Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 603

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bazy danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Berry i Linoff [1997] definiują Dato Mining jako eksplorację i analizę dużych zbiorów danych w sposób automatyczny i semi-automatyczny w celu odkrycia znaczących wzorów i reguł w nich zawartych. W niniejszym artykule, w zamierzeniu będącym wstępem do cyklu artykułu poświęconych symbolicznej analizie danych, jednemu z działów data mining, omówione zostanie pojęcie obiektu symbolicznego oraz przedstawione zostaną sposoby tworzenia obiektów symbolicznych z istniejących baz danych. (fragment tekstu)
EN
This paper describes symbolic objects used in symbolic data analysis (SDA), ways of representing single data, sets of values, ranges of values and non-numeric (qualitative) data in symbolic objects and methods for extracting symbolic objects from existing large databases. Six types of SQL (Structure Query Language) queries are presented with examples of generating symbolic object from databases tables. Symbolic Official Data Analysis System (SODAS) software is used for this purpose. (original abstract)
XX
Niedoskonałości istniejących algorytmów pozyskiwania wiedzy są motywacją do ciągłych poszukiwań lepszych rozwiązań. Jednym z interesujących kierunków badań jest implementacja algorytmów mrówkowych, których możliwości rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych zostały potwierdzone wieloma badaniami w różnych dziedzinach. Przedmiotem rozważań jest problem, czy wspomagane mechanizmami samoorganizacji i współdziałania społeczności owadów dwie główne grupy technik dotyczących grupowania (uczenia bez nadzoru) oraz zadania klasyfikacji (uczenia z nadzorem) działają efektywniej. Krótkie omówienie mechanizmów owadzich zawiera pkt. 2. Rozwój i implementacje wybranych mechanizmów do problemu taksonomii przedstawione są w pkt 3. Z kolei zastosowania algorytmów mrówkowych w zadaniu klasyfikacyjnym (indukcji reguł), ich analiza oraz propozycja nowego algorytmu indukcji reguł zawarte są w pkt 4 opracowania. W punkcie 5 przedstawiono podsumowanie przeprowadzonych rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
The knowledge discovery is still an open problem with many unsolved tasks. One of them is greediness of existing rule induction algorithms. Therefore there appear attempts enriching them with some global criterion that would control the search. One of such attempt is applying the mechanism of ant colony algorithms. The achievements of the study of ant colonies behaviour and of their selforganization capability is of interest to discover more universal unsupervised clustering algorithms. The anallysis of the implementations of different swarm intelligent mechanism is also the subject of this paper. (original abstract)
EN
The paper presents the concepts related to the design of query optimization methods for nested queries. The proposed methods are dedicated for queries having so called weakly dependent subqueries. A subquery is weakly dependent from its direct operator if it depends only on expressions typed by enumerations. We have successfully developed the weakly dependent subqueries method in the context of object-oriented database management systems based on Stack-Based Approach. Systems storing XML data which are queried using XQuery can be considered simplified object-oriented databases. For this reason we try to adopt SBQL query optimization methods to XQuery expressions. (original abstract)
XX
W artykule omówiono wybrane, podstawowe aspekty stosowania narzędzi ETL (Extract - Transform - Load) do zasilania repozytoriów danych. Na tle ewolucji tych repozytoriów przedstawiono charakterystykę narzędzi ETL oraz wskazano tendencje rozwojowe i formułowane wobec nich nowe wymogi. Całość uzupełniają praktyczne przykłady zastosowań tych narzędzi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article undertakes to discuss some selected, basic aspects of feeding the data repositories with ETL (Extract - Transform - Load) software tools. With the evolution of those repositories in the background, the characteristics of ETL tools are discussed, and also their trends of development, and newly emerging requirements and expectations. A few practical use cases complement the considerations.(original abstract)
XX
Artykuł stanowi próbę usystematyzowania podejścia do zagadnienia przechowywania danych w sieciowych bankach informacji z uwzględnieniem czynników istotnych dla doboru określonej struktury danych. W rozważanej problematyce sygnalizuje się się jednocześnie zjawiska związane z kategoriami pracy w sieci oraz proponuje rozwiązania, których wykorzystanie może wpłynąć na poprawę cech funkcjonalnych sieci informatycznych. Szczególną uwagę zwraca się na wyjaśnienie istoty sieciowego banku informacji, na problem wyboru struktury danych oraz sposoby przechowywania danych. (fragment tekstu)
