Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective set to the paper is to investigate the most significant factors which ought to be taken into account while teaching third agers. The findings of a study conducted among the English philology students clearly show that the knowledge of senior students’ needs is of pivotal importance, and the success of educational process is based on conscious adaptation of teaching styles. As evidenced in the study, a supportive atmosphere not only helps seniors be more willing to communicate in English, but it also fosters motivation to cooperate actively in different patterns of interaction. What should also be emphasised here is that topics need to be selected precisely to match seniors’ interests, and the choice of vocabulary is to be limited to the functional one. In a similar vein, didactic materials as well as the teacher’s quality of voice emission must be adapted to potential disorders of hearing or sight since third agers require far more time to process and comprehend foreign language input. In the actual teaching practice, it seems fairly evident that a slower pace of the
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczących oceny i samoceny zajęć z języka angielskiego dla seniorów prowadzonych przez studentów filologii angielskiej w ramach praktyk pedagogicznych. Analiza wyników dowiodła, że sukcesem procesu dydaktycznegojest z całą pewnością dopasowanie stylu nauczania do potrzeb osób w trzecim wieku. Mowa tutaj przede wszystkim o zwróceniu uwagi na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych na podstawie słownictwa funkcyjnego oraz prostych struktur gramatycznych niezbędnych do interakcji w życiu codziennym. Nauczyciele pracujący z seniorami powinni także pamiętać o prostych poleceniach do zadań oraz o zdecydowanie wolniejszym tempie zajęć, które pozwala na przetworzenie i zrozumienie informacji w języku angielskim. Znamienny jest również fakt, że wspierająca atmosfera wpływa pozytywnie na wysoki poziom aktywnego zaangażowania słuchaczy UTW, umożliwiając im dzielenie się swoją wiedzą językową w grupie.
EN
Pupils with ADHD are children of special educational needs who often find it difficult to meet the school requirements, which results from the specificity of their functioning. Equalizing of educational chances for this group of pupils constitutes the objective of psychological and pedagogic aid provided in kindergartens, schools and specialistic educational facilities. The psychological and pedagogic aid should be provided as close to the pupil as possible, i.e. at the school which the pupil attends or specialistic educational facility, and its organization rests with the director of such school or facility. A pupil with ADHD may receive help at school in the form of individualized work at obligatory educational classes and remedial work during additional specialistic classes or in a psychological and pedagogic dispensary within corrective and compensatory as well as speech or other therapy classes. Teachers are obliged to adjust the contents, methods and organization of teaching to psychophysical capabilities of the pupil with ADHD according to the opinion issued at the psychological and pedagogic dispensary. A pupil diagnosed apart from ADHD also with concomitant behavioural disorders or risk of social maladjustment may obtain a certificate showing that she/he needs special education. In such cases the school has to work out an individual educational-therapeutic programme containing remedial measures of resocialization or sociotherapeutic nature. In case of children with ADHD diagnosed with severe hyperkinetic disorder symptoms which make school attendance impossible or quite difficult, individual education may be administered by virtue of the certificate showing the need for such teaching.
PL
Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
EN
The article aims to scrutinize third agers’ in-class willingness to communicate (WTC) in English as well as to determine the relationship among WTC, intrinsic motivation, classroom environment, and teacher immediacy. The instrument adapted to this study was a questionnaire comprising biodata items, the in-class WTC tool (Peng & Woodrow, 2010), intrinsic motivation (Noels, Clément, & Pelletier, 2001), classroom environment (Fraser, Fisher, & McRobbie, 1996), and the teacher immediacy scale (Zhang & Oetzel, 2006). The data revealed that senior learners’ WTC was higher in meaning-focused than in form-focused activities. This finding indicates that the participants paid due attention to communicative interactions in English. Also, they were more eager to be actively involved in dyadic exercises as it might have given them a sense of security and confidence. It is noteworthy that intrinsic motivation turned out to be the strongest predictor of in-class WTC. The analysis showed that communication in English abroad and in-class was of paramount relevance for the informants. The older adults also underscored the fundamental role of the language instructor. In this respect, the students attached great importance to a non-threatening atmosphere, and the teacher’s personality traits, namely patience, professionalism, and empathy.
