Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Regional Operational Programme (ROP)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
100%
XX
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie w opisowy sposób zadań, które postawił sobie zarząd województwa zachodniopomorskiego i poprzez środki z Unii Europejskiej próbuje je zrealizować. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 11 października 2007 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Mówiąc wprost - RPO WZ to jeden z programów, które umożliwiają dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. (fragment tekstu)
EN
The article presents the essence and the current state of progress of the Regional Operational Programme in West Pomerania. The presented figures show the essence and outline the desirability of expenditure incurred under the RPO WZ. Thus, author would like to thank you for obtaining access to the most recent data treating about the state of progress of the RPO WZ.(author's abstract)
XX
Członkostwo w strukturach Unii Europejskiej (UE) to z jednej strony funkcjonowanie na jednolitym rynku europejskim, charakteryzującym się brakiem barier dla wymiany towarów i usług, transferu czynników produkcji oraz dużą intensywnością konkurencji, na którym obowiązują określone przez UE reguły, z drugiej natomiast, akcesja do Unii Europejskiej oznacza możliwość aktywnego uczestniczenia w unijnych politykach finansowanych ze środków budżetowych UE [Pawlas, 2016]. Unia Europejska stanowi ważny podmiot gospodarki światowej, jednak jej międzynarodowa pozycja nie w pełni odpowiada aspiracjom państw europejskich. Uznając, że dla poprawy międzynarodowej konkurencyjności UE konieczne jest wypracowanie większej innowacyjności europejskiej gospodarki, Unia Europejska inicjowała i podejmowała szereg działań, mających pobudzać rozwój innowacji na poziomie przedsiębiorstw, sektorów, regionów oraz państw członkowskich. Rozwój inteligentny oparty o innowacje stanowi istotny element Strategii Europa 2020, która wytycza kierunki rozwoju UE w latach 2010-2020. Polityka Spójności Ekonomicznej, Społecznej, Terytorialnej UE, realizowana w perspektywie finansowej 2014-2020, musi być w pełni zgodna z założeniami Strategii Europa 2020, a część projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach tej polityki koncentruje się właśnie na innowacjach. (fragment tekstu)
3
80%
XX
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu są środki jednostek samorządu terytorialnego zaangażowane w ramach wkładu własnego w Regionalnych Programach Operacyjnych. Celem badań jest ocena poziomu zaangażowania tych środków w projekty realizowane w ramach RPO. Materiały i metody: W artykule posłużono się analizą danych wtórnych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych, danych pochodzących z dokumentów programowych oraz dostępnej literatury. Wyniki: W wyniku rozważań podjętych w artykule nie stwierdzono znaczących różnic w wydat - kowaniu środków w poszczególnych latach. Jednak w perspektywie 2014-2020 wartość środków JST jest wyższa. Wnioski: Podział regionalny wartości środków JST zaangażowanych w poszczególne programy regionalne jest dość mocno związany z całkowitą wartością całego danego programu oraz zauważalne jest zróżnicowanie miedzy perspektywami. Środki JST przeważają w przypadku krajowych środków publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The article concerns own contribution of local government units involved in the Regional Operational Programmes. The aim of the research is to assess the amount of own funds in the projects implemented under the ROP. Materials and methods: The article analyses the secondary data obtained from the Local Data Bank, the data from the programme documents and available literature. Results: As the study has shown, no significant differences were found in the disbursement of funds in different years. However, in the perspective 2014-2020, the amount of local governance units contribution is higher. Conclusions: The regional distribution of the local government units resources in the particular regional programmes is strongly related to the total amount of the entire programme, but there is a noticeable variation between the perspectives. Still, local governance units own resources outweigh the national contribution(original abstract)
XX
