Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 175

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wolność gospodarcza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Koncesja uważana jest za najistotniejszą i najbardziej dolegliwą dla przedsiębiorcy formę reglamentacji działalności gospodarczej. W polskim porządku prawnym była przedmiotem regulacji każdego aktu prawnego o charakterze tzw. konstytucji gospodarczej. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie polskich regulacji prawnych poświęconych problematyce koncesjonowania działalności gospodarczej, począwszy od dwudziestolecia międzywojennego, aż po ustawę obecnie obowiązującą. Szczególny nacisk położono na sposób unormowania koncesji w obowiązującej ustawie Prawo przedsiębiorców, który znacznie odbiega od poprzednich regulacji prawnych. Intencją ustawodawcy było stworzenie ustawy o bardzo ogólnym charakterze, normującej jedynie kwestie o fundamentalnym znaczeniu dla problematyki koncesji. Pozostałe zagadnienia normowane są przez ustawy szczególne(abstrakt oryginalny)
EN
The concession is considered to be the most important and most distressing form of business activity control for the entrepreneur. In the Polish legal order, it was the subject of regulation of every legal act which was considered to be the so-called economic constitution. The purpose of this study is to bring closer Polish legal regulations devoted to the issue of licensing business activities from the interwar period to the current law. Particular emphasis should be placed on how to regulate concessions in the applicable Entrepreneurs Law, which significantly differs from previous legal regulations. The legislator's intention was to create an act of a very general nature, regulating only problems of fundamental importance for the issue of concessions. Other issues are regulated by special laws(original abstract)
XX
Budowanie wolności gospodarczej w sferze przedmiotowej rozumianej jako prze-strzeń jednolitego rynku trwało prawie pięćdziesiąt lat. Polska wstępując do Unii Europejskiej będzie korzystała z jej dobrodziejstwa. Wśród decydentów politycz-nych nowo przyjmowanych do UE krajów, bardzo rzadko pojawia się refleksja, że samo wejście do zbudowanej już przestrzeni wolności gospodarczej, bez potrzeby ponoszenia kosztów tej budowy, jest samoistną wartością. Polska i inne nowe kraje członkowskie mogą od razu czerpać ze wspólnotowego dorobku powstałego z tak z dużym i wieloletnim trudem(fragment tekstu)
XX
Wolność gospodarczą traktuje się jako prawo o charakterze wolnościowym lub nawet ujmuje ją się w kategorii złożonego prawa-instytucji. Cechą praw-in-stytucji jest m.in. to, że posiadają wymiar publiczno- i prywatno-prawny. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadza zmian w konstrukcji wolności gospodarczej jako publicznego prawa podmiotowego. Ocena dopuszczalnej ingerencji ustawodawczej i administracyjnej w wolność gospodarczą wymaga znajomości i stosowania zasady proporcjonalności. Doktryna jest zgodna, że na zasadę proporcjonalności składają się trzy wymogi: wymóg przydatności (odpowiedniości), wymóg konieczności (niezbędności), wymóg za-chowania proporcjonalności ograniczenia w relacji do zamierzonego celu (zasada proporcjonalności sensu stricto). Tak też jest ujmowana zasada proporcjonalności w orzecznictwie konstytucyjnym i administracyjnym. Źródłem konstytucyjnym zasady proporcjonalności jest zasada państwa prawnego oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, który daje pozostałe przesłanki generalne oceny dopuszczalności ingerencji ustawodawczej w prawa jednostek. Zasadę proporcjonalności możemy też odnaleźć w regulacjach ustawowych, w tym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jedną z podstawowych dróg przyjmowania zasady proporcjonalności w praktyce działania organów sądowych i administracyjnych powinny się stać kontakty z prawem Wspólnot Europejskich. Polskie orzecznictwo konstytucyjne posiada wypracowany, jednoznaczny wzorzec kontroli dopuszczalności ingerencji w prawa podmiotowe jednostek. Fundamentem tego wzorca jest zasada proporcjonalności oraz dopuszczalność ingerencji oparta na ochronie interesu publicznego bądź innych praw podmiotowych człowieka i obywatela. Subiektywnym elementem dokonywanej oceny jest dokonanie aksjologicznego ważenia interesu publicznego, któremu służy ograniczenie danego prawa i wagi interesów naruszonych przez takie ograniczenie. Decydujące znaczenie dla funkcjonowania wolności gospodarczej ma sposób wykonywania władzy dyskrecjonalnej przez administrację publiczną. Czynnikiem przesądzającym o właściwym kierunku korzystania przez administrację z uznania administracyjnego jest właściwe stosowanie zasady proporcjonalności. Warto podkreślić, że tworzenie norm konkretnych i indywidualnych, dotyczących wydawania koncesji bądź zezwoleń, nie jest jedynym obszarem stosowania tej za-sady. Dla przedsiębiorców niepodważalne znaczenie ma również jej wykorzysty-wanie na potrzeby wykonywania czynności kontrolnych. