą być kluczem do osiągnięcia tego celu. Wykorzystanie Contact Centre zwiększa możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, podczas którego możliwe jest zgromadzenie bardzo cennych informacji o przyzwyczajeniach, oczekiwaniach oraz niezaspokojonych potrzebach klientów. Uzyskaną wiedzę odpowiednio przetworzoną można następnie efektywnie wykorzystać do tworzenia długotrwałych relacji z klientami. Zgromadzone dane umożliwiają również wyodrębnienie grupy kluczowych klientów, którzy przynoszą największe zyski dla firmy i dlatego jej uwaga powinna być skupiona właśnie na tych osobach. Firmy unikną dzięki temu wydatkowania środków na nieefektywne działania skierowane do osób, które nie są zainteresowane produktem. Efektywne zarządzanie Call Centre w celu zaspokojenia potrzeb klientów jest wyzwaniem dla każdej firm. (fragment tekstu)
EN
Many organizations nowadays try to find the most effective methods of communicating with customers. The best way is just to use the phone. Making the most of every call and operating your call centre at a reasonable time and cost requires a balance between efficiency and effectiveness. Yet many organizations fail to even get the basics right and are far from turning their Call Centres into strategic assets; they're missing out on opportunities to foster customer relationships and drive incremental revenue. Fortunately, more and more clients use call centres to get information about products/services and firms. The aim of this article is a trial of showing call centres as effective modern mechanism of winning and keeping customers. (author's abstract)
4
Content available remote Determinanty efektywności przedsiębiorstw w obszarze kreowania wartości
80%
XX
Cel - Postrzegając efektywność w ujęciu mikro- i makroekonomicznym oraz przyjmując pomnażanie wartości jako jej miarę, badaniu poddano dwa procesy ją kształtujące: kreowania wartości przynależnej właścicielom przedsiębiorstwa oraz tworzenia wartości dodanej transmitowanej do systemu ekonomicznego. Analizowaną strukturą jest mezostruktura gospodarki - jej elementami są działy PKD utworzone z całości, jakimi są przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Wykorzystana została czynnikowa analiza długich szeregów czasowych wartości zdefiniowanych miar efektywności, miara rozproszenia obiektów oraz ocena pozycji rangowej i jej zmienność jako podstawa klasyfikacji. Badanie objęło także współzależności współczynnika zagęszczenia obiektów i miar efektywności. Wynik - Weryfikacji podlegało pięć hipotez cząstkowych, prowadzących do rewizji hipotezy głównej: w rozwoju przedsiębiorstw mezostruktury gospodarki ocenianym miarą efektywności w postaci kreowania wartości przynależnej właścicielom (stopa zwrotu z kapitału własnego), wynik finansowy jako stymulanta jest czynnikiem dominującym. Z punktu widzenia tworzenia wartości dodanej (składowej produktu krajowego), oddziałując na destymulantę w postaci wskaźnika zatrzymania wartości, jako czynnik wiodący wynik ten ogranicza jej stopę. Oryginalność/wartość - Badania mikro- oraz mezoekonomiczne pełnej zbiorowości przedsiębiorstw są rzadkie, nawet unikatowe. Czynnikami ograniczającymi ich prowadzenie są dostęp, zakres i złożoność danych liczbowych opisujących i charakteryzujących badane obiekty i struktury. Prezentowane wyniki badań bazują na obserwacji ponad 1 mln obiektookresów - przedsiębiorstw analizowanych w latach 1990-2013 w siedmiowymiarowej przestrzeni wyznaczonej miernikami finansowymi (zbiór pełny). (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Adopting a micro- and macroeconomic approach to effectiveness, and treating value creation as its measure, the author investigates two processes: creating value belonging to company owners and creating value added, transmitted to an economic system. The paper analyses the economy's mezostructure composed of PKD sections (Classification of Business Activities), created on the basis of whole entities - companies. Design/methodology/approach - The analysis is based on the factor analysis of the long time series of the defined values of effectiveness measures, object dispersion measures, and assessments of ranging positions and their changeability as a basis for classification. Also, the analysis focuses on correlations between the object density coefficient and effectiveness measures. Findings - The author verifies five partial hypotheses which lead to the main hypothesis: the financial result as a stimulant is a dominant factor in the development of the economic mezostructure's companies, assessed