Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The paper refers to the problem of surface blade deformation and its influence on the performance of the steam turbine stator of high pressure section. The deformation has been included in numerical modelling as a surface roughness increase or local change of the blade profile shape. For a quantitative estimation of the interaction between blade deformation and turbine stator performance the loss coefficients have been employed. The qualitative assessment of the surface deformation influence have been done by flow fields visualisation.
PL
Praca odnosi się do problemu wpływu deformacji powierzchni łopatki turbiny parowej na straty przepływowe. Deformacja została uwzględniona w obliczeniach poprzez zwiększenie chropowatości powierzchni oraz lokalne zmiany kształtu profilu łopatki w okolicach spływu. Do ilościowej oceny wpływu deformacji powierzchni łopatki na pracę wieńca łopatkowego zostały użyte współczynniki strat. Jakościowej oceny wpływu deformacji powierzchni dokonano przy pomocy wizualizacji pola przepływu.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z identyfikacją wartości parametru charakteryzującego w teorii W.Budryka-S.Knothego kinematykę procesu deformacji – współczynnika prędkości osiadania c. Celem analizy była ocena wpływu położenia punktu obserwacyjnego w stosunku do pola eksploatacyjnego na otrzymywane wartości tego parametru i wiarygodność jego wyznaczenia. W ramach pracy dokonano identyfikacji jego wartości dla kilkudziesięciu punktów obserwacyjnych z kilku linii pomiarowych. Jednocześnie dla każdej linii wyznaczono wartości parametru c dla wszystkich punktów z danej linii obserwacyjnej jednocześnie. Otrzymane w wyniku identyfikacji wartości parametru porównano i na tej podstawie wyciągnięto odpowiednie wnioski.
EN
The article discusses the issues related to the identification of the value of the parameter characterizing in the theory of W. Budryk-S.Knothe the kinematics of the deformation process – the coefficient of the subsidence rate c. The aim of the analysis was to assess the influence of the location of the observation point in relation to the exploitation panel on the obtained values of this parameter and the reliability of its determination. As part of the work, its values were identified for several dozen observation points from several measurement lines. Simultaneously for each line the values of parameter c were determined for all points from the given observation line at the same time. The values of the parameter obtained from the identification were compared and a conclusion was reached on this basis.
3
80%
EN
Process of nonstationary deformation of discrete stiffened shells is considerated. Skin and strengthening elements are investigated in the frame of elastoviscoplastic medium. The increment theory of plastic flow with kinematic strength and dynamic condition of flowing, which allows for dynamic viscosity of medium, is used. The Hamilton-Ostrogradski variation principle of stationary is use to obtain the equation of motion. Some questions of initial equation approximation are considered. Numerical solution of the problem of the response of a cylindrical shell strengthened by rings to the action of discributed shock loading is given as an example. Numerical data are compared with experimental data.
PL
Rozważa się proces niestacjonarnej deformacji powłok usztywnionych w sposób dyskretny. Powłokę i elementy dyskretne rozpatruje się w ramach ośrodka sprężysto-lepko-plastycznego z siłą kinematyczną i dynamicznymi warunkami płynięcia, które uwzględniają dynamiczną lepkość ośrodka. Stosuje się wariacyjną zasadę stacjonarności Hamiltona-Ostrogradskiego do uzyskania równań ruchu. Rozważa się niektóre zagadnienia aproksymacji początkowego równania. Jako przykład podaje się numeryczne rozwiązanie zagadnienia odpowiedzi powłoki cylindrycznej wzmocnionej pierścieniami, na działanie rozłożonego obciążenia uderzeniowego. Dokonuje się porównania wyników numerycznych z wynikami doświadczalnymi.
EN
In the recent years sandwich constructions, most often in the form of plates and shells, have been widely used in many fields of technology. Composite materials, due to their physicalproperties, are often used in agricultural buildings. Howewer the basic resistance parameters of these materials, which greatly influence the deformation of a plate under load, change in a random manner. The objective of the paper was to find a solution for the problem of deformation of a composite object with a regard to a stochastic character of material parameters, loads and boundary conditions. An analisys was made for a composite plate with hardboard facings in which foamed and hardened polyurethane was used as the filler. A variational approach of the finite difference metod was used to develop a numerical model. in order to consider randomness of physical properties of the plates's filler, load and boundary conditions, a numerical random field function generator was built and used, the parameters of which were set experimentally. The obtained results differed considerably from the results obtained by conventional calculations that assume determined values. Therefore, the proposed computing method provides the means for a more precise and complete analysis of the deformation of composite elements in constructions used in agricultural building.
