Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Informacja rynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Instytucja nadzoru bankowego została stworzona w celu utrzymywania bezpieczeństwa funkcjonowania systemu bankowego. Aby zapewnić równowagę na rynku bankowym, nadzór sprawuje stałą kontrolę nad działalnością banków, badając sytuację bieżącą i prognozując przyszłe trendy rozwoju sytuacji. W swych analizach opiera się na różnych źródłach danych. Tradycyjną drogą uzyskiwania informacji o sytuacji finansowej banku są sprawozdania finansowe. W większości państw prawnie uregulowano obowiązek okresowego raportowania wyników banków do organów nadzorczych. Niestety, ten sposób zbierania informacji oraz ich zakres nie wystarcza do sprawowania efektywnego nadzoru. Zaczęto więc poszukiwać alternatywnych źródeł danych do identyfikacji problemów banków. Jedną ze ścieżek poszukiwań jest wykorzystywanie wiadomości płynących z rynku. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono informacje o sytuacji na rynku artykułów gospodarstwa domowego, rynku paliw ropopochodnych oraz rynku reklamy w Niemczech.
XX
Informacje tynkowe w XXI wieku stanowią niematerialne, kluczowe zasoby przedsiębiorstw. Posiadają one znaczącą wartość w warunkach ryzyka, niepewności, niestabilności i dynamiki funkcjonowania na współczesnym rynku usług transportowych. Zakres informacji i badań rynku podejmowanych przez przedsiębiorstwa transportowe powinien wynikać z zakładanych celów i potencjalnych decyzji. Celem opracowania było: wskazanie na rolę informacji rynkowej w formułowaniu biznesowych, w tym marketingowych, strategii ich funkcjonowania, określenie znaczenia informacji rynkowej dla efektywnego gospodarowania przedsiębiorstw TSL na obsługiwanych rynkach, zaprezentowanie wyników badań własnych na temat znaczenia badań rynkowych i marketingowych w pozyskiwaniu informacji rynkowej przez przedsiębiorstwa transportowe oraz jej wykorzystania w procesach decyzyjnych tych podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The market informations in XXI century are nonmaterial, very important resources of the companies. They are of a great value in conditions of risk, uncertainity, dynamic of activity on the transport services markets. The scale of informations and market research undertaken by the transport companies should be adequadte to the targets and decisions. The main topic of the paper is: showing the importance of the market information in the business and marketing strategies, qualification of the market information meaning for the effective activity of the TSL companies, to present the author's research results on marketing and gaining market information by the transport companies and it's utilization in decision process. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań z rejonu Grójca i Warki dotyczące źródeł pozyskiwania informacji rynkowej przez sadowników oraz wyposażenia gospodarstw sadowniczych w środki łączności.
EN
In the article presented became results of researches from region Grókca and Warki of relating sources of gaining over of market information by fruit-growers and equipment's of fruit-growers farms in centres of unity.(original abstract)
5
Content available remote Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności
75%
XX
Znakowanie środków spożywczych jest nośnikiem wielu informacji ułatwiających podejmowanie przez konsumentów decyzji zakupowych. Celem pracy była ocena wiedzy na temat znakowania i umiejętności wykorzystania przez konsumentów informacji zamieszczonych na opakowaniach żywności. Odpowiedzi na to zagadnienie uzyskano po przeprowadzeniu badań ankietowych, w których sformułowano pytania dotyczące oczekiwań konsumentów w zakresie treści znakowania żywności oraz umiejętności ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji zakupowych. Analiza uzyskanych odpowiedzi wskazuje, że sposób prezentacji informacji umieszczonych na opakowaniach jest dla konsumentów raczej zrozumiały. Znacznie poprawiła się czytelność napisów. Polscy konsumenci, podobnie jak w innych krajach europejskich, kupując żywność, najczęściej zwracają uwagę na cenę, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz markę. Wzrastająca świadomość konsumentów na temat wpływu sposobu odżywiania na zdrowie powoduje coraz większe zainteresowanie informacjami znajdującymi się na opakowaniach produktów żywnościowych, jednocześnie potrzebna jest dobrze przygotowana kampania informująca i ucząca konsumentów rozumienia treści etykiet i napisów na opakowaniach. (abstrakt oryginalny)
EN
Labels on food products are a carrier of lots of information facilitating the consumer purchase decision-making. The objective of the study was to assess the consumer knowledge about the labelling and the ability of consumers to utilize the information shown on food packages. The responses connected with this issue were obtained based on the survey conducted using questionnaires. The questions therein referred to the consumer expectations as regards the contents of food labels and to the consumer ability to utilize them in the purchase decision process. The analysis of the responses given showed that the method of presenting information on the labels on food packages was rather comprehensible for the consumers. The readability of the texts on labes considerably improved. Similar to other European countries, the Polish consumers buying food products focus their attention on the price, the minimum shelf-life or expiration date, and on the brand name. The increasing consumer awareness of the impact of diet on their health causes the interest in information covered by the food products labels to grow. At the same time, a properly developed information campaign is necessary to inform the consumers about the contents shown on the labels on food products packages and to teach them how to understand the information contained therein. (original abstract)
XX
Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: czy rolnicy prowadzący gospodarstwa indywidualne akceptują nowe warunki funkcjonowania rynku, jaką rolę odgrywa informacja rynkowa oraz jakie są ich plany co do rozwoju własnych gospodarstw. Badania przeprowadziła autorka metodą kwestionariusza wywiadu wśród trzydziestu rolników w gminie Andrzejowo w woj. mazowieckim w 2003 roku.
