Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial differentiation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In recent years Czech public discourse has been highlighting the belief that there are profound and ever-deepening cleavages within Czech society that also have a significant geographic dimension. One of the issues on which public opinion differs greatly in different regions is the perception of migrants and migration in general. The aim of this paper is therefore to evaluate the extent to which this perception indeed differs across regions, and what factors can explain the variation. For this purpose, a questionnaire survey was fielded among secondary-school students in three Czech cities, which proved the existence of significant regional differences in attitudes towards migration. However, these differences greatly depend on how the attitudes are measured – by far the most pronounced differences are found in the attitudes towards the refugees and immigrant groups associated with the recent wave of refugees, attitudes towards whom were three times more negative among students in the Zlín region than among students in Prague. These differences can only partly be explained by the different characteristics of the regions and students. By contrast, friendly contact with foreign nationals seems to be the most vital explanatory variable. The article also presents a model that illustrates the possible process by which individual factors may shape students’ attitudes towards migration.
EN
The main aim of the article is to estimate the resources of human capital and its differentiation in the counties of Warmia and Mazury. There was applied the synthetic indicator of human capital (WZKL) on which basis there was made a hierarchy of counties. The analysis was carried out in spatial and time dimension, using data from the Local Data Bank from the Central Statistical Office and the censuses. The analysis covers 2002 and 2011. In those years the censuses were conducted, which are the only reliable source of information about education an essential component of human capital. The purpose of the study is to find answers to research questions: what is the state of human capital, what is its spatial differentiation, and what changes have occurred in the period 2002–2011 in the counties of Warmia and Mazury?
EN
This article aims to identify changes in the industry’s patterns in innovativeness and show its spatial diversity based on the example of the largest urban centres in Dolnośląskie Voivodeship. An assessment of the level of concentration of industrial activity was used as the basis for identifying these processes. The range of issues used for analysis depended on data availability, especially at the local level. The analysis of industrial activities’ location was carried out based on entities registered in Section C (Manufacturing) of the Polish Classification of Economic Activities. The spatial patterns of industrial innovativeness were presented using the classification of manufacturing according to R&D levels. The research results indicate significant changes between 2009 and 2019 in the spatial patterns for both the voivodeship and its urban areas regarding the industry’s concentration and specialisation. At the same time, this was accompanied by a decrease in industrial production. Dolnośląskie Voivodeship shows a significant spatial diversification in such concentration and specialisation. The patterns identified indicate the growing role of the area surrounding Wrocław as one of intensive infiltration of industrial activities from the main centre. These processes are also found in smaller urban centres of the voivodeship; however, this infiltration is selective.
PL
Poziom i warunki życia ludności w Polsce są silnie przestrzennie zróżnicowane. Coraz częściej podkreśla się również zależność pomiędzy sprawnym i efektywnym (przede wszystkim szybkim i stosunkowo tanim) zarządzaniem ruchem osobowym w obrębie miasta, a poziomem i jakością życia jego mieszkańców. Analiza przestrzennego zróżnicowania wybranych wskaźników poziomu życia istotnie powiązanych i pozostających we wzajemnych relacjach ze sprawnym systemem logistycznym miasta, wymaga przede wszystkim prawidłowego skwantyfikowania zmiennych diagnostycznych.
EN
The level and the conditions of living in Poland are highly spatially variable. The relationship between the effective and efficient (especially rapid and relatively cheap) management of passenger traffic within the city, and the level and quality of life of its inhabitants is indicated more and more often. The analysis of the spatial variation of selected indicators of living standards which remain significantly related to the logistics system of the city, first of all requires proper quantifying of diagnostic variables.
EN
The aim of this paper is to quantify tourists (both domestic and international) of Slovakia and their chronology throughout the years. Firstly, a brief development of them is introduced (absolute number and proportion of the total traffic from 1985 to 2013). Subsequently, the structure of their nationality, spatial differentiation (at municipal level) and seasonality is discussed (respective distribution during the year). The aim of this study is to discover a spatial context in space and time. To quantify the number of tourists, the data from the Statistical Office of the Slovak Republic and also from the Ministry of Transport, Construction and Regional Development, are used. These data are interpreted in analyses and confirmed by tables, graphs and pictures.