PL
W pracy omówiono wyniki badań symulacyjnych, dotyczących deformacji płyty trójwarstwowej poddanej losowemu obciążeniu normalnemu, której warstwa rdzenna, ze względu na swoje parametry fizyczne, wykazuje cechy stochastyczne. W szczególności, dokonano oceny wpływu charakteru losowości parametrów wypełniacza płyty, na cechy rozkładu prawdopodobieństwa składowych wektora deformacji ugiętej płyty trójwarstwowej. Ocenie poddano również celowość stosowania proponowanej metody w porównaniu z obliczeniami tradycyjnymi, tj. traktującymi parametry fizyczne rdzenia jako wartości zdeterminowane.
6
Content available remote Studium przypadku wystąpienia na powierzchni deformacji nieciągłych
80%
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy wpływu warunków geologiczno-górniczych na powstanie na powierzchni deformacji nieciągłych. Nieciągłości wystąpiły w rejonach niekorzystnych warunków naturalnych oraz wpływów eksploatacji górniczej w postaci deformacji i wstrząsów górotworu. Forma oraz wielkość deformacji wyraźnie wskazują, że poza czynnikami górniczymi w procesie ich powstania mogły towarzyszyć również inne czynniki pozagórnicze.
EN
The article presents the results of analysis of the influence of geological and mining conditions on the occurrence of discontinuous deformations on the surface. Discontinuities occurred in the regions of unfavourable natural conditions and impacts of mining operations in the form of deformations and rock mass shocks. The form and size of the deformations clearly indicate that, apart from mining factors, other non-mining factors could accompany in the process of their occurrence.
7
Content available remote Postbuckling behaviour of rectangular plates in axial compression
80%
EN
The phenomenon of sudden changes of deformation pattern occurring in the postbuckling behaviour of rectangular plates in axial compression is examined in the paper. In the reference to the Stein's experiment the actual behaviour of plates in the postbuckling range is described. The numerical (FEM) analysis is presented on the basis of which the phenomenon of sudden jumps observed by Stein is clarified and interpreted with reference to the first jump which took place within elastic range. The adopted approach is based on calculation of all equilibrium paths and examination of their stability characteristics. Besides the primary bifurcation pattern corresponding to five halfwaves the stable path with six halfwaves was found in load-displacement space. The stable six halfwaves pattern appeared as a result of the secondary bifurcation. Analysing both stable equilibrium paths conclusion referring to the postbuckling behaviour of the plate have been drawn.
PL
W pracy rozważa się zjawisko nagłych zmian formy deformacji występujące w pokrytycznym zachowaniu się płyt prostokątnych poddanych osiowemu ściskaniu. Rzeczywiste zachowanie się płyt w zakresie pokrytycznym opisano na podstawie eksperymentu Steina. Przedstawiono analizę numeryczną wykorzystującą MES, na bazie której zjawisko nagłych przeskoków zaob- serwowane przez Steina zostało wyjaśnione i zinterpretowane w odniesieniu do pierwszego przeskoku, który wystąpił w zakresie sprężystym. Zastosowane podejście jest oparte na wyznaczeniu wszystkich ścieżek równowagi i zbadaniu ich charakterystyk stateczności. Poza pierwotną formą bifurkacji odpowiadającą pięciu półfalom, znaleziono w przestrzeni obciążeniowo-przemieszczeniowej także stateczną ścieżkę równowagi z sześcioma półfalami. Ta stateczna sześcio półfalowa forma deformacji pojawiła się na skutek wtórnej bifurkacji. Analizując obie stateczne ścieżki równowagi, wyciągnięto wnioski co do pokrytycznego zachowania się płyty.
PL
Przedstawiono doświadczalną analizę efektów wynikających z różnych form wstępnej deformacji wprowadzanej w materiałach podczas eksploatacji lub w trakcie procesu wytwarzania gotowych elementów konstrukcyjnych lub półwyrobów w postaci prętów, rur oraz blach, w której uwzględniono rodzaj materiału, typ, wielkość oraz kierunek wstępnej deformacji plastycznej; na podstawie doświadczalnie określonych powierzchni plastyczności dokonano identyfikacji zmian właściwości mechanicznych pojawiających się w materiałach, w wyniku zastosowania niektórych procesów technologicznych powszechnie wykorzystywanych przy produkcji wybranych półwyrobów.
EN
An experimental analysis is presented of the effects resulting from different forms of predeformation put into materials during operation of production process of finished constructional elements or semi-finished products such as bars, pipes and sheet. In the analysis account was taken of the kind of material, type size and direction of the plastic predeformation.