by the effectiveness measure in the form of creating value belonging to owners (Return on Equity). From the perspective of value added creation (a component of the domestic product), the financial result as a dominant factor, affecting the destimulant - the value hindering coefficient - reduces its rate. Originality/value - Micro- and mezoeconomic research studies of the whole group of companies are quite rare, even unique. The factors that hinder such research include the accessibility, scope and complexity of data which describe and characterise specific objects and structures. The presented results are based on the observations of more than one million object-periods - the companies analysed in 1990-2013, in 7-dimensional space defined by financial measures (whole set). (original abstract)
XX
Outsourcing jest jedną z dynamicznie się rozwijających koncepcji zarządzania. Przez wiele źródeł wskazywany jest jako najważniejsza koncepcja obecnego stulecia. Jest narzędziem wspomagającym organizacje w czasie kryzysu. Wymusza spojrzenie na podmiot z perspektywy procesów i przyczynia się do ich strukturalizacji w organizacji. Pozwala skupić się nie tylko na kluczowych kompetencjach, ale tworzy również w ich obrębie przewagi konkurencyjne. Tym samym może być narzędziem kreowania szeroko rozumianej i wielowarstwowej wartości organizacji. Jednak, aby mógł jako takie narzędzie sprawnie funkcjonować muszą być spełnione określone warunki. (abstrakt oryginalny)
EN
Outsourcing is one of the dynamically developing management concepts. For many sources, is indicated as the most important concept of this century. It is a tool for organizations during a crisis forces look at the subject from the perspective of the processes and contributes to the structuring of the organization. This allows not only to focus on core competencies but also creates within them a competitive advantage. It may therefore be a tool for creating a broader and multi-value of the organization. However, as to be able to function efficiently such a tool must be fulfilled certain conditions. (original abstract)
6
Content available remote Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa
80%
XX
W artykule poruszono problem tworzenia i apropriacji wartości z perspektywy relacji międzyorganizacyjnych. W pierwszej kolejności wyjaśniono procesy tworzenia wartości relacji i jej zawłaszczania, poprzez wskazanie logik kreacji wartości oraz mechanizmów jej apropriacji, by następnie omówić je w kontekście celu strategii relacyjnej przedsiębiorstwa. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a wykorzystaną metodą badawczą była metoda analizy i krytyki piśmiennictwa. W wyniku prowadzonych rozważań stwierdzono, że procesy kreowania i apropriacji wartości należy rozpatrywać łącznie, szukając pomiędzy nimi równowagi i uwzględniając ich dynamikę w czasie(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of value-creation and value-appropriation from the perspective of inter-organizational relations is discussed in the paper. Firstly, the logics of value-creation and mechanisms of value-appropriation are explained, and then they are discussed in the context of the company's relational strategy. The paper is conceptual and the method of analysis and criticism of literature was used. As a result of the research, it was found that the processes of value-creation and value-appropriation should be analyzed together, searching for balance between them, and their dynamics in time should be taken into account(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza współczesnych uwarunkowań procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy w kontekście założeń i zasad koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Rozważania zostały podjęte w oparciu o krytyczną analizę współczesnej literatury przedmiotu oraz doświadczenia autora zrealizowane w praktyce gospodarczej. Jako konkluzję przedstawionych dociekań można wskazać zarówno wpływ koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa na efektywność procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy, jak również cząstkową rozbieżność celów i działań realizowanych w ramach obu koncepcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze the contemporary conditionality of the process of Shareholder Value Creation in the context of the assumptions and principles of the concept of Value Based Management. The reflections were based on a critical analysis of the contemporary literature of the subject, and the author's own research and experience in economic practice. As the conclusion of the investigations presented, both the impact of the VBM concept on the efficiency of the Shareholder Value Creation process and the partial divergences between the objectives and the actions under both concepts can be identified.(original abstract)
