Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 581

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wydajność pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
XX
Przeprowadzone badania potwierdzają, że wydajność pracy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju każdego kraju, gdyż stanowi o stopniu konkurencyjności gospodarki na tle innych krajów. Analiza wydajności pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2013 wskazuje na istotną poprawę konkurencyjności naszej gospodarki na tle innych gospodarek europejskich w ostatnich kilkunastu latach (potwierdzono pozycję Polski jako lidera wśród gospodarek rozwijających się) zarówno w okresie przygotowań do członkostwa w UE i w pierwszych latach tego członkostwa (2000-2006), jak i także w trakcie trwania kryzysu gospodarczego (2007-2013). Jednocześnie zaobserwowano, że największymi stopami wzrostu wydajności odznaczały się kraje Grupy Wyszehradzkiej, które jako rozwijające się i przechodzące transformację gospodarczą (postępująca industralizacja i zmniejszanie się roli produkcji rolniczej) odznaczają się wyższym potencjałem wzrostu konkurencyjności. Tym samym odnotowano, że możliwości wzrostu wydajności pracy w krajach rozwiniętych (dojrzałe gospodarki rynkowe UE i kraje Beneluksu) są bardziej ograniczone, choć w trakcie trwania kryzysu gospodarczego nieznacznie większe ryzyko spadku wydajności ma miejsce przy gospodarkach o większym zakresie działania i nie tak bogatej historii w zakresie integracji europejskiej. Jednocześnie potwierdzono, że rozwój wydajności pracy poprzez optymalizację procesów zarówno w gospodarce, jak i w przedsiębiorstwach kształtujących jej wynik oraz przywiązywanie dużej wagi do ergonomii pracy w kształtowaniu warunków i kultury pracy (kraje skandynawskie) ma większy wpływ na rozwój konkurencyjności gospodarki niż przewaga technologiczna i gospodarcza (dojrzałe gospodarki rynkowe UE). (fragment tekstu)
EN
Labour productivity is crucial for the development of each country, because it has impact of competitiveness of the economy to other countries. The purpose of this paper is to present the changes in the performance of the work in Poland and in the European Union countries in the last years, in which the first was an intense period of Polish preparations for EU membership and the first years of this membership (2000-2006), and then the duration of the economic crisis in Europe and its consequences (2007 and still). The study used publicly statistical materials and elements of descriptive statistics.(original abstract)
EN
Due to the high potential to gain competitive advantage in today's global market, supply chains play a critical role in the current industry. Understanding maturity and its features in the context of the supply chain can help companies achieve higher levels of performance. To assess and measure supply chains, a wide variety of supply chain maturity models have been developed to help companies analyze the existing state in the supply chain, allowing for the achievement of higher levels of maturity and providing guidance in the development of an improvement roadmap. Methods: The review spans from the early 1990s to 2021 and examines research carried out and published in the literature, including papers on conference proceedings, articles in journals, and technical reports. The previous models, stages, dimensions (areas/elements), and methods are included in this review. Research gaps are also noted, analyzed, and discussed. Results: The purpose of this study is to perform a comparative analysis of supply chain maturity models to explore the special characteristics of the studied models, which help to identify the differences and similarities between each other, and also to present the various focus areas related to the supply chain. The results show the existence of a large variety of models with a trend to the customs of models for specific area of supply chain. We also identified that most of the models have similar maturity level names and number since they are developed based on previously existing maturity models. The results of this paper are meant to serve as a reference guide for a detailed understanding of documented supply chain maturity models and help practitioners to seek better alignment in regards to supply chain maturity models characteristics. Conclusions: Supply chains play an important role in the market rivalry nowadays. Understanding maturity and its components in the context of supply chain management can help companies perform at higher levels. Despite the high number of maturity models developed in the field of supply chain, the result of this review shows that there is a need for new studies to fill the gaps in the existing work and to take into consideration the complexity faced in the management of supply chain networks(original abstract)
XX
