Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alergeny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe, jeśli zarządzanie alergenami rozpocznie się od analizy ryzyka na etapie projektowania nowych wyrobów. Tylko kompleksowe podejście w tym zakresie, nielekceważące żadnego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, może przynieść wymierne korzyści - czyli brak reklamacji wyrobu spowodowanych zanieczyszczeniem alergenami.
EN
Effective allergen control is one of the links to ensure food safety. The control consists of activities such as identification of raw materials, allergenic materials, assessment of the risk of cross-contamination, hygiene procedures, cleaning, disinfecting and personnel training. It is possible to achieve the required level of security if the management of allergens will start from the risk analysis at the design stage of the new products. Only a comprehensive approach in this respect, not disparaging any of the areas of the enterprise can bring measurable benefits or lack of complaints caused by product contamination allergens.
EN
People with reduced feet ficiency are in need of raise microbiological comfort and hygienical comfort of footwear. Materials for production of footwear must be choose on the basis of complex evaluation, which include microbiological, hygienical, allergological tests and toxic controls. The hygiene and wholesomeness of footwear may be considerably improved when the materials inside the footwear inhibit microbial growth. The aim of this study was related microbiological criteria evaluation of materials for production of special footwear for people with pathological feet changes and microbiological research of selected materials. Textile composite materials for upper of footwear, textile linings and leather for upper and lining of footwear were microbiologically tested. The evaluation of microbial growth on the specimens cut out from materials was carried out according to the Polish Standard PN-EN ISO. The microbial resistance of footwear materials was tested in bacteria: Staphylococcus aureus, Escherichia coli and fungi: Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Trichophyton mentagrophytes. Tests showed diversified resistance of materials to particular microorganisms attack. Distance knitted fabric, made of polyamide, showed the most resistance in relate to selected bacteria and fungi. Leather showed the most microbiological sensitiveness. Susceptibility of tested materials to bacteria attack wasn't found. All materials didn't showed antibacterial effect in relate to E. coli, while two samples of antibacterial treatment materials, showed good antibacterial effect against S. aureus. In case of mould polyester and polyamide materials demonstrated natural fungi- resistance, while leather and textile made of polyester microfilament were medium for mould. A large majority of materials didin't mouldproof. Tested materials were stable to pathogenic fungi attack however they showed insufficient effect or lack of fungistatical effect In relate to C. albicans, T. mentagrophytes.
PL
Wraz z końcem „sezonu grypowego" w jakości powietrza nawiewanego mniejszą wagę przykłada się do transmisji wirusów i bakterii, a więcej uwagi poświęca się profilaktyce czy łagodzeniu alergii, astmy i innych chorób układu oddechowego. Skuteczne oczyszczenie powietrza z alergenów, takich jak pyłki roślin i zarodniki grzybów, mogą zapewnić podzespoły współpracujące z centralą wentylacyjną - filtry dokładne o odpowiednio dużej skuteczności, filtry elektrostatyczne oraz jonizatory.
6
Content available Alergia na roztocze kurzu domowego
88%
EN
There are presented the etiology and pathogenesis of house dust and house dust mite allergy. The house dust mite ecology, physicochemic and immunochemic properties of house dust mite allergens, methods of quantitating exposure to these allergens; the relationship between level of exposure, sensitization and disease, likewise avoidense measures for mite allergens in houses are described.
EN
The synthesis methods of some new compounds from the group of the acrylonitrile methylothio derivatives were described, especially the synthesis of 2-methylothio-2-amine-1-cyanoacrylonitrile. The main substrate for the synthesis was malononitrile. They demonstrate fungicidal activity against five fungi. They possessed however also negative properties: mammal toxicicity and high allergenic activity.
