Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podział administracyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Walka o województwo środkowopomorskie - wczoraj i dziś
100%
XX
Celem artykułu jest opisaniekolejnych etapów walki o utworzenie województwa środkowopomorskiego. Zakres czasowyopracowania obejmuje lata 1997-2016, tj. okres tuż przed reformą administracyjną z 1999 roku aż do dnia dzisiejszego.Wydzielenie administracyjnego regionu środkowopomorskiego jest potrzebne z wielu powodów, zarówno społecznych, jak i ekonomicznych. Utworzenie województwa środkowopomorskiego przeciwdziałałoby marginalizacji regionu i jego społeczności, jaka ma miejsce w obecnym podziale administracyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to discuss the next stages of the battle for the establishment of Środkowopomorskie voivodeship. Time scope of the study includes the years 1997 -2016, period just before the administrative reform in 1999 until today. Separation of the administrative region of Middle Pomerania is needed for many reasons, both social and economic.The creation of Środkowopomorskie voivodeship could prevent the marginalization of the region and its communities, which take place in the current administrative division. (original abstract)
2
100%
XX
Celem tego artykułu jest ukazanie zalet wynikających z potrzeby dokonania nowego podziału administracyjnego naszego kraju. Aby ten cel osiągnąć, skupiłem się na dwóch zagadnieniach. Pierwsze dotyczy historii badanego zjawiska, drugie ujmuje potrzebę nowego podziału administracyjnego kraju. Główną metodą badań są studia literaturowe, analiza i ocena oraz wybrane metody statystyczne. Materiał wydaje się przydatny dla decydentów szczebla centralnego państwa oraz włodarzy środowisk lokalnych, dla których zmiany administracyjne kraju stanowić mogą zaczyn ich rozwoju. (fragment tekstu)
EN
There is a need to create a new administrative map of Poland. The result of these activities should be the establishment of two new voivodships: Central Pomerania, Czestochowa and the Mazovia division into the Warsaw voivodship and the rest of Mazovia. As a result of such administrative measures, one would expect faster socioeconomic development of new metropolises, improvement of state management and further reduction of differences between regions of our country. The local community has been demanding this kind of change for years. The new administrative division of the country should be applied from the beginning of 2021. Rapid political decisions are needed in this area. (original abstract)
XX
Oceny nowego terytorialnego podziału państwa dokonano po drugim roku jego obowiązywania, po jednym pełnym roku finansowym funkcjonowania nowych organów władzy publicznej. Nawiązano do wcześniejszych ocen przebiegu i efektów wdrażania reformy administracji publicznej. Przypomniano cele reformy oraz kryteria, które były wykorzystywane w pracach projektowych. Zaprezentowano charakterystykę potencjału instytucjonalnego utworzonych nowych jednostek terytorialnych. Ocena obejmuje również kryterium społecznej akceptacji nowego podziału terytorialnego.
