Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 668

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Personnel management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
Content available remote Mobbing jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
100%
XX
Artykuł dotyczy mobbingu jako problemu zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawowe znaczenie w działalności organizacji ma osiągnięcie zaplanowanego celu. Nie może się to jednak odbywać bez zapewnienia prawidłowych relacji interpersonalnych w organizacji. Relacje interpersonalne między pracodawcą a pracownikami lub między współpracownikami mogą czasem przybrać formy niedopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. W konsekwencji osoby odpowiedzialne za wyżej wymienione działania przestępcze, a także pracodawca, który nie przeciwdziałał i nie zapobiegł tym działaniom, ponoszą odpowiedzialność prawną. Celem artykułu jest określenie granicy między dopuszczalnymi działaniami na rzecz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach a niepożądanymi i zakazanymi praktykami noszącymi znamiona mobbingu. W publikacji określono możliwe przyczyny mobbingu, charakter działań spełniających kryteria mobbingu, a także sposoby niwelowania prawdopodobieństwa zaistnienia działań niepożądanych w procesie organizacji pracy. Artykuł powstał w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents mobbing as a problem of human resources management in Poland. Achieving the planned goal is of fundamental importance in the organization's activities. However, this cannot happen without ensuring proper interpersonal relations in the organization. The interpersonal relationship between the employer and employees or between colleagues sometimes take forms that are unacceptable under applicable law. Consequently, the persons responsible for the above-mentioned criminal activities as well as the employer who did not counteract or prevent these activities bear legal liability. The purpose of the article is to define the boundary between permissible activities for the effective management of human resources in organizations and undesirable as well as prohibited practices bearing the signs of mobbing. The article presents the possible reasons for mobbing, the nature of activities that meet mobbing criteria as well as the ways to reduce the likelihood of side effects in the organization of work. The article is based on the available literature of the subject and judicial decisions. (original abstract)
XX
Wyjaśniono ideę kultury organizacyjnej oraz omówiono wzajemne zależności pomiędzy kulturą organizacyjną a zarządzaniem personelem.
EN
This paper deals with ways controlling tools are used in staff training, and especially focuses on selected companies that operate in the wood-processing industry. The paper contains a brief summary of research that was carried out by the authors. The research has focused on staff training in twenty-five companies in the Zlin region. A major portion of the article consists of an evaluation on the efficiency of staff training. The final part outlines possibilities of using the important controlling tool - reporting, which should provide management with an information service using a proposed set of indicators that are directly related to the analyzed activities of the company.(original abstract)
XX
W obliczu wysokiej rotacji kadr, presji na wzrost wynagrodzeń oraz braku kandydatów do obsadzenia wakatów, działy personalne wielu polskich organizacji okazały się całkowicie bezbronne. Brak strategicznego planowania i niewystarczająca wiedza o rynku pracy sprawiły, że większość organizacji nie była w stanie zrealizować swoich strategii biznesowych. Niniejszy artykuł ukazuje stan obecny oraz perspektywy funkcji kadrowej w firmach w Polsce - według badania Deloitte i Nowoczesnej Firmy.
5
Content available remote Nowoczesne trendy zarządzania personelem na przykładzie działań z zakresu CSR
100%
XX
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest współcześnie jedną z podstawowych działalności organizacji w Polsce. Podejmowane przez nie konkretne działania powinny być odpowiednio zaplanowane, a strategie, misje i wartości mają pozytywnie wpływać nie tylko na wzrost zaufania pracowników, ale także na pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Realizacja projektów CSR poza tym, że pozytywnie wpływa na organizację poprzez kształtowanie jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz, pozwala również na realizowanie ważnych społecznie projektów przy wykorzystaniu potencjału pracowniczego, jakim jest na przykład wolontariat pracowniczy. Bez wątpienia jest to jedno z narzędzi motywacji pozafinansowej i podnoszenia godnościowego aspektu pracy. Ten nowy trend zdobywa coraz większą popularność - zwłaszcza że rok 2011 był ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate social responsibility (CSR) is today one of the main activities of the organization in Poland. Actions undertaken by them should be properly planned and strategies, missions and values have a positive impact not only the trust of employees but also to the positive image of the company externally. The implementation of CSR projects, besides being a positive influence on the organization by shaping a positive image externally, also allows the implementation of socially important projects with the potential of staff, such as, for example, volunteering. Undoubtedly CSR is one of non-financial motivational factors and boosts work dignity. This new trend is going to be more and more popular, especially that 2011 was announced as International Year of Volunteering(original abstract)
XX
Autorka podaje odpowiedzi na podstawowe pytania związane z oceną pracowników: jakie są cele oceny, kto będzie podlegał ocenie, jakie powinny być kryteria oceny, kto będzie dokonywał oceny, jak często będzie dokonywana ocena. Zamieszczono też formularz oceny wyników pracy.
