Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data warehouses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article discusses the basie concepts connected with data extraction process. The experience gained during the realization of many data warehouse projects allowed to present problems (and example solutions) one couJd encounter ; performing real extraction tasks.
PL
Teoretycznie ekstrakcja danych jest zadaniem prostym, jednak w praktyce może okazać się, że proces ten zajmie nawet do 70% czasu przeznaczonego na stworzenie hurtowni danych. W celu zoptymalizowania tego procesu często projektuje się specjalizowaną, dostosowaną do wymagań konkretnego systemu hurtowni danych, własną aplikację ekstrakcji. W opracowaniu przedstawiono projekt i realizację środowiska rozwojowego do tworzenia aplikacji procesu ekstrakcji, które zminimalizuje nakłady czasowe związane z realizacją hurtowni danych.
EN
Theoretically data extraction process is a simple task, but practice shows that this process may take even up to 70% of the overall time destined for data warehouse (DW) realisation. Designers engaged in extraction process often use specialised software dedicated to specific warehouses. In this paper we present project and realisation of developmental environment that minimises time and efforts related with DW.
PL
Niniejsza monografia jest poświęcona nowej wizji ewolucji hurtowni danych (DW), której wyrazem jest nowa generacja modeli DW, o nazwie Zaawansowane Hurtownie Danych (AdvDW). Zdolność formułowania nowych modeli klasycznych DW dla nowych wyzwań globalnych, przy szybkim postępie ICT, jest znacznie ograniczona, natomiast stan badań nad przestrzenno-temporalnymi hurtowniami danych (STDW) jest dalece niewystarczający. Prognozuje się, że w kolejnej dekadzie 2010 nowym celem ICT będą: "Analityczne systemy zaawansowanych hurtowni danych, zorientowane na rozlegle przetwarzanie (rozproszone, równoległe, gridowe, agentowe) w sieciach (szkieletowych, bezprzewodowych, przemysłowych), ukierunkowane na zaawansowaną analizę ogromnych (petabajto-wych) wolumenów (repozytoriów) danych strumieniowych". Zatem model wizji ewolucji DW ma na celu podniesienie poziomu badań o stopień wyżej, przez promowanie modeli AdvDW, jako samodzielnego podejścia, a nie tylko cechy wynikającej z bardziej uogólnionych własności klasycznych DW. Pomocna w modelowaniu wizji ewolucji DW jest Lista 15 kluczowych wyzwań badawczych w dziedzinie DW. Jako całościowe rozwiązanie ramowe problematyki badawczej, objętej tą listą opracowano koncepcje ramowe, modele, metody, prototypy, charakterystyki efektywnościowe i ich analizy w zakresie zagadnień badawczych: 1. Wysoce Hierachiczne Systemy Agregacji i E-Receptorów 2HAa*, w tym Decyzyjny System Monitorowania i Dystrybucji Mediów (2MDSS). 2. Spichlerz Agregatów, w tym Wielopierścieniowa Hurtowni Danych (MultiRingDW) o schemacie rozszerzonej gwiazdy kaskadowej. 3. Indeksy przestrzenne ogólnego przeznaczenia i rodzina agregacyjnych drzew przestrzennych o wysokiej efektywności. 4. Przestrzenno-czasowe struktury agregatów, jako wielopoziomowe hybrydowe agregacyjne drzewa indeksów przestrzennych i czasowych oraz specjalne struktury wspomagające agregację danych przestrzenno-czasowych. 5. Materializowana Lista Agregatów (MAL) i zintegrowane z nią indeksy. 6. Ekstrakcja danych i jej odtwarzanie. 7. Przestrzenno-temporalne hurtownie danych (D)STDW, jako I klasa AdvDW. 8. Silnie chronione hurtownie danych SPrevDW, jako II klasa AdvDW. 9. Gridowe hurtownie danych GDW-
EN
The following dissertation presents a new vision of Data Warehouses (DW) evolution -a new generation of DW models called Advanced Data Warehouses (AdvDW). The ability to formulate new models of classical data warehouse for new global challenges is strongly limited. Moreover, the research on spatio-temporal data warehouses (STDW) is rather insufficient. Forecasts are that in the next decade the new goal of ITC will be "Analytical advanced data warehouse systems oriented on massive processing (distributed, parallel, grid, agent) in networks (framework, wireless, industrial) directed to advanced analysis of huge (petabyte) volumes (repositories) of a stream data". The vision of DW evolution presented in the following work creates a next level of research promoting AdvDW models as a self-reliant approach being much more than only features derived from generalized nature of classical DWs. To specify the model of DW evolution vision a list of 15 key challenges in DWs was created. As an all-out solutions for problems from the list, framework concepts, models, methods, prototypes, effective characteristics and their analyses were defined: 1. Highly Hierarchical Aggregation and E-Receptors Systems (2HAa*), including Monitoring and Media Distribution Support System (2MDSS). 