Artykuł poświęcono porównaniu poziomu wydajności pracy i poziomu wynagrodzeń w Polsce i w dużych krajach Unii Europejskiej. Do porównań wybrano Niemcy, Francję, Hiszpanię i Włochy. Okresem badań objęto lata 2010-2019. Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że Polska zmniejsza dystans w stosunku do wyżej rozwiniętych, dużych krajów UE w zakresie wydajności pracy i poziomu wynagrodzeń. Do weryfikacji hipotezy wykorzystano dane dostępne na stronach Eurostat. Zestawienia danych pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie postawionej hipotezy - Polska co prawda w dalszym ciągu cechuje się niższą wydajnością pracy i poziomem wynagrodzeń od "starych" krajów UE, dystans ten jednak sukcesywnie maleje.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the comparison of the level of labor productivity and the level of remuneration in Poland and in large European Union countries. Germany, France, Spain and Italy were selected for the comparisons. The research period covered the years 2010-2019. The hypothesis of the article is the claim that Poland is closing the gap in relation to the more developed, large EU countries in terms of labor productivity and wages. The data available on the Eurostat website was used to verify the hypothesis. The data compilations allowed for a positive verification of the hypothesis - although Poland still has lower labor productivity and the level of remuneration than the "old" EU countries, this distance is gradually narrowing.(original abstract)
4
Content available remote Achieving Higher Effectiveness Through Operational Effectiveness
80%
EN
This article dealt about operational effectiveness and about ways, how organization can achieve this goal. In today's competitive system it is very difficult to find the way to higher effectiveness. By monitoring the operational effectiveness organizations can increase their total effectiveness. This article has three sections. First section explains the differences between effectiveness, efficacy and efficiency. Second section is operational effectiveness and this is the main part of this article and there are also outlined the elements of operational effectiveness program. And the final third section is about operational effectiveness cycle, which is the next step after the definition of operational effectiveness(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy technicznym uzbrojeniem pracy a wydajnością pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz analiza i ocena wydajności pracy w tych krajach na tle wybranych krajów UE-15. Okres badawczy obejmował lata 1993-2013. W pracy podjęto także próbę identyfikacji determinantów wydajności pracy. Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych technik statystycznych i wizualizacji. W artykule zaprezentowano ujęcie teoretyczne tematu oraz omówiono podstawowe determinanty wydajności pracy w podziale na bezpośrednio oraz pośrednio przyczyniające się do zmian jej poziomu i dynamiki. Dokonano także opisowych analiz przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy na poziomie poszczególnych gospodarek badanych krajów. Artykuł zawiera prezentacje oszacowań parametrów funkcji produkcji Cobba-Douglasa oraz (bazujące na tych oszacowaniach) obliczenia łącznych produkcyjności czynników wytwórczych w badanych gospodarkach. W podsumowaniu przedstawiono najistotniejsze wnioski z prezentowanych rozważań. (fragment tekstu)
EN
The subject of this study was an attempt to analyze the empirical relationship between technical devices and productivity in the countries of Central and Eastern Europe as well as analysis and evaluation of the performance of these countries against selected EU-15 countries between 1993 and 2013. The study was based on the Cobb-Douglas production function and it was carried out to show that the labor efficiency in analyzed countries was characterized by spatial differentiation. The link between the diversified technical devices and productivity in the highest developed countries of the European Union has been particularly observed over a period of twenty years. The obtained results were compared with similar results for Central and Eastern European countries. Studies have shown that as sectoral employment structures and production structures are adapted to higher-developed economies, implementing market mechanisms, strengthening the service sector as well as restricting to a great extend the agricultural and industrial sectors, the importance of technical labor as a determinant of output per worker has increased. (original abstract)
6
Content available remote Zvyšovanie produktivity montážnych systémov
80%
EN
The document is dealing with possibilities of increasing the assembly systems productivity by using modern approaches, methods and techniques. The document characterizes the substance and significance of the assembly as the final phase of production process oriented to the hybrid assembly and to the placement of the human in hybrid assembly systems. Increasing of the productivity brings still higher demands on human. The optimum conditions must be created for work activity of human , so that he could use his work force and his personality effectively. Such conditions allow workers to perform superior work performance, which is transferred to productivity of his work as well as to productivity of the whole work, possibly, assembly system(original abstract)
XX
Współczesne procesy pracy uwarunkowane są wieloma czynnikami, wśród których kluczowy jest postęp techniczny. W takim znaczeniu automatyzacja procesów biznesowych, jako skutek postępu technicznego, zmienia treść pracy w ramach procesów produkcyjnych i biurowych, modyfikuje wymagania stawiane pracownikom w procesach pracy, a także zmienia zapotrzebowanie na wiele zawodów, w tym generuje nowe obszary ludzkiej aktywności. W opracowaniu przedstawiono społeczne skutki automatyzacji z punktu widzenia zmian w treści pracy spowodowanych postępem technicznym procesów pracy. W ramach tak określonego zamierzenia dokonano identyfikacji zjawisk opisujących wpływ postępu technicznego na treść pracy. Odnosząc się do reprezentatywnych badań naukowych, przedstawiono również potencjalny zakres automatyzacji. Wskazano, że działania najbardziej podatne na automatyzację obejmują aktywności fizyczne w wysoce ustrukturyzowanych i przewidywalnych środowiskach, a także gromadzenie i przetwarzanie danych.