PL
Celem artykułu jest wskazanie różnic w obrębie wyznawanych wartości motywujących ludzi do pracy w różnych typach zawodów. Badania przeprowadzono na dwóch grupach pracowników zróżnicowanych pod względem charakteru wykonywanej pracy. Pierwszą stanowiły osoby pracujące w zawodach z misją społeczną, tj. w zawodach wymagających poświęcenia na rzecz innych ludzi. Druga grupa to osoby pracujące w zawodach bez misji społecznej. Artykuł prezentuje badania oparte na autorskiej koncepcji oraz własnej metodzie pomiaru wartości i motywów, którymi ludzie kierują się w pracy. W badaniach użyto kwestionariusza wartości i motywów w pracy (KWiMP), który składa się z 4 wymiarów: samorealizacji, prospołeczności, bezpieczeństwa i sprawiedliwość w pracy oraz dążenia do dobrobytu. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice w hierarchiach wartości obu grup. Referowane badania przeprowadzono na grupie 386 dorosłych osób.
EN
The purpose of this article is to identify differences in the area of subscribed values motivating people in various types of occupations to work. The study was conducted on two groups of workers differentiated by the nature of their work. The first group consisted of the people working in occupations with a social mission, i.e. jobs that require dedication for the benefit of other people. The second group consisted of those working in professions without any social mission. The article presents a study based on an original concept and proprietary method for measuring values ​​and motives that people turn to in their work. The study used the “Questionnaire Values ​​and Motives at Work,” which is made up of four dimensions: personal fulfillment, altruism, security and justice in work, and a striving for prosperity. Results received indicate significant differences in the values hierarchies of the two groups. The research was conducted on a group of 386 adults.
EN
ObjectivesThe main aim of the presented study was to check the level of perceived dimensions of work according to Peter Warr’s model of wellbeing at work (referred to as the Vitamin Model). The main aim was to verify: a) the non-linear dependency of well-being and the first group of “vitamins” of the model; and b) the linear dependency for the second group of dimensions of work.Material and MethodsThe article presents the results of research conducted in a Polish automotive production company. The Vitamin TAW Questionnaire was used to diagnose the dimensions of work. Well-being was measured using the Satisfaction With Job Scale. The analyzes were carried out on a group of 197 people who took part in the research and represented various departments of the organization.ResultsThe obtained results allow a partial confirmation of the non-linear relationship within the dimensions of the first group (for 3 out of 6 characteristics) and a full confirmation of the linear relationship for all dimensions from the second group.Conclusions: The recommendations arising from the research are universal in character and can be used by managers of various organizations. The results clearly demonstrate the need for reflection, and evidence-based and data driven changes in human resources management, and the creation of positive environment of work.
EN
In Germany, the poor performance of German pupils in the PISA study compared to their peers in other countries became a source of an intense discussion that is strongly fueled in the media. Public space has become a type of platform for the exchange of information on the condition of German education as well as on the ongoing changes. The aim of the article is to present the main topics addressed by the German press in the first decade (2001-2010) after the publication of PISA results. A method of Critical Discourse Analysis was used in the research process, which made it possible to draw a conclusion that, on the one hand, educational problems highlighted by the media reflect society’s interest in education, and on the other hand, they may lead to an in-depth scrutiny of the emphasised phenomena, as well as of decisions to take specific, initiatives at the grassroots level (theory of utility and benefit, theory of opposite decoding). Press articles from national newspapers and magazines from selected federal states (depending on high or low achievements of their pupils) were analyzed, taking into account different political options.
PL
W Niemczech słabe osiągnięcia niemieckich uczniów w badaniach PISA na tle rówieśników w innych krajach stały się zarzewiem intensywnie przebiegającej dyskusji, mocno podsycanej w mediach. Przestrzeń publiczna stała się swoistą platformą wymiany informacji na temat kondycji niemieckiej edukacji i dokonujących się zmian. Celem artykułu jest prezentacja głównych tematów dyskursu prasowego toczącego się na łamach prasy niemieckiej w pierwszej dekadzie (2001-2010) po opublikowaniu wyników badania PISA. W procesie badawczym wykorzystano metodę Krytycznej Analizy Dyskursu, która pozwala na przyjęcie założenia, że podejmowane przez media sprawy dotyczące oświaty z jednej strony stanowią odzwierciedlenie zainteresowania społeczeństwa edukacją, z drugiej - mogą prowadzić do pogłębionego przyglądania się wskazywanym zjawiskom i decyzji o podjęciu określonego, oddolnego działania (teoria użytkowania i korzyści, teoria przeciwstawnego dekodowania). Analizie poddano artykuły prasowe z dzienników i czasopism o zasięgu ogólnokrajowym oraz wybranych krajów związkowych (ze względu na wysokie lub niskie osiągnięcia ich uczniów) z uwzględnieniem odmiennych opcji politycznych.