PL
W artykule wymieniono ustanowione przez prawo składniki alergenne - jest ich 14. Na wstępie podano definicję alergii pokarmowej, przyczyny oraz najczęściej występujące objawy. Opisano również różnice pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją na produkty spożywcze. Omówiono zasady właściwego oznakowania alergenów na produktach spożywczych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zasygnalizowano również mające wkrótce nastąpić zmiany w ich znakowaniu, zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podano przykłady błędnego oznaczania alergenów na etykietach produktów spożywczych. Zostały również omówione zasady znakowania produktów bezglutenowych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 41/2009 z 20 stycznia 2009 r.
EN
Information on the allergies-causing food ingredients is very important for people who suffer from food allergies. In the article, the list of 14 allergens, as being established by the law has been reported. The definition of food allergy, its reasons and most frequently occurring symptoms have been given. Also, the differences between food allergy and intolerance to food products have been described. The principles of the appropriate labelling of allergens on packages of food products in accordance with the binding law have been discussed. The amendments in their labeling as going to be introduced soon, in conformity with the new Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1161/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers have been also signalized. The examples of erroneous labelling of allergenic substances on the packages of foodstuffs have been presented. Also, the principles of labelling gluten-free products in accordance with the Commission Regulation (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten have been discussed.
PL
Od 13 grudnia 2014 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które weszło w życie 13 grudnia 2011 r., w sprawie przekazywania informacji dotyczących etykietowania żywności w odniesieniu do każdego sektora spożywczego. Określenie wspólnych dla całej UE definicji, wymogów i procedur, stworzy jasne ramy dla rzetelnego informowania konsumenta i posłuży wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i interesów konsumentów.
EN
From the 13th of December 2014, the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of the 25th of October 2011 on the provision of food information concerning the food labeling for each food sector will be applied. The term EU-wide definitions, requirements and procedures, establish a clear framework for the fair will be used to inform the consumer and a high level of protection of health and consumer interests.
PL
W artykule omówiono zasady znakowania enzymów spożywczych wchodzących w skład środków spożywczych, a także zasady oznakowania enzymów spożywczych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla producentów żywności oraz konsumentów finalnych. Wymagania dla enzymów są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych. Do czasu ukazania się tego rozporządzenia nie było przepisów krajowych ani unijnych dotyczących stosowania enzymów w produkcji żywności oraz znakowania środków spożywczych z ich dodatkiem. Enzymy wykorzystane do produkcji danego środka spożywczego są traktowane jak każdy składnik żywności i muszą być odpowiednio oznakowane w wykazie składników. Ważne jest, czy dany enzym pełni funkcję technologiczną w gotowym produkcie, czy pełni funkcję substancji pomagającej w przetwarzaniu. W artykule przedstawiono tzw. drzewko decyzyjne ułatwiające podjęcie decyzji czy enzym jest stosowany jako składnik produktu, czy jako substancja pomocnicza w przetwórstwie.
EN
In this paper, there have been discussed the rules on marking food enzymes falling within the composition of foodstuffs and rules for the marking of food enzymes marketed for food producers and final consumers. Requirements for enzymes are laid down in Regulation (EC) No 1332/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food enzymes. Until the appearance of the Regulation (EC) No 1332/2008 it was not the national or of the EU legislation the use of enzymes in food production and labelling of foodstuffs with their addition.The enzymes used in the production of a given foodstuff, are treated as any ingredient of food and must be marked accordingly in the list of ingredients. It is important whether the enzyme plays a technological function in the finished product, or it plays a role as a processing aid. In the article there is also presented a decision tree to help decide whether a food enzyme is employed as a products component or as a processing aid.