2. Aggregates Granary including MultiRing Data Warehouse (MultiRingDW) with expanded cascaded star schema. 3. General purpose spatial indices and a family of highly efficient aggregation trees. 4. Spatio-temporal aggregates structures as multilevel hybrid aggregate tree of the spatial and temporal indexes and special structures supporting the spatio-temporal data aggregation. 5. Materialized Aggregates List (MAL) with integrated indexes. 6. Data extraction and its resumption. 7. Spatio - temporal data warehouses (D)STDW as the class I of AdvDW. 8. Strongly preserved data warehouses (SPrevDW) as the class II of AdvDW. Abstract 381 9. Grid data warehouses (GDWSA) as the class III of AdvDW. 10. Stream data warehouses StrDW) as the class IV of AdvDW. The realization of above-mentioned problem groups was verified with prototype software basing on Java and C++ environments running on Windows and Solaris platforms and databases Oracle 9i/10(ll)g, MSSQL, IBM DB2. A number of effectiveness characteristics of AdvDW was presented along with their evaluation. The framework of future research is a continuation of the presented approach: Phase I: Classic data warehouses. Phase II: Advanced data warehouses AdvDW. Phase III: Branch systems 2HAa basing on AdvDW. Phase IV: MultiRing Data Warehouse. Phase V: Multibranch 2HAa systems basing on MultiRingDW. Phase VI: Aggregates granary (A4G). Phase VII: MultiBranch 2HAa systems basing on A4G. Current works include Phase II and Phase III with special focus on prototypes of advanced analytical systems. The progress marks in realization of the 7FSEDW will be yearly and long term works. In the dissertation a choice of such subjects is presented.
EN
In this paper we investigate the effectiveness of the Design-Resume recovery algorithm [4] implemented in JavaBeans technology. During our research a number of tests were carried out to measure the performance of DR recovery technique used in failed extraction processes. In this paper we broadly analyze obtained results and propose further ways of modifying DR algorithm. An evaluation of the need of using a staging area [1] both in extraction and resumption process, an increase of the efficiency of a loading process by implementing dedicated bulk loading algorithms, or an implementation of mechanism for a probability assessment of DR recovery technique prior to the start of resumption process, are among those solutions we discus here. These ways of developing Design-Resume algorithm can moderate or even remove the drawbacks of DR algorithm demonstrated during our research.
PL
W niniejszym artykule dokonano oceny algorytmu Design-Resume zaimplementowanego w technologii JavaBeans. Analiza przeprowadzonych wyników badań wydajnościowych umożliwiła określenie sposobów rozwoju algorytmu DR w kierunku szacowania opłacalności użycia odtwarzania DR, efektywnego ładowania danych przez węzeł ładujący, oraz opłacalności składowania danych przejściowych procesów ekstrakcji. Taki rozwój algorytmu DR jest sposobem na usunięcie wad algorytmu DR, które się objawiły podczas przeprowadzonych testów.
EN
In this paper we present a method of estimating a profitability of using the Design-Resume algorithm [1] based resumption implemented in JavaBeans technology. The staging extension integrated with transformation nodes is also described in this publication. Extraction applications that we built in this environment have let us assess both the estimating algorithm and staging technique.
PL
W niniejszym artykule dokonano oceny mechanizmu szacowania opłacalności użycia odtwarzania algorytmem DR oraz wydajności odtwarzania DR w połączeniu z techniką staging. Analiza wyników pozwala wskazać możliwe kierunki rozwoju opracowywanego środowiska: - udoskonalenie algorytmu szacowania np.: skorzystanie z takich informacji jak czas przetwarzania kolejnych węzłów grafu, a nie tylko ilości pobieranych i produkowanych krotek, - opracowanie metody doboru współczynników profilujących, pozwalającej szybko ustalić parametry symulacji mechanizmu szacowania, - zbadanie wpływu priorytetów przydzielonych wątkom poszczególnym transformacji na wydajność całej aplikacji ekstrakcji. Niewykluczone, że odpowiedni ich dobór, mógłby wpłynąć korzystnie na potokowość przetwarzania i redukcję czasy TK.
