Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2732

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 137 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rozwój zrównoważony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 137 next fast forward last
XX
Prowadzone przez ostatnich kilkanaście lat obserwacje praktyki gospodarczej pokazują, iż coraz większą popularnością, szczególnie wśród największych światowych korporacji, cieszą się plany zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę tego rodzaju planów, w drugiej zaś scharakteryzowano przykładowe plany zrównoważonego rozwoju: Road to Zero Grupy Sony i Unilever Sustainable Living Plan. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing interest and popularity of the plans for sustainable management within global enterprises have been noticed and presented in a lot of research and observations of economic practices in companies all over the world. The first part of this article presents the essence of that kind of plans while the second part characterizes the profile of the example plans of sustainable management in two companies: Sony Group and Unilever. (original abstract)
2
Content available remote Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
100%
XX
Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju i tworzenia instrumentarium realizacji tej koncepcji jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa przez zapewnianie godziwych warunków życia i modyfikację wartości społecznych. Jakość życia jest zarówno celem, jak i efektem zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska, w tym Polska, przyjęła za fundamentalne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest zatem przedstawienie Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych zrównoważonego rozwoju. Do realizacji tego celu wykorzystano wybrane syntetyczne wskaźniki pomiaru różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of sustainable development and the creation of instruments to implement this concept is to improve the quality of life of the society by providing decent living conditions and modification of social values. Quality of life is both target and the result of sustainability. The European Union, including Poland, the assumptions of the concept of sustainable development adopted as a fundamental in the process of socio-economic development. Therefore, the aim of the paper is to present Poland compared to other Member States of the European Union in the light of the objectives of social, environmental and economic sustainability. In article were used selected synthetic indicators to measure different dimensions of sustainable development.(original abstract)
EN
The origin of sustainable development concept results from and is attributed to a rapid economic growth that - in turn - generates social and ecological problems affecting quality of life on the Earth. The proper definition of sustainable development has been long searched for along with attempts to define its goals and instruments of the development pursuit. In the Brundtland Report three major pillars of sustainable development are mentioned: protection of natural environment, economic growth and social development. The Report postulates have been reflected in all the resolutions approved by the UNO during the SO called major sessions. Concurrently with the attempt to redefine the sustainable development concept and expand its complexity, there is a debate going on concerning the concept implementation. Critics are highlighting too general measures taken to achieve sustainable development targets. They are also critical about unjustified attempts to carry out sustainable development by all means possible. (original abstract)
XX
W gospodarce europejskiej od pewnego czasu występuje tendencja do jej ekologizacji, czyli uwzględniania kwestii środowiskowych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Założenia rozwoju zrównoważonego są więc wdrażane do praktyki gospodarczej. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych mierników zrównoważonego rozwoju dotyczących państw Regionu Morza Bałtyckiego, a na ich podstawie - ocena stanu gospodarek tych państw.(abstrakt oryginalny)
EN
There has been a tendency to "greening" European economy for some time now. It means that enverinmental issues are a part of socio-economic development. Sustainable development principles are implemented into economy. The article is an attempt of presentation of chosen indices of sustainable development in case of the Baltic Sea Region countries and on their basis an estimation of their economies.(original abstract)
XX