PL
Alergia to choroba bardzo ekspansywna. Mimo że żywność nie jest najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych u człowieka, to rosnąca liczba osób cierpiących na alergie i nietolerancje pokarmowe niepokoi środowiska medyczne i żywieniowców oraz władze krajowe. Zapewnienie konsumentom żywności całkowicie wolnej od alergenów z wielu przyczyn nie jest możliwe. Do poprawy jakości życia alergików oraz cierpiących na nietolerancje pokarmowe powinno przyczynić się m.in. prawidłowe znakowanie żywności. Z myślą o zwiększeniu ochrony zdrowia konsumenta zostały wprowadzone odpowiednie unijne regulacje prawne zobowiązujące do znakowania obecnych w produkcie składników alergennych. Niestety, niektóre kwestie z tym związane są niejednoznacznie interpretowane, dlatego wiele krajów decyduje się na wprowadzenie własnych przepisów bądź wytycznych. Zatem przed wprowadzeniem produktu spożywczego na zagraniczne rynki należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z regulacjami dotyczącymi etykietowania produktów, w tym znakowania alergenów.
EN
Allergy is a widely spreading disease. Although food is not the most common trigger of allergic reactions in humans, the increasing number of individuals suffering from allergies and food intolerances worries medical communities, nutritionists and national authorities. For many reasons, it is impossible to provide consumers with food that would be completely allergen-free. However, what should contribute to enhancing the quality of life of people suffering from allergies and food intolerances is correct food labelling. In order to strengthen the protection of the health of the consumer, relevant EU regulations were introduced which require mandatory labelling of allergens contained in the product. Unfortunately, some related issues are interpreted ambiguously and thus many countries decide to introduce national provisions or guidelines. Therefore, before introducing a foodstuff on foreign markets, particular attention should be paid to regulations on food labelling, including allergen labelling.
PL
Przetwory owocowe, w odniesieniu do których zostały określone wymagania co do jakości handlowej, muszą być produkowane zgodnie z ustalonymi wymaganiami. W artykule opisano, dla przykładu, wymagania co do jakości handlowej dżemów, konfitur, marmolad i powideł śliwkowych. Zwrócono uwagę na projektowane zmiany dotyczące jakości handlowej, w tym zmianę nazewnictwa przetworów z niskosłodzone na o obniżonej zawartości cukru. Omówiono również zasadyznakowania przetworów owocowych - zarówno wymagania dotyczące ogółu środków spożywczych, jak i wymagania szczegółowe, które dotyczą tylko omawianych grup przetworów owocowych. Przedstawiono także zmiany zasad znakowania środków spożywczych, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 1169/2011 wsprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nowe zasady znakowania producenci muszą stosować już od 13 grudnia 2014 r.
EN
Fruit preparations, in respect of which the requirements concerning the marketable quality have been specified, must be produced in accordance with the established requirements. In the article, for example, the requirements for the commercial quality jams, preserves, marmalades have been described. The attention was paid to the proposed changes regarding the marketable quality, including changes of the names of the products processed with reduced sugar content. It also discusses the rules of labelling the products processed from fruit - both the general requirements for foodstuffs, and the specific requirements which relate to only these groups of products which are processed from fruit There are also described the changes of the rules for labelling of foodstuffs in accordance with the requirements of the Regulation 1169/2011 on the provision of food information to consumers. The new rules for labelling must be applied by the manufacturers already since 13, December 2014.
