Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza matematyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
A general fixed point theorem for two pairs of absorbing mappings satisfying a new type of implicit relation ([37]), without weak compatibility in Gp-metric spaces is proved. As applications, new results for mappings satisfying contractive conditions of integral type and for ϕ-contractive mappings are obtained. (original abstract)
XX
Omówiono zasadę indukcji, która brzmi: jeżeli dany jest ciąg rosnący, którego pierwszy wyraz jest maksymalnym elementem zbioru wartości ciągu, to ciąg ten jest stały.
EN
Every increasing sequence, with terms in some (partially) ordered set, is constant sequence if the first term is maximum element of the set. This statement is a new formulation of the mathematical induction principle. (original abstract)
3
Content available remote Cone Solutions of Multi-Order Fractional Difference Systems
100%
EN
The fractional difference system of equations with different fractional orders is considered. We obtain the existence and uniqueness results for the initial value problem. Cone solutions are presented. An example is given to illustrate the results. (original abstract)
XX
Badając w demografii różne zjawiska zachodzące w zbiorowościach poddawanych analizie badacze dostrzegają problem wpływu jednych zjawisk na inne i podejmują próby uwolnienia się od takich zakłóceń. Interesujące jest występowanie zjawisk w stanie czystym. Jednym z najbardziej znanych modeli pozwalających uzyskać opis zjawiska w stanie czystym przy pewnych założeniach jest model C.L. Chianga. Niniejsze opracowanie podejmuje próbę podania kryterium doboru funkcji opisujących zachodzące zjawiska w modelu Chianga.
EN
Criterion of intensity function selection in Chiang's model is given in the paper. The criterion was used as possibility check to apply elementary functions as intensity functions in the model.(original abstract)
XX
Podział mandatów w Parlamencie Europejskim jest ważnym i otwartym problemem, przed którym ciągle stoi będąca na etapie szybkiego rozwoju Unia Europejska. Przyjęte w tym względzie rozwiązania prawne są zdecydowanie niewystarczające, przede wszystkim z powodu niedoprecyzowania sformułowanej w Traktacie Lizbońskim zasady degresywnej proporcjonalności. Zasada ta daje zbyt wiele swobody w kształtowaniu składu jednego z najwazniejszych organów politycznych Unii. O trudnościach z nadaniem jej ścisłej treści świadczy między innymi raport Komisji Spraw Konstytucyjnych, w którym wielokrotnie podkreśla się, że zasada ta "musi uzyskać minimum treści, która umozliwi nam wykluczenie pewnych sytuacji, jako ewidentnie sprzecznych z tą zasadą" i stwierdza, że ideałem byłoby uzgodnienie niekwestionowanego wzoru matematycznego, który byłby czymś więcej niż tymczasowym rozwiązaniem. (fragment tekstu)
XX
Autor w artykule dokonuje matematycznej analizy zasad składających się na tzw. regułę degresywnej proporcjonalności będącą podstawą podziału mandatów w Parlamencie Europejskim na państwa członkowskie Unii. Rozważa ponadto zagadnienie dywersyfikacji tego podziału. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article does mathematical analysis of the principles that make up the so-called rule of digressive proportionality which is the basis of the division of seats in the European Parliament on EU Member States. He also considers the issue of diversification of this division. (original abstract)
XX
W artykule tym przedstawiono wpływ nieliniowości kwadratowej, siły sprężystości na dynamikę układu mechanicznego. W tej części badano drgania wymuszone siłowo. Zaobserwowano w badanym układzie: asymetryczne drgania niesinusoidalne, wpływ amplitudy drgań na częstotliwości rezonansowe, ograniczenie amplitudy drgań, ultraharmoniczne rezonanse, bifurkacje, stabilne i niestabilne rozwiązania. Wymienione zjawiska nie są obserwowane w układach liniowych, dlatego modele liniowe nie powinny byś stosowane do opisu układów nieliniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents influence of quadratic spring force on dynamics of single degree of freedom mechanical system. The following phenomena were observed: multiharmonic asymmetrical vibrations, bending resonance peaks, limitation of vibration amplitude, superharmonic resonances, bifurcations and unstable solutions. These phenomena are not observed in linear system, thus linear models should not be used to describe nonlinear systems. linearization can lead to large errors. (original abstract)
XX