XX
Cel - Realizacja projektów innowacyjnych jest jednym z czynników, który wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego stanu jest wyższa wartość przedsiębiorstw, które prowadzą działalność innowacyjną i wdrażają jej wyniki w stosunku do przedsiębiorstw działających w tradycyjnych warunkach. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne. Metodologia badania - Wykorzystano analizę literatury i wnioskowanie dedukcyjne, które umożliwiło identyfikację uwarunkowań wyceny przedsiębiorstw realizujących działalność innowacyjną. Wynik - Przedmiotem badań była identyfikacja czynników, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa realizującego działalność innowacyjną. W procesie analizy skupiono się na uwarunkowaniach działań innowacyjnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość - Badanie w zakresie wyceny przedsiębiorstw realizujących projekty innowacyjne jest ważnym obszarem badawczym w kontekście zarówno procesów, jak i sposobu pomiaru wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - he implementation of innovative projects is one of the factors that affects the value of an enterprise. This is reflected in the higher value of companies that carry out innovative activities and implement its results in relation to traditional companies. The aim of the article is to analyze the determinants of valuation of companies implementing innovative projects. Design/methodology/approach - Literature analysis and deductive reasoning were used to identify the determinants of the valuation of innovative companies. Findings - The subject of the study was the identification of factors that influence the creation of the value of an enterprise pursuing an innovative activity. The analysis focused on the conditioning of innovative actions that have an impact on the value of an enterprise. Originality/value - Research in the field of enterprise valuation of innovative projects is an important research area in the context of both processes and value measurement.(original abstract)
9
60%
XX
W niniejszym opracowaniu została podjęta próba przedstawienia roli nadzoru korporacyjnego w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Zostały w skrócie omówione zagadnienia związane z koncepcją nadzoru korporacyjnego w literaturze przedmiotu i powiązaniami nadzoru korporacyjnego z procesem stanowienia się wartości przedsiębiorstwa. "Koniecznym jest głębsze zrozumienie wartości przedsiębiorstwa jako podstawy jego oceny, a w konsekwencji również jako podstawy oceny władania korporacyjnego". (fragment tekstu)
EN
In the era of liberalization of economic relations and more intensive collaborations between companies, the issue of corporate governance is especially up-to-date. The way corporate governance is carried out depends on the way a company is perceived and what its role is. A company perceived solely as a tool for its owners to accomplish their goals represents a financial model, in which a superior goal is creation and growth of value for owners as a result of fulfillment of their interests. The role of corporate governance in this case is to create an effective system of relations between company owners and hired managers. In broader spectrum the result of company's work should be the value for all subjects involved - stakeholders, which guarantees security and safety. The aim of the article is to discuss the correlation between the perception of a company, the concept of its value and the way corporate supervision is carried out. (original abstract)
EN
The aim of the paper is to present the problems of shaping the competitive advantage of the company in the context of undertaking restructuring activities. This restructuring should be aimed at increasing the efficiency of value creation along with identifying the mechanisms that integrate these concepts and related processes. The study therefore constitutes a scientific reflection, which falls into the whole of research related to the search for directions and ways to improve the system of enterprise management. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wyznaczenie branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Postawiono bowiem hipotezę, że im bardziej rozległa grupa pokrewnych branż w ramach specjalizacji, tym skuteczniejsza jest dana specjalizacja z uwagi na szereg korzyści lokalizacyjnych, urbanizacyjnych i synergicznych. Zastosowanie zaawansowanych technik statystycznych (szybkiego algorytmu zachłannego) umożliwiło częściowe potwierdzenie hipotezy. Badania wykazały, że branże przemysłowe (oprócz poligrafii, produkcji komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych, a także farmaceutyków i leków) nie mają branż pokrewnych w lokalnym środowisku. Z kolei większość (33 z 46) branż usługowych tworzy trzy grupy pokrewnych branż: 1) usług dla ludności, 2) usług dla biznesu oraz 3) usług i działalności wysokospecjalistycznej. Wyniki badania mogą mieć zatem ogromne znaczenie dla polityki wspierania i rozwijania inteligentnych specjalizacji w regionach, z których większość oparta jest na branżach przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify related variety of industries whose development can be supported by national and regional smart specializations. It is hypothesized that the more extensive a related variety of industries within a specialization, the more effective the specialization is because of a number of localization, urbanization and synergy economies. The use of advanced statistical technique (fast greedy algorithms) allowed to partly confirm the hypothesis. The research revealed that the manufacturing industries (except printing, production of computers, electronic and optical devices, and pharmaceuticals and medicines) do not form a related variety in the local environment. In turn, the majority (33 out of 46) service industries create three groups of related varieties: 1) services for citizens, 2) business services, and 3) highly specialized services and activities. The results of the study may therefore be of great importance for policies supporting and developing smart specializations, based mostly on manufacturing industries. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest uporządkowanie motywów związanych ze współtworzeniem wartości na przykładzie największej polskiej platformy crowdfundingowej "Polakpotrafi.pl", działającej na rynku od 2011 roku. Autorzy sformułowali dwa główne pytania badawcze: W jaki sposób projektodawcy motywują fundatorów do wsparcia projektów? oraz Czy projektodawcy dbają o długoterminowe relacje z fundatorami? Ze względu na cel badania oraz kontekst jako metodę badawczą wybrano netnografię [Kozinets, 2012]. Dla zachowania spójności analizowanej grupy skupiono się na pogłębionej analizie projektów w grupie "Muzyka". Grupę tę wybrano ze względu na liczebność udanych projektów. Do analizy sposobów motywowania fundatorów, wybrano ilościową i jakościową analizę treści, której poddano opis 108 udanych projektów oraz wpisy uczestników platformy "Polakpotrafi.pl" w grupie "Muzyka" od 2011 roku. Narzędziem badawczym był arkusz obserwacji, zawierający trzy główne kategorie poddawane obserwacji: kategorie odnoszące się do charakterystyki projektu, kategorie odnoszące się do motywowania fundatorów oraz kategorie odnoszące się do relacji z fundatorami. Ustalono, że w przypadku analizowanej kategorii najczęściej stosuje się motywowanie głównie w odniesieniu do czynników wewnętrznych. Mimo że w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na przydatność crowdfundingu do budowania relacji z klientami, nie zaobserwowaliśmy specjalnych starań projektodawców do podtrzymywania relacji po ufundowaniu projektu. Większość projektodawców traktuje ten sposób finansowania jako jednorazową transakcję. Poczynione obserwacje sugerują, że duża liczba kategorii prezentów, wsparcie mediów i obecność w mediach społecznościowych zwiększają kwoty pozyskane na projekt crowdfundingowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to organize the themes related to the co-creation of value on the example of the largest Polish "Polakptrafi.pl" crowdfunding platforms, operating on the market since 2011. The authors formulated two main research questions 1) How project creators motivate funders to support projects? 2) Did the project creators take care of long-term relationships with funders? Due to the purpose of the study and the context (virtual environment) as a research method netnography was selected. Deductive content analysis of the descriptions of 108 successful projects and users' comments from the "Music" category was conducted to identify and analyze the ways of motivating funders. The research study revealed that in the "Music" category dominated appeals to intrinsic motivations, in particular the social ones (such as enjoyment in being part of a community, patronage-support, encouragement, financial help and sense of cooperation). Extrinsic motivations were rare. Project creators did not attempt to develop and nurture long-term relationships with funders. (original abstract)