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy członkostwo w UE sprzyja zwiększeniu wolności gospodarczej oraz czy wpływa na konwergencję badanych krajów. Za obiekt badań przyjęto kraje, które wstąpiły do Unii Europejskiej od 2004 r. Do analizy wykorzystano metody statystyczne, ekonometryczne, analizę porównawczą oraz sumaryczny indeks wolności gospodarczej. Oceniono pięć obszarów wolności gospodarczej dla 13 wybranych krajów. Analiza wykazała konwergencję we wszystkich obszarach wolności gospodarczej, a szczególnie silną w dwóch: "dobry pieniądz" i "wolność handlu międzynarodowego". Poszczególne badane kraje oceniane były wysoko, powyżej średniej, a zróżnicowanie w ocenie poszczególnych obszarów wolności gospodarczej wynikało głównie ze specyfiki gospodarki poszczególnych krajów. W obszarze "dostęp do dobrego pieniądza" niemal wszystkie kraje osiągnęły pełną wolność gospodarczą. Największej poprawy wymagają obszary: "stabilność rządu" oraz "system prawny i prawa własności"(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to answer the question whether EU membership promotes the increase of economic freedom and whether it affects the convergence of the countries surveyed. The countries taken as the subject of research are those which have joined the EU since 2004. The analysis employs statistical and econometric methods, and the summary index of economic freedom. Five areas od economic freedom have been assessed for 13 selected countries. The analysis showed convergence in all areas of economic freedom - it was especially strong in two asspects: Sound Money and Freedom of International Trade. The researched countries were highly evaluated, more than average, and the diversivity from the character of the coutries' economies resulted mainly from the specificity of given countries economies. Almost all countries have achived economic freedom in the area Sound Money. The areas: Size of Government and Legal System and Property Rights, require the largest improvement(original abstract)
5
Content available remote Konkurencyjność instytucjonalna państwa a wolność gospodarcza
80%
XX
Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie pojęciem międzynarodowej konkurencyjności gospodarki doprowadziło do pojawienia się dużych różnic zarówno w sposobie rozumienia i definiowania tego pojęcia, jak i w stosowanych miernikach tej kategorii ekonomicznej. Celem niniejszego artykułu jest sprecyzowanie pojęcia, międzynarodowej konkurencyjności instytucji i wskazanie miar właściwych do pomiaru tej kategorii. Dlatego też konieczne jest rozróżnienie pojęcia międzynarodowej konkurencyjności gospodarki i konkurencyjności instytucjonalnej gospodarki oraz na tej podstawie wskazanie właściwych miar służących do pomiaru i oceny obydwu kategorii.(fragment tekstu)
EN
The category of international country's competitiveness has plenty of different definitions and measures in the economic literature. The main aim of the article is to distinguish the category of institution's competitiveness from the concept of international country's competitiveness and to define the right measures to each category. The paper also discusses the definition of the institution and describes the institutional factors (especially their importance and functions in the econ- omy). The article also presents competitiveness factors which are used to measure the international competitiveness by such institutions as WEF and IMD. The methodology of the economic freedom measurement is presented, too. The conclusion of the paper is that the right measures to describe institution's competitiveness are measures of the economic freedom. especially Index of Economic Freedom. Economic Freedom of the World Index and Doing Business. (original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza i ocena regulacji prawnych o charakterze prokonkurencyjnym w kontekście konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona usytuowaniu wolności gospodarczej w polskim systemie prawnym, obowiązkowi udostępnienia infrastruktury energetycznej (zasada TPA), rozdziałowi przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo (unbundling), prawie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego oraz obowiązkowi przedkładania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne. Równocześnie autor podejmie próbę odpowiedzi na pytania dotyczące istoty regulacji w tym obszarze oraz tego na ile zastosowane środki są adekwatne do jej celów.