W artykule tym przedstawiono wpływ nieliniowości kwadratowej, siły sprężystości na dynamikę układu mechanicznego. Zaobserwowano w badanym układzie: asymetryczne drgania niesinusoidalne, wpływ amplitudy drgań na okres drgań, ograniczenie amplitudy drgań, dwa położenia równowagi, ewolucje obszarów przyciągania, występowanie jednocześnie rozwiązań stabilnych i niestabilnych. Zjawiska te nie są obserwowane w układach liniowych, dlatego modele liniowe nie powinny byś stosowane do opisu układów nieliniowych. Stosowanie modeli liniowych do modelowania układów nieliniowych może prowadzić do znacznych błędów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents influence of quadratic spring force on dynamics of single degree of freedom mechanical system. The following phenomena were observed: pol-yharmonic asymmetrical vibrations, changes of natural frequency due to vibration amplitude, limitation of vibration amplitude, two equilibrium positions, evolution of basins, stable and unstable solutions in the same system. These phenomena are not observed in linear system, thus linear models should not be used to describe nonlinear systems. linearization can lead to large errors. (original abstract)
9
Content available remote Testy egzaminacyjne z matematyki
100%
XX
W pracy omawiane są typy testowych pytań egzaminacyjnych charakterystyczne dla przedmiotów "ścisłych" i sposoby ich oceniania uwzględniające informatyczne wspomaganie procesu egzaminacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses various types of science subjects examination tests and systems for their marking, with a view to facilitating an examination process with a computer system.(original abstract)
10
Content available remote Sur une propriété des fonctions semi-continues
88%
FR
Le but de cette note est de démontrer un théorème sur les fonctions semi-continues, dont un corollaire immédiat peut être regarde comme une généralisation du théorème bien connu d'après lequel toute fonction continue dans un intervalle fini est uniformément continue dans cet intervalle. Théorème: ϕ(x) etant une fonction semi-continue supérierurement dans un intervalle fini (a,b) et φ(x) etant une fonction semi-continue intérieurement dans (a,b), telles que ϕ(x) < φ(x) pour a ≤ x ≤ b, il existe un nombre positif δ, tel que pour tous les nombres x et x' de (a,b) l'inegalite |x-x'| ≤ δ entraîne l'inégalité ϕ (x) < φ (x) - δ.
XX
Przedstawiono równania trzeciego stopnia opisujące różnicę stężeń na styku membrana-roztwory oraz model matematyczny opisujący efekt grawitacyjny w polu stężeń membrany dla warunków dyfuzyjnego i dyfuzyjno-konwekcyjnego pola stężeń. Przedstawiono także wyrażenie matematyczne dla stężeniowej liczby Rayleigha, która jest parametrem sterującym przejście ze stanu dyfuzyjnego do konwekcyjnego. Korzystając z otrzymanych równań, wykonano obliczenia dla membrany Nephrophan wykorzystywanej w hemodializatorze "sztucznej nerki" rozdzielającej wodne roztwory glukozy o różnych stężeniach.(abstrakt oryginalny)
EN
The cubic equations describing the difference in concentration at the interface of membrane-solutions and a mathematical model describing the gravitational effect for the diffusion and convection-diffusion conditions of membrane concentration fields. The article also shows a mathematical expression for the concentration of Rayleigh number, which is a parameter controlling th e transition from diffusion to convection states. Using the obtained equations, calculations for a Nephrophan membrane used in hemodializator of "artificial kidney", separating the aqueous glucose solutions of different concentrations were performed.(original abstract)
EN
In our previous work titled "Fixed Point Results Satisfying Rational type Contractive Conditions in Complex Valued Metric Spaces" [Ann. Math. Sil. 30 (2016), 89-110], some errors has been made in the main results (Theorem 3.1, Theorem 3.7 and Theorem 3.22), that may misguide the readers. This note provides corrections of these errors. (original abstract)
13
Content available remote Expert-Mathematical Method in Analysis of Economic Phenomena
75%
XX
Metody ekspertowe należą do grupy metod heurystycznych, których znaczenie w obecnym czasie odgrywa coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Dostarczone w ten sposób dane powinny się charakteryzować odpowiednią jakością. Istotny w badaniach ekspertowych wydaje się problem wiarygodności dostarczonych informacji, a co się z tym wiąże - ich reprezentatywności. W artykule zaprezentowano metodę ekspercko-matematyczną jako metodę określania minimalnej liczebności grupy ekspertów. Prezentacja metody została poparta przykładami empirycznymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Expert methods belong to the group of heuristic methods, whose meaning plays more and more significant role in economic phenomena analysis. Data provided in such way should be characterized by good quality. The essential problem in expert research seems to be the problem of reliability of provided information, and what follows, its representativeness. In the article, the expert-mathematical method was presented as a method of determining the minimum size of the group of experts, which has a direct impact on research representativeness with assistance of experts. Presentation of the method is supported with empirical example. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego podejścia do zagadnienia szacowania zaangażowania interesariuszy w projekcie. W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu matematycznego w postaci skierowanych liczb rozmytych do opisu parametrów oceny ich dynamiki zmian w cyklu życia projektu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to propose a new approach to estimating the stakeholder engagement in the project. We presents the possibility of using mathematical apparatus of Ordered Fuzzy Numbers to describe the assessment parameters and the dynamics of changes in the project life cycle. (original abstract)