EN
The aim of this paper is to present the analysis of spatial diversification in the labour input in agriculture on the basis of these selected indicators: annual work unit (AWU) per 100 ha agricultural acreage; number of people per AWU; and comparison of labour input to EU-15 standards (LI-EU). Agricultural holdings have been categorised by size into three groups: 0–10 ha (small), 10–20 ha (average), and over 20 ha (large). Labour resources were subject to a comparative study of the density rates of AWUs per 100 ha agricultural acreage in Poland and the EU (EU-15). The analysis covered all of Poland with consideration of the administrative division into sixteen voivodeships (tabular analysis) and 314 poviats (townships and country districts together, including regional offi ces of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARiMR); cartographic analysis). The results of the Agricultural Census of 2010 were used in the study. It demonstrated a signifi cant spatial diversifi cation in labour input in agriculture in general and in each holding size group. Predominantly, the diff erences are related to historical and political factors. The analysis corroborated agrarian overpopulation in south-east Poland.
PL
Celem artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego nakładów pracy ludzkiej w rolnictwie na podstawie wybranych wskaźników: liczby jednostek AWU na 100 ha użytków rolnych, liczby osób przypadającej na 1 jednostkę AWU oraz wielkości nakładów pracy ludzkiej w porównaniu do standardów UE (WNP-UE). Wydzielono trzy grupy wielkościowe gospodarstw rolnych tj.: 0–10 ha (małe), 10–20 ha (średnie), ponad 20 ha (duże). Ocenę zasobów pracy przeprowadzono na podstawie analizy porównawczej wskaźników gęstości liczby jednostek AWU na 100 ha UR w Polsce i Unii Europejskiej (UE-15). Badaniem objęto Polskę w podziale na 16 województw (ujęcie tabelaryczne) i 314 jednostek powiatowych (powiaty grodzkie łącznie z powiatami ziemskimi zgodnie z podziałem na biura terenowe ARiMR, ujęcia kartografi czne). Wykorzystano wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. Analiza wykazała silne zróżnicowanie przestrzenne nakładów pracy w rolnictwie – ogółem oraz w przyjętych grupach wielkościowych gospodarstw rolnych. Zmienność ta najsilniej wiąże się z oddziaływaniem uwarunkowań historyczno-politycznych. Analiza potwierdziła problem przeludnienia agrarnego w południowo-wschodniej części kraju.
PL
Odpowiedni poziom i zróżnicowanie płac tratowane są jako jeden z warunków stabilnego wzrostu gospodarczego. Różnice przestrzenne w poziomie płac z jednej strony skłaniają przedsiębiorców do relokacji swoich inwestycji, z drugiej strony mogą być przyczyną ruchów demograficznych i przyczyniać się do powstawania nierównowagi demograficznej. Problemy poruszane w pracy dotyczą oceny zróżnicowania przestrzennego płac w Polsce oraz dynamiki wzrostu. Ocenie w pracy poddano zmiany w poziomie wynagrodzeń oraz czynniki potencjalnie wpływające na te zmiany w 30 powiatach. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008–2014. Wyniki uzyskane w pracy potwierdzają występowanie zróżnicowania płac w Polsce. Podstawowym czynnikiem wpływającym na taki stan okazuje się stopa bezrobocia oraz produkcja sprzedana przemysłu. Zaobserwowano wyrównywanie wynagrodzeń względnych. Czynnikami odpowiedzialnymi za wyrównywanie płac były zmiany w koncentracji produkcji. Produkcja sprzedana przemysłu oraz nakłady inwestycyjne rosły proporcjonalnie szybciej w powiatach o niższych średnich płacach. Wyrównywaniu względnej relacji płac w ujęciu przestrzennym sprzyjała w badanym okresie polityka rządu. Na zmianach w wysokości płacy minimalnej zyskiwały powiaty o najniższym średnim wynagrodzeniu. Potwierdza się zatem hipoteza o łącznym wpływie polityki rządu i mechanizmu rynkowego na wyrównywanie płac.
EN
The right level and wage differentiation are treated as one of the conditions for stable economic growth. From one side spatial differences in wage levels leads of companies to relocation their investments, on the other hand, may be the cause of the demographic movements and to contribute to the formation of demographic imbalances. Issues addressed in the work concerns the evaluation of the spatial differentiation of wages in Poland and dynamic growth of wages. Changes in the level of wages and factors potentially affecting the changes in the 30 districts were researched. Time scope of research covers 2008–2014.The results of the study confirm the existence of wage disparities in Poland. The main factor contributing to this condition turns out to be the unemployment rate and industrial production sold. It has been observed alignment relative wages. The factors responsible for the equalization of wages were changes in the concentration of production. Sold production of industry and investment grew proportionately faster in districts with lower average wages. Government policy promotes the equalization of wage relations in spatial terms. In changes in the minimum wage gained districts with the lowest average earnings. This confirmed the hypothesis about good impact of government policy and market mechanism in to equalize wages.