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of pro-competitive legal regulations in context of constitutional principle of economic freedom. Particular attention will be given to the economic freedom in Polish legal system, obligation providing access to energy infrastructure (TPA), separation of vertically integrated companies (unbundling), the right to choose the seller of electricity or natural gas, and the obligation to submit tariffs by energy companies. At the same time author will attempt to answer questions about the essence of legal regulations in this area and the adequacy of taken measures.(original abstract)
7
Content available remote Zamówienia publiczne a wolność gospodarcza
80%
XX
Niniejsze opracowanie ma przybliżyć czytelnikowi problematykę relacji między wolnością gospodarczą a regulacją zamówień publicznych. Zależności te są istotne z punktu widzenia funkcjonowania rynku zamówień publicznych w Polsce, w szczególności zaś istotne są dla podmiotów zamawiających, zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to problematyka niezwykle złożona, co za tym idzie autor ograniczył się do analizy zagadnień jego zdaniem najważniejszych, szczególną uwagę poświęcając zasadom zamówień publicznych, które rzutują na całość regulacji dotyczących udzielania zamówienia publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to indicate relations between economic freedom and the public procurements law. These relations are crucial for functioning of the system of public procurement. They are especially important for procuring entities which are obliged to use public procurement act. This issue is very complicated and the author focuses on the analysis of problems which, in his opinion, are the most important. He puts emphasis on the rules of public procurement which influence the whole regulation.(original abstract)
EN
Having regard to art. 69 of the Constitution, the economic system in Poland, which is the social market economy, where social and economic objectives are parallel, as well as obligations resulting from international acts, the state has duties related to supporting people with disabilities in implementing their freedom of economic activity. They result from the need to mitigate the conflict between economic efficiency and social justice through appropriate legal instruments. The legislator provides for both financial and nonfinancial instruments, granted at two stages of economic activity: before and after the commencement of business activities, including emergency situations. These are instruments dedicated to the disabled and instruments available also for other entrepreneurs. Key words: freedom of economic activity, persons with disabilities, support instruments(original abstract)
EN
This study empirically examines the impact of economic freedom quality and global financial crisis on the banking sector profitability in the Arab region. The analysis is performed by employing system GMM estimation in panel data comprising of 14 Arab countries over the period 1985-2016. The study constructed an economic freedom index based on the economic freedom indicators. The findings indicate that greater economic freedom has positively influenced the profitability of the Arab banking sector. The results also suggest that the more profitable banks are those that have lower operating expenses against asset and income, better capitalized, more diversified and concentrated at economies having growth in the GDP. Furthermore, the global financial crisis in 2008 negatively impacted the profits of Arab banks. (original abstract)
XX
Celem tej części opracowania jest scharakteryzowanie oraz ocena mechani-zmów regulacji rynków dóbr w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej pod kątem znaczenia tego elementu systemu gospodarczego w procesach wzrostu i rozwoju gospodarczego w badanej grupie krajów. Do oceny charakteru i zakresu regulacji dotyczących rynków towarów i usług wykorzystano ranking łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (The Ease of Doing Business Rank), indeks wolności gospodarczej (Economic Freedom Index) oraz wskaźnik wolności gospodarczej świata (Economic Freedom of the World) opracowywane przez odpowiednio: Bank Światowy, The Heritage Foundation oraz The Fraser Institute. Czas objęty analizą jest różny dla poszczególnych wskaźników, co wynika z dostępności danych. Najstarsze dane wykorzystane w analizie sięgają 1995 r., a najnowsze - 2015 r(fragment tekstu)