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern work processes are conditioned by many factors, among which technical progress seems to be a key determinant. In that respect, automation and its implementation within business processes as the result of technical progress, changes the content of the work of production and office processes, modifies job requirements for employees as well as the demand for many professions, and also generates completely new areas of human activity. The paper presents the social effects of automation from the perspective of changes in the content of work caused by the technical progress of work processes. As part of the defined intention, three phenomena describing the impact of technical progress on the content of the work were identified, i.e. no-skill-biased technical change, skill-biased technical change and talent-biased technical change. Referring to representative scientific research, the potential scope of automation was also presented. In particular, there was pointed out that activities most susceptible to automation include physical activities in highly structured and predictable environments, as well as data collection and processing.(original abstract)
XX
Zdaniem autora płace w Polsce należy podnosić, gdyż jest to jeden z czynników wpływających na wzrost gospodarczy i politykę zatrudnienia. Tezę tę jego zdaniem potwierdzają porównania różnych elementów związanych z zatrudnieniem tj. wskaźniki kosztów pracy, wydajności pracy, czasu pracy i wciąż niewspółmierna do standardów europejskich skala wynagrodzeń. Wszystkie te elementy działają na zasadzie naczyń połączonych, stymulujących się wzajemnie.
EN
A purposeful growth in efficiency of large industrial companies largely depends on a balanced decision-making concerning the content, the cost, and the quality of corporate projects to increase business productivity. A traditional project management methodology does not allow improving all project's parameters simultaneously. This leads to difficulties in implementing the developed measures and in providing the planned productivity growth. To search balanced decisions in labor productivity projects it is suggested to use an integrated approach, focused on a range of efficient instruments from allied management fields. It is recommended to integrate project management methodology with some instruments of strategic and innovative management, production systems development concepts LEAN, QRM and Agile, human resource and project portfolio management. A model of an integrated approach to labor productivity projects, which was developed and tested, is reasonable to use in large companies to develop hi-tech products and conduct organizational changes. (original abstract)
10
Content available remote Changes in Labour Productivity in the Agribusiness in European Union Countries
80%
XX
Głównym celem artykułu jest identyfikacja zmian w wydajności pracy w agrobiznesie oraz scharakteryzowanie współzależności między wydajnością pracy w tym sektorze a wydajnością pracy w gospodarkach narodowych krajów członkowskich UE. Wydajność pracy wyrażona została wartością dodaną brutto przypadającą na jednego pracownika w całym agrobiznesie i jego trzech sferach (I - przemysł wytwarzający środki produkcji i usługi dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, II - rolnictwo, III - przemysł spożywczy). Analiza dotyczy wybranych lat w okresie 1995-2010. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, mimo że zaszły pozytywne zmiany w wydajności pracy w agrobiznesie krajów UE-12, to nadal poziom tej wydajności jest niższy w większości państw UE-15. Główną przyczyną tych różnic jest nadwyżka siły roboczej w rolnictwie większości krajów UE-12. Ponadto w krajach UE-15, zwłaszcza tych z zachodniej i północnej Europy, wykazano mniejsze nierówności w wydajności pracy między agrobiznesem a innymi sektorami gospodarki ogółem. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the paper is to identify the changes in labour productivity in the agribusiness and to define its relationship to labour productivity in the entire national economy of the EU countries. Labour productivity is expressed as gross value added per employee in agribusiness as a whole and its three zones (I - industries manufacturing means of production and services for agriculture and the food industry, II - agriculture, III - food industry). The analysis concerns selected years from 1995 to 2010, which are the most recent available data. The gross value added in agribusiness were calculated by means of the formula suggested by Woś in 1979. As it results from the analyses, despite favorable changes, the productivity of labour in the agribusiness in the new EU Member States remains at a lower level than in most of the EU-15 countries. The main reason behind the differences in the levels of agribusiness labour productivity is a surplus of the labor force in the agriculture in the most EU-12 countries. Moreover, the EU-15 countries especially from Western and Northern Europe demonstrate smaller differences between the labour productivity in agribusiness and other sectors of the national economy. (original abstract)
XX
Omówiono sytuację gospodarczą Republiki Federalnej Niemiec w 1996 r., jej stan w kontekście spełnienia kryteriów konwergencji z Maastricht oraz różnice w wydajności pracy w nowych i starych krajach związkowych RFN.