Komunikacja jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji, a jej niska skuteczność wpływa negatywnie na efektywność całej organizacji. Wszelka współpraca między organizacjami wymaga komunikowania, które warunkuje kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych. Współcześnie obserwuje się, że budowanie przez organizacje wzajemnych relacji poprzez sprawną komunikację staje się kluczem do osiągnięcia sukcesu. Celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń utrudniających komunikację między instytucjami wdrażającymi RPO, które mają wpływ na efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych, i zaproponowanie kierunków zmian. Przeprowadzona analiza może być podstawą działań prowadzących do lepszego, bardziej efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych w kolejnych okresach programowania. W pierwszej części artykułu uwagę poświęcono roli systemu instytucjonalnego RPO na lata 2007-2013 w procedurze podejmowania decyzji odnośnie do dystrybucji funduszy strukturalnych. W drugiej części przytoczono wyniki badań empirycznych, które oparto na wykorzystaniu analizy dokumentacji na szczeblu regionu, wywiadu skategoryzowanego z przedstawicielami IZ i IP II oraz badania ankietowego beneficjentów RPO WP 2007-2013 Osi Priorytetowej 1 dla Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 i Działania 1.2. Artykuł kończy się podsumowaniem, w którym przedstawiono wnioski z badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Communication is the basis for the functioning of any organization, and its low efficiency negatively affects the efficiency of the whole organization. Any cooperation between organizations needs to communication, which determines the development of inter-organizational relationships. Nowadays, it is observed that building of the mutual relationships through effective communication is the key to success for any organizations. The aim of this article is to identify the constraints hindering communication between the institutions implementing the Regional Operational Programme, which have an impact on the effective use of the structural funds. The analysis can be the basis for actions leading to better, more efficient use of structural funds in the next programming periods. The first part of the article describes the role of the institutional system of the ROP 2007-2013 in the decision-making procedure of distribution of structural funds. The second part contains the results of empirical research, which was based on interviews conducted with individuals representing management team and a survey of beneficiaries, with whom a contract was signed for funding from the Pomeranian ROP 2007-2013. The last part of the article contains a summary, which presents conclusions from the study.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie nowego narzędzia rozwoju terytorialnego, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne, oraz ich powiązań z regionalnymi programami operacyjnymi. W artykule porównano także wsparcie w ramach ZIT w poszczególnych województwach, opisano możliwe kierunki interwencji, jak również podjęto próbę określenia, jaką rolę mogą odegrać ZIT w rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Wykorzystano studia literaturowe, metodę opisową oraz analizę porównawczą(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present a new development tool, which is Integrated Territorial Investment (ITI) and its linkages with Regional Operational Programmes. The article compares the support within the framework of the ITI by voivodeships, describes the possible ways of intervention, as well as an attempt to determine the role of ITI in the development of urban functional area(original abstract)
6
Content available remote Pomoc publiczna w ramach regionalnych programów operacyjnych
80%
XX
Instrumentem wspierania rozwoju regionów Wspólnoty Europejskiej są fundusze unijne. Ich zadaniem jest wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że przedsiębiorczość odgrywa olbrzymią rolę w gospodarce, stając się stymulatorem jej rozwoju. Polska przedsiębiorczość znajduje się obecnie na szczególnym etapie rozwoju. W dobie zmian gospodarczych i postępującego procesu globalizacji oczywistym staje się konieczność rozwoju bardziej konkurencyjnych podmiotów. Problem pozyskiwania kapitału stanowi najdotkliwszą przeszkodę rozwoju. Jest hamulcem w umacnianiu pozycji rynkowej wielu podmiotów. Programy operacyjne są najważniejszym narzędziem zapewnienia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych w Polsce. W przypadku wspierania ze środków publicznych podmiotów możemy domniemywać wystąpienie pomocy publicznej - otrzymanie nieuzasadnionych korzyści, wynikających z zarządzania środkami publicznymi. Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. Pomoc publiczna tworzy szanse rozwoju przedsiębiorczości i daje nowe możliwości dla polskiej przedsiębiorczości, w postaci pobudzenia i ożywienia gospodarczego. Pomoc publiczna może być znaczącym źródłem finansowania rozwoju oraz poprawy bieżącej kondycji finansowej podmiotu gospodarczego, poprzez dostarczenie wpływów pieniężnych na inwestycje oraz łagodzenie zobowiązań publicznych poprzez ulgi, zwolnienia i umorzenia podatków. (fragment tekstu)
EN
