Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this article is to analyze the institution of a substitute governor's in conjunction with the Anti- Corruption Act. This article refers to the issue of legal regulations concerning the supplementary decree as one of the special instruments of personal supervision exercised by the voivode (a provincial representative of the central government in Poland) over the activities of local government. A supplementary decree may be issued by a voivode in cases where the local government bodies do not take action as prescribed by the law. With such an action the voivode substitutes local government bodies, taking over their competences on the basis of specific legal rules. The legal basis for issuing supplementary decrees are the provisions of the legal acts setting the legal framework for the Polish local government system acts in conjunction with the Anti- Corruption Act. The author bases his discussion on previous of legal writing and case law as well as his own practical experience in the interpretation and application of the Anti-Corruption act. The text partly uses findings of the author presented in other publications concerning the Anti-Corruption Act.
PL
Celem artykułu jest analiza instytucji zarządzenia zastępczego wojewody w kontekście przepisów ustawy o ograniczeniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej „ustawą antykorupcyjną”. Artykuł odnosi się do kwestii prawnego uregulowania jednego ze szczególnych środków nadzoru personalnego nad działalnością samorządu terytorialnego, jakim jest zarządzenie zastępcze wydawane przez wojewodę. Jego zasadniczym celem jest podejmowanie działań w następstwie bezczynności organów samorządowych. Działaniem takim wojewoda zastępuje de facto organy samorządu, przejmując ich kompetencje na podstawie określonych norm prawnych. Podstawą prawną do wydania zarządzenia zastępczego są ustrojowe ustawy samorządowe w związku z ustawą antykorupcyjną. Autor w swoich rozważaniach uwzględnia dorobek doktryny i judykatury oraz własne doświadczenie w zakresie wykładni i stosowania przepisów ustawy antykorupcyjnej. W tekście częściowo wykorzystano ustalenia poczynione przez autora na potrzeby innych publikacji dotyczących ustawy antykorupcyjnej .
EN
The aim of the article is to analyze the position and role of the voivode in the public decision-making process of the Second Polish Republic, in the context of creating administrative structures. This is an important issue due to the spectacular and impressive rate of development of the political model of the territorial admini­stration in Poland after the First World War.
EN
The purpose of the article is to discuss a new category of threat to the economic security of the state, which is the phenomenon of creation and dissemination of fake news. The analysis was conducted during a difficult period of coronavirus spread. This timing is particularly important as most countries around the world are experiencing negative economic impacts from the emergence of COVID-19. Economic systems, including Poland’s, are exposed to unprecedented challenges. This particular time may favor many state-level stakeholders or multinational corporations to weaken the Polish state. In the article the author analyzed fake news that appeared in the public space after 13 March 2020. Additionally, as a case study, he presented mechanisms developed in one of the institutions of the financial safety net in Poland.
PL
W artykule omówiono i scharakteryzowano podstawowe założenia systemu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, zasygnalizowano kluczowe dysfunkcje oraz zaprezentowano istotne wyzwania modernizacyjne w tym zakresie. Aktualnie obowiązujący system nie pozwala na efektywne wynagradzanie pracowników oraz stwarza istotne problemy w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, niezbędnej do realizacji kluczowych zadań państwa.
EN
The article discusses and characterizes basic assumptions behind the remuneration system for members of the civil service, signaling key dysfunctions as well as presenting major challenges for modernization in this realm. The remuneration system currently in force makes it impossible to effectively reward workers and generates major problems in recruiting well–qualified personnel vital for meeting key tasks facing government.
EN
In recent months, the COVID-19 virus has become a key challenge for all countries, regardless of their geographical location, economic situation or system of government. As stated by Grzegorz Rydlewski, the crisis has become a condition for balancing and targeting the activities of supranational structures, states, various intermediate structures, and individual people (Rydlewski, 2020). The main aim of the present article is to discuss the trends and changes to public decision-making processes introduced by the lawmaker in connection with the epidemic threat to local government administration. Unquestionably, one of the negative effects of the pandemic is the fact that holding meetings of local government bodies in physical form has been unsafe since the outbreak. Legal and technical solutions have been introduced which partly transfer the decision-making process to the digital world by allowing remote meetings for a wide range of statutory bodies. In this context, it is important to examine the usefulness, practicality and efficiency of the solutions adopted, and also to identify key obstacles and challenges to local government decision-making processes. Additionally, examples of ICT tools supporting decision making in local government units will be duly provided. Finally, key problems identified in the course of the analysis in question, e.g., issues related to the area of cyber security, will be also highlighted.
EN
The purpose of the article is to discuss a new category of threat to the economic security of the state, which is the phenomenon of creation and dissemination of fake news. The analysis was conducted during a difficult period of coronavirus spread. This timing is particularly important as most countries around the world are experiencing negative economic impacts from the emergence of COVID-19. Economic systems, including Poland’s, are exposed to unprecedented challenges. This particular time may favor many state-level stakeholders or multinational corporations to weaken the Polish state. In the article the author analyzed fake news that appeared in the public space after 13 March 2020. Additionally, as a case study, he presented mechanisms developed in one of the institutions of the financial safety net in Poland.
PL
Celem artykułu jest omówienie nowej kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, jakim jest zjawisko tworzenia i rozpowszechniania fake newsów. Analizę przeprowadzono w trudnym okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Moment ten jest szczególnie istotny, gdyż większość państw na świecie doświadcza negatywnych skutków ekonomicznych związanych z pojawieniem się choroby COVID-19. Systemy gospodarcze, w tym Polski, muszą się mierzyć z niespotykanymi wyzwaniami. Ten szczególny czas może sprzyjać wielu podmiotom na poziomie państw lub międzynarodowych korporacji, które chciałyby osłabić państwo polskie. W artykule autor przeanalizował fake newsy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej po 13 marca 2020 r. Dodatkowo – jako case study – zaprezentował mechanizmy wypracowane w jednej z instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce.
EN
The aim of the article is to analyze determinants, standards and principles of co-operation between the Polish Financial Supervision Authority and selected stakeholders of the state security system. This is especially important in the context of the dynamic development of the financial market, challenges resulting from the computerization of this market in the era of pandemics and the geopolitical situation related to the war in Ukraine. Authors accepted the hypothesis that the effectiveness of cooperation of entities responsible for state security depends, on the one hand, on the proper legal basis, and on the other hand, on soft factors such as mutual trust, community of goals and competence of employees of public institutions and officers. The article is a review with a theoretical and empirical component. The doctrine and legal acts were analyzed, and also empirical material collected during the research process was analyzed. For the purposes of the considerations, the dogmatic-legal method and the analysis of source materials of the Polish Financial Supervision Authority were used.
PL
Celem artykułu jest zanalizowanie uwarunkowań, standardów i zasad współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z wybranymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście dynamicznego rozwoju rynku finansowego, wyzwań płynących z informatyzacji tego rynku w dobie pandemii oraz sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie. Autorzy przyjęli hipotezę, że skuteczność współpracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa zależy z jednej strony od właściwych podstaw prawnych, a z drugiej od czynników miękkich, takich jak wzajemne zaufanie,wspólnota celów oraz kompetencje pracowników i funkcjonariuszy instytucji publicznych. Artykuł ma charakter przeglądowy z komponentem teoretyczno-empirycznym. Dokonano w nim analizy dorobku doktryny i aktów prawnych oraz przeanalizowano zgromadzony materiał empiryczny. Na potrzeby prowadzonych rozważań wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz analizę materiałów źródłowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.