Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 319

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Consumer psychology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
1
Content available remote Przejeść świat, życie i samych siebie...
100%
XX
W artykule przedstawiono kilka ogólnych trendów we współczesnym społeczeństwie konsumenckim.
EN
The article outlines several general trends within modern consumer society. They can be summarized as follows: from consumption to hyperconsumption, and from products for a man to man as a product. Further, a distinction is drawn between needs and desires, which is guided by the hypothesis that, in the mind of the consumer, this distinction is systematically being blurred. With reference to the concept of a symbolic nature of contemporary consumption, it is concluded that people are constituted to consume both one another and themselves as symbols of consumption; they consume their own symbolism. (original abstract)
Aida-Media
|
1998
|
nr nr 12
15-17
XX
Zdobycie rynku ludzi młodych jest bardzo pożądane, ale tylko nielicznym się to udało. Artykuł odsłania sekrety francuskich firm, którym się powiodło.
XX
Przytoczono wyniki badania korygującego wpływu munduru skauta na poprawienie negatywnych cech dominujących psychotypów dzieci. Opracowano nomenklaturę wskaźników jakości munduru skauta z uwzględnieniem warunków użycia, zastosowania i funkcji danej odzieży. Przytoczono i uzasadniono konieczność zabezpieczenia wskaźników jakości psychologicznych i informacyjnych grup wymogów, które mają decydujące znaczenie dla munduru skauta. (abstrakt oryginalny)
EN
Results of the study of correctional effects of the Scouts uniform on the negative psychological traits of dominant children have been given. A range of quality idicators of Scouts uniform with regard to the conditions of use, purpose and functions of wear has been developped. There has been presented and substantiated the necessity of providing quality psychological and information groups of requirements that are crucial for the Scouts uniform. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena wpływu wywieranego za pośrednictwem informacji na konsumentów i inwestorów. Wiarygodność informacji wzmacnia zdolność podmiotu do jego efektywnego stosowania. Rozbudzenie nadmiernych oczekiwań wśród odbiorców informacji oraz jej niedostatek prowadzą ostatecznie do spadku możliwości wywierania wpływu na zachowanie konsumentów i inwestorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The task of this paper is a sociological analysis of influence based on the theory of Talcott Parsons. A thesis that his theory continues to be a valuable research tool is put forward. Influence forms one of the means of control for human economic behavior. Moreover, it may improve the effectiveness of management in many areas. Influence belongs to the "soft" techniques affecting human action and when putting it into practice one may encounter difficulties. To maintain the effectiveness of influence a state of equilibrium is needed. In this paper some conditions of balance between influence and confidence are discussed. For example, in the state of equilibrium consumers receive full information verified by experts. Lack of balance may cause the inflation or deflation of influence. In the state of inflation in question, information is insufficiently verified or even manipulated. The deflation of influence means a deficit of information. Furthermore, the main condition of balance between the influence of experts and the confidence of investors is shown. In the state of equilibrium, proxy signs provided by experts should reflect the real state of affairs. Positive ratings given by Standard@Poor's, Moody's and Fitch agencies during the collapse of the Lehman Brothers bank is treated as an example of the inflation of influence. On the other hand, the bankruptcy of the last National Bank in 1932, called by R. Merton "self-fulfilling prophecy", shows the deflation of expert influence. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła ogólne preferencje zachowań konsumentów usług turystycznych dzieląc je na trzy grupy: pierwsza - to natura, zdrowie, środowisko naturalne; druga - to działania związane z tworzeniem warunków zapewniających atrakcyjne wykorzystanie wolnego czasu i uzyskanie zadowolenia z życia; trzecia - to preferowanie indywidualnego stylu życia.