EN
In Slovakia the agricultural use of the landscape represents 50% of the total area. Over last 100 years it has undergone many forms of development that has been reflected in its spatial and area structure. The landscape structure depends on intensification forms of the landscape use and the ownership relations. The changes in agricultural land are visible and differentiated in the period before and after the collectivization in the fifties of the 20th century. In this paper the landscape ecological structure is evaluated for three geoecological landscape types: lowland, basin and sub mountain. The lowland landscape type is ecologically most labile with average size of the agricultural land units of 50-250 ha where the woody vegetation constitutes only 2.0%. Many rare biotopes were removed from this type of the landscape and it is a relatively dry and ecologically unstable landscape. South slopes of the Malé Karpaty (The Low Carpathians) and Štiavnické vrchy (The Štiavnické Mountains) with a various mosaic of dominant vineyards, orchards, and elements of natural woody vegetation represent other evaluated, sub mountain landscape type. This type of the landscape is generally stabile and creates a characteristic landscape image of a high cultural and aesthetic value.
PL
Na Słowacji tereny użytkowane rolniczo stanowią 50% jej całkowitej powierzchni. Zarówno przestrzenna, jak i użytkowa struktura tych obszarów najlepiej odzwierciedla różnorodne formy ich zagospodarowania stosowane w ciągu ostatnich stu lat. Krajobraz zależy od intensywności użytkowania terenu i panujących na nim stosunków własnościowych. Najbardziej różnorodne i widoczne zmiany dotyczące terenów użytkowanych rolniczo zachodziły w okresie przed i po kolektywizacji gruntów w latach 50. XX wieku. W pracy przedstawiono charakterystykę ekologiczną trzech geologicznych typów terenu: nizinnego, zagłębia i pogórza. Pod względem ekologicznym teren nizinny jest najmniej labilny, przeciętna wielkość gospodarstw waha się od 50 do 250 ha, a obszar zalesiony stanowi 2%. Z obszaru tego zniknęło szereg rzadkich biotopów, teren jest relatywnie suchy i niestały pod względem ekologicznym. Południowe stoki Małych Karpat i Gór Štiavnic- kich z mozaiką winnic i lasów przeważających na tym terenie reprezentują drugi z opisy­wanych typów krajobrazu. Jest to typ ogólnie stabilny ekologicznie tworząc charakterystyczny wizerunek o wysokich walorach kulturowych i estetycznych.
PL
Poziom i warunki życia ludności w Polsce są silnie przestrzennie zróżnicowane. W pracy na przykładzie województw w Polsce podjęta została próba analizy przestrzennego zróżnicowania w obszarze dotyczącym transportu, w latach 2002-2008. W ramach pierwszego etapu badań, ze zbioru 20 zmiennych diagnostycznych do finalnego zbioru zmiennych wytypowano 5 zmiennych. W pracy przeprowadzono również badania w ujęciu dynamicznym.
EN
The level and living conditions in Poland are highly spatially differentiated. In this paper has been made an attempt to analyse the spatial variation in the area of transport for voivodships in Poland, in 2002 -2008. In the first research stage, from a set of 20 diagnostic features to the final variables' set were selected 5 variables. The study was also conducted research in a dynamic approach.
EN
The purpose of the paper was to synthetically characterise the changes of spatial differentiation of industry innovation in Poland in 2005–2015 in the context of research problems of innovativeness with the use of the cross product. The availability of data limited the scope of the research. For example, innovative activity was presented through the analysis of the share of innovative units in the total number of industrial enterprises and the size of expenditure on innovative activities incurred by industrial enterprises. The analysis of the share of innovative products in the value of total production and net revenues from sales of innovative products in net revenues from total sales was also made. The analyses mentioned were presented against the research and development situation in Poland as a whole and by voivodeship. Research confirmed that significant spatial diversity distinguishes the spatial structure of innovation in Polish industry by voivodeship. Moreover, it is significant that innovative expenditures show low efficiency.Spatial structure of industry innovativeness in Poland was highly stable in the analysed period. The changes in the spatial structure were insignificant and reached only 4% in synthetic terms. More substantial transformations of the structure, often of an abrupt character, concerned only the selected features of industry innovativeness.