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji społeczno-gospodarczych łączących Kępno - miasto położone na południu województwa wielkopolskiego - z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem. Celem tych badań była odpowiedź na pytanie, które z tych relacji są najsilniejsze i do którego województwa: wielkopolskiego, dolnośląskiego czy planowanego nowego środkowopolskiego - powinno należeć Kępno (wraz z gminą i powiatem kępińskim). W analizie posłużono się danymi wtórnymi oraz pierwotnymi - ankietami zebranymi wśród mieszkańców Kępna. Dotyczyły one m.in. uwarunkowań historyczno-przyrodniczych przynależności regionalnej, częstotliwości i celów wizyt kępnian w badanych miastach, znajomości słów gwary poznańskiej, a także opinii na temat województwa, do którego Kępno powinno należeć. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents results of a study devoted to socio-economic relations between Kępno - a city located in the southern part of the Wielkopolska voivodeship in Poland - and Poznan, Kalisz and Wrocław - three large cities in Western Poland. The aim of the study was to investigate strength of these relations in the context of existing and discussed territorial division of Poland at the regional level. The current shape of Polish regions - voivodeships is a result of an administrative reform, which came into force in 1999. Kępno poviat became the southernmost part of Wielkopolska, mainly because its natural and historical connections with the region. However, the distance between Kępno and the capital city of Wielkopolska - Poznań is quite high (171 km), therefore some people suggest joininig Kępno poviat to Lower Silesia Region with the capital of Wrocław (distant about 78 km from Kępno). Local authorities of Kalisz - another city located 62 km from Kępno, suggest creating new voivodeship - the so called Central Poland Region. The empirical study - personal surveys conducted with inhabitants - allow to state that although some relations between Kępno and Wrocław are stronger than relations between Kępno and Poznań (relations between Kępno and Kalisz are weak), there is no will in the local community to change the current status of Kępno in the territorial division of Poland. (original abstract)
XX
Podział województwa mazowieckiego jest od lat przedmiotem dyskusji w gronie polityków i ekspertów. Debaty te ożywiły się szczególnie na przełomie 2015 i 2016 r. Najczęściej przywoływanym argumentem jest dostęp do funduszy strukturalnych, natomiast znacznie rzadziej dyskutuje się o wpływie na zdolność do wykonywania zadań bieżących samorządu województwa. Artykuł prezentuje symulację skutków wyodrębnienia Warszawy z województwa mazowieckiego, koncentrując się przede wszystkim na skutkach finansowych dla obu części regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The split of the Mazowieckie Voivodship has been a topic of discussion among politicians and experts for years. These debates livened up especially at the turn of 2015 and 2016. The argument raised most frequently is access to structural funds, whereas the impact on the ability to perform the current tasks of the voivodship self-government are discussed much less frequently. The article presents a simulation of the effects of separating Warsaw from the Mazowieckie Voivodship, focusing primarily on the financial consequences for both parts of the region. (original abstract)
XX
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS), standardem wchodzi do praktyki polskiej statystyki i polityki regionalnej. Potrzeba wydania tego aktu prawnego wynikała z konieczności wprowadzenia do celów statystycznych podziału kraju na jednostki terytorialne w dostosowaniu do wymogów prawa Unii Europejskiej (UE) w statystyce regionalnej oraz w obszarze funduszy strukturalnych. (fragment tekstu)
XX
Z dniem 1 stycznia 1999 roku został zmieniony ustrój i podział terytorialny Polski. Jednostki samorządu terytorialnego, a więc gmina, powiat, województwo, nie są wobec siebie w relacji podporządkowania i nadzoru. Zmiany te skłaniają do postawienia pytania, jak nową sytuację ocenia społeczeństwo. Wraz z wprowadzeniem nowego podziału terytorialnego został odtworzony powiat lubliniecki, zlikwidowany w 1975 r. Artykuł mawia wyniki badań, których celem było określenie postaw, jakie przyjmują mieszkańcy powiatu w stosunku do tej zmiany oraz stwierdzenie, czy i w jakim stopniu są oni usatysfakcjonowani reformą.
XX
Publikacja zawiera usystematyzowaną informację, dotyczącą wszystkich funkcjonujących na polskich granicach euroregionów, z uwzględnieniem nowego podziału terytorialnego państwa. Prezentuje ich doświadczenia w opracowywaniu reguł instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych. Publikacja zawiera również podstawowe dane statystyczne o tych obszarach.
XX
W niniejszym materiale są przedstawione wyniki szacunków stanu sieci sklepów w nowym układzie administracyjnym kraju. Szacunki zostały przeprowadzone w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, a ich podstawę stanowiły dane GUS na temat sieci sklepów w Polsce w 1997 r. Przypuszcza się, że błąd w dokonanych szacunkach nie powinien przekraczać 3-5 procent stanu rzeczywistego.
