Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 485

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bezpieczeństwo międzynarodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
XX
Przedstawiono ewolucję koncepcji bezpieczeństwa KBWE/OBWE. Omówiono funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu bezpieczeństwa.
EN
The evolution of the concept of security introduced by the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Commission for Security and Cooperation in Europe is discussed. The functioning of Pan-European security system is characterized. (MN)
XX
Omówiono nowe zadania NATO w ramach przemian europejskiego systemu bezpieczeństwa. Przedstawiono aktualnie istniejące zagrożenia i wyzwania dla europejskiego bezpieczeństwa.
EN
The new tasks for NATO within the process of changes in the European security system are discussed. The current threats and challenges for European security are characterized. (MN)
XX
Omówiono problem udziału UZE i Unii Europejskiej w tworzeniu systemu bezpieczeństwa w Europie. Przedstawiono także problem reformy zadań Unii Europejskiej i UZE w konstrukcji systemu bezpieczeństwa.
EN
The question of the contribution of the EU and WEU to found security system in Europe is introduced. The question of reforming EU's and WEU's tasks in constructing the security system is also presented.(MN)
4
100%
XX
Tematem artykułu są rozważania dotyczące optymalnego dla Polski oraz całego naszego kontynentu systemu bezpieczeństwa. Przedstawiono genezę i uwarunkowania współczesnego systemu bezpieczeństwa europejskiego. Omówiono zasadnicze determinanty i wymogi modelu bezpieczeństwa z punktu widzenia Polski oraz Europy Środkowej.
EN
The objective of the publication is a security system optimal for Poland and the whole continent. The origin and conditions of current European security system are presented. Vital determinants and requirements of a security model from the point of view of Poland and Central Europe are discussed. (MN)
XX
W Traktacie z Maastricht zostały określone ogólne założenia wspólnej polityki bezpieczeństwa i współpracy zagranicznej Unii Europejskiej. W artykule omówiono założenia polityki bezpieczeństwa oraz sposób ich realizacji.
XX
Autor próbuje odpowiedzieć czym jest wspólna polityka bezpieczeństwa UE. Przedstawia istotę tej polityki w aspekcie materialnym, instytucjonalnym, instrumentalno-politycznym i prawnym oraz opisuje główne cele tej polityki. Opisuje relacje między wspólną polityką bezpieczeństwa UE a systemem bezpieczeństwa ONZ.
XX
Stan stosunków między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi autor przedstawia jako dynamicznie zmieniający się, współzależny system współpracy i rywalizacji, nie budzący zarazem obaw co do trwałości jego podstaw czy perspektyw rozwoju na przyszłość.
EN
The status quo of the relations between the EU and The USA has been presented as a dynamic, changing and interdependent co-operation and competition system which, at the same time, presents no danger as to the durability of its basis and the development perspectives in the future.(J.W.)
XX
Autor omawia politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej, przedstawia główne argumenty związane z rozwojem w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony po okresie zimnej wojny.
XX
Jest to esej na temat koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego na kontynencie europejskim. Autor wychodząc od czasów średniowiecza przedstawia idee zmian porządku międzynarodowego koncentrując się na dwudziestowiecznym modelu ładu europejskiego. Pararelnie omawia tendencje w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego sprzyjające realizacji idei jedności europejskiej.
XX
Przedstawiono kierunki rozwoju brytyjskiej polityki bezpieczeństwa po rozszerzeniu struktur NATO o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Autor przytacza opinie politologów o polityce rządu brytyjskiego wobec bezpieczeństwa międzynarodowego. Istnieje przekonanie, że w myśleniu brytyjskim o przyszłym modelu bezpieczeństwa europejskiego "jest zakorzeniona konieczność współpracy z USA oraz ambiwalencja co do zdolności struktur europejskich do przyjęcia funkcji obronnych".
XX
Przedstawiono stanowisko Niemiec wobec faktu rozszerzenia struktur NATO o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Rząd niemiecki jest głęboko przekonany o konieczności stworzenia efektywniejszej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i rozwinięcia autonomicznej Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI).
XX
Autor zajmując się problemem bezpieczeństwa krajów nadbałtyckich scharakteryzował cztery czynniki: rozwój sytuacji wewnętrznej w tych krajach, stosunki bałtycko-rosyjskie, stanowisko państw zachodnich (w tym Stanów Zjednoczonych) wobec bezpieczeństwa i współpracy państw bałtyckich, rozwój sytuacji w regionie, a w szczególności relacje między państwami bałtyckimi a państwami skandynawskimi. Te czynniki zdaniem autora kształtują politykę w rejonie Bałtyku.