PL
Grzyby strzępkowe występują powszechnie, a ich aktywny rozwój obserwuje się miedzy innymi na przegrodach budowlanych w pomieszczeniach mieszkalnych pod warunkiem odpowiednio wysokiej wilgotności. Znane są ich właściwości toksynotwórcze i alergenne ujawniane podczas wzrostu na zdefiniowanych podłożach mikrobiologicznych, jednak właściwości te podczas rozwoju grzybni na materiałach budowlanych są odmienne. W rutynowych badaniach mikologicznych pomieszczeń wyizolowane gatunki grzybów identyfikuje się i charakteryzuje pod względem toksynotwórczości i alergenności, wyłącznie na podstawie literatury. Badania 72 pomieszczeń mieszkalnych z objawami zagrzybienia, w których pleśnie występowały na przegrodach budowlanych, średnio w ilości 7x10 7 jtk100 cm2, w powietrzu wewnętrznym w ilości 3x10³ jtk/m3, a zawartość ergosterolu w powietrzu sięgała poziomu 2,6 žg/m3, wykazały, iż głównym czynnikiem sprzyjającym ich rozwojowi jest wilgotność względna powietrza powyżej 60%. Stwierdzono, że grzyby strzępkowe rozwijały się na większości badanych materiałów budowlanych, wykończeniowych i termoizolacyjnych. Najczęściej zasiedlały materiały pochodzenia organicznego, w skład których wchodzi celuloza lub białka (drewno, płyty gipsowo-kartonowe, tapety oraz skórę tapicerską). Materiały nieorganiczne (zaprawa tynkarska, gips, cement) nie sprzyjały rozwojowi grzybów. Wśród grzybów strzępkowych zasiedlających przegrody budowlane, a także obecnych w powietrzu wewnętrznym, najczęściej występowały pleśnie należące do rodzajów: Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Acremonium, Trichoderma. W budynkach zagrzybionych stwierdzono większą różnorodność pleśni i dominację grzybów z rodzaju Aspergillus (głównie A. versicolor, A. niger, A.flavus). Użytkownicy zagrzybionych pomieszczeń skarżyli się na liczne objawy chorobowe, wśród których często występowały objawy alergii i Zespołu Chorego Budynku (SBS). Gatunkami pleśni, które przyczyniały się do powstania alergii u mieszkańców były Penicillium chrysogenum, Penicillium expansum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus flavus i Aspergillus niger. Stwierdzono, iż najczęstszą reakcję alergiczną u mieszkańców wywołują białka tworzone przez Penicillium expansum o masie cząsteczkowej 88 kDa i 70 kDa (Pen c 19) oraz przez Alternaria alternata o masie 30 kDa (Alt a 1) i 53 kDa (Alt a 10). Badania przegród budowlanych w zagrzybionych mieszkaniach nie wykazały ani związków toksycznych wytwarzanych przez pleśnie, ani też oddziaływań cyto- i genotoksycznych. Jednocześnie zły stan zdrowia mieszkańców dał podstawy do sformułowania celu pracy i poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jak kształtują się wzrost oraz toksynotwórczość i alergenność grzybów strzępkowych zasiedlających materiały budowlane i wykończeniowe, stosowane obecnie w budownictwie oraz jakie czynniki środowiskowe wpływają na ujawnienie się tych cech? Grzyby strzępkowe wyizolowane z przegród budowlanych, należące do gatunków Aspergillus versicolor, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum w warunkach laboratoryjnych, rosnąc na podłożach oraz na materiałach budowlanych, ujawniły zdolność do syntezy groźnych dla zdrowia mikotoksyn: aflatoksyn, sterigmatocystyny, roquefortyny C, meleagriny i wielu innych. Ekstrakty z materiałów budowlanych zasiedlonych przez te pleśnie wykazywały cytotoksyczność wobec fibroblastów mysich w teście MTT/KTT. Cytotoksyczność pleśni zależała od rodzaju i stężenia mikotoksyn wytwarzanych na materiałach budowlanych. Cytotoksyczność mikotoksyn tworzonych na materiałach budowlanych była większa niż roztworów czystych preparatów mikotoksyn o wyższym stężeniu. Efekt ten może wynikać z synergistycznego oddziaływania toksyn i innych metabolitów tworzonych przez pleśnie w środowisku budowlanym. W warunkach laboratoryjnych wykazano, iż materiały budowlane i wykończeniowe pochodzenia organicznego, zawierające celulozę oraz białka, w warunkach wysokiej wilgotności sprzyjały nie tylko wzrostowi pleśni, ale również tworzeniu przez nie mikotoksyn i alergenów, czego nie potwierdzono w przypadku materiałów nieorganicznych. Tworzenie mikotoksyn na materiałach budowlanych było aktywowane obecnością białek i sacharydów dodawanych w postaci pożywek mikrobiologicznych lub kurzu domowego. Zahamowanie wzrostu pleśni oraz produkcji mikotoksyn stwierdzono na cemencie oraz na