EN
The question of data storing is important and it must be solved in the proper way during the information system designing. The paper presents synthetic conception of this problem, showing main factors which determine choosing data storing structures on the both physical and logical levels. The attention was also paid on the aspect of system reliability. (original abstract)
XX
Zagadnienie regionalnych baz gospodarczych zostało tu zaprezentowane poprzez pryzmat badania ich utylitarności. (fragment tekstu)
EN
Regional Economic Bases are made through integration of information systems of undertaking and institutions from the definite territory. Those bases belong to a new class of Management Information Systems in Poland. This paper shows the criterium of the utilitarity of Regional Economic Bases and this point of view makes possible to analyze the problem globally. Authors also present the researching procedure which is built on this criterium. (original abstract)
XX
Zilustrowano sposoby programowania w języku Clipper niektórych zagadnień numerycznych oraz problemów z tym związanych. Wybrane zostały częściej spotykane w praktycznych analizach algorytmy macierzowe o różnym stopniu zróżnicowania. (fragment tekstu)
EN
In the article are presented examples of numerical calculations programming in Clipper on the ground of figures collected in data base. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki baz danych i indeksów funduszy hedgingowych. (fragment tekstu)
EN
There are a number of obstacles to the industrialization of the alternative investment indu try. Its adoption by institutional investors will only come about if a serious effort is mai in terms of transparency and rationalization of the investment management process an above all, performance evaluation. Due to the scarcity of information, the logie of represe tativeness through market capitalization is difficult to apply to the alternative universe. i a result, finding a benchmark that is representative of a particular management universe not a trivial problem. Today, thanks to the emergence of a number of data vendors and t growing demand from institutional investors, there is a proliferation of hedge fund indics Unfortunately, these indices differ significantly in terms of performance. The differe indices available on the market arę constructed from different data, according to diver selection criteria and methods of construction, and they evolve at differing paces Because this heterogeneity, investors cannot rely on competing hedge fund indices to obtain a "tr and fair" view of hedge fund performance. (original abstract)
9
Content available remote Interfejsy dostępu do baz danych - przegląd technologii Microsoft
80%
XX
Artykuł poświęcono niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim jest realizacja dostępu aplikacji do różnych źródeł danych. Przedstawia on rozwój, który nastąpił w ostatnim ćwierćwieczu w odniesieniu do najbardziej popularnych interfejsów dostępu do danych. Dzięki nim realizowany jest dostęp aplikacji do danych przechowywanych i zarządzanych przez różne serwery SQL. Zaprezentowano w nim architekturę wybranych interfejsów opracowanych przez Microsoft. Celem artykułu jest wyznaczenie użyteczności analizowanych interfejsów z jednoczesnym wskazaniem wad i zalet poszczególnych technologii. Artykuł ten jest swoistą analizą porównawczą prezentowanych w nim interfejsów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to an extremely important issue, which is the implementation of applications access to various data sources. It shows the development that took place during the last quarter of a century for the most popular interfaces of access to data. Interfaces implement the access of applications to data stored and managed by different SQL servers. The paper presents the architecture of selected interfaces developed by Microsoft. The aim of the article is to determine the usefulness of the analyzed interfaces while indicating the advantages and disadvantages of each technology. This article is a specific comparative analysis of presented interfaces.(original abstract)
10
80%
XX
