Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 361

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę systemów magazynowania (wprowadzania) do gruntu ścieków bytowo-gospodarczych w Tyńcu koło Krakowa oraz omówiono ich wpływ na skażenie wód gruntowych.
EN
An analysis of systems of storage and disposal into ground of communal waste waters in Tyniec near Cracow and their impact on contamination of underground waters are presented and discussed in the paper.
EN
Measurement of free bacteria cells concentration in particular sewage and air flows going through treatment plant devices. Attempt at balancing free bacteria cells mass concentration and charge in sewage reaching and leaving treatment plant.
EN
Microbes utilizing carbohydrates. Use of chosen biopreparates for neutraliz- ation of organic compounds contained within waste gases. Gas cleaning schemes for biological flushes and filters.
PL
Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości oczyszczania ścieków zawierających duże stężenia ziwązków azotu w biologicznych oczyszczalniach z osadem czynnym. Na podstawie przeglądu literaturowego na temat stanu badań nad elektrochemicznym procesem redukcji azotanów zaproponowano wykorzystanie tego procesu do wstępnego oczyszczania ścieków o podwyższonej zawartości jonów azotanowych. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych, których celem była weryfikacja badawcza zaproponowanej koncepcji. Stwierdzono, że proces katodowej redukcji azotanów przebiega z wysoką wydajnością, a w połączeniu z chemicznym procesem rozkładu powstającego w czasie elektroredukcji azotynu amonu, pozwala na obniżenie stężenia jonów azotanowych w oczyszczonym roztworze do poziomu, który nie powinien powodować pogorszenia sprawności oczyszczalni biologicznych, jako końcowego etapu oczyszczania ścieków.
EN
A new method of conducting anaerobic phase of dephosphatation process implemented in a sewage treatment plant of 35.000 m(3)/d flow. Analysis of the effects of biological dephosphatation.
6
Content available remote Możliwości usuwania fluoru ze ścieków przemysłu nawozów fosforowych
80%
PL
Produkcja kwasu fosforowego i nawozów fosforowych wiąże się w wydzielaniem gazowych związków fluoru (HF+ SiF4), które można częściowo odzyskiwać w postaci kwasu fluorokrzemowego o stężeniu 12 + 25% H2SiFs i przerabiać na użyteczne produktu fluorowe. Oprócz tego w przemyśle nawozowym powstają również znaczne ilości rozcieńczonych roztworów fluorowych, zawierających nie więcej niż 1 = 2a/o F. Roztwory takie nie są w zasadzie utylizowane lecz tylko unieszkodliwiane mlekiem wapiennym: Opracowano jonowymienny sposób selektywnego usuwania fluoru z rozcieńczonych roztworów zawierających obok siebie jony fluorokrzemianowe. Siarczanowe i fosforanowe. W środowisku kwaśnym (pH < 4) silnie zasadowy anionit w formie S04 zatrzymuje tylko aniony SiF(6)(2). Stężenie fluoru w roztworze spada z około 5 + 10 g/L do około 50 = 100 mg/L. Całkowitą pojemność wymienna anionitu wynosi 75:- 85 g F/dm(3) żywicy desorpcji fluoru połączonej z równoczesną regeneracją anionitu służy roztwór siarczanu amonu. Powstaje wówczas roztwór fluorokrzemianu amonu o stężeniu F dochodzącym do 60 = 70 g/L. Można z niego wykrystalizować (NH(4))(2)SiF(6) nadający się do przerobu na różne związki fluoru o wartości handlowej. Wykonano również badania nad usuwaniem fluoru z rozcieńczonych roztworów wodnych zawierających HF, H2SiF(6), NaF i AlF(3) przy użyciu różnych sorbentów węglowych.