PL
W pracy opisano metodologię projektowania i implementacji wielowymiarowych modeli danych wykorzystywanych w hurtowniach danych typu ROLAP. W procesie tworzenia struktur danych wyróżniono etapy budowy konceptualnego modelu biznesowego, modelu logicznego oraz implementacji fizycznej. Dokonano analizy i porównania schematów fizycznych powstałych z modelu opartego o schemat ERD, modelu zdenormalizowanej gwiazdy i płatka śniegu. Dodatkowo opisano pewne rozszerzenia standardowych modeli wielowymiarowych takie jak: cechy, modelowanie relacji M:N między atrybutami oraz wystepowanie złożonych hierarchii atrybutów w wymiarze.
EN
The research describes the methodology of designing and implementing multidimensional data models used in ROLAP data warehouses. In the process of creation of data structures there have been distinguished the stages of conceptual business model, logical model and physical implementation. The research includes the analysis and comparison of physical schemas built on ERD, denormalized star and snowflake models. In addition, the article describes some extensions to standard multidimensional models, e.g.: qualitates, modelling of M:N relations and complex attributes hierarchies in a dimension.
7
Content available remote Data warehouse for event streams violating rules
75%
EN
In this presentation, we discuss how a data warehouse can support situational awareness and data forensic needs for investigation of event streams violating rules. The data warehouse for event streams can contain summary tables showing rule violation on different aggregation level. We will introduce the classification of rules and the concept of a general aggregation graph for defining various classes of rules violation and their relationships. The data warehouse system containing various rule violation aggregations will allow the data forensics experts to have the ability to “drill-down” into event data across different data warehouse dimensions. The event stream real-time processing and other software modules can also use the summarizations to discover if current events bursts satisfy rules by comparing them with historic event bursts.
PL
W artykule przedstawiono nową metodę projektowania hurtowni danych i systemów wspomagania podejmowania decyzji. Metodę tę nazwano metodą rekurencyjnego projektowania hurtowni danych z elementami prototypowania i zarządzania (metoda rekDW). Opisano poszczególne zadania tej metody, organizację pracy zespołów projektantów i wykonawców oraz zarządzanie projektem. Przedstawiono stosowanie metody rekDW w projektach pilotażowych oraz w przykładowym wdrożeniu systemu decyzyjnego w jednej z polskich elektrowni
EN
The research presents a new design method for data warehouses and decision support systems. The method was named "the recursive design method for data warehouses with elements of prototyping and management" (the rekDW method). Individual tasks of the method, the organization of teamwork of designers and developers as well as the project management arę described. Applications of the rekDW method in proof of concept projects and an example implementation of decision support systems in a Polish power plant arę presented.
PL
Praca opisuje proces implementacji systemu zabezpieczeń kontrolującego dostęp do szczegółowych informacji zawartych w hurtowni danych typu ROLAP. Na przykładzie Systemu Analizy Zasobów Ludzkich przedstawiono praktyczną realizację złożonych procedur bezpieczeństwa. Opisano i porównano dwie metody implementacji systemu zabezpieczeń - z wykorzystaniem perspektyw i wirtualnych, prywatnych baz danych.
EN
This research describes the process of implementation of a security system that controls access to detail information in a ROLAP data warehouse. The Human Resources Analysis System is presented as an example for a practical implementation of complex security policies. Two methods of implementation of the security system arę described and discussed: database views and virtual private databases.
PL
W celu zoptymalizowania procesu ekstrakcji danych często projektuje się specjalizowaną, dostosowaną do wymagań konkretnego systemu hurtowni danych, własną aplikację ETL [10,15]. W pracy przedstawiono projekt i realizację graficznego środowiska rozwojowego ETL/JB do tworzenia aplikacji ETL. Prezentowane środowisko minimalizuje nakłady czasowe realizacji aplikacji ETL w stopniu wyższym niż w środowisku rozwojowym C++ [11, 13] lub ETL/JB [14].
EN
When optimizing data extraction it is common to create ETL [10, 15] application specialized and adjusted to a particular data warehouse system. In the following paper we present a project and realization of the ETL/JB S graphic development environment for creating ETL applications. Presented environment minimizes amount of time needed to create ETL application, in a higher degree then C++ [11, 13] or ETL/JB [14] development enyironment.
11
Content available Data warehouse design based on UML language
75%
EN
Modern management in organizations of the 21st century are efficient and dynamic decisions based on collected and well analyzed data. There are growing needs with regard of data analysis related to multiplanar work in corporations force formation of new data warehouses whose construction becomes more and more complex. In this paper we present one of the design methodologies applying to the design of data warehouses. Transformations were particularly emphasized that enable the application of UML models involving Common Warehouse Metamodel.