EU funds are instruments supporting the development of EU regions. They are to support restructuring and modernisation of economy. Experience of developed states shows that entrepreneurship plays a great role in the economy since it stimulates the development thereof. Polish entrepreneurship is at a special development stage. In the age of economic changes and on-going globalisation, it seems obvious that more competitive entities have to develop. Capital acquisition is the most severe development obstacle. It is a brake on strengthening the market position of many entities. Operational programmes are the most important tool to ensure economic growth, the development of competitiveness and innovativeness of business entities in Poland. If entities are supported with public funds, public aid consisting in the receipt of unreasonable benefits resulting from public fund management may be assumed. Aid for the economic development of regions where life level is abnormally low or regions which are subject to serious underemployment may be considered as consistent with the single market. Public aid establishes opportunities for the growth of entrepreneurship and gives new chances to Polish enterprises through economic revival and stimulation. Public aid may be a significant source of development finance and the improvement of current financial standing of a business entity by providing monies for investments and mitigating public commitments through allowances, exemptions and tax amortisation. (original abstract)
XX
W perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska poszukuje jak najszerszych możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych. W ramach każdego priorytetu inwestycyjnego powinny być przeprowadzone analizy pokazujące, w ramach których konkretnych projektów istnieje możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy w ramach priorytetu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami uzasadnione jest zastosowanie instrumentów zwrotnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the 2014-2020 financial perspective, the European Union is seeking the widest possible use of financial instruments in the implementation of the structural funds. Within each investment priority we should conduct the examinations, in which specific projects repayable instruments can be used. The aim of the article is to indicate whether within the investment priority involved with waste management it is reasonable to use repayable instruments.(original abstract)
XX
Władze publiczne oddziałują na przestrzenną strukturę zjawisk społeczno-ekonomicznych, często mając na celu pobudzanie rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarczo. Narzędziem tego pobudzania są obecnie regionalne programy operacyjne (RPO). W RPO województwa lubelskiego do obszarów peryferyjnych zostały jednak skierowane jedynie nieznaczne środki, przeznaczone w części na tworzenie obiektów niezwiązanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym. Przyczyną tego jest konieczność partycypacji beneficjentów w kosztach. W efekcie wydaje się, że realizacja RPO województwa lubelskiego nie spowoduje zmniejszenia wewnątrzregionalnych dysproporcji rozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Public authorities affect the spatial structure of socio-economic phenomena, often in order to stimulate the development of economically peripheral areas. Regional operational programmes (ROPs) are the current tool for such stimulation. However, in the ROP for Lublin voivodeship, very minor funds have been allocated to peripheral areas, partly for the creation of facilities not related to the socio-economic development. The reason for this is the need for beneficiaries to share the expenses. As a result, it seems that the execution of the ROP for Lublin voivodeship will not cause the reduction of intra-regional development disparities.(original abstract)
XX
Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki spójności przez władze wojewódzkie. W okresie 2007-2013 program dysponuje alokacją 1 213 14 mln euro pochodzących z bud-żetu Unii Europejskiej. Jeden z priorytetów programu "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)" podejmuje działania na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w priorytecie "Miasta" przekraczają wartość 106 mln euro. Do połowy 2010 r. proces wdrażania priorytetu "Miasta" obejmował przygotowanie i zatwierdzenie 37 lokalnych programów rewitalizacji. Podjęto również decyzję o współfinansowaniu 251 projektów. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji obejmują zagadnienia dotyczące odnowy zdegradowanej infrastruktury technicznej i problemów społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional Operational Programme for Lower Silesia for 2007-2013 is one of basic tools for the implementation of Cohesion Policy by voivodeship authorities. For this period the programme possesses the allocation of 1213.14 mln euro and consists of 10 priorities. One of the priorities ("Rehabilitation of degraded urban areas in Lower Silesia") implements the measures for the revitalization of degraded urban areas. The priority allocation exceeds 106 mln euro (European Regional Development Found). Until mid 2010, during the implementation of "City" priority, 37 Local Regeneration Programmes were prepared and approved and 251 projects were approved for cofinancing. The projects to be implemented in the "City" priority will cover the degraded technical infrastructure and social problems. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania znaczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla rozwoju turystyki biznesowej na Opolszczyźnie. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania literatury, opracowań bibliograficznych oraz raportów. Zastosowano metodę opisową, która należy do grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. W pracy przybliżono pojęcie "turystyki biznesowej", scharakteryzowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz przedstawiono inwestycje realizowane z jego środków w obszarze turystyki biznesowej.(fragment tekstu)
EN
The development of free-market economy, globalisation and popularisation of air transport have contributed to the recent dynamic increase in the number of business travels, referred to as business tourism. This is one of the most quickly developing forms of tourism, comprising almost 15.6% of the world tourism market. Business tourism can also play a part in economic development of individual reception towns or regions. However, this requires appropriate tourist infrastructure necessary to organise conferences, congresses or training courses. Another important source of financing of such investment may involve resources from EU structural funds. This article is an attempt to show the importance of the Regional Operational Programme of the Opole Province for 2007-2013 for development of business tourism in the Opole Region. Research materials in this dissertation are secondary and have been obtained from literature, bibliographic compilations and reports. It involves a descriptive method, included in the group of methods of an inductive nature. Results of the research show that the Regional Operational Programme of the Opole Province for 2007-2013 may be a very effective tool of financial aid in respect of business tourism. Beneficiaries of the Programme may obtain subsidies for up to 70% of all investment costs. In the current programme period, the managing body anticipated two competition procedures in respect of sub-action 1.4.2 Tourist and recreational-sports services provided by enterprises. The first competition procedure that took place at the turn of 2008 and 2009 ensured subsidies amounting to 32 100 238.84 PLN to the total of 37 projects, of the total value of 72 823 728.68 PLN. 9 of those involved business tourism. Their total value amounted to 22 722 128.80 PLN, whereas the subsidy amounted to 9 155 817.53 PLN. Therefore, the value of the projects related to business tourism comprised 31.2% of the value of all projects subsidised as a part of the sub-action, whereas their subsidy amounted to 28.52% of the total aid. Subsidised investments are situated in the most attractive tourist cities of the region, among others, in Opole, Głuchołazy or Sławięcice. Four projects concern construction of new buildings; four involve modernisation or adaptation of existing buildings for purposes of business tourism; whereas one aims at extension of the scope of provided services. Apart from public-private partnership, the financial aid of EU structural funds seems to be the most effective method of overcoming obstacles to business tourism, such as extensive capital intensity and its infrastructure.(original abstract)
XX
Stan środowiska a także infrastruktury ochrony środowiska jest jednym z czynników decydujących o jakości życia mieszkańców na danym terytorium. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 było Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego celu miała zostać osiągnięta poprzez realizację celów przypisanych do poszczególnych priorytetów. Celem realizacji priorytetu IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne była poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych. Celem opracowania będzie pokazanie jak realizacja projektów dofinansowanych w ramach priorytetu IV przyczyniła się do poprawy stanu środowiska oraz infrastruktury służącej ochronie środowiska. W tym celu porównane zostaną efekty zrealizowanych projektów z danymi statystycznymi dotyczącymi stanu środowiska i infrastruktury środowiskowej na terenie województwa. Analiza przeprowadzona zostanie w poszczególnych komponentach środowiska, które odpowiadają zakresowi tematycznemu poszczególnych działań realizowanych w ramach priorytetu IV. Analiza prowadzona będzie zatem w obszarze: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, jakości powietrza, infrastruktury przeciwpowodziowej, rekultywacji terenów zdegradowanych, ochrony środowiska przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi oraz ochrony bioróżnorodności.(abstrakt oryginalny)
EN
