Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 516

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hotele
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Zarówno dla konsumenta (turysty), jak i producenta (przedsiębiorcy) usług hotelowych, bardzo ważną cechą hotelu jest jego lokalizacja. Atrakcyjna lokalizacja obiektu oraz odpowiednio dopasowany do niej program usługowy, decydują bowiem o poziomie rentowności, a w konsekwencji o perspektywach rozwojowych przedsiębiorstwa hotelowego. Jednym z etapów procedury wyboru najbardziej odpowiedniej lokalizacji hotelu jest wyodrębnienie czynników decydujących o jej wyborze. W sposób najbardziej ogólny czynniki te można podzielić na te, które dotyczą walorów popytu oraz walorów zasobów (podaży). Należy jednak zazna-czyć, że obok tych dwóch grup czynników ważną przesłanką decydującą o lokalizacji hotelu mogą być także działania władz lokalnych mające na celu sty-mulowanie rozwoju inwestycji hotelowych na obszarach recepcyjnych. Celem po-znawczym pracy jest próba określenia najważniejszych kryteriów wyboru lokalizacji obiektów hotelowych. Do określenia najważniejszych czynników decydujących o lokalizacji hoteli wykorzystano dwie metody badawcze: metodę dokumentacyjną oraz metodę sondażu diagnostycznego. Na pierwszym etapie badań wykorzystano metodę dokumentacyjną (obserwacji pośredniej), w obrębie której pozyskano dane statystyczne ze źródeł wtórnych, dotyczące hoteli zlokalizowanych w Opolu. W ramach drugiego etapu badań, w oparciu o metodę sondażu diagnostycznego zastosowano wywiad pogłębiony, skategoryzowany o charakterze jawnym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu skonstruowany przez autora dla potrzeb pracy, złożony z pięciu pytań otwartych dotyczących czynników lokalizacji oraz z metryczki. Dobór próby do badań miał charakter losowy, gdyż wybrano 5 z 9 opolskich przedsiębiorstw hotelowych, których właściciele zgodzili się na udział w badaniu. Wzrost ruchu turystycznego oraz siły nabywczej turystów, dobrze rozwinięta infrastruktura ogólna i wynikająca z niej dostępność komunikacyjna, wysoka atrakcyjność turystyczna Opola, zachęty ze strony władz lokalnych oraz dostęp do odpowiednich gruntów po atrakcyjnych cenach to główne czynniki decydujące o miejscu usytuowania analizowanych obiektów hotelowych. Większość badanych właścicieli hoteli nie rozpatrywało alternatywnych lokalizacji swoich obiektów, zaś najważniejszymi źródłami wiedzy wykorzystywanymi na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych były: wiedza i doświadczenie właściciela, analiza rynku oraz doradztwo firm konsultingowych.
EN
Both for the consumer (tourist) and pr oducer (entrepreneur) of hotel services, a very important feature of the hotel is its location. Attractive location and service program properly matched to it, deci de in fact on the level of profitability, and consequently on the development prospects of the hotel. One of the steps in the procedure of choosing the most suitable lo cation is to identify factors that determine the choice. In the most general way, these factors can be divided into those that relate to demand values and supply va lues. It should be noted that apart from these two groups of factors important cond ition for determining the location of the hotel can also be a local authorities acti ons to stimulate the development of hotel investments in the areas of reception. Th e cognitive aim of this study was to determine the most important criteria for de termining the location of hotels. To determine the most important factors for lo cation of hotels two methods were used: documentary method and the method of diagnostic survey. At the first stage of the research documentary method (indirect obs ervation) was used, in which the statistical data from secondary sources were obtained concerning hotels located in Opole. In the second stage of rese arch, based on a diagnostic survey method, categorized, confidential, in-depth interv iew was used. The research tool was an interview questionnaire designed by the aut hor for this study, consisting of five open questions concerning the location fa ctors and the metric. Selection of the sample for testing was random in nature, as five of the nine hotel enterprises were selected whose owners agreed to participate in the study. The increase in tourist traffic and purchasing power of touris ts and well developed infrastructure and consequently, transport accessibility, high t ourist attractiveness of Opole, incentives from local authorities and access to in teresting properties in attractive prices are the main factors determining the locati on of the hotels studied. Majority of the surveyed hotel owners were not considering alternative locations of their facilities, and the most important sources of knowle dge used to making investment decisions were: knowledge and experience of the ow ner, market analysis and advisory services of consulting firms.