EN
The paper presents the territorial differences in the implementation of ”soil and water protection” agri-environmental package within the scope of the Rural Development Plans, RDP 2004-2006 and RDP 2007-2013, in Poland. The research material involved data provided by the Management Information System of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture developed on 16.04.2010 by the Department of Analyses and Reporting. The main beneficiaries were farmers in the voivodships in the north-western part of the country. The most interesting variant for farmers was the ”stubble catch crop”. The greatest interest in cereals and cruciferous was noted for catch crops. Ratio of area covered by the implementation of the package in the RDP 2004-2006 to agricultural land in farms (%) was positively correlated with the average area of arable land per farm (ha), percentage share of cereals in cropping area and negatively correlated with cattle stock in head per 100 ha of AL. In RDP 2007-2013 this ratio was positively correlated with consumption of nitrogenous fertilizers per 1 ha of AL (kg), average economic size of farm (ESU) and Standard Gross Margin (SGM) of farm (PLN).
EN
The following paper is one part of the complex studies and intends to provide the background for explaining the spatial differentiation of plant and animal communities settled in the Upper Vistula River. The study has been conducted from 10.9 to 336.7 km of the river course. Concentrations of the following heavy metals in the river water have been studied: copper, zinc, cadmium, lead, manganese and iron. These investigations indicated that lowest concentrations of heavy metals in the Vistula River corresponded to those found in clean waters while maximal ones in same cases, to their concentrations in heavily polluted water. Comparing the present content of heavy metals in the water of the Upper Vistula River with data gathered 25 years ago, a decrease in concentrations of these elements was found.
EN
The article is devoted to the problem of spatial diversity of the concentration of industry process and accompanying specialisation in Dolnośląskie Voivodeship in the years 2005–2016.The aim of the study is to assess the level of development of the aforementioned processes. The scope of the research was limited by the availability of data. The paper presents analysis regarding the value of sold production of industry, working in industrial activity or spatial structure of the entities of industrial processing according to the intensity of research and development works. The study also presents the dynamics of the variables involved in the analysis. The results of the conducted research indicate significant changes that took place in 2005–2016 in the region in terms of concentration and industry specialisation. At the same time, the changes were accompanied by a decrease in the level of concentration of industrial production. Dolnośląskie Voivodeship is characterised by considerable spatial differentiation of concentration processes and industry specialisation. The largest increase in industrial production was characteristic for poviats located directly in the vicinity of the main urban centres of the region. The identified regularities indicate the growing role of the whole area of the suburban area, especially of Wrocław, as an area of intensive diffusion of industrial activity from the central area. This diffusion is, however, selective.
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce przestrzennego wymiaru i zróżnicowania procesu koncentracji przemysłu oraz towarzyszącej mu specjalizacji w województwie dolnośląskim w latach 2005–2016.Celem opracowania jest dokonanie oceny stopnia rozwoju wspominanych procesów. Zakres przyjętych do analiz zagadnień uzależniony był od dostępności danych, szczególnie na poziome lokalnym. W artykule zaprezentowano analizy dotyczące m.in. wartości produkcji sprzedanej przemysłu, pracujących w działalności przemysłowej czy struktury przestrzennej podmiotów przetwórstwa przemysłowego według intensywnościprac badawczo-rozwojowych. W opracowaniu zaprezentowano także dynamikę przyjętych do analizy zmiennych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotne zmiany, jakie nastąpiły w latach 2005–2016 w strukturze przestrzennej regionu w zakresie koncentracji i specjalizacji przemysłu. Towarzyszyło im jednocześnie obniżenie poziomu koncentracji produkcji przemysłowej. Województwo dolnośląskie cechuje się znacznym zróżnicowaniem przestrzennym procesów koncentracji i specjalizacji działalności przemysłowej. Największy przyrost produkcji przemysłowej był charakterystyczny dla powiatów bezpośrednio zlokalizowanych w sąsiedztwie głównych ośrodków miejskich regionu. Zidentyfikowane prawidłowości wskazują na rosnącą rolę całego obszaru strefy podmiejskiej, szczególnie Wrocławia, jako terenu intensywnego przenikania działalności przemysłowej z ośrodka centralnego. Przenikanie to ma jednak charakter selektywny.