EN
The Polish agriculture is strongly diversified in terms of the size of farm ( middle 8,5ha). In research concentrated on individual farms community Andrzejewo with the area of 11-15hectares, whose main source of income is the production of marketable agricultural goods. The purpose of the study is present the role of market information for functioning of individual farms. It is shown that the main factors inhibiting proper functioning of individual farms are: lack of markets for agricultural products and high costs of means of production. The basic sources of market information are TV programs and on the radio. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia i wykorzystania informacji rynkowej, źródeł jej pozyskiwania i treści przekazu w działalności przedsiębiorstw handlowych w ich strategii funkcjonowania. Badaniami objęto 240 przedsiębiorstw handlu detalicznego funkcjonujących w województwie podkarpackim. Analiza dotyczyła informacji o klientach oraz konkurentach jako dwóch podstawowych podmiotach z otoczenia jednostki handlu detalicznego, mających realny wpływ na jej sukces rynkowy.
EN
In the study there were presented some problems of accessibility, collection and usage of information as one of instruments for gaining competitive advantage by retail trade enterprises. The conclusions were based on the analysis of the authors' research covering 250 trade enterprises functioning in podkarpackie voivodeship. As a diversifying factor there were used: the place of a shop functioning (town - rural area) and a size of the unit measured by the sale area. The analysis concerns information about clients as well as competitors as two basic units from the environment of trade enterprise that influence their market success. (original abstract)
XX
Oznakowanie oraz opakowanie produktu stanowią istotne elementy w tworzeniu strategii produktu jako instrumentalnej strategii marketingowej. Wymagania w zakresie znakowania żywności obecnie obowiązujące w Polsce wynikają bezpośrednio z procesu wdrażania przepisów Unii Europejskiej do ustawodawstwa krajowego w tym zakresie. Ujednolicenie przepisów dotyczących zakresu przekazywanych informacji o produktach spożywczych bez wątpienia przyczyni się do swobodnego przepływu polskich towarów w obrębie Wspólnoty, jak również ochrony konsumentów na poziomie identycznym, jaki istnieje w UE, poprzez odpowiedzialność producenta za produkt, przestrzeganie przepisów oraz sprawowaną urzędową kontrolę. Naniesione bezpośrednio na produkt spożywczy, jego opakowanie lub etykietę informacje przyniosą jednak spodziewane efekty jedynie wówczas, gdy będą powszechnie znane nabywcom, zharmonizowane z właściwościami pakowanego produktu, czytelne i jednoznaczne, aby przede wszystkim nie wprowadzać konsumentów w błąd. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedstawiono informacje o szkodach w niemieckich sadach, restrukturyzacji niemieckich koncernów chemicznych, sytuacji na niemieckim rynku wydawniczym i prasowym, organizacji rynku i związkach branżowych (1994-1995 r.).
XX
Przedstawiono zasady nawiązywania współpracy z rynkiem amerykańskim dotyczące pośrednictwa handlowego, zaprezentowano adresy firm amerykańskich, kanadyjskich i meksykańskich zainteresowanych polską ofertą towarową oraz omówiono kanadyjski program "Pomost dla biznesu" i politykę proekologiczną w Meksyku jako szansę dla polskich eksporterów.