7
Content available remote Przegląd metod odzyskiwania metali ciężkich ze ścieków
80%
PL
Przedstawiono cele i ogólne zasady oczyszczania ścieków od metali ciężkich oraz metody: wytrącania, oddzielania na jonikach, ekstrakcji ciecz/ciecz, elektrodializy oddzielania z użyciem złoża biologicznego i wydzielania katodowego. Zauważano, że w obecnym stanie wiedzy nie udaje się spełnić w jednym procesie postulatów dokładnego oczyszczenia ścieku, niewprowadzenia dodatkowych domieszek, uzyskiwania metalu w postaci dogodnej do utylizacji, niskiego kosztu. Uznano za celowe oczyszczanie ścieku w dwóch co najmniej etapach, przy czym celem pierwszego jest otrzymywanie metalu w formie nadającej się do opłaconej utylizacji, a celem drugiego - finalne oczyszczenie ścieku.
8
Content available remote Przemysłowe przesączanie (niemal) wszystkiego
80%
PL
Proces „filtrowania" kojarzymy z oczyszczaniem polegającym na zatrzymywaniu bądź oddzielaniu elementów niepożądanych, które znajdują się w jakieś substancji. Słownik Języka Polskiego określa to pojęcie jako przesączanie, co wywołuje skojarzenie z wodą, a w każdym razie z cieczami.
PL
Jakość kruszywa, używanego zwłaszcza do przygotowania betonu i zaprawy, zależy w znacznym stopniu od poziomu jego zanieczyszczenia materiałem organicznym (korzenie, resztki roślinne, torf, lignit) oraz mineralnym (węglany, kreda). Sprawdzonym, wielokrotnie stosowanym urządzeniem do oczyszczania surowców mineralnych, pozwalającym na wysoką skuteczność wydzielania zanieczyszczeń jest osadzarka pulsacyjna (klasyfikator pulsacyjny). W artykule zamieszczono wyniki badań skuteczności oczyszczania nadawy żwirowej z ziaren węglanowych, które przeprowadzono na stanowisku doświadczalnym osadzarki laboratoryjnej. Wyniki badań mogą być wykorzystywane do określania parametrów ilościowo-jakościowych produktów dla przemysłowego procesu oczyszczania kruszywa oraz podczas opracowywania nowych rozwiązań technologicznych umożliwiających zwiększenie dotychczasowej skuteczności działania klasyfikatora pulsacyjnego.
EN
The quality of aggregate, which is used to prepare the concrete and mortar, depends to a large extent on the level of its contamination with organic materials (roots, plant residues, peat, lignite) and minerals (carbonates, chalk). KOMAG pulsatory jig (pulsatory classifier) is the device that was verified and used many times for purification of minerals, enabling high effectiveness of separation of impurities. Results of testing the effectiveness of purification of gravel feed from carbonate grains, which were carried out in the laboratory jig, are given. The test results can be used to determine the quantitative-andqualitative parameters of products in industrial purification of aggregate and during development of new technological solutions enabling increase of pulsatory classifier effectiveness.
Karbo
|
1998
|
tom Nr 5
182-187
PL
Przedstawiono wstępne badania biosorpcyjnego oczyszczania spreparowanych ścieków fenolowych w anaerobowym ekspandowanym bioreaktorze. Pracę reaktora zainicjowano, stosując jako wypełnienie węgiel aktywny Chemviron F 300 zaszczepiony przefermentowanym osadem z oczyszczalni ścieków oraz pożywką mineralną i glukozą jako źródło węgla organicznego. Po okresie aklimatyzacyjnym wprowadzono do pożywki fenol, a później dodatkowo pirydyn. Najwyższy osiągnięty stopień redukcji fenolu i węgla organicznego w rocznym cyklu badawczym reaktora anaerobowego wynosił odpowiednio 84,5% oraz 80,4%.
EN
A preliminary research on biosorptive treatment of synthetic wastewater containing phenol in anaerobic expanded-bed bioreactor was presented. The reactor was charged by Chemviron F-300 activated carbon. After inoculation by domestic anaerobic sludge and ˇfeeding by mineral solution containing glucose as an organic carbon souroe the reactor was started. After acclimation period phenol was added to the feed solution and next additionally pyridine. The highest reduction degree of phenol and organic carbon was correspondingly 84,5% and 80,4%.