PL
W pracy przedstawiono system Przestrzennej nunowni LJanych wykorzystujący RDBMS Oracle oraz technologię JINL Do systemu Wprowadzono nowy model komunikacji oparty na przepływie obiektów, zastępując poprzedni model oparty na RMI. Zaprezentowano podstawy teoretyczne technologii JDSfl, zalety i wady nowego rozwiązania oraz porównano wydajność obu systemów. Słowa kluczowe: hurtownia danych, JINI, JavaSpaces
EN
In this paper we present Spatial Telemetrie Data Warehouse which uses RDBMS Oracle and JINI technology. We replace previous way of communication based on RMI standard and introduce a new way of communication which is modeled as flow of object. We describe the basics of JINI technology, show advantages and disadvantages of a new solution and compare both models.
PL
Pomimo zwiększającej się złożoności systemów informatycznych na rynku można zaobserwować tendencje do upraszczania procedur ich wdrażania przy jednoczesnym skróceniu czasu trwania wdrożenia. Rezultatem tego zjawiska jest stosowanie metodyk zwinnych. Artykuł przedstawia analizę stosowania zwinnych metodyk we wdrożeniach hurtowni danych w ramach zarządzania zmieniającymi się wymaganiami użytkowników.
EN
Although the complexity of information systems has increased, a tendency to simplify procedures of their implementation can be observed. Therefore there is a need of using agile software development methods. The article shows the analysis of using agile methods for data warehousing implementations regarding changes of user requirements.
EN
This article describes a method of query execution time optimization based on the UB-Tree index [1] which is used for data clustering. The optimization method was implemented in a DR/JB component environment [3 J.
PL
Artykuł przedstawia metodę optymalizacji czasu wykonywania zapytań kierowanych do hurtowni danych poprzez odpowiednie rozlokowanie danych na dysku zgodnie z indeksem UB-Tree [l J. Implementacja dokonana została w środowisku komponentowym DR/JB [3].
EN
In the article, we would like to introduce crucial aspects of the management process in the data warehouse environment. We investigate existing management models and the cooperative management model we created. Special place we s to role of metadata concept, the way we can storę it and exchange in mentioned models. Additionally, we would like to introduce management console application that is based on the cooperative management model.
PL
W artykule przedstawiono istotne aspekty procesu administrowa-i systemami hurtowni danych. Dokonano analizy i porównania istniejących modeli nistrowania oraz proponowanego przez nas modelu kooperacyjnego. Szczególną j poświęcono roli metadanych oraz sposobom ich przechowywania i wymiany łdanych modelach. Przedstawiono również, bazującą na proponowanym przez ' modelu administrowania, aplikację umożliwiającą scentralizowane zarządza-t środowiskiem hurtowni danych.
16
Content available remote Analytical tools for business intelligence in spatial databases
63%
EN
The term Business Intelligence (BI) stands for technologies and applications that support decision making in commercial business. It is based on data analysis in a specific kind of database, termed the data warehouse. The architecture of data warehouses is optimized for searching, analysing and reporting of data. Nowadays, some spatial databases, especially in the commercial area, are so large and complex that simple analysis and reporting are not able to show all relationships and connections between data. The article focuses on two BI tools: On-line Analytical Processing (OLAP) and data mining, and on the potential for using these tools in spatial databases. OLAP allows the creation of multidimensional views of data reports in the form of multidimensional cubes. In the spatial database, such views can be useful to show complex reports, including information about spatial location, time and other dimensions. Data mining is based on analytical searching of some regular relationship and pattern in databases, which are hidden and not visible while using simple analysis. The aim of data mining for spatial databases, can be to predict the influence of a geographic object on (a) neighbour object(s), including their attributes.