XX
W dobie walki z ociepleniem klimatu i w świetle poszukiwań energii o jak najmniejszym wpływie na środowisko, zainteresowanie wodorem jest naturalnym kierunkiem wykorzystania i rozwoju. Dążąc do zeroemisyjnej Europy do 2050 roku, Unia promuje niskoemisyjny - a docelowo bezemisyjny wodór do jak najszerszego wykorzystania w gospodarce. Polska opracowała dokument strategiczny określający niezbędne działania wykorzystania wodoru w gospodarce, która powinna jednocześnie utrzymać swą konkurencyjność. Polska jest obecnie trzecim producentem wodoru w Unii Europejskiej, co pozwala na strategiczne myślenie o utrzymaniu w dłuższej perspektywie Polski w roli wiodącego gracza na rynku wodoru. Obecnie wodór w Polsce produkują (zwykle duże) przedsiębiorstwa skarbu państwa (państwowe), na własne potrzeby z niewielkim tylko marginesem jego odsprzedaży. Jest to wodór konwencjonalny (z gazu ziemnego). Trudno zatem mówić o rynku wodoru, a ten musi się rozwinąć, aby można było szeroko wykorzystywać ten surowiec w wielu gałęziach nowoczesnej gospodarki. Wymaga to jednak podjęcia szeregu działań legislacyjnych, badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, a także ukierunkowania transformacji energetycznej kraju na odnawialne źródła energii, które mogą docelowo obniżyć koszty produkcji czystego wodoru. Podjęto szereg działań, ale opóźnienie w działaniach legislacyjnych spowalnia tworzenie rynku wodoru oraz ogranicza zainteresowanie prywatnego biznesu w angażowanie się w działania transformacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
In the era of the fight against global warming and in light of the search for energy with the least possible impact on the environment, interest in hydrogen has become a natural direction of development. Striving for a zero-emission Europe by 2050, the EU promotes low-emission and ultimately emission-free hydrogen for the widest possible use in the economy. Poland has developed a strategic document specifying the necessary activities for the use of hydrogen in the economy, which should at the same time maintain its competitiveness. Poland is currently the third producer of hydrogen in the European Union, which enables strategic thinking about maintaining Poland as a leading player on the hydrogen market in the long term. Currently, hydrogen in Poland is produced by (usually large) state-owned enterprises for their own needs with only a small margin of its resale. This is conventional hydrogen that is mainly obtained from natural gas. Therefore, it is difficult to talk about the hydrogen market, which must develop so that this raw material can be widely used in many branches of the modern economy. However, this requires taking a number of legislative, research and development and investment activities, as well as directing the national energy transformation to renewable energy sources, which may ultimately reduce the costs of pure hydrogen production. A number of actions have been taken, but the delay in legislative actions is slowing down the creation of the hydrogen market and is limiting the interest of private businesses in engaging in transformation activities.(original abstract)
EN
By computational processes, immersive reality and digital twin technologies, generative artificial intelligence tools can automate artistic creative production and labor, transforming and redefining employment, tasks, and jobs by use of synthetic media and data. Machine and deep learning industrialization can augment decision-making by using a real-time, trustworthy, accurate data fabric architecture, and can achieve operational excellence through cloud and edge computing tools, demand sensing and forecasting, and computer vision and natural language processing algorithms. (fragment of text)
14
Content available remote Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce
80%
XX
Celem artykułu była próba oceny znaczenia wpływu sektorowych struktur zatrudnienia gospodarek regionalnych na kształtowanie się regionalnych poziomów wydajności pracy w Polsce. Analiza przeprowadzona przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody przesunięć udziałów wykazała, że w większości polskich województw znaczenie sektorowych struktur gospodarki dla kształtowania się zróżnicowania regionalnych poziomów wydajności pracy było bardzo ograniczone. Zróżnicowanie to wynikać może zatem z wewnętrznych czynników wpływających na konkurencyjność poszczególnych regionów. (abstrakt autora)
EN
The aim of the paper was an attempt to verify the impact of the regional industry-mix on the large regional disparities observed in the levels of the regional labor productivity in Poland. The analysis was carried out using a modified shift-share analysis method. Obtained results showed that in the majority of Polish regions importance of industry mix component in shaping the diversity of labor productivity was very limited. This diversity may therefore result from internal factors affecting the competitiveness of individual regions.(author's abstract)
XX