PL
Stwierdzono, że warunki eksploatacji świeżego złoża z torfu zmieniają się w czasie biofiltracji. Pełną stabilizację warunków pracy biozłoża uzyskuje się po około 30 dniach eksploatacji biofiltra. W czasie przed osiągnięciem stabilizacji złoża zmianie ulegają zarówno wydajność, jak też i szybkość biofiltracji. Wyznaczono średnice cząstek złoża oraz jego powierzchnię właściwą. Wykazano, że krzywa szybkości usuwania par etanolu dla niskich obciążeń wykazuje zbliżony do liniowego przebieg dla niskich wartości obciążenia i osiąga ustaloną wartość począwszy od pewnego obciążenia kolumny. Oszacowano wartość wysokości jednostki wnikania masy dla gazu na porówywalną ze średnicą ziarna.
EN
It was stated that operating conditions of the fresh peat bed changed during biofiltration. A full stabilization of operating conditions of the bio-bed was obtained after thirty days of working. Before stabilization, both capacity and biofiltration rate changed. Diameters of the bed particles, as well as its specific surface area were determined. It was proved that for low loadings the character of the removal rate of ethanol vapours had close-to-linear character, and then it was stable from the certain column loading onward. A value of the height of mass transfer unit was comparable with a value of the grain diameter.
PL
Praca zawiera wyniki badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, w skali półtechnicznej, które polegały na odazotowaniu i odsiarczeniu spalin na uaktywnionym placku filtracyjnym, po uprzednim wtrysku wodnego roztworu nadtlenku wodoru lub nadmanganianu potasu oraz pylistego wapna hydratyzowanego do spalin. Określono zależność skuteczności usuwania NOx i S02 od stosunku molowego utleniacza do sumy NO i SO2 zawartych w spalinach. Efektywnym utleniaczem okazał się jedynie KMnO4.
EN
The paper comprises experimental results carried out in the semi-industrial scale and dealing with denitriding and desulfurization of combustion gases, performed after the in- jection of aqueous solution of hydrogen peroxide or potassium permanganate and hydrated lime. The dependence of the removal efficiency for NOX and S02 as a function of oxidizer molar ratio to the sum of NOX and SO2 in combustion gases has been determined. Only KMnO4 appeared to be an effective oxidizer.
EN
In this paper the prinriples of purifying process for chemical substances by the continuous crystallization method, involving reflux, are desaibed. The influence of the reflux value both on the purifying effect and on the way of calculating (of zone transport continuous process with reflux) is presented. An equivatent impurities distribution coetficient between the sofid and liquid phase has been introduced. The scheme of calculations of the apparatuses for the continuous zone crystallization process has been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu podczyszczania ścieków pod kątem jego automatyzacji z zastosowaniem kompaktowego sterownika PLC. Artykuł zawiera opis trójstopniowego oczyszczania ścieków składający się z etapu mechanicznego, chemicznego i biologicznego. Dla każdego z tych etapów przeprowadzono analizę w celu określenia zasobów sprzętowych sterownika koniecznych do właściwej obsługi zastosowanych urządzeń. Ponadto przeprowadzono bilans wymaganych zasobów sprzętowych całego sterownika i dobrano przykładowy sterownik z rodziny SIEMENS S7-1200. Artykuł uzupełniają wiadomości o możliwościach wynikających z zastosowania paneli operatorskich (HMI) i interfejsów komunikacyjnych.
EN
In this article analysis of wastewater treatment process automation by application of compact PLC controller was presented. The tristage wastewater treatment process based on mechanical, chemical and biological part was analyzed with focus on requirements for controller. For all process stages requirements for controller resources were identified and a controller meets expectations was proposed as one from SIEMENS S7-1200 controller family. Additionally issue of operator interface via Human Machine Interface (HMI) unit was described shortly. The author presents possibility of easy data exchange between controller and other devices based on Ethernet communication interface integrated with the controller.