PL
Rosnąca złożoność procesów społeczno-gospodarczych sprawia, iż cechą charakterystyczną współczesnych przedsiębiorstw jest pogłębiający się proces ich internacjonalizacji, co oznacza wzrost ich powiązań ekonomicznych i finansowych z zagranicą. Celem tego opracowania jest ukazanie wybranych zagadnień dotyczących działalności gospodarczej podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie dolnośląskim, przedstawienie ich przestrzennego zróżnicowania oraz ocena stopnia wpływu kapitału zagranicznego na regionalną gospodarkę w latach 2008–2012. Zakres przyjętych do analiz zagadnień uzależniony był od dostępności danych, szczególnie na poziomie lokalnym. W artykule zaprezentowano analizy struktury podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego wg udziału pracujących, wielkości kapitału zagranicznego na mieszkańca, nakładów inwestycyjnych na mieszkańca, wartości eksportu i importu per capita. Powyższe parametry zaprezentowano w układach lokalnych województwa dolnośląskiego, z określeniem ich przestrzennego zróżnicowania i natężenia. Stały się one następnie podstawą do ujęcia poziomu intraregionalnego zróżnicowania całego obszaru (wg powiatów) pod względem syntetycznego wskaźnika wpływu kapitału zagranicznego na gospodarkę województwa. Omawiane procesy i zagadnienia dotyczące kapitału zagranicznego na obszarze Dolnego Śląska zaprezentowano również w odniesieniu do sytuacji ogólnokrajowej.
EN
The increasing complexity of socio-economic processes makes it a hallmark of modern enterprises is deepening the process of internationalization, which means an increase in their economic and financial relations with foreign countries.The aim of the study is to present selected issues concerning the economic activity of entities with foreign capital in Lower Silesian voivodeship and of the influence of foreign capital on the Lower Silesia economy in the years 2008-2012. The range adopted for the analysis of issues depended on the availability of data, particularly on the local level. The article presents the analysis of the structure of entities with foreign capital according to the share of the employed, the size of foreign capital per capita, capital investment per capita, the value of exports and imports per capita. These parameters are presented in local systems of Lower Silesia specifying their spatial differentiation and intensity. They then became the basis for recognition of the level of intraregional differentiation of the whole area (by poviats) in terms of the synthetic indicator of foreign capital impact on the economy of the region. These processes and issues of foreign capital in Lower Silesia, was also presented with regard to the situation nationwide.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu, dynamikę zmian i zróżnicowanie przestrzenne w zakresie dostępności i zagęszczenia infrastruktury gospodarczej i ich powiązanie z odległością od Poznania, rozwojem przedsiębiorczości i gęstością zaludnienia na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego. Najlepszym dostępem ludności wiejskiej do usług infrastrukturalnych charakteryzowały się powiaty położone blisko Poznania. Ponadto wzrost odległości od Poznania wpływał na spadek przedsiębiorczości wyrażony za pomocą wskaźników przedsiębiorczości dla nowo zarejestrowanych i dla podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON ogółem. Zarówno dostępność infrastruktury gospodarczej w 2013 r., jak i dynamika zmian infrastrukturalnych w latach 2004—2013 na obszarach wiejskich miały istotny statystycznie wpływ na liczbę podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w woj. wielkopolskim.
EN
The article presents the analysis of the dynamics of change and spatial diversity in the availability and density of economic infrastructure and their relation to the distance from Poznan, entrepreneurship and population density in rural areas of Wielkopolskie Voivodship. Powiats located near Poznan characterize the greatest availability of rural population to infrastructure services. Furthermore, the increased distance from Poznan influenced the decline in business, expressed by indicators of entrepreneurship for newly registered and for operators entered in the register REGON total. Both the availability of economic infrastructure in 2013 as well as the dynamics of infrastructure in 2004—2013 in rural areas have a statistically significant impact on the number of economic entities per 10 thousand people at the working age in Wielkopolskie Voivodship.
RU
В статье был представлен анализ состояния, динамики изменений и пространственной дифференциации в области доступности и плотности экономической инфраструктуры и их связь с расстоянием Wiadomości Statystyczne nr 5/2016 от Познани, развитием предпринимательства и плотностью населения в сельских районах великопольского воеводства. Самой большой доступностью сельского населения к инфраструктурным услугам характеризовались повяты расположенные недалеко от Познани. Кроме того увеличение расстояния от Познани влияло на снижение предпринимательства, представленного с использованием показателей предпринимательства для впервые зарегистрированных и для экономических субъектов находившихся в регистре REGON в целом. Как доступность экономической инфраструктуры в 2013 г., так и динамика инфраструктурных изменений в 2004—2013 гг в сельских районах имели значительное со статистической точки зрения влияние на число субъектов национальной экономики в пересчете на 10 тыс. населения в производственном возрасте в великопольском воеводстве.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.