13
Content available remote Modelowanie uwarunkowań sukcesu przedsiębiorstw zorientowanych projektowo
60%
XX
Artykuł ma na celu zaprezentowanie teoretycznego modelu opisującego sposób działania przedsiębiorstw zorientowanych projektowo oraz jego zasad jego operacjonalizacji. W artykule zaprezentowana została również metoda badawcza, która za pomocą procedur matematycznych i statystycznych pozwla zbadać, czy model taki znajduje swe potwierdzenie w zebranych danych empirycznych. Potwierdzenie przypuszczeń teoretycznych da możliwość określenia nowej ścieżki rozwoju dla przedsiębiorstw zorientowanych projektowo. Pozwoli ona takim organizacjom efektywnie funkcjonować w warunkach narastającej konkurencji oraz presji innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to present hypothetical and deductive model describing the modus operandi of project oriented companies (POC's) and approach to model operationalisation. Due to this statistical procedure, it will be verified whether the matrix arising from the adopted theoretical model differs statistically from the empirical matrix of covariance arising from the system of equations. The fit of the model with the empirical data will be evaluated using χ2, RMSEA and CFI (Comparative Fit Index). How well the theoretical model fits the empirical data is assessed through a number of indicators. (original abstract)
XX
Cel - Celem pracy jest ukazanie roli i znaczenia majątku będącego w dyspozycji podmiotu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych, metodę indukcji i dedukcji. Wynik - Rozważania umożliwiły ukazanie miejsca zarządzania majątkiem jako czynnika determinującego wzrost wartości przedsiębiorstwa, co przekłada się na maksymalizację korzyści jego właścicieli. Oryginalność/wartość - W literaturze przedmiotu, w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa, bardzo obszernie omawiane są finansowe generatory wartości, natomiast stosunkowo rzadko zwraca się uwagę na majątek przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main goal of this paper is to show the role of the assets in the process of creating the value of enterprise. Design/methodology/approach - Methods of literature analysis, induction and deduction have been applied in this paper. Findings - The result of this study is to draw an attention to the aspect of asset management in the process of maximizing the shareholders wealth. Originality/value - Attention has been paid to the issues that are often overlooked when the shareholders wealth is concerned. This paper is focused of an influence of assets on the value of enterprise. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest ukazanie analitycznych walorów rynkowych indeksowanych mierników wartości poprzez pomiar i ocenę efektywności kreowania wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem wybranych zewnętrznych narzędzi analitycznych. Metodologia badania - Artykuł oparty został na analizie literatury oraz wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej w postaci mierników efektywności kreowania wartości w odniesieniu do wybranych spółek sektora budowlanego w Polsce. Wynik - Analiza wykazała, że zewnętrzne indeksowane mierniki wartości dostarczają informacji na temat okresowych efektów kreowania wartości przedsiębiorstwa, wzbogacając tym samym analizę jego wartości. Oryginalność/wartość - Przeprowadzoną analizę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszej pogłębionej analizy uwarunkowań i efektywności praktycznego wykorzystania mierników indeksowanych, w tym miar opartych na koncepcji zysku ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to demonstrate the analytical usefulness of indexed value measures by measurement and evaluation of the efficiency of enterprises value creation with the application of selected external analytical tools. Design/methodology/approach - The paper is based on an analysis of the literature and the use of financial analysis tools in the form of efficiency measures in relation to the selected companies of the construction sector in Poland. Findings - The analysis confirmed that external indexed value measures provide periodic information regarding effects of the enterprise value creation and thus enriching the analysis of its value. Originality/value - The study should be regarded as a starting point for further in-depth analysis of the conditions and the effectiveness of the practical use of indexed measures, including measures based on the concept of economic profit.(original abstract)