płytach gipsowo-kartonowych zawierających w swoim składzie biocydy i związki hydrofobowe (silikon). Nie stwierdzono genotoksyczności materiałów budowlanych porażonych przez toksynotwórcze grzyby strzępkowe, ani też preparatów aflatoksyny B1 i sterigmatocystyny w stężeniach 100 i 20 žg/ml, wobec komórek chłoniaka myszy w teście MLA. Materiały budowlane okazały się środowiskiem korzystniejszym do wytwarzania białek alergennych, niż pożywki laboratoryjne. Wykryto 39 białek alergennych tworzonych przez pleśnie rosnące na materiałach budowlanych, w tym 16 białek o masie cząsteczkowej od 11 kDa do 93 kDa, do tej pory niesklasyfikowanych przez International Union of Immunological Societes Allergen Nomenclature Sub-Committee oraz 23 białka alergenne opisane i sklasyfikowane. Zaobserwowano również, że grzyby strzępkowe podczas wzrostu na materiałach budowlanych wytwarzały specyficzne mikotoksyny i białka alergenne, których nie wykrywano podczas ich wzrostu na pożywkach mikrobiologicznych. Przykładami są tentoksyna, kwas 3-nitropropionowy oraz liczne białka alergenne. Wskazuje to na konieczność prowadzenia badań właściwości toksycznych i alergennych pleśni podczas ich hodowli na materiałach budowlanych, w warunkach podobnych do występujących w budynkach (odpowiednia wilgotność, dodatek kurzu domowego). Stwierdzono, iż ocena zagrożenia zdrowotnego mieszkańców powinna uwzględniać oznaczanie toksynotwórczości, cytotoksyczności i alergenności pleśni wyizolowanych z budynków. W badaniach tych należy uwzględnić potwierdzenie alergii na pleśnie metodą immunoblottingu z wykorzystaniem ekstraktów białek pleśni wytwarzanych na materiałach budowlanych. Uzyskane w pracy wyniki wskazały, iż zły stan zdrowia mieszkańców zagrzybionych pomieszczeń jest spowodowany głównie przez białka alergenne, których nośnikiem w powietrzu wewnętrznym są fragmenty grzybni oraz zarodniki pleśni, a materiały budowlane są korzystnym podłożem do ich wytwarzania. Jednak potwierdzona możliwość syntezy mikotoksyn przez pleśnie na materiałach budowlanych świadczy także o ryzyku obecności tych metabolitów w mieszkaniach i oddziaływania na zdrowie mieszkańców.
EN
Filamentous fungi are common, among others, their active growth is observed on the walls in dwellings, however, there has to be high humidity. On defined microbiological media they show toxinogenic and allergenic properties during their growth, however, these properties can be different during mycelium's growth on the building materials. In routinely conducted mycological researches of dwellings, isolated species of fungi are identified and their toxinogenicity and allergenicity are characterized, but only on the basis of the literature. Study of 72 dwellings with the evident symptoms of fungal contamination stated that moulds were present on the building partitions on the average level 7x10 7 jtk/100 cm2, in the indoor air: 3x10³ jtk/m3, ergosterol content in the air was on the level 2,6 ž.g/m3, and showed that the main factor that promotes the moulds growth is a relative humidity of the air amounting to over 60%. It was found that filamentous fungi have developed on the most studied building, finishing and insulation materials. Most moulds have colonized on the organic origin materials, which consisted of cellulose or protein (wood, gypsum cardboard, wallpaper, and upholstery leather). Inorganic materials (mortar, plaster, cement) were not conducive to the moulds growth. Among the fungi colonizing the building partitions, which were also present in the indoor air, the most common moulds belonging to the genera are the following: Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Acremonium, Trichoderma. In the mouldy dwellings, a great amount of variety of moulds was found as well as the dominance of fungi from genera Aspergillus (mainly A. versicolor, A.niger, A.flavus). Residents of mouldy dwellings complained about the numerous symptoms, including common symptoms of allergies and the Sick Building Syndrome (SBS). The species of mould, which have influenced the allergic hypersensitivity were as follows: Penicillium chrysogenum, Penicillium expansum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus flavus and Aspergillus niger. It was found that the most common allergic reaction the residents experienced was the reaction initiated by the proteins produced by Penicillium expansum with