The state of the environment and environmental infrastructure is one of the factors determining the quality of life of residents in a given territory. The main objective of the Regional Operational Programme for the Lower Silesia voivodeship for 2007-2013 (ROP) was to increase the standard of livingin Lower Silesia, and to improve the competitiveness of the region while respecting the principles of sustainable development. Implementation of this objective was to be achieved through the implementation of the specific objectives assigned to individual priorities. The aim of the priority IV Environment and Ecological Safety was the improvement of the environment, the prevention of its degradation, the conservation of the biodiversity and natural assets of Lower Silesia, as well as the improvement of safety in the region through counteracting natural and technological risks and through eliminating their effects and supporting the activity of emergency services.(original abstract)
EN
The aim of the article is the analysis of quantitative data describing groups of agricultural producers operating under the conditions of Poland's membership in the EU. Their number was analyzed according to the creation periods, i.e. in the years 2004-2013 and 2014-2017, the type of activity broken down into plant products and animal products, paid out amounts under measure 142 - Agricultural Producers Group [measure 142] of the Rural Development Programme. The voivodship dominating the market in terms of absorption of support and the degree of market concentration were determined using the Herfindahl-Hirschman index [HHI]. In terms of region, the phenomenon of significant diversification of farmers' participation in horizontal integration processes within agri-cultural producer groups was observed. Most groups of agricultural producers were established in the Wielkopolskie voivodship, and the least in the Małopolskie voivodship, where it is the most fragmented in the country. High activity of farmers in establishing agricultural producer groups implied obtaining high amounts of support from EU funds. Farmers from the Wielkopolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships achieved a dominant position on the market in the absorption of funds as part of the 142 PROW action among all voivodships in Poland. In total, they acquired nearly half of all funds [47%]. The degree of market concentration in terms of absorption of EU funds determined using the Herfindahl-Hirschman index was moderate, as it amounted to 1220. It was therefore a level that did not threaten the competition processes in applying for EU support for agricultural producer groups.
XX
Sektor MSP stanowi jeden z priorytetowych adresatów pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w strukturze Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 w Polsce, w tym w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych, do których należy opisywany w niniejszym opracowaniu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopoll1orskiego na lata 2007-2013. Wśród beneficjentów pomocy z funduszy strukturalnych UE znalazły się również najmniejsze podmioty należące do sektora MSP, czyli mikroprzedsiębiorstwa. Możliwość ubiegania się przez nie o wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach RPO WZ została przewidziana w ramach Poddziałania 1.1. I. "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa". Analiza dokumentów programowych, jak i przebiegu dotychczasowych naborów wniosków o dofinansowanie w województwie zachodniopomorskim wskazuje, że procedury aplikowania o dotacje są skomplikowane i długotrwałe. Pomimo wprowadzonych w roku 2009 uproszczeń, w tym wyodrębnienia Schematu B "Małe dotacje", przedsiębiorcy wciąż muszą uporać się z kilkudziesięcioma dokumentami i zadbać o przygotowanie kilkunastu załączników. które są wymagane przez Instytucję Wdrażającą. Pomimo to dotacje unijne wciąż stanowią obiekt znacznego zainteresowania przedsiębiorców, którzy podejmują trud przygotowania projektów. Od roku2004 stały się one elementem życia gospodarczego polskich regionów i podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie. W mediach wciąż trwają dyskusje na temat, na ile skomplikowane procedury są determinowane wprost przez decydentów z Brukseli, na ile zaś są wymysłem polskich urzędników i w jaki sposób wpływa to na wykorzystanie funduszy w skali kraju i poszczególnych województw. (fragment tekstu)
EN