Grupy partnerskie stanowią trójsektorowe partnerstwo przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców. Przedstawione zostały zasady działania grup partnerskich, źródła finansowania grupy partnerskiej "Wrzosowa Kraina", projekty zrealizowane przez partnerów tej grupy, a także wpływ efektów i rezultatów projektów na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Wnioskowano, że lokalne problemy, postawy i instytucje dzięki ewaluacji partnerstwa stają się wartościami globalnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Partnership Groups are a three-sector partnership between local government units, non-governmental organizations and local businesses. The article presents the action principles of Partnership Groups, funding sources of Partnership Group "Heather Land", projects carried out by partners of this group, as well as the impact of the effects and outcomes on the sustainable development of rural areas. It is concluded that owing to partnership evaluation local issues, attitudes and institutions become global values.(original abstract)
XX
O zasadach i społecznej woli realizacji rozwoju zrównoważonego dyskutuje się, a nawet podejmuje się próby ich wdrażania już od ponad trzydziestu lat. Dotychczasowe działania w tym zakresie można rozpatrywać w wymiarze międzynarodowym (globalnym), europejskim i krajowym. (fragment tekstu)
EN
Rules of sustainable development have been launched for over 30 years. Firstly in USA but now it is the best developed in the EU. In Poland all changes in spatial policy are determined by adjusting this type of development. (original abstract)
XX
Zasada zrównoważonego rozwoju jest jedną z konstytucyjnych zasad ustroju państwa. Ważnym problemem staje się znajomość wskaźników zrównoważonego rozwoju przez młode osoby, które w przyszłości będą zajmowały stanowiska w placówkach administracji państwowej i samorządowej. Celem badania była analiza znajomości wskaźników zrównoważonego rozwoju dotyczących zdrowia publicznego oraz subiektywny pomiar wybranych elementów jakości życia studentów kierunku zdrowie publiczne. Wiedza dotycząca zdrowotnych wskaźników zrównoważonego rozwoju jest niezadowalająca. Zestawienie wybranych elementów jakości życia ze znajomością zdrowotnych wskaźników zrównoważonego rozwoju wskazuje na potrzebę zwracania większej uwagi na edukację w tym zakresie(abstrakt oryginalny)
EN
The principle of sustainable development is one of the basic constitutional principles of the state system. Indicators of sustainable development are a tool of information and facilitate a diagnostic evaluation and management of a social, economic and environmental sphere at local, regional and national levels. The quality of inhabitants' life should be measured based on the objective data, which are indicators of sustainable development as well as subjective data from the research of inhabitants' opinions. Knowledge of the indicators by young people who will occupy posts in the state administration and local governments in the future becomes a very important problem. The aim of the research was to analyse knowledge of sustainable development indicators concerning public health and a subjective measurement of selected elements of students' majoring in Public Health. The knowledge of sustainable development health indicators is unsatisfactory; the young people said that despite being prepared to implement and coordinate programmes of health education and health promotion, they do not realize their significance in the future life. The basic condition for the success of sustainable development indicators implementation is the active participation of well-informed and educated members of the society, so continuous education is very important. The evaluation of selected elements of the life quality has shown that students are rather satisfied with personal lives, they confirm the high position of health, although compared with their behavior that is not coherent. They manifest the low level of satisfaction with life. They look at the world not very optimistic but they are rather satisfied with the choice of the field of study. The juxtaposition of selected elements of the life quality with knowledge of sustainable development health indicators shows the need to pay more attention to education in this field and to identify factors affecting students' lives.(original abstract)
8
Content available remote Realizacja celów Strategii Europa 2020 - Polska na tle wybranych krajów UE
100%
XX
Zrównoważony rozwój jako strategia rozwojowa UE jest obecnie realizowany w ramach Strategii Europa 2020. Koncepcja ta określa kierunek zmian, których konsekwentna realizacja powinna zapewnić, wynikający z jej priorytetów, wzrost innowacyjności i konkurencyjności, wysoki poziom zatrudnienia, spójność gospodarczą społeczną i terytorialną oraz rozwój gospodarki bardziej przyjaznej środowisku. Analiza wartości monitorowanych wskaźników strategii w wybranych krajach UE wskazuje na konieczność podjęcia zdecydowanych działań dla poprawy pozycji Polski jako podmiotu realizującego jej cele.(abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable Development as a EU development strategy is currently being realized within the Europe 2020 strategy. This concept defines the direction of changes, which consistently implemented, should provide the growth of innovativeness and competitiveness, high level of employment, economic, social and territorial cohesion as well as the development of an environment friendly economy, all of which derive from the strategy priorities. An analysis of monitored indicators of strategy in selected EU countries indicates the necessity of taking more decisive actions for improving the position of Poland as a subject realizing its goals.(original abstract)