XX
Omówienie publikacji GUS, w której przedstawiono podstawowe informacje dotyczące m.in. powierzchni, ludności, rolnictwa, pracujących, mieszkań oraz infrastruktury lokalnej i komunalnej, szkolnictwa oraz dochodów i wydatków budżetów gmin dla 16 województw, 65 miast na prawach powiatu i 308 powiatów, tworzonych od 1 stycznia 1999 r.
11
Content available remote Wybrane problemy pogranicza a kształtowanie podziału administracyjnego kraju
100%
XX
W latach 1939-1945 następowały także istotne zmiany podziału administracyjnego ziem polskich, co wynikało z dopasowania administracji tych obszarów do przepisów niemieckich i sowieckich. Odmiennie kształtowały się granice państwa polskiego w 1945 r. Granice zewnętrzne zostały ustalone bez udziału suwerennych przedstawicieli państwa polskiego. Realizowały one pewien kontrakt polityczny podpisany przez zwycięskie mocarstwa (bez udziału Polski) w trakcie i po zakończeniu drugiej wojny światowej. W ramach tak ustalonych granic zewnętrznych ówczesne władze PRL dokonały podziału administracyjnego kraju na 14 województw i dwa miasta wydzielone, uwzględniając w układzie przestrzennym istnienie tradycyjnej w Polsce jednostki samorządu, jaką był powiat. Ten podział administracyjny kraju zawierał w rozwiązaniach szczegółowych pewną kontynuację przedwojennego podziału administracyjnego kraju, przynajmniej na tej części terytorium przedwojennego, która po wojnie znalazła się w granicach Polski. Było to naturalną konsekwencją kształtowania się regionalnych i lokalnych związków przez stulecia i tam, gdzie takie więzi przetrwały zmiany granic z 1945 r. mogły być na nich oparte. (fragment tekstu)
EN
In this study the author focused on particular issues concerning the formation of the country's boundaries and administrative division units. Regarding the outside borders, the focus was on the question of borderland and the unique role it plays as an area separating two different administrative systems, but at the same time connecting the communities either side of the border. The author further discusses the changes of the country's administrative division over time, their historical background and factors that contributed to the formation of those divisions. The focus of this paper is also on the repeatedly broken linearity of the administrative units' existence, which provides a significant obstruction to any conducted studies and analyses. All the issues addresses in this publication relate to the ever changing methodology with regard to GUS (Central Statistical Office) publication of statistical data, which provides an extra hindrance in attempts at using any such data. (original abstract)
XX
W latach 2009-2018 wydano 183 decyzji dotyczących zmian granic jednostek samorządu terytorialnego (JST), które objęły łącznie 1340 km2 powierzchni Polski. W ich wyniku gminy lub ich części zmieniły swój status administracyjny i przynależność terytorialną. Proces ten wiązał się także z wieloma reperkusjami natury społecznej i gospodarczej. Artykuł ma na celu ukazanie procesu zmian granic administracyjnych JST oraz jego skutków na przykładzie wybranych miast poziomu regionalnego. W pierwszej części pracy przedstawiono wymogi formalne, prawne i proceduralne zmian granic. W drugiej przeanalizowano zmiany granic JST w latach 2010-2019. W trzeciej części omówiono genezę oraz skutki przestrzenne i społeczno-ekonomiczne zmian granic na przykładzie miast prowadzących odmienne strategie ekspansji terytorialnej. Do szczegółowych analiz wybrano Rzeszów, Opole oraz Zieloną Górę. Na koniec przedstawiono rekomendacje dotyczące zmiany granic w kontekście minimalizacji negatywnych skutków tego procesu(abstrakt oryginalny)
EN
In the years 2009-2018, 183 decisions were issued concerning changes in the boundaries of local government units (LGUs), which covered a total of 1340 km2 of the area of Poland. As a result, communes or their parts changed their administrative status and territorial affiliation. This process was also associated with many social and economic repercussions. The aim of the paper is to present the process of changes in the administrative boundaries in LGUs and its effects, using the example of selected cities of the regional level. The first part of the paper presents the formal, legal and procedural requirements of the boundary changes. The second part analyses the changes of LGUs boundaries in the years 2010-2019. In the third part, the genesis and spatial and socio-economic effects of changing boundaries were discussed, exemplified by cities with different territorial expansion strategies. Rzeszów, Opole and Zielona Góra were selected for detailed analyses. Finally, recommendations concerning changes in boundaries in the context of minimizing the negative effects of this process were formulated.