Poland's accession to the European Union on 1st May 2004 has opened up an opportunity for Poland and the Poles to finance various business projects by the structural funds, particularly by the European Social Fund (EFS) and European Regional Development Fund (ERDF). Among the beneficiaries of the EU structural assistance were various enterprises of the SME sector, including microenterprises. Between 2007 and 2013, SME enterprises are and will be provided with the assistance under the National Operational Programme 'Innovative Economy' and 16 Regional Operational Programmes. The aim of this paper is to describe the opportunities created for the microenter-prises to benefit from the EU investment assistance on the basis of one of the programme implemented regionally, namely the Regional Operational Programme for the Zachodniopomorskie Province for 2007-20013 (ROP ZP). A particularly close attention will be paid to submeasure 1.1.1 "Investment in microenterprises" from the following perspective: 1. What types of investment are eligible for implementation under submeasure 1.1.1? 2. What requirements are to be met by entrepreneurs in order to receive assistance? 3. What difficulties do entrepreneurs face during the project application and implementation? (original abstract)
XX
Fundusze unijne, które w latach 2007-2013 zasiliły polską gospodarkę, w pewnej części wykorzystane zostały także na działania rewitalizacyjne. Niemniej ranga tych działań w poszczególnych województwach nie była jednakowa, o czym świadczy m.in. umiejscowienie rewitalizacji w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO) oraz wielkość przewidzianych na nią środków. Istotna różnica zaobserwowana została w odniesieniu do procedury naboru projektów. Procedura ta, prześledzona na przykładzie województw dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, w znacznym stopniu zadecydowała o ostatecznym efekcie rewitalizacji w skali regionalnej, różnicując rodzaj beneficjentów, a także liczbę i wielkość dofinansowanych projektów. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy nabierają szczególnego znaczenia w perspektywie nowego okresu programowania 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
EU Funds received by the Polish economy in 2007-2013 in some part have also been used for revitalization activities. However, the rank of these activities was not the same in particular regions, as evidenced by, among others, the rank of revitalization in the Regional Operational Programmes and the amount of funds earmarked for regeneration. A significant difference was observed in relation to the selection process of the projects. This procedure examined on the examples of the Lower Silesia, Lesser Poland and Podkarpackie voivodships determined the final result of the revitalization at the regional scale, varying the type of beneficiaries, as well as the number and size of co-financed projects. Conclusions that follow from the analysis become particularly important in view of the new programming period 2014-2020. (original abstract)
XX
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007- -2013 (RPO 2007-2013) jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego [2005]. Realizacja działań podjętych w ramach RPO jest możliwa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Z założenia środki EFRR mają być wydawane na działania zapewniające wsparcie zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienie na poziomie regionalnym i lokalnym. Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa opolskiego, w tym min. wyniki analizy SWOT, należy mieć nadzieję, że dobrze opracowana strategia rozwoju oraz opracowany RPO WO przy odpowiednim zaangażowaniu JST przyczyni się do wykorzystania szans tkwiących w potencjale regionu i ograniczenia rozpoznanych zagrożeń rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Operational Local Programme of Opole voivodeship for 2007-2013 (RPO 2007- 2013) is one of the instruments in the Strategy of Opole Voivodeship Development. The funds of European Fund of Regional Development (EFRR) make the activity within RPO possible. The funds of EFRR should be spent on activities which would secure support for sustainable integrated economic development and employment on regional and local level. Considering social-economic conditions of Opole voivodeship, e.g. results of SWOT analysis, well worked out strategy and Operational Local Programme of Opole Voivodeship with the engagement of territorial self-government units would cause making use of chances in potentials of the region and restricting identified threats. (original abstract)
16
Content available remote Zwrotne instrumenty wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE
60%
XX
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przynieść miała w Polsce zwiększone wykorzystania instrumentów zwrotnych w ramach programów operacyjnych i odejście od kojarzenia funduszy europejskich wyłącznie z dotacjami. Formułowane były postulaty i realnie brano pod uwagę w procesie programowania możliwość przeznaczenia na tego rodzaju wsparcie aż do 10%-15% całości funduszy w nowej perspektywie1, podczas gdy dotychczasowy udział tego typu wydatków w ramach polityki regionalnej szacowany był na około 2%2. Jednocześnie wzrost znaczenia, a co za tym idzie wielkości regionalnych programów operacyjnych, prowadzić powinien do szerokiego stosowania tych instrumentów na poziomie województw. Niniejszy artykuł przedstawia przybliżony planowany rozmiar użycia instrumentów innych niż dotacje w nowej perspektywie finansowej poprzez analizę danych zawartych w zatwierdzonych na początku roku 2015 regionalnych programach operacyjnych (RPO) i jest pierwszą próbą weryfikacji realizacji wcześniejszych zapowiedzi o zamiarze efektywniejszego wydatkowania środków UE w kontekście oczekiwanego znaczącego zmniejszenia bądź wręcz ustania finansowania po roku 2020. Zaproponowana jest klasyfikacja województw na grupy w zależności od udziału instrumentów zwrotnych w zatwierdzonych RPO, jak również przedstawione hipotezy dotyczące przyczyn przynależności do poszczególnych grup. (fragment tekstu)