EN
This work presents a numerical comparison between two efficient methods namely the fractional natural variational iteration method (FNVIM) and the fractional natural homotopy perturbation method (FNHPM) to solve a certain type of nonlinear Caputo time-fractional partial differential equations in particular, nonlinear Caputo time-fractional wave-like equations with variable coefficients. These two methods provided an accurate and efficient tool for solving this type of equations. To show the efficiency and capability of the proposed methods we have solved some numerical examples. The results show that there is an excellent agreement between the series solutions obtained by these two methods. However, the FNVIM has an advantage over FNHPM because it takes less time to solve this type of nonlinear problems without using He's polynomials. In addition, the FNVIM enables us to overcome the diffi-culties arising in identifying the general Lagrange multiplier and it may be considered as an added advantage of this technique compared to the FNHPM. (original abstract)
EN
In this research we introduce the concept of m-convex function of higher order by means of the so called m-divided difference; elementary properties of this type of functions are exhibited and some examples are provided. (original abstract)
EN
Let {r_n}_{n∈ℕ} be a strictly increasing sequence of nonnegative real numbers satisfying the asymptotic formula r_n~αβ^n, where α, β are real numbers with α>0 and β>1. In this note we prove some limits that connect this sequence to the number e. We also establish some asymptotic formulae and limits for the counting function of this sequence. All of the results are applied to some well-known sequences in mathematics. (original abstract)
EN
In this paper we want to show the existence of a form of asymptotic stability of random dynamical systems in the sense of L. Arnold using arguments analogous to those presented by T. Szarek in [6], that is showing it using conditions generalizing the notion of tightness of measures. In order to do that we use tightness theory for random measures as developed by H. Crauel in [2].(original abstract)
XX
Celem opracowania jest ogólna charakterystyka i porównanie wybranych metod szacowania wartości przedsiębiorstwa tj. metoda M&M (koncepcja Modiglianiego i Millera), metoda zdyskontowanych mnożników pieniężnych, metoda mnożnikowa, metoda wartości księgowej.
EN
This paper presents models of corporate valuation including Modigliany's and Miller's evolution theory and also statistical methods used in business practices. Special attention was paid to importance of subjective approach in practical methods of enterprise value estimation.(original abstract)
XX
Do analizy strategii opcyjnych można stosować wiele metod, w których istotny jest sposób ich zapisu. W literaturze strategie opcyjne prezentuje się przez zapisanie ich dochodu końcowego w postaci tabelek, nierówności lub wykresów. Autorka proponuje zapis strategii opcyjnych w postaci funkcji, który umożliwia ich matematyczną analizę. Utworzenie modelu matematycznego znacznie ułatwia konstruowanie i wybór strategii, tak aby zminimalizować stratę i zmniejszyć prawdopodobieństwo jej poniesienia, oraz spowoduje maksymalizację zysku i zwiększenie prawdopodobieństwa jego osiągnięcia. (fragment tekstu)
EN
Investing in options involves applying various option strategies. They enable to reduce the risk connected with volatility of underlying instrument price and allow to shape profit at expiry function optionally. Many methods, where a manner of presentation is essential, can be applied to analyse option strategies. In literature option strategies are presented showing their profit as tables, inequalities or graphs. In the paper the author suggest the presentation of option strategies in the form of function. Basing on mathematical analysis the estimation of individual strategies can be assessed, i.e. functions describing their profit at expiry can be examined. The advantages of the presented method are: applying the basic concepts of mathematics and possibility of making graphs, which simplifies the analysis of studied phenomenon significantly. The formation of mathematical model simplifies considerably the construction and the choice of strategy in order to minimize loss and to decrease probability of loss incurred, and causes maximization of profit and the increase of probability of making it. (Translated by Janusz Stolorz) (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.