Artykuł poświęcono niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim jest realizacja dostępu aplikacji do różnych źródeł danych. Przedstawia on rozwój, jaki miał miejsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza w odniesieniu do najbardziej popularnych interfejsów dostępu do danych. Dzięki nim realizowany jest dostęp aplikacji do danych przechowywanych i zarządzanych przez różne serwery SQL. Zaprezentowana została architektura wybranych interfejsów opracowanych i rozwijanych przez takich potentatów z branży IT jak: Borland, Embarcadero, Sun czy Oracle. Celem artykułu jest wyznaczenie użyteczności analizowanych interfejsów z jednoczesnym wskazaniem wad i zalet poszczególnych technologii. Artykuł jest analizą porównawczą prezentowanych w nim interfejsów.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is devoted to an extremely important issue, which is to implement applications access to various data sources. It shows the development that took place during the last quarter of the century for the most popular interfaces of access to data. Interfaces implement the access of applications to data stored and managed by different SQL servers. The paper presents the architecture of selected interfaces developed by Borland, Embarcadero, Sun, Oracle. The aim of the article is to determine the usefulness of the analyzed interfaces while indicating the advantages and disadvantages of each technology. This article is a specific comparative analysis of presented interfaces.(original abstract)
XX
Analiza nawigacyjna, którą przedstawię, jest ujednoliconą metodą wyboru z życia opisów interakcji. Sytuuje ona jednostkę, jej zachowania, myśli i uczucia w pełnym szczegółów pejzażu relacji międzyludzkich, relacji z innymi istotami, przedmiotami i środowiskiem oraz przedstawia, jak jednostka korzysta z form, obiektów, obrazów i języków, aby opisywać i wytwarzać siebie, a tym samym świat, w którym żyje. Jest to zatem także pytanie o uczestnictwo w kulturze, o bycie integralnym elementem sytuacji uregulowanej kulturowo, przez co sytuacja ta przebiega zgoła odmiennie. Sformułowanie problemu w taki sposób wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi rejestrujących: kamer, aparatów fotograficznych, łączności komórkowej i usług lokalizacji bezprzewodowej. Opisy interakcji są w tym przypadku opisami audio-wideo. Analiza nawigacyjna jest metodą kadrującą życie. Zajmę się tutaj teorią określającą sposób, w jaki dane zjawisko pozostawia ślady. Pominę teorię wyjaśniająca zjawisko, uczestnictwo w kulturze, choć - jak zobaczymy i jak podkreślał Tilly - obie teorie wpływają na siebie. Zatem mówiąc o produkcji katalogu zdarzeń, będą także mówić o uczestnictwie w kulturze. (fragment tekstu)
EN
Inspired by the research project entitled "Creating Culture. A Study of Participation in Culture" which I was co-creator, I aim at showing the methodology of building the bottom-up archive, and how can we use such an archive for the sociological purpose.(original abstract)
XX
Źródła informacji, z punktu widzenia wykorzystania przy prowadzeniu badań patentowych, a w szczególności badań stanu techniki, można podzielić na trzy podstawowe grupy, z których druga dla tych badań ma znaczenie podstawowe. Są to mianowicie następujące grupy materiałów informacyjnych: literatura ogólnotechniczna, literatura patentowa, inne źródła informacji. W artykule omówiono wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki.
EN
The sources of information needed for carrying out the studies on the state of technics are characterized. The author specifies: technical literature in general, patent literature, other sources of information. The possibilities of using the microcomputer Polish patent base POLPAT when carrying out the research works on the state of technics have been presented. The organization of the POLPAT base has been given in detail, including the methods of information retrieval, both according to the International Patent Classification and the key world contained in a patent's title. (original abstract)
XX
W artykule zaproponowano zastosowanie liniowego modelu prawdopodobieństwa z regularyzacją jako narzędzia doboru zmiennych przed regresją logistyczną. W etapie selekcji zmiennych dodatkowo stosowano sprawdzanie krzyżowe. Takie podejście zapewnia skuteczniejszą eliminację zmiennych nieistotnych od powszechnie stosowanej regularyzowanej regresji logistycznej, a błędy klasyfikacji porównywanych metod nie różnią się w sposób statystycznie istotny. W badaniach empirycznych wykorzystano zbiory z repozytorium Uniwersytetu Kalifornijskiego, a sztucznie wprowadzane zmienne nieistotne generowano z rozkładów zero-jedynkowego lub normalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The application of regularized linear probability model as a filter which precedes the logistic regression is proposed in this paper. Additionally the cross-validation is applied in the feature selection stage. Such an approach guaranties more efficient elimination of the irrelevant variables than commonly used regularized logistic regression and classification errors of compared methods do not differ significantly. The datasets from UCI Repository were used in empirical study and noisy variables were generated from Bernoulli or normal distributions.(original abstract)
14
Content available remote Elektroniczne zbiory danych - stan aktualny
80%
XX