16
Content available remote Value Creation : the Internal Perspective
60%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji przywództwa wraz ze stymulantami kreowania i współkreowania jego wartości w postaci zasobów w przemyśle obuwniczym. Badanie zostało przeprowadzone w regionie Tâmega e Sousa w północnej Portugalii. W celu zebrania danych empirycznych podjęto studia literaturowe, oparte na trójmianie przywództwa, waloryzacji zasobów ludzkich oraz tworzeniu wartości dodanej. W artykule sformułowano następujący problem badawczy: w jaki sposób zdolność do przewodzenia wewnętrznymi interesariuszami pomaga kreować wartości w przemyśle obuwniczym? Aby osiągnąć odpowiedź na powyższy problem zastosowano badanie ilościowe w formie ankiety bezpośredniej i internetowej. Grupę badawczą stanowiła kadra zarządzająca i pracownicy firm sektora obuwniczego. Wyniki badania pokazały, że najczęstszymi problemami tych firm są kwestie wewnętrzne; utrzymanie pracowników i utrzymanie ich satysfakcji oraz kwestie finansowe. Przy wysokim udziale tych czynników, inwestycje w uczenie się i rozwój nie odgrywają znacznej roli. Widać więc, że istnieje potrzeba inwestowania w rozwój i motywację pracowników, ich wydajność i zarządzanie wiedzą. Jednocześnie nie należy zapominać o uznaniowości, waloryzacji relacji i rozwoju kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The present research aims to approach leadership techniques in order to analyze whether those techniques promote and stimulate value creation and co-creation. The main goals were the identification of value creation's main sources in the footwear sector. This research was applied in a Portuguese region (Tâmega e Sousa) in the north of Portugal. In order to collect empirical data, the main focus was the learning and growth perspective, connected to the trinomial internal leadership, human capital's valorization and added value's creation. For the empirical research, a quantitative method was used in order to answer the main goal: In what way the ability to lead internal stakeholders promote value creation in the footwear industry? The data collection was achieved through a questionnaire applied, in person and via email, to industrial leaders and their employees. In an analysis to Tâmega e Sousa Region's footwear industry, it was concluded that there is a clear focus in internal processes, customer retention and satisfaction as well as a transversal financial concern. However there is a low investment in the learning and growth perspective. That means, there's a need to invest and/or develop motivational, performance and knowledge management processes and to define policies for recognition, relationship valorization and competence development. (original abstract)
17
Content available remote Wykorzystanie mierników kreowania wartości w rachunku odpowiedzialności
60%
XX
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zastosowania w rachunku odpowiedzialności na potrzeby oceny centrów inwestycji dwóch rozpowszechnionych mierników kreowania wartości, a mianowicie ekonomicznej wartości dodanej i rynkowej wartości dodanej,. Mając na względzie powiązanie między oboma miernikami, główna teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że możliwe jest jednoczesne stosowanie tych mierników, przy czym ekonomiczna wartość dodana pozwala na ocenę efektów kreowania wartości z wewnętrznego punktu widzenia, natomiast rynkowa wartość dodana ułatwia pomiar wyników poprzez powiązanie wartości postrzeganej przez inwestorów z rentownością sprzedaży i wymaganiami kapitałowymi ośrodka odpowiedzialności.(fragment tekstu)
EN
The paper deals with the use of value creation measures in responsibility accounting. In the first part of the paper the linkages between economic value added and market value added were briefly explained. In the second part it was shown how to disaggregate economic value added in order to asses performance of an investment center. Finally, the impact of return on sales and capital requirements on market value added was described.(original abstract)
XX