XX
W artykule przedstawiono źródła informacji wykorzystywane w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. Kluczem do sprawnej metody przewidywania przyszłych wydarzeń jest nasłuch otoczenia, a więc wykrywanie słabych sygnałów płynących z otoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia dalszego pomaga zidentyfikować kierunek przyszłych zmian, a analiza otoczenia bliższego - dopasować produkt do przyszłych warunków rynkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the sources of information used in the corporate environment analysis. The key to efficiently forecast future events is to monitor the environment, i.e. to detect weak signals from the corporate environment. The analysis of a more distant environment helps to identify the direction of future changes, and the analysis of closer environment to adjust the product to future market conditions.(original abstract)
XX
Artykuł porusza problem ważności informacji gospodarczej i zapotrzebowania na nią.
XX
Artykuł zawiera rozważania dotyczące racjonalności podejmowania decyzji. Przedstawiono znaczenie informacji rynkowych w podejmowaniu decyzji biznesowych.
EN
In the situation of faulty functioning of market and lack of market information, farmers have to take numbers of serious decisions regarding production. Long production cycle, which characterizes agriculture causes, that decisions are made earlier that sending production on the market. Agricultural producers' reactions on market signals are delayed and they cannot always adjust their production to market demands, because decisions on taking production are made on the basis of current information, and not future market evaluation. This can be changed by objective, accurate information on present and predicted situations occurring in agri-business. (original abstract)
XX
Celem pracy jest empiryczna weryfikacja trzech efektów mediacyjnych pomiędzy, z jednej strony, gromadzeniem informacji rynkowych od nabywców, konkurentów i innych podmiotów rynkowych, a z drugiej strony, wynikami uzyskiwanymi w zakresie nowych produktów. Jako zmienną pośredniczącą każdej z tych relacji przyjęto przewidywalność rynku. Podstawę empiryczną stanowiły dane zebrane wśród krajowych przedsiębiorstw wysokiej i średnio-wysokiej techniki. Wykryto efekt częściowej mediacji przy gromadzeniu informacji rynkowych od nabywców, w pozostałych zaś przypadkach nie znaleziono efektów mediacyjnych. Oznacza to, że gromadzenie informacji od nabywców, z jednej strony, bezpośrednio oddziałuje na wysokie wyniki nowych produktów, z drugiej zaś, pośrednio, przez zwiększenie przewidywalności rynku, która z kolei ma dodatni efekt na tych wynikach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to empirically verify the three mediating effects between, on the one hand, obtaining market information from buyers, competitors, and other entities and, on the other hand, new products' performance. The market predictability is assumed to be an indirect variable of each of these relationships. The empirical basis was the data collected among national high-tech and medium high-tech companies. The effect of partial mediation was detected only when collecting market information from buyers and in other cases no mediation effects were found. This means that gathering information from buyers, on the one hand, directly impacts the high performance of new products and, on the other hand, indirectly, by increasing the market predictability which in turn has a positive effect on the results of new products. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano źródła oraz system komunikacji rynkowej. Omówiono nieokreśloność sytuacji rynkowych. Przeprowadzono analizę szans rynkowych przy pomocy regresji logistycznej.
EN
This article is devoted to the importance of information in identifying market opportunities. Information is treated as the opposite of entropy, which is a measure of the uncertainty and indeterminacy of the analyzed situations. This uncertainty is connected with the probabilities of random events, which enables the odds of achieving a given success to be measured. The author discusses in detail the methods of measuring market odds and the modeling of factors that impact upon those odds. Among those models, he discusses logistic and logit regression, taking into account estimation methods based on the criterion of the maximum likelihood. The data source used was the results of survey research conducted among car showroom customers in the Małopolskie region in 2006. (original abstract)
XX
Informacja stanowi zasób gwarantujący zdobycie i utrwalenie pozycji oraz przewagi rynkowej i jako taka powinna być przedmiotem zarządzania. Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazują, iż stan badań marketingowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski jest ciągle na niskim poziomie. Wśród badanych przedsiębiorstw jedynie 21,1% przedstawicieli tych firm przyznało, iż w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadzono lub zlecono badania marketingowe. Niewielki stopień wykorzystania badań marketingowych pozostaje w sprzeczności ze stanem świadomości menedżerów zarządzających tymi przedsiębiorstwami, którzy w większości deklarują, że zdobywanie wiedzy o rynku ma dla nich bardzo duże lub duże znaczenie dla rozwoju i sukcesu firmy. W opracowaniu przedstawiono szczegółową charakterystykę przedsiębiorstw realizujących bądź zlecających badania z uwzględnieniem tematyki prowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Information is a resource that guarantees