PL
Termin Business Intelligence (BI) oznacza technologie i aplikacje, które wspomagają podejmowanie decyzji w sferze biznesowej. Opiera się na analizie danych w specyficznym rodzaju baz danych, które określane są mianem hurtowni danych. Architektura hurtowni danych zoptymalizowana jest pod kątem przeszukiwania, analizy i raportowania zawartych w niej danych. Obecnie niektóre bazy danych przestrzennych, zwłaszcza w zastosowaniu komercyjnym, są tak obszerne i złożone, że prosta analiza i raportowanie nie są w stanie pokazać wszystkich związków pomiędzy danymi. Niniejszy artykuł skupia się na dwóch narzędziach BI: przetwarzaniem analitycznym on-line (OLAP, ang. On-line Analytical Processing) i eksploracją danych (ang. data mining) oraz możliwościami zastosowania tych narzędzi w bazach danych przestrzennych. OLAP pozawala na tworzenie wielowymiarowych widoków raportowych w formie wielowymiarowych kostek. W bazie danych przestrzennych widoki takie mogą być użyteczne do pokazania złożonego raportu, zawierającego informację o położeniu przestrzennym, czasie, czy dowolnym innym wymiarze. Eksploracja danych jest techniką opartą na analitycznym wyszukiwaniu w bazach danych stałych związków i wzorów, które są ukryte i niewidoczne podczas stosowania prostych analiz. Celem eksploracji danych w przypadku baz danych przestrzennych może być przewidywanie wpływu obiektu geograficznego na obiekt(y) sąsiedni, przy uwzględnieniu jego atrybutów.
PL
Artykuł przedstawia opis rozwiązań indeksujących zintegrowanych z Materializowaną Listą Agregatów (MAL) użytych w projektowanym inteligentnym systemie transportowym (ITS). System ITS bazuje na trajektoryjnej hurtowni danych (TrDW). W artykule przedstawiona zostaje Traw, ze szczególnym uwzględnieniem indeksacji trajektorii oraz użytych rozwiązań MAL.
EN
The paper presents a description of indexing techniques integrated with Materialized Aggregate List used in designed trajectory data warehouse system TrDW. It also describes the TrDW system and shows a need and means to index trajectories. Then conclusions on the future work are given.
PL
W celu obiektywnego i wiarygodnego wyznaczenia efektywności maszyn konieczne jest wykorzystanie danych rejestrowanych przez systemy automatyki przemysłowej. Obecnie systemy te są bardzo rozbudowane i rejestrują bardzo wiele parametrów pracy maszyn. Głównie dane te wykorzystuje się do diagnostyki pracy tych maszyn. W opracowaniu przyjęto, że dane te będą stanowiły podstawę do wyznaczenia efektywności maszyn. Duża ilość tych danych wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych do ich archiwizacji, synchronizacji oraz obróbki analitycznej. W artykule omówiono podstawowe narzędzia, które można wykorzystać w tym procesie oraz przedstawiono przykład ich praktycznego zastosowania. Narzędziami tymi są bazy danych, hurtownie danych oraz platformy informatyczne. Natomiast praktyczne ich wykorzystanie przedstawiono na przykładzie kombajnu ścianowego i przenośnika ścianowego.
EN
In order to objectively and reliably determine the effectiveness of machines, it is necessary to use data recorded by the industrial automation systems. At present, these systems are very expanded and register many parameters of the machines’ work. This data is used mainly to diagnose the work of these machines. The paper assumes that this data will be the basis for determining the effectiveness of machines. A large amount of this data requires the use of the appropriate IT tools for archiving, synchronizing and analytically processing. The article discusses the basic tools which can be used in this process and shows an example of their practical use. These tools are databases, data warehouses and IT platforms. Their practical use is presented in the example of a longwall shearer and armoured face conveyor.
PL
Realizacja mechanizmów kontroli dostępu na poziomie wierszy w hurtowniach danych typu ROLAP, z wykorzystaniem perspektyw i tablicy praw, wymaga wykonania operacji złączenia pomiędzy tablicą faktów i tablicą praw. Wykonanie operacji złączenia można usprawnić tworząc dodatkowe struktury indeksowe. Zaproponowany w pracy zestaw indeksów MultiColumn pozwala zwiększyć wydajność realizacji zapytań kierowanych do zabezpieczonej hurtowni danych.
EN
Implementation of row-level access control mechanisms, in ROLAP data warehouses, with the use of database yiews and a security table, requires a join operation between fact and security tables. The efficiency of this operation may be improved through the creation of additiona] index structures. The hereby-proposed set of MultiColumn indices allows to increase the performance of queries sent to a secured data warehouse.
EN
A problem in the use of cryptographic mobile agents in the multilevel data warehouse environment is discussed. First, a systematic approach to cryptographic systems is presented. A cryptographic system is a collection of cryptographic primitives and protocols which help to ensure the confidentiality, integrity, and authenticity of data as well as secure key exchange for these primitives. Cryptography is a good tool for protecting sensitive data stored in data warehouses and transmitted through the corporate network. Mobile agents are intelligent programs that can migrate on a computer network. The authority of each agent can be established by way of cryptographic techniques.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.