PL
Przedstawiono technologię i wyniki badań procesu oczyszcza- nia tlenu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej.na węglowym sicie molekularny MSC-3A. Opisano pro3otypową instalację produkcyjną tlenu o wydajności 25+30 Nm /h i czystości 99,5% obj. O2.
EN
The production technology and research results dealing with a varying-pressure adsorption on the MSC-34 molecular carbon sieve in the oxygen purification has been presented: A prototypical process line of the capacity equal to 30 Nm3/hr and 02 purity of 99.5% vol. has been described.
PL
Przeprowadzono badania oczyszczania wody podziemnej i wodociągowej metodą destylacji membranowej (MD). W czasie badań długoterminowych zaobserwowano zmniejszanie się strumienia permeatu. Wykazano, że powodem było blokowanie powierzchni membran przede wszystkim przez osad węglanu wapnia. Przemywanie modułów MD 2% kwasem solnym powodowało oczyszczenie powierzchni membran i przywrócenie ich pierwotnej przepuszczalności, podobnie jak wstępna obróbka wody przez dodatek kwasu solnego do pH = 4 (szczepienie wody). Wstępna obróbka termiczna wody zasilającej umożliwiała oddzielenie fulantu w formie osadu przed procesem MD. Przewodnictwo wody oczyszczonej metodą destylacji membranowej wynosiło 1-5 [mi]S/cm, a zawartość substancji rozpuszczonych (TDS) wynosiła 2,1 ppm.
EN
Water purification by membrane distillation (MD) has been studied. The experiments were carried out by using ground water or tap water as the feed. A rapid flux decline was observed during the operation of the MD process. Basing on the experiments it was found that CaCO3 was the main foulant of the membrane surface. The initial permeability of the membrane can be restored by cleaning the membrane surface using 2% HCl solution. The thermal pre-treatment of raw water followed by filtration permits to eliminate the foulant from the feed in the form of deposit before MD process. There was not noticeable flux decline for the feed pretreated with pH adjustment to 4 by addition of HCl, during the MD process. The conductivity of the water purified with MD was with the range of 1-5 [mi]S/cm and TDS did not exceed 2.1 ppm.
PL
W swojej poprzedniej publikacji autorzy skupili się na problemie regeneracji olejów hydraulicznych metodą udoskonalonej filtracji [1]. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest utrzymanie jakości paliw silnikowych na całej drodze dystrybucji od producenta do użytkownika. Główną przyczyną niskiej jakości paliwa jest naruszenie technologii produkcji, transportu i przechowywania paliwa, a nawet tankowania środków transportu i maszyn budowlanych. W Związku Radzieckim przypadki nieprzestrzegania wymagań stawianych jakości paliwa były nonsensem, ponieważ jego produkcja i realizacja znajdowała się pod państwową kontrolą. Wraz z przejściem do gospodarki wolnorynkowej możliwość produkcji i przechowywania paliw silnikowych uzyskały wszystkie chętne osoby fizyczne i podmioty gospodarcze [2]. Uciążliwym problemem jest zanieczyszczenie paliw przez związki smoliste, wodę, domieszki stałe i biozanieczyszczenia w procesie przechowywania, transportu i dystrybucji do hurtowni i stacji paliwowych [2]. Zanieczyszczenia działają w sposób skojarzony i nawzajem się nasilają, pogarszając jakość paliw w drodze do odbiorcy. Na przykład, występowanie wody sprzyja utlenianiu substancji ropopochodnych i rozwojowi w nich biozanieczyszczeń na granicy faz paliwo-woda. Obecność wilgoci zmniejsza wartość opałową paliwa i inicjuje korozję układu paliwowego, natomiast w obecności domieszek stałych obserwuje się zwiększone mechaniczne zużycie pomp paliwowych i wtryskiwaczy, zakleszczanie nurników i zatykanie dysz [3]. W niektórych układach paliwowych wilgoć powoduje zniszczenie filtru doczyszczania paliwa. Zanieczyszczenia stałe, zawierające w większości przyapadków metale w postaci produktów korozji, są katalizatorami utleniania, w trakcie którego powstają kwasy i różne związki smoliste i asfalteny. Z kolei kwasy powodują