XX
Idea wolności gospodarczej jest powszechnie znana w świecie gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że jest ona jednolicie rozumiana. Ma do spełnienia istotną misję wolnościową, jaka ma być realizowana na terenie gospodarczym. Jest też ważnym elementem każdej gospodarki rynkowej. Jak postrzegana jest wolność gospodarcza w Polsce, czy jest ona w odpowiedni sposób realizowana w życiu gospodarczym, czy daje się ująć w obowiązujące przepisy prawa, jakie ustawodawca winien tworzyć prawo, by idea wolności gospodarczej nie była pustym sloganem. To tylko niektóre pytania, jakie można postawić, by spróbować odpowiedzieć, czy wolność gospodarcza jest w pełni respektowana, czy też można sformułować odpowiednie zarzuty wobec stopnia i skali realizowania idei wolności gospodarczej. Co należy zrobić, by ustawodawca w pełni dostrzegał i doceniał wolność gospodarczą, by tworzył takie prawo, które będzie sprzyjało rozwojowi przedsiębiorczości, a nie ograniczało i hamowało jej efektywność. Wolność gospodarcza oceniana jest w rozmaity sposób na całym świecie. Polska w tych rankingach nie zajmuje najwyższych pozycji, co może świadczyć i o tym, że mamy w tym zakresie jeszcze wiele do spełnienia. Bez wątpienia należy pod tym kątem przejrzeć obowiązujące prawo gospodarcze, tak aby było ono przyjazne polskim przedsiębiorcom. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie sprzyjający klimat polityczny i gospodarczy. Duży też wpływ na ocenę wolności gospodarczej powinni mieć ludzie nauki, praktyki gospodarczej i wielu różnych środowisk społecznych. By tak się jednak stało, powinno nastąpić zdecydowane otwarcie się na postulaty, jakie wysuwane są w toku dyskusji nad stanem obowiązującego ustawodawstwa gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The idea of economic freedom is commonly known in the marketing world. However, it does not mean that it is understood in a one way. It possesses a specific freedom mission that should be realized in the marketing area. It is also an important element of every market economy. How is the economic freedom perceived in Poland, is it performed in a correct way in a marketing life, can it be defined by the law regulations, what laws should be created in order to make the idea of economic freedom something more than a simple slogan. That are only a few questions, that can be posted in order to receive an answer whether the economic freedom is fully respected or there could be formulated specific accusations toward the way of performance the economic freedom. What should be done the make to governing bodies fully respect and notice the economic freedom, to make them create the law that supports marketing development, and does not reduce its effectiveness. The economic freedom is evaluated in many ways in different places in the world. Poland does not place at the top positions in these rankings, that may be a proof that we still have a lot do in this field. Without any doubts, the current marketing law should be revised in order to make it marketing-friendly. The sound of political and economic atmosphere haves also a great meaning. Scientists and marketing leaders as well as people of different social groups should also have an influence in this field. In order to do so, there should be a radical opening towards the arguments formulated during the discussion about the current economic law.(original abstract)
12
60%
XX
Wolność gospodarcza jest jednym z głównych elementów gospodarki rynkowej, warunkującym jej sprawne i efektywne funkcjonowanie. W wielu krajach, które na początku lat 90. XX w. stanęły przed koniecznością transformacji gospodarki z socjalistycznej na wolnorynkową, wolność gospodarcza jest wciąż słabo rozwinięta. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie współzależności między wolnością gospodarczą a transformacją z gospodarki nakazowo-rozdzielczej na wolnorynkową krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Badanie, obejmujące lata 2000-2014, zostało przeprowadzone za pomocą współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Dodatkowo przeanalizowano związki korelacyjne między omawianymi zmiennymi a rozwojem gospodarczym i społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic freedom is one of the main elements of the market economy, conditioning its efficient and effective functioning. In many countries which faced the necessity to transform their economy from socialist to a free market in the early 1990s, freedom is still poorly developed. The aim of this paper is to analyse the correlation between economic freedom and economic transformation in the CIS (Commonwealth of Independent States) countries in the years 2000-2014. (original abstract)