Szacuje się, że co dwa lata liczba danych na świecie podwaja się. Dane,które stanowią obecnie cenny towar, powinny być odpowiednio przechowywane i chronione, muszą też spełniać określone kryteria jakości. Niestety, żadne systemy informatyczne nie dają takiej gwarancji w stu procentach. W wielu przypadkach zależy to również od dokładności i systematyczności pracowników. Wprowadzanie danych błędnych, ale z dopuszczalnego zbioru wartości, jest trudne do wykrycia. Zasady zbierania, przechowywania, przetwarzania i usuwania danych są określone przez odpowiednie przepisy. Właściwe gromadzenie (w tym archiwizowanie) oraz przetwarzanie danych, a także zapewnienie im wymaganej jakości i bezpieczeństwa wiąże się z wieloma problemami natury technicznej, organizacyjnej i prawnej. Jest to trudne zadanie stanowiące proces ciągły, a zarządzanie elektronicznymi zbiorami danych wymaga odpowiednich rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych oraz zasobów kadrowych(fragment tekstu)
EN
Good quality data, i.e. secured, gathered, processed and transmitted in a proper way, are at the basis of effective e-commerce. Thanks to proper means of data collection,analysis, protection and reporting one can gain economic advantage or competitive position in the market. The usefulness of data depends on many factors, i.a. being up-to-date, complete, credible, relevant, and accessible(original abstract)
15
Content available remote Kontrowersje wokół interpretacji wyników inwestycyjnych funduszy hedge
80%
XX
Jedną z najistotniejszych zmian, jaka dokonała się w ostatnich kilkunastu latach w samym rdzeniu systemu finansowego, jest szybki wzrost nowych finansowych graczy, którzy mają duży wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych. Szczególnie istotnie przyczyniły się do tych zmian fundusze hedge, atrakcyjne zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę funduszy hedge w powiązaniu ze źródłami danych. W kolejnej zawarto rozważania na temat baz danych funduszy hedge. W trzeciej części analizie poddany został problem błędów baz danych, które wpływają na ocenę wyników inwestycyjnych funduszy hedge. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most crucial changes which have occurred within last several years is the fast increase of the new financial players. They have a very large and serious influence on the functioning of the financial markets exactly in the core of the financial system. Hedge funds were particularly important and attractive for the institutional and individual investors. First extract of the article is the point of the hedge funds connected with a data source. The following part contains some considerations about data bases of the hedge funds. The third part is the analysis of the errors of data bases, which have a crucial influence on the estimation of the investment result of the hedge funds. (original abstract)
XX
Wdrożenie programu poprawiającego proces biznesowy jest zawsze trudnym projektem, wymaga złożonych akcji, dużego wysiłku organizacyjnego i często wiedzy grupy ekspertów. Aby ułatwić to zadanie, poszukujemy możliwości wspomagania za pośrednictwem IT. Może to być osiągnięte przez zastosowanie dobrze znanych podejść doskonalenia procesów z wykorzystaniem modeli dojrzałości i przekształceniem oryginalnej postaci takiego modelu do formy bazy danych i bazy wiedzy. Reprezentacja modelu dojrzałości jako bazy danych otwiera nowe możliwości przetwarzania i jego dołączenie do innych danych firmy. Pozwala to na połączenie modeli dojrzałości z diagnostyczną bazą danych i zbudowanie aplikacji, która pomaga menedżerom oceniać i doskonalić procesy biznesowe firmy. Celami artykułu są zaprezentowanie możliwości formalnej reprezentacji semantycznej modeli dojrzałości, takich jak baza danych oraz baza wiedzy, i pokazanie korzyści takiej reprezentacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementing a business process improvement program is a difficult project, which requires large organizational effort and the presence of knowledge. To facilitate this task, we try to support it with IT. This can be achieved by using an approach to business process improvement based on maturity models and converting the original content into a database and knowledge base form. Representing maturity model as a database opens up new possibilities of computer processing of its content. It allows to join maturity models with a diagnostic knowledge base to build an application that will help managers to evaluate and improve the maturity of their business processes. The aim of this paper is to present the possibilities of formal semantic computer representation of maturity models, as a database, and as a knowledge base and to show the benefits of such representation. (original abstract)
XX
Precyzyjne informacje o grupach docelowych to podstawa skuteczności akcji marketingu bezpośredniego. W Polsce dostępnych jest kilkanaście profesjonalnych baz danych. Oferowane zbiory są najczęściej danymi teleadresowymi, wzbogaconymi informacjami dodatkowymi. Jak wybrać dobrą bazę danych dla swoich potrzeb? Jak omijać kosztowne pułapki?