(original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza wyników badań terenowych dotyczących społecznych ciążeń mieszkańców rejonu radomszczańskiego do proponowanych nowych jednostek podziału terytorialnego kraju oraz poziomu rozwoju gospodarczego, społecznego i zagospodarowania potencjalnych ośrodków powiatowych. Najczęściej wymieniane jako przyszłe ośrodki powiatowe były Pajęczno i Radomsko, posiadające najlepsze wyposażenie w zakresie infrastruktury społecznej, technicznej i kulturalnej, jeśli zaś chodzi o projekty nowego podziału, to województwo łódzkie traci tu zwolenników na rzecz województw częstochowskiego (wariant 25 województw) kieleckiego (warianty 17 i 25) i katowickiego (wariant 17). Natomiast najlepsze notowania ma w przypadku utworzenia w Polsce 12 województw, odzyskując praktycznie granice sprzed 1975 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper represents the results of a research on the social reaction o f the inhabitants of the Radomsko region to the proposed future units of the administrative division of Poland. The study comprises also an analysis of the level of social and economic development of the potential district chief towns. The spatial range of survey covered several communes and towns situated along the border of the former Łódź voivodship. Nowadays, the area in question is situated in the border of the voivodships of Częstochowa and Piotrków. The investigation shows that the reform of the administrative division of Poland is considerad necessary. According to the results of an inquiry, the advocates of the new, three-tier division slightly outnumber its opponents. The cities of Częstochowa and Radomsko turned out to be the most important for the local population since they were the most frequently mentioned as the future district chief towns. The cataloging of social, cultural and technical appointments proved that the towns of Pajęczno and especially Radomsko are able to assume in the future a role of district centres. As regards the affiliation to a voivodship, the preference ol Łódź weakens proportionally to the number of proposed voivodships. The Łódź voivodship looses its adherents in favour of the voivodships of Częstochowa (25), Kielce (17), and Katowice (17). In respect of a range of influence, the most favourable for Łódź is the project of creating 12 new voivodships. In this case the Łódź voivodship would recover the borders from before 1975. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań* dotyczące identyfikacji terytorialnej ludności zamieszkującej obszar pogranicza województw skierniewickiego i piotrkowskiego. Zbadano również zasięg oddziaływania potencjalnych miast powiatowych i ich wyposażenie w instytucje o znaczeniu ponadlokalnym. Głównym celem badan było ustalenie preferencji ludności dotyczących przynależności administracyjnej badanego obszaru i jej stosunku do planowanych zmian struktury administracyjnej Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses preferences regarding the regions (voivodeships) and districts in the proposed administrative division of Poland. The questions were addressed to the respondents from the regions situated along the eastern border of the Łódź region before 1975. The territory covered by the study included 2 communes from the Radom region, 2 communes and 2 towns (Biała Rawska and Rawa Mazowiecka) from the Skierniewice region. Together with the characteristics describing the respondents other factors decisive for the choice of future district capitals and regions are presented as well as the functional links of the respondents with other places and institutional infrastructure of settlement units included in the study. Male group interviewees were more numerous the study conducted in the communes and females were more numerous in the towns. More than 50% of respondents lrom rural areas found the administrative changes unnecessary, 29% were of the opposite opinion. The majority of the urban group of respondents believed the administrative reform was necessary. Summing up we should state that the population of Rawa Upland and surrounding areas situated beyond the Pilica river was against the reform and three-level administrative division of the country into communes, districts and region (voivodeships). The older the the respondents are the more convinced they are that the reform is completely pointless. Rural population was for the present two-level administrative division while the inhabitants of a potential district capital - Rawa Mazowiecka - were for the three-level administrative division (68% answers). In response to the question whether there should be 12 or 17 regions 55% out of 600 respondents were for the Warsaw region and 43% for the Łódź region. It is worth emphasising that the support for the Warsaw region was stronger among the group of 60 people representing the so called establishment (67 and 62% respectively for the options of 12 and 17 regions) while only 33% of representatives of local authorities opted for the Łódź region. With 25 regions 47% of all the respondents were for the Warsaw region (55% of the establishment). Eleven towns were suggested as the future district administrative centre among which Rawa Mazowiecka was supported by 48%, Skierniewice by 19%, Grójec by 13%, Opoczno by 12% and others by less than 2%. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi wprowadzenie metodyczne do zawartych w niniejszym tomie szczegółowych wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w różnych częściach regionu łódzkiego. Określono w nim ogólne cele, założenia, zakres przedmiotowy i terytorialny oraz metodę badania. W części końcowej zaprezentowano cechy demograficzne wszystkich respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The research incorporated the following general aims, which were pursued with varying degrees of success. The following issues were asked of population living in gmina and towns: a) the need to change the administrative structure of the country. Interviewees were asked to select one of three boundary schemes; b) preferences regarding the highest order administrative areas proposed by the three models; c) the selection of administrative centres in future powiats. The establishment of differences in opinion regarding the above matters as between the elite and other members of the community. The extent of the convergence between the population's residential administrative areas and non-obligatory links. The identification of the extent of towns suitability to become the seats of powiats with new administrative and sodo-cultural functions. The establishment of general levels of developmental processes, growth potential in the researched gmina, and also their links with other gmina and towns. The aim of the research was to investigate peoples preferences regarding administrative areas. Interviewees were selected from particular districts and towns which were capable of preparing themselves for the financial and other functions associated with the chief towns of powiats. The field of research involved the borders of the Łódź województwo as it was prior to the reforms of 1975 (Fig. 1) in order to establish the possible overlap with other large towns. The study area was divided into 8 regions containing settlements capable of becoming powiat chief towns: Kutno, Łowicz, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Radomsko, Wieluń, Sieradz and Poddębice. The detailed research results are presented in turn. Some 58 administrative areas were investigated belonging to 8 województwa, 47 gmina and 11 towns. The work was undertaken in July 1996, initially through face-to-face interviews with the population and then with different institutions. Some 5.800 people were interviewed, comprising 100 from each gmina. Of these 90 did not work for local government and they were selected on intellectual and economic grounds. The other 10 were drawn from the elite. The demographic situation is presented in Figs. 2 and 3. Questionnaires were used to establish peoples'views. The main questions asked were: the need for change in Polish administrative boundaries; the number of administrative levels in the country; the affiliation of settlements to particular województwa; the affiliation of settlements to particular powiats; the nature of and contacts with other settlements by interviewees; opinions regarding the towns chosen as potential województwa and powiat seats as centres of local government, economic and cultural functions. The results of the research were entered into statistical tables. From these cartograms and maps were derived, on which analytical descriptions and final proposals were based. (Synthetic maps for the whole research area were published separately - see M. Koter, S. Liszewski, A. Suliborski, 1996). (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono przestrzenny obraz wyników badań preferencji społeczeństwa ziemi wieluńskiej w odniesieniu do podziału administracyjnego kraju i regionu. Omówiono stosunek do aktualnego krajobrazu administracyjnego, jak również do proponowanych wersji jego reformy, różnicując badaną próbę na przeciętnych obywateli oraz osoby stanowiące lokalne elity. Analizie poddano również bazę infrastrukturalną miast - ewentualnych siedzib przyszłych powiatów pod kątem możliwości pełnienia tej funkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The reaserch was carried out in the Wieluń area among 9 communes and towns. It dealt with social inclinations of the areas to the potential capitals voivodships (Łódź, Opole, Katowice, Częstochowa, Poznań, Kalisz) as