9
Content available remote Ewolucja realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce
100%
XX
Zrównoważony rozwój jest jednym z wyzwań gospodarki globalnej. Zaangażowanie Polski w jego urzeczywistnienie ma wielowymiarowy charakter. Postulaty ZR realizowano w Polsce już w procesie transformacji systemowej. Kolejne zobowiązania i dostosowania w tym zakresie były związane z procesem ubiegania się Polski o członkostwo w UE i negocjowania jego warunków. Instytucjonalne wsparcie w realizacji rozwoju o zrównoważonym charakterze zapewnia działalność Ministerstwa Gospodarki oraz organizacji pozarządowych. Wdrażanie Strategii ZR odbywa się w ramach Strategii Europa 2020.Wyznaczone w krajowym programie reform cele dla Polski kształtuję się poniżej tych dla UE jako całości. Ich konsekwentna realizacja powinna jednak zagwarantować Polsce skuteczne osiągnięcie kolejnego etapu rozwoju łączącego aspekty ekonomiczne, społecznie i ekologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development (SD) is one of the challenges of global economy. The involvement of Poland in its establishment has a multidimensional nature. The postulates of SD were already realized in Poland during the systemic transformation. Subsequent commitments and adjustments in this area were associated with the process of Polish application for the membership in the EU and negotiating its terms. An institutional support in the realization of sustainable development is supported by the activity of the Ministry of Economy and non- governmental organizations such as Fundacja Sendzimira. The implementation of the SD Strategy is currently realized in the EU under the Europe 2020 strategy and within its quantitative goals. Targets set for Poland in the national reform program are below those for the EU as a whole. However, their consistent realization should guarantee Poland an achievement of the next level of SD. (original abstract)
10
Content available remote Szczyt Ziemi Rio +20 - jaka przyszłość zrównoważonego rozwoju?
100%
XX
Celem artykułu jest próba oceny znaczenia postanowień szczytu Ziemi Rio +20 dla realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju (ZR) w gospodarce globalnej XXI w. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, że dalsza realizacja postulatów rozwoju o zrównoważonym charakterze stanowi niezwykle trudne wyzwanie dla gospodarki globalnej, zwłaszcza w okresie kryzysu finansowego. Uwarunkowania współczesnej gospodarki światowej wymagają bowiem uwzględnienia interesów różnorodnych uczestników globalnego systemu. Taka sytuacja nie ułatwia jednomyślności w istotnych kwestiach, zwłaszcza tych, których realizacja wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych.(fragment tekstu)
EN
On another Earth Summit in Rio de Janeiro in 2012, "The Future We Want" statement has been adopted, expressing the desire to renew the commitment to the SD and promoting the idea of sustainable future on the economic, social and environmental level. The content of this document indicates the domination of declarations and assurances over specific commitments. The most important, however, is to consistently take action in favor of SD, despite the scale of the challenges faced by the modern world, being much greater than means that respective entities are willing to spend to deal with global problems. In this case, we should hope that the results of the last Earth Summit will prove to be a good starting point for the formulation of subsequent SD objectives. Their accurate identification and systematic implementation will ensure sustainable development of the word economy.(original abstract)
EN
On another Earth Summit in Rio de Janeiro in 2012, "The Future We Want" statement has been adopted, expressing the desire to renew the commitment to the SD and promoting the idea of sustainable future on the economic, social and environmental level. The content of this document indicates the domination of declarations and assurances over specific commitments. The most important, however, is to consistently take action in favor of SD, despite the scale of the challenges faced by the modern world, being much greater than means that respective entities are willing to spend to deal with global problems. In this case, we should hope that the results of the last Earth Summit will prove to be a good starting point for the formulation of subsequent SD objectives. Their accurate identification and systematic implementation will ensure sustainable development of the word economy.