EN
This paper addresses issues of financial instruments application within Regional Operational Programmes for new EU financial perspective of 2014-2020 in Poland. Expected allocation has been derived out of validated programmes. Relatively low level of these instruments popularity is explained by the lack of experience combined with complex application which does not lead to spectacular short-term results. (original abstract)
17
Content available remote Financing Renewable Energy Projects through Regional Operational Programmes
60%
XX
Regionalne programy operacyjne można uznać za programy finansowania przedsięwzięć realizowanych w poszczególnych województwach ze środków Unii Europejskiej. Celem tych programów jest poprawa konkurencyjności regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach programów wspiera się finansowo inwestycje z różnych dziedzin, takich jak transport, ochrona środowiska czy zrównoważona energetyka. Celem artykułu jest analiza poziomu wsparcia udzielanego z regionalnych programów operacyjnych na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce, a także ocena rezultatów osiągniętych dzięki tej pomocy. Projekty zakładające zwiększenie produkcji energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych polegały np. na modernizacji elektrowni wodnych czy instalowaniu kolektorów słonecznych. W artykule omówiono także trudności z jakimi spotkali się beneficjenci w trakcie realizacji projektów. Trudności te wynikiem niepewności co do przepisów regulujących odnawialną energetykę w Polsce oraz niepewności co do cen zielonych certyfikatów sprzedawanych przez producentów energii odnawialnej. Zakres czasowy analizy obejmuje perspektywę finansową 2007-2013. W artykule wykorzystano regionalne dokumenty programowe i dane pochodzące z Krajowego Systemu Informatycznego służącego monitorowaniu projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Regional operational programmes provide support granted from EU funds for different projects implemented in individual voivodeships in Poland. The aim of the programmes is to improve the competitiveness of regions and to promote the sustainable development. The priorities of the regional programmes include inter alia transport, environmental protection and sustainable energy production. The aim of the article is to analyze the amount and the results of the support provided from regional operational programmes for projects in renewable energy in Poland. The projects aimed at increasing the amount of electricity or heat produced from renewable resources and included for example modernisation of hydroelectric power plants or the installation of solar thermal collectors. The article also discusses difficulties in renewable energy project implementation. The problems resulted from the uncertainty about regulations affecting the energy sector and about price of green certificates which renewable energy producers sell to electricity suppliers. The analysis includes experience from the 2007-2013 funding period. It is based on regional programme documents and data from National Information System for the monitoring of the use of EU funds in Poland. (original abstract)
XX
W związku z integracją europejską ważnym problemem jest uwzględnienie roli samorządów województw w kreowaniu polityki regionalnej i w zarządzaniu regionalnymi programami operacyjnymi finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych. Regionalne programy operacyjne obok programów sektorowych są zasadniczym elementem Narodowego Planu Rozwoju, będącego strategicznym dokumentem planistycznym scalającym na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne interwencje publiczne o charakterze rozwojowym. (fragment tekstu)
EN