Ryzyko towarzyszy zakładom ubezpieczeń przez cały okres funkcjonowania i prowadzenia przez nie działalności. Jest ono podstawą biznesu. W podejmowaniu prawidłowych decyzji mających na celu ochronę przed skutkami ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i stabilizację sytuacji finansowej zakładów ubezpieczeń pomocny jest proces określany w języku angielskim jako "risk management". Profesjonalne zarządzanie ryzykiem może być wykorzystywane wraz z zarządzaniem kapitałem do zarządzania przedsiębiorstwem i jego wartością. Systemem, który daje podstawy budowy przedsiębiorstwa i jego zorganizowania, tworząc nową kulturę organizacji umożliwiającą najbardziej efektywną kontynuację misji przedsiębiorstwa, jest "zarządzanie wartością przedsiębiorstwa" Polega on na identyfikacji głównych "dźwigni wartości" - obszarów działalności decydujących o wartości, na które powinien mieć wpływ zarząd zakładu ubezpieczeń. Koncepcja zarządzania wartością zakładu ubezpieczeń łączy decyzje strategiczne z decyzjami operacyjnymi i jest podejściem do zarządzania, w którym ogólne aspiracje zakładu ubezpieczeń, techniki analityczne i procesy zarządzania podporządkowane są maksymalizacji wartości zakładu ubezpieczeń poprzez skupienie procesu decyzyjnego na głównych czynnikach kształtujących wartość. Zarządzanie ryzykiem przez systematyczne działanie zmierza do zabezpieczenia majątku ubezpieczyciela i jego dochodów przed stratami, tak ażeby jego cele mogły być osiągane bez zakłóceń. Prowadzone we właściwy sposób zapewnia stabilizację i pośrednio wpływa na osiąganie zysku i systematyczny wzrost wartości ubezpieczyciela. (abstrakt oryginalny)
EN
Professional risk management can be used together with capital management to business management and its value. Risk management by systematic operation aims to protect the assets of the insurer and its earnings before the loss, as to its objectives could be achieved smoothly. Conducted in an appropriate manner provides stability and indirectly affects the profit and systematic increase in the value of the insurer. (original abstract)
19
Content available remote Efektywność procesów wartościotwórczych w przedsiębiorstwie
60%
XX
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu mierników w odniesieniu do najważniejszych wymiarów funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwiających wieloaspektowy pomiar efektywności biznesowych procesów wartościotwórczych oraz wnioskowanie w zakresie kontynuowania i przeprowadzania zmian realizowanych procesów gospodarczych i ich wpływu na rynkową i dochodową wartość przedsiębiorstwa. Autorka postuluje nadanie priorytetowego znaczenia podjęciu procesowemu w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, które reorientuje obszar podnoszenia efektywności z płaszczyzny funkcji i zadań na wielowymiarową przestrzeń biznesową, w której przebiegają procesy gospodarcze. (fragment tekstu)
EN
Successful multiplication of market values by an enterprise depends on its capacity to generate long-term positive net cash flow which is a result of suitable selection of tangible and intangible assets (economic resources) and their proper use at the stage of creation and implementation of business processes. It is possible only if an enterprise carefully designs all of its processes to be implemented as a part of its business activity and systematically manages them. An assessment of business process efficiency includes an evaluation of its capability to achieve efficiency out of the invested capital and it strongly influences its chances to achieve success in creating market value. (original abstract)
XX
Tematem niniejszej pracy jest metodologia tworzenia wartości firm przechodzących przez proces restrukturyzacji. Podejście to jest oparte na kluczowych czynnikach wartości. Podane są definicje wartości, pomiaru wartości i tworzenia wartości. Celem pracy jest uzmysłowienie zarządom, jak można stworzyć wartość poprzez restrukturyzację oraz decyzje dotyczące operacji, finansowania i inwestowania. Aby stworzyć wartość, zarządy muszą stosować strategie, które zwiększają zwroty zainwestowanego kapitału, zmniejszają ryzyko lub są kombinacją obu strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this paper is the methodology for value creation in companies going through the restructuring process. The approach is based on key value drivers. The definition of value, measuring value and value creation models are presented. The objective is to make the management understand how to create value through restructuring activities and decisions regarding operations, financing and investments. In order to create value, management needs to pursue strategies that raise the return on invested capital, reduce the risk, or are a combination of the two. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.