well as to potential district chief towns (Wieluń, Wieruszów, Kępno, Olesno, Kluczbork, Pajęczno). The specific of the Wieluń area is an inclination to the Łódź voivodship and being under influence of Wieluń at the same time. The reaserch revealed a very poor knowledge of the inquired population on the current tendency of the administrative division. Less then a half of respondents acknowledged the need of changing the administrative division of the country, nearly 37% regarded that project as a needless. Among the establishment 57% of respondents were for the reform, about 38% were against it. The largest groups of followers of the reform were in the towns which have aspirations to become district chief towns Wieluń and Wieruszów (each 63%). The idea of three-grade administrative division was slightly more popular (42%) then the idea of two-grade division - 40%. The opinion of the establishment was different 49% of the establishment prefercd two-grade division, 44% - three-grade. In case of the radical administrative reform (12 voivodships) most respondents declared for affiliation to the Łódź voivodship (over 73%). Two groups (over 13%) were in favour of two different options - Poznań voivodship and Katowice voivodship. The inquiry among the establishment gave very similar results. In case of acceptance of the idea of division the country into 17 voivodships most respondents were for affiliation to the Łódź voivodships. Only 13% of respondents were for Opole voivodship, over 11% for Poznań voivodship, less then 11% for Katowice voivodship. Among the establishment prevailed the adherents of the Łódź voivodship (nearly 69%). In the matter of choice of the potential district chief town in the Wieluń area there were 4 dominate centres - Wieluń (48%), Wieruszów (nearly 29%), Olesno (nearly 12%) and Kępno (nearly 6%). Undoubtally, Wieluń and Wieruszów are the main candidates for this function but the communes in Częstochowa voivodship inclínate to Olesno, and the communes in Kalisz voivodship inclínate to Kępno. The picture of inclination to voivodships appearing from analysis of permanent and temporary migrations of the inhabitants of Wieluń area, is completly different from declared by respondents. None of the examined commune has strong migration connections with Łódź. As regards inclinations to districts, the analysis of migration inclinations - permanent, temporary and oscillatory does not show so big divergences as in the case of voivodship (Tab. 5). In recapitulation one can asertain that the Wieluń district should definitely incorporate communes such as Pątnów, Działoszyn (the Sieradz voivodship), Łubnice (the Kalisz voivodship) and maybe Praszka, Rudniki (the Częstochowa voivodship). The Wieruszów district, which probably will not be created could incorporate Galewice, Bolesławiec and maybe Łubnice. The Olesno district can try to gain over Praszka and Rudniki. The Wieluń influence zone is large clear it crosses the borders of two voivodship. It even encroach a bit onto Wieruszów influence zone. The Wieruszów zone is small and the planed Wieruszów district will be one of the smallest in the country. (original abstract)
17
Content available remote Miejska sieć osadnicza projektowanego województwa środkowopomorskiego
75%
XX
Celem artykułu jest analiza miejskiej sieci osadniczej projektowanego województwa środkowopomorskiego. Badaniom poddano wybrane czynniki jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i przyrodniczych. Omó-wiono strukturę sieci miast oraz przedstawiono analizę układu hierarchicznego i koncen-tracji ośrodków miejskich. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż miejska sieć osadnicza projektowanego woj. środkowopomorskiego posiada historycznie ukształto-waną sieć o wystarczającej licznie węzłów, powiązanych szlakami komunikacyjnymi tj. lądowymi, wodnymi, powietrznymi, a także więziami społeczno-gospodarczymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the urban settlement network in designed Środkowopomorskie voivodeship. Selected development factors were analyzed, with particular regard to historical and natural conditions. The structure of the urban network was discussed. Analysis of hierarchical and concentration of urban centers was presented. The analysis leads to the conclusion that urban settlement network designed Środkowopomorskie voivodeship has historically shaped network with sufficient numbers of nodes, related communication routes - land, water, air, as well as socioeconomic ties. (original abstract)
XX
W artykule podkreślono konieczność przeprowadzenia nowoczesnej reformy podziału administracyjnego kraju. Przedstawiono cel i istotę regionalizacji. Omówiono, pojawiające się od połowy lat osiemdziesiątych, koncepcje podziału terytorialnego Polski.