The development of provincial self-governments in Poland requires creating durable, stable and firm financial grounds. Provincial self-governments will not create regionale development policies without statutorily defined financial resources for enterprises undertaken within the framework of intraregional policy. Affecting regional economic development, providing public assistance for enterpreneurs located in provinces, will not be effective without equipping provincial self-governments with tax control elements and without creating procedural and legal grounds within the scope of decentralization and consolidation of public means (with provinces needs in mind). (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono metodykę badań oraz wnioski poznawcze i praktyczne związane z oceną lokalnych i częściowo regionalnych inwestycji transportowych w województwie mazowieckim wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego). Analizie poddano indywidualny transport samochodowy. Zaprezentowano wskaźniki dotyczące pomiaru sprawności transportowo-osadniczej, opierające się na dostępności czasowo-przestrzennej pomiędzy ośrodkami różnego typu (stolica, miasta subregionalne, miasta powiatowe, siedziby gmin). Wyniki dowodzą słabej lub wręcz niezauważalnej poprawy dostępności. Potwierdziły to badania ankietowe przeprowadzone na 200-osobowej próbie użytkowników dróg - posiadaczy samochodów osobowych. Problemem na drogach lokalnych, zwłaszcza w okolicach Warszawy, pozostaje kongestia (zatłoczenie) ruchu, która zdaniem części respondentów nawet zwiększyła się. Korzystniej oceniono poprawę jakości nawierzchni dróg. We wnioskach postuluje się zatem o zwrócenie uwagi na planowanie inwestycji sieci drogowej zwłaszcza na obszarach najsilniej zurbanizowanych, szczególnie w kontekście postępującego rozpraszania zabudowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the research methodology and results of scientific and practical related to the evaluation of local and partly regional transport investments in Mazowieckie voivodship co-financed from EU funds in 2007-2013 (Regional Operational Programme of the Mazowieckie Voivodship). Analyzed individual transport and presented indicators to measure the efficiency of transport and settlement, based on the temporal-space accessibility between the centers of various types (capital, a city of sub-regional, city district, the seat of the municipalities). The results indicate poor or even unnoticeable to improve accessibility. This was confirmed by a survey carried out on 200-person sample of road users - car's owners. The problem on local roads, especially in the Warsaw agglomeration, remains congestion, which, according to some respondents even increased. Preferably rated to improve the quality of road surfaces. In the conclusions postulated, therefore, pay attention to the investment planning of the road network especially in the areas most urbanized areas, especially in the context of progressive dispersion of settlement. (original abstract)
EN
Purpose: The aim of the article is to make a mid-term analysis of the progress of the implementation of EU projects in the area of research and innovative development of Silesian enterprises within the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship (ROP SV) 2014-2020 and to identify factors affecting the fulfilment of the assumed objectives of the Programme. Design/methodology/approach: For the purpose of the research, an ex-post analysis as at the end of 2018, an ex-ante analysis was used as a simulation of the achievement of indicators in the period up to 2023 and a comparative analysis of output and financial indicators in 2018 and 2023 in relation to the planned execution framework. Findings: An evaluation of the implementation processes of Priority Axis I Innovative Economy under the ROP SV 2014-2020 was carried out. Priority Axis I (OP I) is designed to support research and development activities (R&D) of entities in the Silesian Voivodeship. Based on source materials, reports, observations and own experience, the causes and effects of the current state of achieved indicator levels were identified as well as in the final perspective of the Programme in 2023. The analysis and evaluation of countermeasures taken by the Managing Authorities/Intermediate Bodies [IZ/IP] is presented. Originality/value: As a result of the research, a list of recommendations was formulated in order to increase the absorption potential of the OP I and to increase the effectiveness of intervention in the area of R&D. The study conducted identified a low level of absorption capacity in the OP I, which applies to the current (2018) and projected (2023) situation. The degree of achievement of the target mid- term level of the financial indicator at the end of 2018 is 21.1%, and its forecast for the end of 2023 is 79.4%. Two key problems can be identified which affect the absorption potential of Priority Axis I. The first one concerns the low level of interest and application of beneficiaries in the area of R&D within the OP I. The basic reason for this is the limitation of the intervention to the area of regional smart specialisations [RIS] of the Silesian Voivodeship and a large amount of documentation necessary to prepare at the stage of signing the co-financing agreement and at the stage of accounting for projects. The second key problem involves the need to adjust the intervention logic, i.e. the level of allocation, and thus the target indicators, to the actual demand for support in the area of R&D activity under the CSF ROP 2014-2020. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.