molecular weight of 88 kDa and 70 kDa (Pen c 19) and by Alternaria alternata with a mass 30 kDa (Alt 1) and 53 kDa (Alt a 10). Studies of the building partitions in mouldy dwellings had not proved the toxic compounds produced by moulds, and cyto-and genotoxicity. At the same time, the state of health of residents had grounds for formulating the aim of work and to seek the answer to the question: how is the growth, the toxigenicity and the allergenicity of moulds colonizing building and finishing materials which are currently used in the construction industry; what kind of environment factors influence the manifestation of those features? Filamentous fungi isolated from the building partitions belonging to the species Aspergillus versicolor, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum growing in laboratory conditions on the microbial medium and on building materials revealed the ability of the synthesis of dangerous to health mycotoxins: aflatoxins, sterigmatocystine, roquefortine C meleagrine, including many others. Extracts from building materials colonizing by those moulds showed cytotoxicity against mouse fibroblasts in the test MTT / XTT. Cytotoxicity of mould depended on the type and concentration of mycotoxins produced on building materials. Cytotoxicity of mycotoxins produced on the building materials was greater than the pure preparations of mycotoxins solutions with higher concentration. This effect may be the result of the synergistic effects of toxins and other metabolites produced by moulds in the environment of building materials. In the laboratory condition it was observed that the building and finishing materials of the organic origin, including cellulose and protein in high humidity condition, facilitated not only to the growth of mould, but also the production of mycotoxins and allergens, however, the above was not confirmed in the case of inorganic materials. Production of mycotoxins in building materials was activated by the presence of proteins and saccharides which were added in the form of microbiological culture media or house dust. The inhibition of mould growth and mycotoxin production were found in the cement and gypsum cardboard containing biocides and hydrophobic compounds (silicone). There was no genotoxicity of building materials contaminated by toxigenic filamentous fungi, or preparations of aflatoxin Bl and sterigmatocystine at concentrations of 100 i 20 žg/ml, to the mouse lymphoma cells (MLA). Building materials have proved to be a more favorable environment for the production of allergenic proteins than a laboratory culture medium. 39 allergenic proteins produced by moulds growing on building materials were detected, including 16 proteins having the molecular mass of 11 kDa to 93 kDa, not yet classified by the International Union of Immunological Societies allergen Nomenclature Sub-Committee, and 23 classified allergenic proteins. Moreover, it was observed that filamentous fungi growing on building materials produced specific mycotoxins and allergenic proteins, which were not detected during their growth on microbiological culture media, for example: tentoxin, 3 nitropropionic acid and many allergenic proteins. This indicates that there is a necessity to conduct the studies of toxinogenic and allergenic properties of mould in culture on building materials, within conditions similar to those found in buildings (relative air humidity, dust mite). It was found that the health risk assessment of inhabitants should include determination of the toxinogenicity, cytotoxicity and allergenicity of mould isolated from the buildings. In these studies, the confirmation of allergic reactions to moulds by immunoblotting method using protein extracts of moulds growing on building materials should be included. Results obtained in the work indicated that a bad state of health of residents resulted from mouldy dwellings was mainly caused by the allergenic proteins, which were carried on the mycelium particles and spores in the indoor air, and the building materials were favorable substrates for the production of allergens. However, the possibility of the synthesis of mycotoxins by moulds on building materials also provides the risk of the presence of these metabolites in dwellings and their impact on the health of residents.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.