XX
Artykuł wskazuje na zawiłości terminologiczne związane z dwiema kluczowymi w rozwoju świata koncepcjami: zrównoważonego rozwoju oraz równoważenia rozwoju regionów świata, dla potrzeb ich finansowania na poziomie lokalnym (na przykładzie gmin województwa łódzkiego). Pokazuje znaczenie zrównoważonego rozwoju oraz ewolucję samej koncepcji z uwzględnieniem postanowień Szczytu Ziemi, jaki miał miejsce w Rio de Janeiro w czerwcu 2012 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the complexity of the terminology associated with two key concepts in the development of the world: sustainable development and balancing of development of various regions of the world, for the purpose of their financing at the local level (based on the communes of Łódź Voivodeship). It shows the importance of sustainable development and the evolution of the concept including provisions of the Earth Summit that took place in Rio de Janeiro in June 2012.(original abstract)
13
Content available remote Wybrane problemy idei zrównoważonego rozwoju
100%
XX
Rozwój nauki, techniki, uprzemysłowienia oraz wzrost liczby ludności obserwowany w XX wieku przyczynił się do wzrostu eksploatacji zasobów naturalnych. Ograniczoność zasobów naturalnych przy nieograniczonych potrzebach społeczeństwa była jednym z powodów stworzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przejawia się ona w dążeniu do zachowania równowagi między sferą gospodarczą, społeczną i przyrodniczą. Osiągnięcie wymiernych korzyści wymaga realizacji celów zrównoważonego rozwoju w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej we wszystkich sektorach gospodarki. Podejmowane działania powinny minimalizować wyrządzone już w środowisku szkody oraz przeciwdziałać powstawaniu nowych. Celem artykułu jest ukazanie wybranych problemów idei zrównoważonego rozwoju w świetle współczesnych przemian społeczno-gospodarczych.(abstrakt autora)
EN
The development of science, technology, industrialization and the population growth which could be observed in the twentieth century have contributed to the growth in natural resources exploitation. The limited natural resources and the unlimited needs of the society were one of the reasons to create the conception of sustainable development. The idea of sustainable development manifests itself in striving to retain a balance between the spheres of economy, society and the environment. Reaching notable benefits requires obeying recommended aims on the international, national, regional and local scale, in all economic sectors. The taken actions should minimalize damages which have already been caused and counteract making new ones. The aim of the article is to present the selected issues of sustainable development against the contemporary social and economic changes.(author's abstract)
XX
Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno uwzględniać interesy wszystkich sektorów gospodarczych, społecznych oraz ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W artykule opisano wybrane międzynarodowe uwarunkowania formalnoprawne wpływające na Polską gospodarkę wodno-ściekową. Szczególną uwagę poświęcono nadrzędnym strategiom i konwencjom międzynarodowym oraz regulacjom Unii Europejskiej w zakresie polityki wodnej - dyrektywie wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. (abstrakt autora)
EN
Appropriate usage of water resources should take into consideration interests of all economy, social and environmental sectors in line with sustainable development principle. In article was described selected international legal and formal conditions having influence on Polish water and waste water economy. Special attention was paid to supervisory strategies and international conventions but also European Community water regulations (Water Directive 2000/60/WE and Waste Water Treatment Directive 91/271/ EWG). (author's abstract)
XX
Celem pracy jest prezentacja modelu miękkiego zrównoważonego rozwoju pokazującego zależności między gospodarką, społeczeństwem a środowiskiem oraz ich wpływ na zrównoważony rozwój. W Polsce i na świecie istnieje wiele badań nad zrównoważonym rozwojem, które zwracają szczególną uwagę na rolę środowiska przyrodniczego w tej koncepcji. Model miękki zbudowany w ramach artykułu pokazuje znaczenie wszystkich trzech analizowanych wymiarów. Ogólna ocena poziomu zrównoważonego rozwoju, jak również w rozbiciu na sferę gospodarczą, społeczną i środowiskową, została dokonana na podstawie odpowiednio dobranych agregatów wskaźników szczegółowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the thesis is to present a model of soft sustainable development showing relationships between the economy, society and the environment and their influence on sustainable development. Numerous studies on sustainable development have been published in Poland and in the world. They pay particular attention to the role of natural environment in this concept. The soft model constructed in the article shows the importance of all three of the analysed dimensions. A general assessment of sustainable development as well as a division into the economic, social and environmental spheres were performed on the basis of appropriately selected aggregates of detailed indices.(original abstract)
XX