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce kosztów ponoszonych przez nabywców, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów psychologicznych. Celem opracowania jest ukazanie teoretycznego sensu kategorii kosztów psychologicznych, jak również przedstawienie źródeł i sposobów ich powstawania. Rozpoznawanie tej kategorii pojęciowej może posłużyć organizacjom w lepszym zrozumieniu i wyjaśnieniu mechanizmów kształtujących zachowania nabywców, a także w opracowaniu programów działań służących łagodzeniu negatywnych konsekwencji ponoszonego przez konsumentów w sytuacji nabywczej dyskomfortu psychicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Costs that consumer bear before, during and after purchase, are one of the key factors that influence consumer behavior and the buying process. The main objective of the work is to analyze the nature of psychological costs of buyer behavior. The work provides a theoretical basis for analyzing the psychological costs. The source of occurring that costs category will be also discussed. Knowledge of that theoretical construct can help the organization to better understand the mechanism of consumer behavior. It can also help to create a sustainable relationships with consumers, as well as can be potentially important source of competitive advantage.(original abstract)
XX
Zgodnie z sugestiami Cromptona (2004), z perspektywy firmy angażującej się w sponsoring wzrost intencji zakupu jej produktów czy usług jest, jak się wydaje, najbardziej użytecznym wskaźnikiem efektywności tej formy promocji. Sama inwestycja w działalność sponsoringową nie jest jednak równoznaczna z osiągnięciem przez firmę jakichkolwiek efektów. Dużo zależy bowiem od podejmowanych przez nią dodatkowych działań wspierających jej sponsoring, a także od publiczności sponsorowanego podmiotu, która jest wystawiona na ekspozycję nazwy sponsora. Widzowie jakiegokolwiek wydarzenia sportowego nie stanowią jednorodnej grupy. Różnią się w zakresie wielu zmiennych, a poziom niektórych z nich może korelować z poziomem intencji zakupu produktów firmy sponsora. Celem artykułu jest przedstawienie dotychczas opisanych w literaturze zmiennych różnicujących publiczność, w przypadku których starano się określić wpływ na wspomniany efekt. Wiedza w tym obszarze jest istotna chociażby przy szacowaniu korzyści płynących z rozpoczęcia sponsorowania wybranego podmiotu. Autor, wyliczając i opisując zmienne korelujące z poziomem intencji zakupu, przedstawia, co dziś wiadomo na ten temat, a także wskazuje luki, czyli obszary wymagające dalszych prac badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
According to Crompton's suggestion (2004), from perspective of a company, that invest in sponsorship, the increase of purchase intentions seems to be the most useful indicator of this marketing tool effectiveness. But engagement in sponsorship activity itself doesn't guarantee achievements of any effects. A lot depends on both additional supporting operations taking by the sponsor and on the public of the sponsored event. Spectators of any sport event don't form a homogeneous group. They vary in the area of many different variables, and the level of some might corelate with the level of behavioral intentions. The aim of the article is to introduce the variables, which differentiate the public events and they might influence mentioned result. The knowledge in this field is essential to estimate effects of specific sponsorship investment for example. The author enumerates and describes variables, that correlate with the level of purchase intention. Despite the growing role of sponsorship in the marketing activities of firms worldwide, academic research in this area has been limited. The author points the areas requiring future research. (original abstract)
8
Content available remote Do Personality Types Make Consumers Exhibit Different Complaint Behaviors?
75%
EN
This study aims to explore the differences and similarities in complaint behavior of consumers according to their personality types. 116 managers of a large Turkish fi nance company have participated in the study. Results show that Intuition-Thinking and Sensing-Thinking individuals tend to engage in public action, while Sensing-Feeling individuals prefer to take private action, and Intuition-Feeling individuals take no action, which is a different form of complaint behavior. (original abstract)
XX
Rosnące zainteresowanie emocjami w marketingu rodzi konieczność ich skutecznego pomiaru. W artykule przedstawiono problemy związane z badaniem emocji i zaprezentowano rozmaite metody ich mierzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing interest in the role of emotions in marketing creates a necessity to measure these emotions correctly. The article presents issues connected with testing emotions and various methods of measuring them. (original abstract)
XX