Turyzm
|
2020
|
tom 30
|
nr 1
97-106
PL
Wybór lokalizacji hotelu jest jedną z kluczowych decyzji gospodarczych. We współczesnej ekonomii coraz częściej kwestionuje się klasyczne czynniki, za podstawy uznając niedoskonałą konkurencję, ograniczoną racjonalność zachowań oraz pozyskiwanie informacji w niepełnym zakresie lub brak umiejętności ich wykorzystania. Znalazło to również odzwierciedlenie w teorii lokalizacji, w ramach której powstał nurt behawioralny. Jego zwolennicy zakładają występowanie pozaekonomicznych, subiektywnych czynników podejmowania decyzji lokalizacyjnych. Wciąż nierozpoznane empirycznie są jednak mieszczące się w tym nurcie przesłanki decydujące o wyborze lokalizacji hoteli. W kontekście tak sformułowanych luk badawczych celem artykułu jest próba identyfikacji behawioralnych czynników lokalizacji hoteli z województwa opolskiego. W pracy wykorzystano cztery główne metody badawcze: przegląd literatury, dokumentacyjną, sondażu diagnostycznego oraz indywidualnych przypadków. Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotne znaczenie podejścia behawioralnego w procesie wyboru lokalizacji hoteli niezależnych z województwa opolskiego. Wiąże się to z wyborem lokalizacji wtórnej lub pierwotnej. W tym drugim przypadku, w sytuacji gdy zastosowanie podejścia obiektywnego nie wiązało się z uzyskaniem pewności, że postanowienia są słuszne, czynniki behawioralne odgrywały najważniejszą rolę w procesie decyzyjnym lub stanowiły jego uzupełnienie. Za kluczowe w tym kontekście należy uznać takie czynniki behawioralne, jak: intuicja, naśladownictwo, doświadczenie, miejsce pochodzenia i zamieszkania, przypadek oraz wpływ osób znaczących.
3
Content available remote Oczekiwania turystów biznesowych wobec oferty hoteli warszawskich
100%
PL
In the article entitled “Business tourists’ expectations towards the offer of Warsaw hotels” an emphasis has been put on the significance of business tourism for economic development of the country under condition of a constantly transforming social reality. At the same time, it has been indicated that the clients using such type of services are clients with specified, often very high expectations, which allows assuming that identification of their expectations and needs becomes one of the most crucial factors of business tourism development. The presented article describes the results of the research on the business tourists’ expectations towards the offer of Warsaw hotels. It was assumed that accommodation facilities and the scope of the services connected with them meet the clients’ needs and, therefore, are crucial for obtaining high level of satisfaction from business trips. The aim of the research was to specify which aspects of the offered services have the strongest influence on the general assessment of Warsaw hotels as well as to indicate which scope of the hotel offer should be adjusted in order to improve the level of the clients’ satisfaction and, in the future, to lead to the increase of the number of business tourists visiting the hotels.
5
Content available Zmiany w liczbie i pojemności hoteli w Polsce
88%
Turyzm
|
2017
|
tom 27
|
nr 2
77-87
PL
Celem autora artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących w liczbie, kierunku, tempie, intensywności, strukturze i pojemności hoteli w Polsce w latach 1990–2015 według ich kategorii i województw oraz wpływu atrakcyjności turystycznej i wskaźników rozwoju gospodarczego (produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych ogółem, wartości środków trwałych brutto) na zmiany w liczbie pokoi hotelowych. Oparto ją na ogólnodostępnych materiałach pochodzących z Bazy Danych Lokalnych (BDL) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz z branżowych roczników statystycznych turystyki. W artykule wykorzystano metody analizy indeksowej, wskaźniki podobieństwa i odmienności strukturalnej, rachunku korelacji i prezentacji graficznej (wykresy, mapy). W latach 1990–2015 nastąpił w Polsce dynamiczny wzrost liczby i pojemności hoteli (4,5-krotny), zwłaszcza w segmencie wyższych (hotele 5* i 4*) i średnich (3*) kategorii. Wzrost ten był znacząco zróżnicowany regionalnie, w wysokim stopniu uwarunkowany atrakcyjnością turystyczną oraz ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym województw.
PL
Podejście, że hotel pracuje w podobny sposób co budynek biurowy, bank, muzeum czy nawet szpital rodzi tendencje do adaptowania ogólnych rozwiązań technologicznych zapewniających szeroko rozumiany komfort. Jest oczywiście dużo podobieństw. Najczęściej klimat w pomieszczeniu jest utrzymywany przez urządzenia klimatyzacyjne. System BMS zarządza i optymalizuje wytwarzanie oraz dystrybucję ciepła i chłodu, również steruje i nadzoruje pracę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych potrzebnych dla stworzenia warunków komfortu. Oddzielne systemy zapewniają bezpieczeństwo osób i mienia (ppoż., CCTV itp.).
PL
W pracy przedstawiono systemy klimatyzacji w obiektach hotelowych, analizę zużycia przez nie energii oraz porównanie tego zużycia w hotelach różnej klasy, różnej wielkości i wyposażonych w różne systemy klimatyzacyjne.
EN
The work presents air conditioning systems in hotel facilities, analysis of their energy consumption and a comparison of this consumption in hotels of various classes, of various sizes and equipped with various air-conditioning systems.
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie obecnego stanu realizacji funkcji personalnej w obszarze rozwiązań organizacyjnych oraz planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach hotelowych województwa opolskiego. Autorki komunikatu z badań podejmują również próbę identyfikacji czynników, które zdecydowały o obecnym kształcie realizowanych zadań w tym wymiarze. Podkreślają także istotną rolę czynnika ludzkiego w kontekście efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw branży hotelarskiej.
EN
This paper strives to identify the current state of the human resource function in the area of organizational solutions and human resource planning in hotel companies of the voivodeship of Opole. On the basis of research, the communiqué authors also attempt to identify factors that determined the present form of tasks performed in this dimension. They emphasize the important role of the human factor in the context of hotel industry company effectiveness.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.