9
Content available remote Zjawiska deformacji pokryw lodowych na wybrzeżu polskim
80%
EN
Results of measurements and observations collected during the author's long-term studies on ice fields have been used to describe some phenomena associated with ice cover disintegration in the Polish coastal waters. The data were gathered from numerous ice transects on which thousands of measurements were made of thickness of ice cover, piles, rafts, and other forms of ice. Photographic documentation of the study sites and individuals ice cover forms was prepared. The first pan of the paper discussed selected phenomena related to ice cover deformations in coastal waters. The main focus is on conditions under which such phenomena as ice rafting, win-drowing, hummocking, and grease ice ridging, typical of sea coasts, emerge. The second part deals with selected phenomena associated with ice cover deformations in sheltered areas of the Polish coasts. Conditions favouring ice rafting and thrusting of ice rafts onto the shore are presented. A particular attention is paid to the process of ice hummock formation, hum-mock level reduction (as a result of melting and fall-off), and the formation of depressions around hummocks. The hummocking pattern described allows to explain the presence of tall hummocks which, in coastal lagoon, may be even as high as 10 m above the water level. The concluding part of the paper is focused on destructive effects of ice cover in the coastal zone, particularly in the eastern parts of sheltered areas. Intensification of those adverse effects in the sheltered areas is related to climate warming. The frequent alternation of cool and warm periods results in alternate formation and disintegration of ice cover. In addition, the transition periods are usually associated with strong winds which enhance the dynamics of ice phenomena
10
80%
PL
Praca stanowi studium przypadku wystąpienia deformacji nieciągłych liniowych w rejonie strefy uskokowej. Czynnikiem aktywizującym powstanie deformacji była eksploatacja prowadzona w jednym odosobnionym polu wybierania, która wywołała niewielkie wartości wskaźników deformacji. Na podstawie przeprowadzonych rozważań uznano, że do powstania deformacji tego typu może dochodzić w wyniku działania czynnika aktywizującego w postaci eksploatacji, zwłaszcza w przypadku uskoków o dużych wysokościach zrzutów, w górotworze charakteryzującym się niewielką miąższością warstw luźnych.
EN
The work is a case study of the occurrence of discontinuous linear deformations in the area of a fault zone. A factor activating the generation of deformation were the mining operations carried out in one single secluded mining panel, which caused small values of deformation indicators. On the basis of the conducted considerations, it was concluded that deformations of this type may occur as a result of the activating factor in the form of exploitation, especially in the case of faults of great thrusts, in a rock mass characterised by a small thickness of loose layers.
11
Content available remote Deformation Zones and their Behaviour during Annealing in 6013 Aluminium Alloy
80%
EN
The microstructure of cold rolled 6013 aluminum alloy is strongly inhomogeneous; in the laminar matrix are dispersed large (> 1ąm) particles of the second phase with zones of localized strain around. The local crystallographic orientation distributions in such regions, determined by measurement of crystallographic orientations in TEM, dier significantly from the global deformation texture. In general, strong dispersed orientations in the zones tends to group in the areas of deformation components after rotation about transverse (TD) or/and normal direction (ND). From the combined calorimetric-microscopic investigations and local orientation measurements (FEGSEM/EBSD) it follows that recrystallization can be considered as a few, partly overlapping processes proceeding in two steps. In the first step, particle stimulated nucleation (PSN) and some enlargement of new grains in the directions of low orientation gradient (mainly in the sheet plane) occur. In consequence the new grains have often a platelike habit with shorter axis parallel to ND. The orientations of the PSN grains are lying among those measured at deformed stage around large particles. In the second step the growth of new grains in the direction of high orientation gradient (here in the ND) is observed; this growth is limited by the distances between large particles along ND.
PL
Mikrostruktura walcowanego na zimno stopu aluminium 6013 jest silnie niejednorodna; w laminarnej matrycy sa rozproszone duże (> 11um) wydzielenia innych faz otoczone strefami zlokalizowanego odkształcenia. Otrzymane w TEM rozkłady lokalnych orientacji krystalograficznych w strefach róznią się istotnie od globalnej tekstury odkształcenia. Silnie rozproszone orientacje mają tendencje do grupowania się w obszarach składowych deformacji po obrocie wokół kierunku poprzecznego (KP) i/lub normalnego (KN). Z badań kalorymetryczno-mikroskopowych oraz pomiarów lokalnych orientacji (FEGSEM/EBSD) wynika, że rekrystalizacja jest superpozycja szeregu lokalnych procesów zachodzacych w dwóch etapach. W etapie pierwszym zachodzi zarodkowanie stymulowane wydzieleniami drugiej fazy, a następnie powiększanie się nowych ziarn w kierunkach niskich gradientów orientacji (głównie w płaszczyznie blachy). W konsekwencji nowe ziarna mają postać płytek z krótszą osią równoległą do kierunku normalnego. Orientacje nowych ziarn leżą w obszarach orientacji mierzonych w strefach zlokalizowanego odkształcenia wokół wydzieleń. W drugim etapie rekrystalizacji zachodzi wzrost nowych ziarn w kierunkach dużych gradientów orientacji (w KN); wzrost ten jest ograniczony przez odległosci między dużymi wydzieleniami wzdłuz KN.