Internacjonalizacja wymusza na przedsiębiorstwach konieczność rozpoznania rynków docelowych w przestrzeni europejskiej. Jednym z takich rynków są młodzi konsumenci. Patrząc globalnie na młodych Europejczyków można powiedzieć, ze jest to grupa w miarę jednorodna pod względem cech demograficznych i społecznych, ale inna pod względem konsumpcji. Na zachowania młodych konsumentów wpływa wiele czynników. Wśród nich można wyróżnić te o charakterze psychologicznym. Artykuł jest empirycznym studium typologii młodych konsumentów w wybranych krajach Europy. Kryterium opisu konsumentów we Francji i Rumuni są ich postawy, zachowania, opinie oraz cechy osobowości. W artykule wykorzystano dane pochodzące z międzynarodowych badań europejskich e-konsumentów realizowanych w 6 krajach Europy na potrzeby projektu NCN pt. ―E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań‖. W wyniku jakościowo-ilościowej analizy danych stworzono portret psychograficzny młodych konsumentów przedstawiający cechy osobowości, stopień akceptacji samego siebie oraz postawy wobec różnych aspektów życia. Tło portretu stanowią cechy społeczno-demograficzne i ekonomiczne młodych konsumentów z tych krajów Europy.(abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises are forced by internationalization to necessity of identifying their target markets in the European space. One of those markets are young consumers. Looking globally on young Europeans you can say that this group is fairly homogeneous in terms of demographic and social characteristics, but different in terms of consumption. The behaviors of young consumers are affected by many factors. We can emphasize among them those with a psychological nature. This article is an empirical study of the typology of young consumers in selected European countries. Psychological characteristics are the standard for description of consumers in France and Romania. The article uses data taken from international researches of European e-consumers, conducted in 6 European countries under the NCN project, entitled: "E-consumers in Europe - a comparative analysis of behaviors." As a result of qualitative and quantitative analysis of the received data, the psychographic profile of young consumers was created, which is showing their personal characteristics, the degree of self-acceptance and attitudes towards various aspects of life. Background of the portrait are the socio-demographic and economic characteristics of young consumers from these Europe's countries(original abstract)
XX
Korzystając z różnych usług jesteśmy często obiektem manipulacji mającej na celu zwiększenie uległości wobec formułowanych próśb oraz kierowanych do nas ofert. Praktycy, specjaliści od wpływu społecznego, dysponują bogatym repertuarem tricków skutecznych w osiąganiu powyższego celu. Wiele z nich zostało zweryfikowanych naukowo i opisanych przez psychologów jako techniki wpływu społecznego, np. "niska piłka", "stopa w drzwiach" i inne. Obserwacja życia społecznego pozwala też dostrzec pojawianie się nowych sposobów wywierania wpływu na klientów. Ostatnio można zauważyć, że coraz częściej przestajemy być anonimowi w kontaktach z osobami nakłaniającymi nas do skorzystania z ich oferty. Mając dostęp do danych osobowych klienta agent ubezpieczeniowy czy rejestratorka w prywatnej lecznicy zaczynają od pierwszego kontaktu zwracać się do nas per "Pani Krystyno" czy "Panie Andrzeju". Upowszechnianie się tego zjawiska nasuwa przypuszczenia, że nie są to zachowania przypadkowe, wynikające z braku dobrych manier czy nadmiernej wylewności. [...]. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie psychologicznych konsekwencji używania imion klientów w różnego typu interakcjach. Na podstawie istniejących danych empirycznych spróbuję pokazać znaczenie zapamiętywania imion i zwracania się po imieniu do klientów w działalności komercyjnej. (fragment tekstu)
XX
Celem rozważań jest identyfikacja głównych determinant rozwoju patologicznych zachowań konsumentów na rynkach finansowych, a także wskazanie różnego rodzaju patologii w zachowaniach konsumentów na tych rynkach. Na podstawie przeprowadzonych ogólnopolskich badań metodą wywiadu bezpośredniego można stwierdzić, że patologiczne zachowania na rynkach finansowych występują stosunkowo rzadko. Najczęściej są to oszustwa, podawanie nieprawdy i hazard moralny, uzależnienia od korzystania z poszczególnych usług finansowych i umiarkowany terroryzm konsumencki. Głównymi ich determinantami są: niespełnione aspiracje, neutralizacja, poszukiwanie silnych wrażeń oraz wpływ różnych grup odniesienia. Zaprezentowane wyniki mogą być wykorzystane zarówno przez instytucje finansowe, jak i organy władzy do opracowania specjalnych programów przeciwdziałania powstawaniu patologicznych zachowań konsumentów i skutków społecznych takich zachowań. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to identify the main determinants of pathological customers' behaviour as well to describe different types of customers' pathologies in financial markets. Based on the direct research, we may conclude that pathologies are relatively rare in consumer behaviour in financial markets. Mostly they are fraud, misrepresenting, and moral hazard, as well as reliance on the use of various financial services and moderate consumer terrorism. The main determinants of pathological customers' behaviour are unfulfilled aspirations, neutralisation, thrillseeking, and influence of different reference groups. The research findings presented in the paper could be used by financial institutions and authorities to create spatial programmes preventing development of pathological customer's behaviour and social and economic consequences of such behaviours. (original abstract)
XX
W artykule scharakteryzowano osiągnięcia badawcze w zakresie metodologii conjoint analysis oraz wskazano na najważniejsze i dotychczas nie rozstrzygnięte problemy badawcze o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, które oczekują na rozwiązanie. Przedstawiono charakterystykę conjoint analysis , metodologię pomiaru struktury preferencji za pomocą tej procedury oraz omówiono algorytmy estymacji parametrów modelu conjont analysis klasyczną metodą najmniejszych kwadratów i metodą monotonicznej analizy wariancji.