gaining and strengthening the market position and market advantage and, consequently, should be treated as a subject to be managed adequately. The results of the research conducted indicate implicitly that the level of advancement of marketing research in companies operating in the area of Poland remains relatively low. Out of the researched entities, only 21.1% admitted that during the previous three years they had either carried out their own market research or outsourced it. The low level of use of marketing research in these companies remains in opposition to the awareness of the managers working there. Astonishingly, the majority of those man-agers declare that they treat 'gaining market knowledge' as a factor of very high or high importance for the development of the company. The present work includes a detailed characteristic of companies realising or outsourcing marketing research with the consideration of the subject of the research being conducted. (original abstract)
17
75%
XX
Cel artykułu stanowi przedstawienie istoty zagadnienia marketing intelligence w części teoretycznej, zaś w części empirycznej, odniesienie się do przedsiębiorstw sektora MŚP, w kontekście źródeł, zasobów, problemów i uwarunkowań wykorzystania informacji w działalności gospodarczej. Wyniki badań własnych zostały opracowane w oparciu o dane pozyskane w toku badania ankietowego, przeprowadzonego w 3 kwartale 2016 r. w grupie 142 przedsiębiorstw sektora MŚP, funkcjonujących na obszarze woj. podkarpackiego. (fragment tekstu)
EN
Entrepreneurs seeking to achieve business goals recognize the dynamics of changes in the environment and related risks. Usefulness of market information is widely recognized, although the system associated with its gaining, analyzing, interpreting and implementing in practice is not always very complex. The SME sector uses different sources of information and the importance of the Internet in this area increases, results of the study suggest new problems and challenges. It concerns skills of analysis and interpretation of the acquired data and overabundance of information. In the theoretical part, the article presents the essence of marketing intelligence conceptualization, in the empirical part it refers to the SME 's sector, in the context of sources, resources, problems and conditions of applying market information in business. (original abstract)
XX
Podstawą zmian we współczesnej gospodarce są nowe możliwości wykorzystania informacji rynkowych. Pozyskanie oraz odpowiednie wykorzystanie tych informacji staje się w coraz większym stopniu warunkiem zbudowania własnej oferty oraz osiągnięcia sukcesu. Przedsiębiorstwa, na podstawie pozyskanych, sklasyfikowanych i przeanalizowanych informacji rynkowych, powinny doskonalić swój model biznesowy. Z kolei system informacyjny powinien wspomagać przedsiębiorstwo w jego adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości. Zaproponowany w artykule model systemu MAS, wspomagający zarządzanie informacją rynkową, ma na celu ukazanie możliwości usprawnienia procesów informacyjnych przedsiębiorstw. Może być również narzędziem wspomagającym przedsiębiorstwo w przejściu do kolejnego etapu działalności gospodarczej, narzędziem innowacyjnym, przejmującym na siebie część obowiązków współczesnego menedżera - decydenta. (fragment tekstu)
EN
The article presents the notion of application of the Multi-Agent System to support market information management processes in a company. It describes the significance of business negotiation, as a source of valuable information, from the perspective of a complete "life-cycle". Furthermore, it characterizes some of the most fundamental advantages of the proposed attitude towards modeling companies' information systems. (original abstract)
19
Content available remote The Second-Generation Informational Problem in the Financial Markets
75%
EN
This article deals with a new informational problem in the financial markets and shows how increasing reliance on standardized sources of information (rating agencies, financial media, journals etc.) can potentially lead to crises. It examines the way in which the problem of information on the markets has changed - partly as a result of current legal frames on disclosure and information obligation. Furthermore, it links the phenomenon of increasing reliance on information sources to the current problems and deficiencies of investment decisions. The analysis examines the standard legal responses of the financial markets in order to search for a viable solution to the problem of market deficiencies in this regard. Attention is drawn to a serious flaw in the financial markets and to an increasing shift of power towards private information-supplying entities, all of which could lead to disruptions of financial stability in the future. (original abstract)
XX
Aż 88 proc. bankowców deklaruje, że informacje pobierane z biur informacji gospodarczej (BIG) są wykorzystywane podczas podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu i mogą wpłynąć na odmowę lub wyraźne zaostrzenie jego warunków. Coraz chętniej po kredyty sięgają przedsiębiorcy, którzy swoje inwestycje do niedawna finansowali albo z własnych środków, albo korzystając z leasingu. Banki niechętnie udzielały pożyczek tej grupie klientów, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, uznając to za mało opłacalne, za to bardzo ryzykowne. Jeśli już decydowały się na uruchomienie linii kredytowej, to żądały dodatkowych gwarancji i zabezpieczeń. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.