XX
Autor przedstawia pokrótce rys historyczny debat Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie rozszerzenia NATO o kraje europejskie. Od pierwszych inicjatyw i ustawy Gilmana (NATO Expansion Act of 1994) do Ustawy H.R.7 i drugiej poprawki Browna. Inicjatywy ustawodawcze z 1996 roku (NATO Engargement Facilitation Act of 1996) czyli "trzecia poprawka Browna" nie zawierały konkretnych dat przyjmowania do sojuszu nowych członków, aż wreszcie po poprawce Nunna-Hutchisona zobowiązano się, że 1 lutego 1997 r. prezydent przekaże raport o rozszerzeniu NATO do Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Sił Zbrojnych Senatu oraz Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Komisji Stosunków Międzynarodowych Izby Reprezentantów.
XX
Autor analizuje podstawowe czynniki niezbędne do zapewnienia trwałego bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich. Omawia wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa, które klasyfikuje w trzech grupach: etniczne i religijne konflikty regionalne, tzw. renacjonalizacja polityki bezpieczeństwa, naruszanie praw człowieka. Przedstawia model bezpieczeństwa Europy po szczycie Madryckim.
XX
Autor omawia trzy raporty amerykańskich analityków CBO (Congresional Budget Office - CBO), RAND Corporation oraz Raport Departamentu Stanu i Obrony. Następnie przedstawia próby oceny kosztów wstąpienia do NATO opracowane przez polskich ekspertów i zestawia koszty integracji z możliwościami budżetu państwa polskiego w latach 1994-2012, w konkluzji autor stwierdza, że koszt wejścia Polski do NATO jest zdecydowanie niższy niż to przewidują eksperci zachodni.
XX
Autor omawia proces kontroli zbrojeń konwencjonalnych w Europie CFE (Conventional Armed Forces in Europe) oraz tzw. Dokumenty Wiedeńskie 1990-1999 na temat środków budowy zaufania i bezpieczeństwa.
XX
Artykuł prezentuje raport, który stanowi próbę wzbogacenia trwającej obecnie debaty na temat przyszłości bezpieczeństwa transatlantyckiego. Ważne pytania, przed jakimi staje obecnie Sojusz Północnoatlantycki to: jaką nową strategią powinien się on kierować i w jaki sposób należy na nowo zdefiniować relacje między NATO i UE w sprawach bezpieczeństwa.
EN
With Russia's invasion of Ukraine in late February 2022, Türkiye's role in NATO has once again become a topic of intellectual discussion, with many observers arguing that a revival of Russian power would lead to Türkiye's return to the alliance as a good-standing member, while others questioned the likelihood of such a scenario due to the country's political transformation. This is not the first time Türkiye's role within the alliance has become a subject of debate. Türkiye is often described as a valuable and dedicated partner of NATO. Yet, since the beginning of its membership, the country's role in the alliance has been questioned more than that of any other member state. This article seeks to analyse NATO's relations with Türkiye and the country's role within the alliance from a historical perspective. It aims to understand the debates on Türkiye's role within NATO by focusing on the moments of transformation in relations. The main assumption of this article is that, from the beginning of Türkiye's membership process, Turkish-American relations have been the main determinant of Türkiye-NATO relations. Türkiye's role, defence, and identity have always been questioned by European members. But these debates on Türkiye had, until as recently as the 2010s, been directed and/or suppressed by the US in accordance with its own interests. The US had been the main supporter of Türkiye in the alliance against the opposition and criticism of Europeans in exchange for Türkiye's commitment to US policies. While differences on interests and values between the US and Türkiye became more visible after 2010, Türkiye failed to secure the support of the alliance's European members to fill the gap left by the waning US support. Indeed, the differences between them grew from security-based issues, to wider, more major identity issues.(original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym m.in. "bezpieczeństwo zbiorowe" i "bezpieczeństwo kooperatywne". Przedstawiono elementy składowe kooperatywnego systemu bezpieczeństwa i ewolucję tego systemu.
EN
The terms concerning international security - i.a. "collective security" and "cooperative security" are explained. The components of security cooperative system and the evolution of the system are presented.(MN)
XX
W niniejszym referacie przedstawiono źródła kreowania standardów NATO, dokumenty stanowiące standardy NATO oraz standardy dla systemów obronnych państw członkowskich Sojuszu i standardy dla organów dowodzenia oraz sił zbrojnych państw członkowskich. Omówiono cele dla polskich sił zbrojnych zaproponowane przez NATO i wynegocjowane przez Polskę a także minimalne wymagania wojskowe, które główni dowódcy Sojuszu uważają za warunki niezbędne do przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO.
EN
The paper presents the sources of establishing NATO standards, documents of the standards, and standards for defensive systems of the Alliance member countries as well as the standards for command body and army of the countries. It discusses the aims for Polish army suggested by NATO and negotiated by Poland. It also mentions the minimal military requirements which are considered by major commanders of the Alliance to be indispensable conditions of the accession of Poland, Czech Republic and Hungary.(MN)
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.