XX
Badania marketingowe od lat dostarczają menedżerom informacyjnego wsparcia w zakresie kształtowania relacji z nabywcami, pozyskując wiedzę na temat charakterystyki zachowań konsumentów oraz czynników wpływających na ich kształt. Obserwowana powszechnie nieracjonalność, jak również rosnący stopień złożoności postępowania nabywców, skłaniają badaczy do poszukiwania nowych źródeł wyjaśnień tych zjawisk. Jeden z obiecujących kierunków poszukiwań naukowych stanowi rozwijana koncepcja pozafinansowych kosztów ponoszonych przez konsumentów w procesie zakupowym (Armstrong i Kotler, 2012; Frąckiewicz i Marciniak, 2018; Marciniak, 2018). Niniejsze opracowanie nawiązuje do tego nurtu analiz. Przedmiotem zainteresowania opracowania uczyniono problematykę psychologicznych kosztów ponoszonych przez nabywców w sytuacji nabywczej. Celem artykułu jest podjęcie teoretycznej refleksji nad kategorią kosztów psychologicznych ponoszonych przez nabywców, jak również dokonanie autorskiej prób identyfikacji potencjalnych strategii działania nabywców stosowanych w sytuacji ujawnienia się tej kategorii kosztów. (abstrakt oryginalny)
EN
Growing complexity and irrationality of consumers' behavior encourage researchers to seek for new sources of explanations for these phenomena. One of the promising way for understanding the consumers' behavior provides the concept of psychological costs that consumers bear in the purchase situation. The aim of the paper is to introduce the concept of psychological costs as well as to present some of psychological cost reduction strategies used by customers. (original abstract)
XX
Omówiono czynniki społeczne wpływające na zachowania konsumenta. Do czynników tych należą rodzina oraz grupy odniesienia.
XX
W przekazie reklamowym pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentami wystąpić mogą liczne "szumy", powodujące obniżenie skuteczności reklamy, wyrażające się zmniejszeniem jej percepcji przez potencjalnych odbiorców. W przeciwdziałaniu temu niekorzystnemu zjawisku w sukurs reklamie przychodzi psychologia. Artykuł omawia modele psychologiczne, wyjaśniające zachowania konsumenta, wykorzystywane w reklamie.
XX
Dysponując wiedzą na temat zachowań konsumentów oraz procesu przyswajania przez nich informacji można oddziaływać na potencjalnych nabywców poprzez stosowanie określonych instrumentów. Proces percepcji charakteryzują bardzo złożone modele, które wykorzystywane są przy wyborze odpowiednich instrumentów promocji w celu zapewnienia wysokiej skuteczności działań promocyjnych. W artykule omówiono te modele.
XX
Prognozowanie przyszłości marketingu bezpośredniego w Polsce było główną inspiracją prowadzonych przeze mnie badań. Jednym z ważniejszych celów tych badań było określenie postaw nabywców indywidualnych wobec zakupów dokonywanych w systemie marketingu bezpośredniego. Zakupy te określane są jako zakupy wysyłkowe. W badaniu przyjęto założenie, że postawy pozytywne będą sprzyjały rozwojowi marketingu bezpośredniego, a postawy negatywne będą ten rozwój hamować. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wybrane wyniki przeprowadzonego badania. Uwaga zostanie skoncentrowana na tym, w jakim stopniu nabywcy korzystają z wysyłkowego kanału dokonywania zakupów i jak go oceniają. (abstrakt oryginalny)
EN
The predicting of the future of direct marketing in Poland was the main inspiration of my research. One of the more important goals of this research was the determining of the attitudes of the individual buyers towards direct marketing purchasing. This type of purchasing is known as mail-order purchasing. It was assumed in the study that positive attitudes will encourage the development of direct marketing, and negative attitudes will discourage this development. This article will present the chosen results of the conducted study, with special consideration of: to what extent buyers use mail-order purchasing and how they evaluate it.