13
Content available remote The Case Against Drug Prohibition
60%
EN
The case against drug prohibition is overwhelming. This law is to drugs what alcohol prohibition was to those substances: a disaster. Drug use, by and among consenting adults, is a victimless crime: it preys on the poor, lifts our inmate population into the stratosphere, has negative racial connotations and leads to needless deaths. (original abstract)
14
60%
XX
Bariery wewnętrzne oraz zewnętrzne towarzyszą działalności gospodarczej, niezależnie od formy jej prowadzenia. Umiejętności ich identyfikacji i pokonywania, w zgodzie z nadrzędną zasadą wolności gospodarczej, stały się cechami rozpoznawczymi przedsiębiorcy kreatywnego. W praktyce obrotu gospodarczego nawet na takich przedsiębiorców czyhają pułapki, generowane głównie przez złe prawo i błędne interpretacje instytucji je stosujących. (fragment tekstu)
EN
In recent years, boosting creativity has become the primary instrument of business development in the SME sector, particularly among self-employed individuals. The paper deals with both theoretical and practical aspects of using this instrument, in the context of the barriers and pitfalls stemming from regulations restricting economic freedom that have been introduced into Polish law. (original abstract)
XX
Celem prezentowanego artykułu jest pogłębiona analiza relacji występującej pomiędzy wolnością gospodarczą a efektywnością funkcjonowania gospodarek rozwijających się; w celach porównawczych analizie poddano także kraje wysokorozwinięte (łącznie 115 państw). Analizy prowadzone na podstawie testów przyczynowości w sensie Grangera, oddzielnie dla grupy krajów rozwiniętych i rozwijających się, wykazały, że pomiędzy wolnością gospodarczą a przyjętymi miarami efektywności występuje w obu grupach państw pozytywny oraz statystycznie istotny związek, przy czym jest on silniejszy wśród krajów rozwijających się. Wyniki analiz przeprowadzone dla poszczególnych krajów wykazały jednak znacznie większe zróżnicowanie w zakresie analizowanej relacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of a paper is to conduct a deep analysis a relation between economic freedom and economic performance of developing as well as develop countries (a total of 115 countries). The conducted analysis - performed separately for panel group comprised of developing and developed countries - confirmed the existence of statistically significant relation in Granger sense between economic freedom and efficiency both for developing and developed countries. The results of the analysis conducted at the level of particular countries proved that the relation between economic freedom and efficiency is much more ambiguous. (original abstract)
XX
Instytucja spółdzielni kredytowej powstała jako forma gospodarowania, której pierwotnym celem było podniesienie ekonomiczne i moralne uboższych warstw społecznych. Należy podkreślić, że bank spółdzielczy jest przedsiębiorstwem prywatnym, którego właścicielami są posiadacze udziałów - członkowie spółdzielni. W okresie Polski Ludowej bankowość spółdzielcza została podporządkowana regułom gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Socjalistyczne władze starały się zachować pozory samorządności pod postacią funkcjonowania poszczególnych organów zarządczych. Faktycznie jednak poprzez uchwalanie kolejnych aktów prawnych bankowość spółdzielcza utraciła swój spółdzielczy, prywatny charakter poprzez przekazanie kompetencji decyzyjnych władzy centralnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The Institution of the co-operative credit was formed as the form of the management and the original objective was economical and moral raising of poorer social layers. It should be emphasized that the co-operative bank is a private activity, where the owners are the holders of shares who are the members of the cooperative. In the period of Polish People's Republic, the co-operative banking was subordinated to rules of the prescriptive-distribution economy. Socialist authorities tried to preserve appearances of the autonomy in the form of functioning of individual managerial organs. Indeed, however by passing next legal documents, the co-operative banking lost its co-operative, private character by handing over decision-making competence to the central authority. (original abstract)