XX
Analizując możliwe opcje polityki personalnej autorzy prezentują ekstremalne konfiguracje społeczne w dwóch polskich firmach. Pierwsza z omawianych firm jest biurem projektów (reprezentuje konfigurację społeczną typu "klan"), druga - prywatnym przedsiębiorstwem produkcji aparatury medycznej (konfiguracja typu "rynek").
XX
W artykule podjęto próbę zaprezentowania jednej z metod ilościowych stosowanych do badania motywacji pracowników, zwaną Spiralą Archimedesa. Jej istota polega na graficznej prezentacji opinii pracowników zebranych techniką ankietyzacji.
9
100%
XX
Celem artykułu jest wskazanie czynników kształtujących zarządzanie personelem w małych przedsiębiorstwach rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur, które są wykorzystywane do realizacji polityki personalnej. Przyjęto założenie, że zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach rodzinnych cechuje prostota procedur i brak skomplikowanych narzędzi, a jego specyfika uzależniona jest od skali działania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
Personnel management involves all the activities connected with people that are aimed at the implementation of an enterprise's goals. Such activities should also meet employees' needs, which refer to their development. The activities are undertaken by an enterprise to achieve a success. This is possible thanks to the involvement and work of the people employed in an enterprise. Personnel management in small family businesses is characterised by the simplicity of applied factors and lack of complicated instruments. Its specificity depends on the scale of a company's operation. The paper presents discussion on factors influencing personnel management in respect of small family businesses. The research is both theoretical and empirical in nature. The theoretical part shows the concept of a family business and selected factors in personnel management of family businesses, while the empirical one presents results of the author's own studies on diagnosis of the state of personnel management in small family businesses in a changing environment and indicates areas of the diagnosed process that should be improved. (original abstract)
XX
W wyniku zjednoczenia Niemcy stanęli przed wyzwaniem, jakim było zderzenie dwóch różnych systemów myślenia i działania. Dotyczyło to także obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Autor przedstawia toczącą się w Niemczech dyskusję nad rolą i miejscem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach oraz nad wyborem kierunku rozwoju zarządzania personelem.
XX
Artykuł omawia proces przechodzenia od tradycyjnego zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach estońskich. Autorzy prezentują wyniki badań obszaru zzl w estońskich organizacjach prywatnych i publicznych, przeprowadzonych w 2000 r.
XX
Jest to druga cześć artykułu o tym jak zwiększyć efektywność oceniania pracowników. Przedstawiono macierz kompetencji systemu oceniania oraz przedstawiono warunki jakie należy spełnić, aby osiągnąć założone w systemie oceniania cele.