XX
W badaniu opisanym w artykule przeprowadzono obserwację 181 zachowań konsumenckich dotyczących nabywania produktów impulsowych w strefie kas. Uwzględniono wskaźniki: czas stania w kolejce, zainteresowanie produktami impulsowymi, czas decyzji, kupno produktu oraz kategorię wybranego produktu. Dokonano kategoryzacji klientów ze względu na: płeć, grupę wiekową oraz typ grupy konsumenckiej, do której należał klient. Wykazano występowanie istotnych statystycznie związków między płcią a czasem decyzji, kupnem oraz kategorią produktu impulsowego. Nie wykryto różnic międzypłciowych w zainteresowaniu produktami. Ustalono istnienie istotnych związków między grupą wiekową, typem grupy konsumenckiej a zainteresowaniem produktami, czasem decyzji, kupnem i kategorią wybieranego produktu. Uzyskane wyniki mogą mieć istotne implikacje dla handlu detalicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this study 181 consumer behaviors connected with buying impulsive products were observed. Clients were divided into categories connected with: gender, age and type of consumer group. There were used following indicators: the time of queuing, the interest of impulsive products, the time of decision, the purchase and the category of chosen product. Results indicates that there are no significant differences between male and female in the interest of impulsive products but female are more likely to buy them than male. There are significant differences in the time of decision and the categories of chosen product as well. This study also reveals significant dependences between age, type of consumer group and the interest of impulsive products, the time of decision, the purchase and the category of chosen products. (original abstract)
20
Content available remote Saving or Sharing Tourist Experiences: Selfishness or Selflessness?
75%
XX
Cel. Osiągnięcie pogłębionego zrozumienia pojęcia doświadczeń turystycznych. Metoda. Drogą formalistycznych rozważań uwaga została skupiona na rozdzielnym traktowaniu podstawowego wyboru pomiędzy zachowywaniem doświadczeń a dzieleniem się nimi, a dzięki podaniu typowych przykładów przygotowana została podstawa teoretyczna dla zastosowania podejścia wskaźnikowego. Wyniki. Analizie poddano osiem kombinacji postaw i zachowań: Schadenfreude, crabs in a barrel, ego-tourism, role negotiation, dog in a manger, anti-tourists, one-upmanship oraz secrecy. Zauważa się występowanie subtelnych różnic między nimi. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie podkreśla potrzebę posiadania wiedzy teoretycznej dla pełniejszego zrozumienia modeli o charakterze kontinuum, leżących u podstaw turystyki. Nie twierdzi się jednak, iż modele te wyczerpują zagadnienie lub wzajemnie się wykluczają. Implikacje praktyczne. Wykorzystanie wcześniejszych spostrzeżeń przygotowuje grunt pod odwoływanie się do różnic w motywacji oraz sposobów ich wykorzystania w promocji. Oryginalność pracy. Perspektywa Simmla jest rzadko spotykana w badaniach nad turystyką. Podejście takie pozwala, aby analiza skoncentrowała się na istocie zjawiska turystyki. Rodzaj pracy. Artykuł teoretyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. To reach a greater conceptual understanding of tourist experiences. Method. Via formalistic reflection attention focuses on the binary treatment of fundamental choices between saving or sharing so that, through typical instances, the theoretical base is prepared for the utilisation of a subsequent indicator approach. Findings. Eight cases of various combinations of attitude and behaviour are examined: Schadenfreude, crabs-in-a-barrel, ego-tourism, role negotiation, dog-in-a-manger, anti-tourists, one-up-man-ship and secrecy. Subtle differences emerge. Research and conclusions limitations. The research emphasises the need for theoretical awareness in obtaining a nuanced appreciation of a number of continua models underpinning tourism. However, no claim is made for mutual exclusivity or exhaustiveness. Practical implications. By utilising the foregoing insights the ground is prepared for making informed appeals to corresponding differences in motivation and the ways that they can be tapped and targeted in promotion. Originality. A Simmelian perspective is rare in tourism research. By adopting such an approach, the analysis is able to concentrate of the essences constituting the phenomenon of tourism. Type of paper. Theoretical. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.