17
Content available remote Economic Freedom Analysis of Selected Countries
60%
EN
Freedom is the foundation of being a man, the source of dignity, the basic factor of existence and the natural law. Historically, human freedom, although it is an inherent law, was a subject to infinite restrictions and threats caused by nature, power and culture. From the economics point of view the relationship between the natural rights of man, and existing state regulations is worth to be examined. The existing limitations of human activities, including business activities, are created in order to make a better life for everyone, but taking into account the imperfection of human beings and the existing public institutions, a delicate balance between the necessary restrictions of the human activity, and the natural right for self-fulfillment of one's own potential can be compromised. In determining the level of economic freedom in a given country, a significant consideration should be given to the analysis of restrictions of freedom, because limitation of activities in various areas serve as an appropriate measure of the level of economic freedom. Freedom of economic activity cannot be absolute, on the contrary, in order to ensure sustainable development and avoid dangerous economic phenomena, freedom of economic activity should be a subject to various limitations. Legal instruments affecting economic freedom allow it to become an issue in which public and entrepreneurial interests intersect. The public interest and any limitation of economic freedom should be presented in an appropriate statutory form, while the basic premise is to prohibit disproportionately severe restrictions. The types of restrictions of economic freedom may be distinguished on the basis of the nature of these restrictions, and there are limitations of a subjective and objective nature. Subject restrictions are presented in the form of specific bans addressed to selected unit groups, due to specific features they possess their ability to set up and run a business must be limited. Level of economic freedom of the country has a direct impact on the development of entrepreneurship. Additory economic freedom leads to more advanced and developed society, because it brings out greater entrepreneurial activity. Economic freedom, being a relatively abstract issue, should be measured by its constituent elements or institutions. Without the institutions that direct entrepreneurship towards market activity and ensure freedom to run a business, sustainable economic development will not be possible. An important requirement related to economic freedom is the necessity of applying measures limiting state interventions. State should not interfere in individual choices of its citizens, limit voluntary trade or free enterprise. Governmental administrations should also not compete with existing private entities that already supply certain goods or services. Excessive taxation is also contrary to economic freedom because it limits an ability of individuals to use their own monetary resources in a way that they consider appropriate. An individual choice is limited by the government when taxes or regulations are imposed excessively regulating voluntary trade. The consequences of state actions in the economy are volatile and the positive impact of government actions that restrict economic freedom is not sufficient justification of such actions. Intensification of imposed restrictions may contribute to a significant reduction of freedom in the economy, which will bring negative effects afterwards. Undesirable effects of state interference in economic life may include such phenomena, as tax offenses, the development of the grey economy, unfair competition, reduced state protection of individual rights and freedoms in economic activity. Limiting the activity of state by reducing it to protection of the basic freedoms of citizens does not necessarily mean simultaneous limiting the scope of social welfare. Voluntary cooperation and market activities of an economic nature should not be underestimated, because such activities supported by a private initiative will ensure sustainable economic development, and improve the overall standard of living in a given country. Countries that aim to build a social market economy, and at the same time limiting some business activities by legal institutions ensure sustainable socio-economic development. (original abstract)