18
Content available remote Podstawy budowy skutecznych metod ochrony statystycznych baz danych
80%
XX
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących metod ochrony statystycznych baz danych w sytuacji, gdy uniwersalne systemy zarządzania bazami danych nie mają mechanizmów wspierających w wymaganym stopniu bezpieczeństwa baz statystycznych. W pracy przedstawiono podstawowe modele sterowania dostępem i przepływem danych oraz wykazano ich ograniczoną przydatność dla statystycznych baz danych. Omówiono też specyfikę problemu bezpieczeństwa tego typu baz danych oraz metod ataku na nie i ich ochrony. W konkluzji stwierdzono, że w Polsce nie obowiązują powszechnie uznane, teoretyczne podstawy budowy bezpiecznych mechanizmów ochrony statystycznych baz danych. Prace dotyczące ochrony danych mają charakter przyczynkarski, odległy od możliwości komercyjnego wdrożenia uzyskanych wyników. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia prac interdyscyplinarnych GUS i uczelnianych zespołów badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article was to highlight to the importance of research and experimental development studies concerning methods for the protection of statistical databases, when the universal database management systems do not provide the mechanisms supporting the required security level of statistical bases. The study presents the basic models of controlling access and data flow, and it proves their limited relevance to statistical databases. Moreover, the specific nature of security issues as well as methods of attacking and protecting such databases were discussed. In conclusion, it was stated that Poland does not apply universally recognized, theoretical basics for the development of secure protection mechanisms of statistical databases. The work on data protection was fragmentary, distant from the possibilities of commercial implementation of the results. Therefore, there is a need for interdisciplinary work of the CSO and academic research teams. (original abstract)
19
Content available remote Modelowanie danych temporalnych w relacyjnym modelu danych
80%
XX
Artykuł porusza problem modelowania zmian zachodzących w czasie w odwzorowaniu do relacyjnego modelu danych. Zagadnienie to jest szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie należy przechowywać w bazie danych nie tylko dane zawsze aktualne, ale również dane historyczne. Prezentowane są rozwiązania uwzględniające temporalność atrybutów encji, temporalność związku encji oraz temporalność całej encji, jak również temporalność całej encji i związków do niej przynależących. W skondensowany sposób opisane zostały także zagadnienia reprezentacji czasu, rodzaje atrybutów i związków z punktu widzenia ich zmienności w czasie. Ponadto zarysowano podział temporalnych baz danych. Celem artykułu jest porównanie sposobów modelowania zmian wybranych cech encji logicznych w czasie.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a problem of changes modeling which occurs over time, in mapping to relational data model. This issue is particularly important wherever not only always current data, but also historical data should be stored in the database. Solutions are presented that take into account the temporality of the attributes of entity, temporality of the relationships of the entity, and of entire entities, as well as temporality of entire entity and relationships belonging to entity. The issues of time representation, types of attributes and relationships from the point of view of their variability over time are also described in a condensed manner. In addition, the division of temporal databases is described. The aim of this article is a comparison of the ways of modeling changes of selected features of logical entities over time(original abstract)
XX
Przedstawiony w artykule pomysł DYNAMICZNEGO TWORZENIA STRUKTUR BAZ DANYCH został pomyślnie zastosowany przy realizacji systemu analizy stawek firm ubezpieczeniowych (AOFU). (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.