XX
Analiza danych staje się standardem w biznesie. Stosują ją marketingowcy i eksperci zajmujący się analizami behawioralnymi klientów. Ci drudzy potrafią przewidzieć i wpłynąć na zachowania klientów dzięki zaawansowanej analizie danych historycznych. Perłą w koronie analityki jest automatyzacja i robotyzacja - coraz rzadziej dzwoniąc na infolinię, usłyszymy w telefonie od razu głos żywego człowieka, najczęściej przywita nas automat. Jak w takiej rzeczywistości odnajdują się działy HR? Jakim wyzwaniom muszą sprostać? (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja problemów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, które są istotne dla funkcjonowania i rozwoju placówek ochrony zdrowia. Opisane zostały problemy i trudności związane z zarządzaniem personelem medycznym w prywatnych podmiotach leczniczych często wynikające z ograniczeń finansowych, braków kadrowych, a także problemów z pozyskiwaniem wykwalifikowanego personelu medycznego. W końcowej części opracowania dokonano krótkiej analizy dotyczącej pracowników w zakresie wieku, rodzajów zawartych umów oraz liczby miejsc wykonywanej pracy na przykładzie dwóch przedsiębiorstw podmiotów leczniczych w Polsce.(abstrakt autora)
EN
The purpose of the paper is to identify problems with regard to human capital management which significantly affect the functioning and development of health care facilities. The paper describes important issues and difficulties related to medical personnel management in private health care entities that often result from financial limitations, staff shortages, as well as problems with acquiring qualified medical personnel. The final part briefly analyses employees in terms of age, types of contracts concluded and number of work places on the example of two enterprises of heath care entities in Poland(author's abstract)
XX
Nikogo nie trzeba przekonywać o znaczeniu sektora MSP dla polskiej gospodarki. Mikro, małe i średnie firmy stanowią 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw. Fakt, że pracuje tam ok. 6,5 mln osób, co stanowi prawie 70 proc. zatrudnionych w Polsce, mówi sam za siebie. Świadczy on o tym, że zdecydowana większość polskiego kapitału ludzkiego pracuje w tego typu firmach. Nierozerwalnie pojawiają się też pytania, jak te zasoby są kształtowane, wykorzystywane i rozwijane, a także jak świadomy musi być każdy HR-owiec znajdujący swoje miejsce zawodowe w tym sektorze. (fragment tekstu)
16
Content available remote Wprowadzenie do problematyki zarządzania personelem
100%
XX
W artykule przedstawiono wiele sposobów podejścia do przedmiotu zarządzania personelem, w kontekście stosunków pomiędzy następującymi pojęciami: zarządzanie, system, system zarządzania personelem. Przyjęty model i styl zarządzania personelem w organizacji, został przedstawiony w odniesieniu do indywidualnej jakości życia pracownika. Podział ten, rozróżniający zarządzanie technokratyczne i humanistyczne/empatyczne personelem, był przydatny do wyłonienia głównych tendencji w tym obszarze zarządzania. Drugie ze wspomnianych podejść, jest jednym z największych wyzwań, nie tylko na poziomie zarządzania personelem, ale również na poziomie globalnych wyzwań cywilizacyjnych. W końcowej części artykułu podjęta została próba identyfikacji interdyscyplinarności dziedziny zarządzania personelem.
EN
The article confronts many approaches towards the research subject of personnel management in the context of relations between the following key notions: management, system, management system and personnel. The importance of the role and style of personnel management function in an organization was presented in relation to an individual's life quality in his/her professional function as an employee. The usefulness of, accepted in the article, division into technocratic and humanistic/empathic personnel management was substantiated. The second approach is observed as one of the biggest challenges, not only at the level of personnel management, but also at the level of global civilization challenge. The final part of the study takes up an attempt of the problem of interdisciplinary identification with regard to the domain: personnel management. (original abstract)
XX
Kto z HR-owców nie chciałby mieć okularów rentgenowskich, dzięki którym można prześwietlić problem kadrowy w swojej firmie - widzieć jak na dłoni jego specyfikę i zakres oddziaływania na biznes? Dowiedzieć się, co jest przyczyną źródłową i mieć pomysł na jego rozwiązanie, zupełnie jak lekarz dzięki prześwietleniu uszkodzonej kończyny. Niektórzy specjaliści ds. zasobów ludzkich już dziś sprawnie posługują się analityką personalną, czyli "narzędziem myślenia" odgrywającym rolę takich okularów rentgenowskich. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie różnych form elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi pozwalającymi godzić interesy pracodawcy i pracownika.
XX
Skuteczne kierowanie wysoko kwalifikowaną kadrą z wykorzystaniem metody R. R. Blake'a i J. S. Mouton. Wyróżniono pięć podstawowych stylów kierowania: styl relaksowy, styl zadaniowy, styl mieszany, styl towarzyski i styl zintegrowany. Koncepcja siatki stylów kierowana R.R. Blacke'a i J.S. Mouton zastosowana w badaniu wizerunku kadry menedżerskiej pozwala nie tylko uniknąć błędów w zarządzaniu personelem, ale umożliwia również korektę działań przełożonych z korzyścią dla podwładnych i organizacji. Przedstawiono w jaki sposób w praktyce posługiwać się tą metodą.
Personel
|
1996
|
nr nr 2
19-21, 25-26
XX
Autor przedstawia w jaki sposób należy ustalać role zawodowe pracowników.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.