EN
In this article stressed necessity of carry out modern reform of country administrative division. Shows goal and essence of regionalisation. Discussed appear from the middle of eighties conceptions territorial division of Poland.(M.P.)
XX
Artykuł zawiera przykład zastosowania metodyki AKK do oceny projektów podziału województw samorządowych. Uwzględnione zostały elementy analizy finansowej i ekonomicznej oraz przedstawione nowe elementy analizy efektów zewnętrznych proponowanych zmian administracyjnych. Zaprezentowane rozważania teoretyczne mogą stanowić podstawę badań i analiz empirycznych uwzględniających zagadnienia polityki rozwoju regionalnego i spójności społeczno-ekonomicznej regionów. Przedstawione zastosowanie analizy kosztów i korzyści rozszerza możliwości stosowania tej metodyki do oceny skutków regulacji polegających na zmianach zasięgu jednostek terytorialnych w Polsce i na świecie. Do analizy została włączona teoria dotycząca absorpcji czynnej i biernej środków finansowych przez region. W artykule uwzględniono konieczność włączania do analiz takich zmiennych, jak rating województwa, skłonność inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestycji bezpośrednich, zdolność rozwojowa przedsiębiorstw, sieć powiązań gospodarczych i funkcjonalnych, potencjał rozwojowy gmin i powiatów, koszty społeczne zmiany struktury administracji, koszty transakcyjne związane z zerwaniem sieci powiązań gospodarczych i funkcjonalnych, koszty społeczne związane z obniżeniem potencjału rozwojowego województwa. Uwzględniono również aspekty aktualne w polityce planowania i programowania rozwoju poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych UE. Przedstawiona metodyka bierze pod uwagę konieczność przyjmowania założeń wynikających z aktualnego stanu prawnego i ukazywania przesunięć w poziomie alokacji środków finansowych przy spełnieniu tych założeń. Może być ona punktem wyjścia do sporządzenia bilansu efektów dodatnich i ujemnych proponowanych zmian. (abstrakt oryginalny)
EN
The article includes an example of using cost-benefit analysis to assess the projects of a division of local provinces. The elements of financial and economic analysis and new tools for the analysis of external effects of the proposed administrative changes are presented. The theoretical considerations may form the basis of research and empirical analysis, taking into account issues of regional development policy and socio-economic cohesion of the regions. The use of cost-benefit analysis extends the use of this methodology for assessing the impact of changes within territorial units in Poland. In the analysis the theory about the absorption of active and passive funds by region was included. The article emphasizes the need to incorporate variable analysis such as the rating of the region, the tendency of domestic and foreign direct investment, the capacity development of enterprises, network of economic and functional development potential of municipalities and counties, the costs of social change in the structure of the administration, transaction costs associated with the rupture business networks and functional social costs associated with the reduction of the development potential of the region and social capital. The active and passive absorption of funds theory was included to analyze separate regions. The aspects of current policy planning and development programming using the European Union structural funds were also included. The methodology takes into account the necessity of accepting the assumptions resulting from the current legal status and portraying shifts in the level of allocation of financial resources. The presented methodology can be a starting point for comparing positive and negative effects of the proposed changes. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcono zagadnieniu reformy organizacji terytorialnej państwa. Podkreślono anachroniczność podziału terytorialnego z 1975 r. Przedstawiono trzy propozycje nowego podziału administracyjnego państwa: wariant zachowawczy, wariant tradycyjny, wariant prospektywny.
EN
The article shows issues of Polish territorial organisation reform. Stressed anachronism of territorial division from 1975. Present three propositions of new country administrative division: conservative variant, traditional variant and future variant.(M.P.)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.