EN
The article focuses on the sense of social mission, considered a factor that influences choice of a profession and work performance. The concept of social mission as related to professional occupation has been defined and jobs with social mission were compared to another group of jobs, known in Poland as the "social profit jobs". The article presents a study of a group of individuals (N = 197) executing one of the social mission jobs (teachers, healthcare) and employees of other professions (N = 175). A specially designed method measuring the individual's sense of a mission has been used.. The results show that employees in professions with social mission indeed displayed a higher sense of a mission than employees in other professions. Moreover, the sense of a mission showed positive relationship with work satisfaction.
PL
W literaturze na temat zarządzania menedżerowie kobiety nierzadko oceniane są jako mniej skuteczne i mniej kompetentne. Ponadto uważa się, że są mniej stabilne, bardziej emocjonalne i skoncentrowane na osobach. W niniejszym artykule podjęto próbę zweryfikowania powyższych przekonań poprzez diagnozę empiryczną wybranych charakterystyk psychologicznych i stosowanych stylów kierowania wśród 333 polskich menedżerów obu płci. W badaniach wykazano, że kobiety kierują zadaniowo, dbają o relacje międzyludzkie i charakteryzują się wyższą inteligencją emocjonalną. Zaprezentowane tu wyniki badań wskazują, że kobiety posiadają odpowiednie kompetencje do skutecznego realizowania roli kierowniczej.
EN
It is not rare for management literature to assess the performance of women in management as being less effective and competent. Furthermore, they are deemed less stable, more emotional, and more focused on people. The article strives to verify this conviction through an empirical diagnosis of selected psychological traits and management styles among 333 Polish managers of both sexes. Research indicates that women are more task oriented, are concerned with inter–human relations, and are characterized as having greater emotional intelligence. The presented research results demonstrate that women do have competencies that are appropriate for performing managerial roles successfully.
9
Content available remote AS-30D hepatoma as a model to study on insulin resistance in vitro
45%
EN
Studies on insulin resistance of liver cells are often performed with the use of various hepatoma cell lines. Such an approach allows investigating selected biochemical pathways at the cellular level. However, possible modifications of metabolic processes due to the neoplastic nature of such cells must be considered. Expanding the diversity of hepatoma cell lines used in metabolic studies could deliver new data for comparison with those obtained for other cell lines and should reduce the risk of misleading conclusions. In this study rat hepatoma AS-30D cells were tested as a potential model for studies on palmitate-induced insulin resistance. It was found that insulin-induced Akt kinase phosphorylation was substantially reduced in cells incubated with palmitate at a concentration as low as 75 µM. This effect was not accompanied by excessive reactive oxygen species (ROS) generation or increased Jun N-terminal kinase (JNK) phosphorylation. Moreover, preincubation of AS-30D cells with rosiglitazone, an antidiabetic agonist of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), efficiently prevented the palmitate-induced insulin resistance. We conclude that AS-30D hepatoma cells may be used as a model sensitive to insulin and vulnerable to palmitate-induced insulin resistance.
EN
The spinal muscular atrophy is a rare autosomal recessive genetic disease characterized by the progressive loss of muscular strength. In its natural course the disease leads to death. Diabetes mellitus type 1 is an autoimmune metabolic disorder characterized by the disturbed insulin synthesis. This is a case report of an 8-year-old girl suffering from Werdnig Hoffman disease in whom DM1 was diagnosed. The unspecific clinical manifestation and diagnostic difficulties are presented in this paper. To the authors' knowledge, this is the first publication concerning the co-existence of these two medical conditions.
EN
The aim of this study was to analyze the usefulness of fecal lactoferrin in the diagnosis and monitoring of inflammatory bowel disease (IBD) in children. The study included 52 children with IBD (24 with Crohn's disease and 28 with ulcerative colitis) aged between 0.92 and 18 years, and 41 IBD-free controls of similar age. Fecal concentration of lactoferrin was determined with a quantitative immunoenzymatic test. Fecal concentration of lactoferrin in children with IBD was significantly higher than in the controls. The cut-off value of fecal lactoferrin concentration optimally distinguishing between the children with IBD and the controls was identified as 13 μg/g. The sensitivity and specificity of this cut-off value equaled 80.7% and 92.7%, respectively, and its positive and negative prognostic values were 96.8% and 63.3%, respectively. Patients diagnosed with moderate Crohn's disease had significantly higher fecal concentrations of lactoferrin than children with the mild or inactive disease. Similarly, children with moderate ulcerative colitis showed significantly higher fecal concentrations of lactoferrin than individuals with the mild condition. No significant relationship was found between the fecal concentration of lactoferrin and the severity of endoscopic lesions. Patients with IBD and a positive result of fecal occult blood test were characterized by significantly higher concentrations of lactoferrin than the individuals with IBD and a negative result of this test. In conclusion, fecal concentration of lactoferrin seems to be a useful parameter for diagnosis and monitoring of IBD in children.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.