korozję zbiorników przewodów i armatury podczas przechowywania i przepompowania paliw, zwiększając w ten sposób ilość zanieczyszczeń stałych, a także sprzyjając tworzeniu warunków do polimeryzacji związków smolistych i powstawania statecznych układów koloidalnych. W wyniku działalności zanieczyszczeń biologicznych (grzybów i bakterii) zachodzi nie tylko gromadzenie szkodliwej biomasy, powodującej zakłócenia w pracy układu paliwowego, ale także utlenianie paliw z powstawaniem kwasów organicznych. Utrzymanie wysokiej jakości paliwa wymaga kompleksu środków przewidujących usunięcie wszystkich lub większości z wymienionych zanieczyszczeń. Tradycyjnie na szeroką skalę stosuje się tylko filtrację mechaniczną. Zastosowanie separatorów odśrodkowych w celu usunięcia wody i zanieczyszczeń stałych ograniczone jest z powodu złożoności i wysokich kosztów sprzętu, jak również jego skomplikowanej i pracochłonnej konserwacji i eksploatacji. Filtry koalescencyjne tracą sprawność w obecności znacznej ilości zanieczyszczeń mechanicznych. Natomiast odstojniki stosowane mogą być tylko jako środek do wstępnego oczyszczania paliwa.
EN
Longevity and reliability of work of engines in many respects are determined by the quality of used fuels. The presence of water, mechanical impurities, acids and biological pollution in oil leads to increased mechanical and corrosion wear as well as to failures of the engines. Using bad fuels is a serious environmental problem. This is caused both by possible environmental pollution and by huge quantity of used fuels. The problem of the complex cleaning of fuels can be solved most effectively by the use of porous polymeric compositions as the filtering material. Disadvantages of this material are non-uniformity of porous structure, and also infringement of form and size of a filtering element after regeneration with the subsequent drying. The new type of a filtering material has no such disadvantages. It is received by washing technology from reactionary mass away of water-soluble structural additives. This material is characterized by the uniform porous structure, possibility of obtaining the filtering elements of any form and sizes. It is obtained by the possibility to operate such characteristics as water absorption, size of pores, general porosity, strength, elasticity, etc. The material "APRISORB", created using this technology, not only effectively absorbs water and mechanical impurities but also continuously cleans itself from the accumulated water (Fig. 1, 2). Collecting efficiency was determined for dust quartz characterized with the specific surface area of 10500 sm2/g (Fig. 3). Depending on the type of the filtering element a pressure difference with the nominal charge was varied from 10.6 to 17.6 kPa, and the collecting efficiency from 77.0 to 99.8%. Researches showed that on the water-oil border were formed the steady colloidal structures. These systems contain a plenty of microorganisms and products of their vital activity. There were isolated cultures of microorganisms, including cultures of the simplest fungi and cultures of bacteria (Fig. 4). Among them are Pseudomonas aeruginosa, Cladosporium reinae and Candida. Specifically, these microorganisms participate in worsening of the quality of fuels. The filtration of oils polluted by microorganisms through the filter made of APRISORB, ensures effective clearing at a level of 99.4÷99.9%. The test results of new filters convincingly prove the perspectives of their use for cleaning of any fuels: from the stage of fuel manufacturing up to operation of cars and ships engines (Fig. 5-10).
PL
W oczyszczalni Kujawy, drugim co do wielkości zakładzie oczyszczania ścieków w Krakowie, modernizowane są obiekty oraz elementy sieci osadowej i biogazowej pod kątem maksymalnego wykorzystania biogazu wytwarzanego w procesie oczyszczania ścieków. W ten sposób Wodociągi Miasta Krakowa chcą zmniejszyć ślad węglowy.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.