XX
Wolność gospodarcza i prawo ochrony pracy to wartości zagwarantowane w prawie konstytucyjnym i prawie międzynarodowym. Prawo pracy opiera się na ochronie pracownika, co jednak nie znaczy, że zezwala na całkowicie dowolne ograniczenie prawa własności. W artykule rozważa się relację tych dwóch wartości z punktu widzenia swobody wyboru podstawy zatrudnienia. Autorka zaprzecza powszechnej opinii, że samozatrudnienie jest w naszym kraju patologią, podobnie jak pozapracownicze formy zatrudnienia. Dowodzi, że wolność wyboru między umową o pracę a umową prawa cywilnego jest elementem szeroko rozumianej wolności gospodarczej. Zakazanie zawierania innych umów niż umowa o pracę stanowiłoby nieproporcjonalną ingerencję w wolność gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
EN
An economic freedom and a labor protection law are values guaranteed by constitutional law and international law. The labor law is based on employee protection, however does not mean, that it allows for any arbitrary limitation of the right of ownership. The study considers, that the relation of these two values based on the freedom of choice of the employment form. The author denies to the common opinion that the self-employment and non-employment forms are a pathology. She proves that freedom of choice between a contract of employment and a civil law contract is against economic freedom. A prohibiting the conclusion of the civil agreements is a disproportionate interference in the economic freedom. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian, które zaszły w zakresie prawnego ujęcia działalności gospodarczej, na płaszczyźnie prawa polskiego, w okresie od 1988 roku do 2018 roku. Stanowi on jednocześnie próbę określenia aktualnego poziomu wolności działalności gospodarczej w Polsce. Szczególnej uwadze poddana została problematyka reglamentacji działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the changes that took place in the scope of legal recognition of economic activity within the Polish law in the period from 1988 to 2018. It is also an attempt to determine the current level of freedom of economy in Poland. Particular attention was paid to the issue of restrictions that are connected with economic activity.(original abstract)
XX
Rynek stanowi złożony układ instytucji, zasad działania i standardów, który reguluje zachowania podmiotów gospodarczych. W warunkach swobodnej konkurencji i dominacji własności prywatnej elastyczne ceny sprzyjają optymalnej alokacji zasobów. Liczne badania dotyczące reżimów regulacyjnych występujących w różnych krajach wskazują m.in. na to, że mniejsze bariery administracyjne w procesie zakładania przedsiębiorstw sprzyjają redukcji sektora nieformalnego i wzrostowi możliwości zatrudnienia, niższe koszty wejścia na dany rynek sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i redukcji korupcji oraz korzystnie wpływają na efektywność przedsiębiorstw i podejmowanie działań proinnowacyjnych. Rynkowy mechanizm regulacyjny niejednokrotnie wzbogacany jest warstwą regulacji państwowych - najczęściej w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i towarzyszące im ryzyko - a narządy państw przenosi się odpowiedzialność za kondycję gospodarki. Szczególnie w krajach, które nie posiadają wystarczającego zasobu kapitału społecznego do tworzenia wydajnych struktur gospodarczych, wzrost zakresu regulacji państwowych może być postrzegany jako niezbędny do utrzymania ładu gospodarczego i społecznego. Zarówno rynkowy, jak i państwowy mechanizm regulacji podlegają krytyce - pierwszy ze strony przede wszystkim teorii Keynesa, a drugi ze strony m.in. teorii wyboru społecznego. Ta druga podkreśla, że regulacje państwowe są raczej wynikiem dążenia do uzyskania przywilejów niż ochrony interesu publicznego. Obecnie coraz większego znaczenia nabiera podejście reprezentowane przez przede wszystkim przez J. Stiglitza, które wywodzi się z socjologii ekonomicznej i preferuje zrównoważoną interakcję między rynkowym mechanizmem koordynującym działania podmiotów gospodarczych a działaniami regulacyjnymi państwa
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.