Koncepcja zrównoważonego rozwoju i biznesu odpowiedzialnego społecznie to zagadnienia, które nabierają wagi i stają się coraz istotniejsze. Poprzez ich zdefiniowanie i zbadanie sposobu ich realizacji i głównych założeń zostanie sprawdzone, jak wpływają na rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny. Na podstawie porównania i wskazania cech wspólnych i różnic w realizacji tych programów sprawdzono, czy jest możliwe postępowanie społecznie odpowiedzialne dążące do zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma na celu udowodnienie, że obie koncepcje powinny być stosowane łącznie w celu optymalizacji pozytywnych rezultatów dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska oraz ograniczenia powstawania zjawisk kryzysowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The conception of Corporate Social Responsibility and sustainable development becomes more essential and appreciated every day. By defining and discovering the main assumptions and tools the author tries to check how the theory is used in practice and how each conception influences the economic, social and ecological development. In the article those two programs are compared in order to check if they can work together. This article has a purpose to prove that Corporate Social Responsibility and sustainable development should be used together to optimize the positive results that impact the economy, society and environment. (original abstract)
XX
W XXI wieku ekologia staje się codziennością w biznesie. Większość firm na świecie, bez względu na wielkość, profil działalności i zasoby finansowe, podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska. Prowadzenie produktów i technologii przyjaznych dla środowiska jest sposobem na wyróżnienie się wśród konkurentów i wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Zielony marketing stanowi dziś szansę nie tylko dla firm innowacyjnych i szybko reagujących na zmiany, ale stwarza możliwość pozyskania przewagi konkurencyjnej dla każdej organizacji. W artykule omówiono zagadnienia szeroko rozumianego zielonego marketingu w kontekście możliwości wykorzystania poszczególnych instrumentów marketingowych do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oferujących produkty proekologiczne.(abstrakt oryginalny)
EN
In the twenty-first century the ecology becomes a widespread business concern. Most companies in the world, regardless of size, business profile and financial resources, take activity in terms of environmental protection. Keeping products and technologies environmentally friendly is a way to stand out among competitors and create company's positive image. Green marketing is a chance for innovative companies as well as for any other organization, creating the competitive advantage. The article discusses the issues broadly defined "green" marketing, in the context of using marketing instruments for building competitive advantage of companies offering environmentally friendly products.(original abstract)
EN
The aim of the article is to propose a simple Taxonomic Measure of Sustainable Development and to measure its relation with the time allocation. The research follows the scheme: i) the construction of the TMSD; ii) the regression analysis of the TMSD and time allocation variables; iii) the comparative analysis of the TMSD in 2004 and 2012 followed by the interpretation of the results. The authors formulated the thesis about the relation between the level of sustainable development and the time allocation. The research shows that the more equal time allocation between men and women, the more sustainably developed the economy. This is probably because women live in a more sustainable way than men1. Also, the measure illustrates well how strongly differentiated the BSR countries are in terms of sustainable development. The most favourable situation was observed in Scandinavian countries and Norway. In most of the countries the level of sustainable development rose over the time of observation.(original abstract)
XX
Ogólnie edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma na celu podkreślenie potrzeby respektowania godności ludzkiej, poszanowania różnorodności, ochrony środowiska naturalnego i zasobów naszej planety. Poza typowym działaniem z zakresu przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności powinna także realizować działalność wychowawczą. Chodzi tu zwłaszcza o kreowanie postaw, zachowań oraz promocję wartości, które prezentują znaczenie historii i tradycji, kapitału społecznego i współpracy międzyludzkiej, przyrody i piękna krajobrazu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. (fragment tekstu)
|
2016
|
nr nr 3(81)
162-177
XX
W artykule przedstawiono szwajcarski system wskaźników zrównoważonego rozwoju - MONET. Może być on traktowany jako ujęcie komplementarne do systemów wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego lub Eurostatu. Bliżej przyjrzano się wskaźnikom spójności społecznej monitorowanych w ramach tego systemu. W miarę dostępności danych porównano wartości wskaźników dla Szwajcarii i krajów Unii Europejskiej, w szczególności uwzględniając wartości dla Polski. Stwierdzono, że odpowiedników szeregu wskaźników MONET, monitorujących spójność społeczną w ramach zrównoważonego rozwoju, nie ma ani w systemie wskaźników Eurostatu, ani Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the Swiss system of indicators of sustainable development - MONET. It can be considered as a complementary approach to the system of indicators (Polish) GUS or EUROSTAT. Closer look at indicators of social cohesion monitored under this system were performed. As data availability compared to the indices for Switzerland and the EU countries, in particular taking into account the values for Poland. It was found that some of MONET indicators, as far as the monitoring of social cohesion in the framework of sustainable development is concerned, have no counterparts neither within EUROSTAT nor within GUS systems. (original abstract)
first rewind previous Strona / 137 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.