Celem opracowania była identyfikacja zmian w wydajności pracy jakie nastąpiły w minionej dekadzie, tj. w latach 2003-2012, w polskim przemyśle spożywczym i jego poszczególnych branżach na tle krajów UE. Poprawa wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym była zjawiskiem powszechnym i dotyczyła wszystkich branż przemysłu spożywczego, chociaż tempo tych zmian było różne. Tempo wzrostu wydajności pracy w polskim przemyśle spożywczym należało do jednego z najwyższych wśród krajów Wspólnoty, zwłaszcza w odniesieniu do krajów najbardziej rozwiniętych, tj. UE-15. Oznacza to, że sukcesywnie zmniejsza się dystans pomiędzy Polską i UE w tym obszarze, a tym samym kraj nasz staje się bardziej konkurencyjny. Jest to o tyle ważne, że traci inne, proste przewagi komparatywne. (abstrakt oryginalny)
EN
Improving labor productivity in the Polish food industry which occurred in the years 2003-2012 was widespread and affect all sectors of the food industry, although the pace of these changes was different. The growth rate of labor productivity in the Polish food industry belonged to one of the highest among the countries of the Commonwealth, particularly in relation to the most developed countries, ie. the EU-15. This means that gradually reduce the gap separating us in this area, and thus become more competitive. (original abstract)
XX
"Co z tego, że deleguję zadania, skoro i tak ostatecznie muszę albo dokończyć, albo poprawić? I ja siedzę po godzinach, a moi pracownicy wychodzą z biura punkt piąta". Pełen żalu komentarz klientki sprawił, że rozmowa powędrowała w stronę egzekwowania zadań - jednego z trudniejszych i jednocześnie ważniejszych obowiązków menedżera. Uważasz, że skoro zadanie zostało przekazane pracownikowi do wykonania, to powinno zostać zrealizowane? Oczywiście, masz rację. Jednak rzeczywistość bardzo często wygląda inaczej. A zaprzeczanie faktom raczej się nie sprawdza... Dlatego tym razem proponuję przyjrzeć się - okiem coacha i menedżera - właśnie egzekwowaniu i rozliczaniu zadań. (fragment tekstu)
XX
Dla krajów rozwijających się, takich jak Polska, które przystąpiły stosunkowo niedawno do UE oraz dążą do przyśpieszenia wzrostu i ograniczenia dystansu ekonomicznego i cywilizacyjnego w relacji do rozwiniętych gospodarczo krajów, podstawowe znaczenie ma poprawa efektywności wykorzystania zasobów pracy. Wiąże się to z potrzebą zarówno ograniczenia bezrobocia (jawnego i ukrytego), jak również wzrostu wydajności pracy w skali gospodarki narodowej.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of the comparative analysis of social workforce productivity carried out from sectoral and spatial point of view. Workforce productivity, measured by gross value added (GVA) per employed person in agricultural and nonagricultural sector, was analyzed internationally, that is in 27 EU countries, and in Poland in 16 voivodships. The direction and scale of the changes occurring in the diversity of workforce productivity in the analyzed spatial systems during the ten years of the ongoing integration process and cohesion policy were determined. The differences and similarities in the course of the examined processes in analyzed systems were stipulated, as well as the importance of economic and social policy in activating transformation processes necessary for a more efficient use of workforce resources in backward areas in the process of structural transformation.(original abstract)
EN
This paper deals with the problem of the company's economical efficiency. We would like present indicators of economical efficiency used in the companies. Measurement of efficiency is very important in every company because it indicates the financial situation and possibility of the further development(original abstract)
19
Content available remote Czynniki kształtujące wydajność pracy w sektorze MSP Unii Europejskiej
80%
XX
W artykule zaprezentowano wyniki analizy wydajności pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach krajów UE. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu z 2008 roku. Według wyników analizy regresji, do najważniejszych czynników kształtujących wydajność pracy w sektorze MSP należą: uzbrojenie pracy oraz udział wartości dodanej i wartości produkcji w przychodach. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of labour productivity analysis in micro, small and medium enterprises of EU countries. The analysis was conducted on the basis of European Commission for Enterprise and Industry data from 2008. The results of regression analysis point that the technical equipment of work, the share of value added and value of production in revenues are the most important factors influencing the labour productivity in the SME sector. (original abstract)
20
Content available remote Bussiness Performance Measurement, Planning and Control
80%
EN
Because of changed conditions in a business there is necessity to use new and other view on measurement and control of companies´ performance. There are used traditional and new modern indicators for that. An important goal of management is to understand mutual relations and impact of particular indicators on reached results what allows further forecasting and management of company´s future development(original abstract)
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.