PL
Rezultaty geodezyjnych pomiarów deformacji obiektów inżynierskich stanowią podstawę do oceny ich bezpiecznej eksploatacji. Okazuje się, że nie zawsze stanowią one w pełni wiarygodne dane do oceny zjawiska deformacji w aspekcie przyczynowo-skutkowym. Dyskusja nad tym problemem jest przedmiotem niniejszej pracy. Poparto ją przykładami z dwóch obiektów różniących się pod względem inżynierskim, jednakże posiadających wiele cech wspólnych związanych z oddziaływaniem obiektu na górotwór i odwrotnie.
EN
Results of geodetic measurements of engineering object deformations are the base for estimation of safe operation of these objects. It is evident that these results are not always sufficiently reliable to assess deformation phenomenon in the cause-effect aspect. Discussion over this problem is the subject of this paper. It has been supported with two examples of different engineering objects but having many similar attributes connected to the object-ground and ground-object influence.
PL
Do prognozowania deformacji w płaszczyźnie poziomej dla teorii opartych na funkcji wpływów powszechnie wykorzystuje się zależność Awierszyna. W pracy przeprowadzono próbę wyznaczenia współczynnika proporcjonalności tej zależności. Na końcu zamieszczono propozycję modelu prognozowania, wykorzystującą założenie o "aktywnym punkcie działania środka ciężkości".
EN
To predict horizontal deformation in influence function theory the most popular is Awierszyn dependence. In paper an example of determination of proportional coefficient in this dependence is presented. In the end proposition of prediction model which use assumption of "active point of the attraction centre is made.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przemieszczeń obwałowania sztucznego zbiornika wodnego elektrowni szczytowo-pompowej. Pomiary wykonano przy różnych poziomach wody w zbiorniku.
EN
The results of geodesy survay measurements of water basin embankment dislocation in a pumped-storage power station are presented. The geodetic measurements have been taken by variable water levels in the basin.
PL
Porównano geometrię deformacji monokryształów regularnie ściennie centrowanych (RSC), poddanych różnym schematom odkształcenia Zarówno dla próby rozciągania, jak i ciągnienia przez walce przeanalizowano zmianę kształtu zewnętrznego próbki oraz określono dyfraktometrycznie rotację sieci krystalograficznej. Uzyskane w ten sposób wyniki posłużyły ocenie działających systemów poślizgu i bliźniakowania w oparciu o metodę macierzy gradientów deformacji i prawo Schmida--Boasa. Szczególną uwagę zwrócono na związane z końcem "overshootu" zjawisko zmiany dominującego systemu odkształcenia (w badanym przypadku transformacja poślizg-bliźniakowanie), prowadzące do zapoczątkowania IV stadium deformacji.
EN
The deformation geometry of face centered cubic (FCC) single crystals tested in different deformation modes was compared The analysis of the change of specimen 's shape and diffractometry were performed both for the tensile and roller die drawing test. The deformation gradient matrix method as well as the Schmid's law was used in order to identify active slip and twin systems. A special attention was paid to the end of overshoot phenomena which leads to the change of dominant deformation system, and eventually, to the onset of deformation stage IV.
19
Content available remote Interpolations of Bargmann type measures
70%
EN
In this paper, we shall discuss Bargmann type measures on C for several classes of probability measures on R. The unified interpolation expressions include not only the classical Bargmann measure and its q-deformation, but also their t-deformations and dilations. As a special case, we get conditions on existence and an explicit form of the Bargmann representation for the free Meixner family of probability measures.
PL
W artykule przedstawiono propozycję określania czasu trwania końcowej fazy ruchów powierzchni terenu wywołanych intensywną eksploatacją górniczą. Znajomość czasu trwania procesu deformacji (a szczególnie fazy końcowej) jest bardzo istotna w przypadku podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania terenów górniczych, czy też dochodzenia roszczeń o tzw. szkody górnicze. Do określania tego czasu zaproponowano wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na symulację postępu frontu eksploatacyjnego, dzięki czemu można uzyskać rozkład wybranych wskaźników deformacji w czasie dla dowolnie skomplikowanego układu frontów eksploatacyjnych. Przedstawione rozważania zilustrowano przykładem praktycznym.
EN
A proposal of determination of the duration of the final phase of area surface movement caused b> high rate mining is presented. Knowledge of the duration of deformation process (particularly its final phase) is very essential in case of taking decision on mining land development or mining damage claims. To determine this time, use of a proper software enabling simulation of mining front advance, thanks to what it is possible to achieve distribution of selected deformation indexes in time for a freely complicated layout of working fronts, is proposed. Presented 3. considerations are illustrated with a practical example.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.