Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 328

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan odzywienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena stanu odżywienia kwasem foliowym w grupie młodzieży akademickiej. Zbadano 178 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w wieku 20-26 lat. Oszacowano wielkość pobrania folianów z dietą oraz stężenie kwasu foliowego w surowicy krwi i w erytrocytach. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż spożycie folianów w badanej grupie młodzieży akademickiej jest nieadekwatne do zapotrzebowania. Przeciętne stężenie kwasu foliowego w surowicy u mężczyzn kształtuje się na poziomie 7,77 ng/ml, u kobiet - 8,64 ng/ml, zaś w erytrocytach odpowiednio 297,90 ng.ml oraz 305,85 ng/ml. Ryzyko niedoboru kwasu foliowego stwierdzono u 14,5% kobiet i 19,4% mężczyzn, zaś deficyt kwasu foliowego w tkankach - u 0,9% badanych kobiet.
EN
The aim of this research was to evaluate the folate status in a group of university students. We assessed 178 Lodz Medical University students aged 20-26 years. The content of folates in diets, serum folate and RBC folate concentrations were measured. The results of this study reveal insufficient folate intake. Median serum folate levels in men amounted to 7.77 ng/ml, in women - 8.64 ng/ml, median RBC folate concentrations read respectively 297.90 ng/ml and 305.85 ng/ml. The risk of folate deficiency was observed in 14.5% of women and 19.4% of men, and inadequate tissue folate - in 0.9% of studied female subjects.
PL
Niedożywienie białkowo-kaloryczne jest jedną z przyczyn niedoboru wzrostu dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek oraz przyczynia się do zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Celem pracy była ocena stanu odżywienia dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek oraz ustalenie czynników wpływających na stan odżywienia w tej grupie pacjentów. Przebadano 44 dzieci (27 chłopców i 17 dziewcząt) w wieku 13,0 ± 3,3 lat, w tym 29 dializowanych otrzewnowo i 15 pozostających w programie przewlekłych hemodializ. Oceniono parametry stanu odżywienia (wskaźniki antropometryczne, wiek szkieletowy, skład ciała metodą densytometrii i parametry biochemiczne), skład diety oraz adekwatność dializoterapii. Wykazano, zwłaszcza u dzieci młodszych, upośledzony stopień rozwoju tkanki tłuszczowej. W grupie dziewcząt stwierdzono poprawę antropometrycznych i densytometrycznych wskaźników rozwoju tkanki tłuszczowej oraz zwiększenie stężenia białka i albumin w surowicy krwi wraz z wiekiem. Sposób i czas leczenia nerkozastępczego oraz płeć nie korelują za stanem odżywienia dzieci dializowanych. Niższe stężenia białka całkowitego w surowicy w grupie pacjentów dializowanych otrzewnowo w stosunku do leczonych hemodializami mogą wynikać z utraty białka przez otrzewną.
EN
Protein-calorie malnutrition is one of the cause of growth deficit in children with end-stage renal failure, and it contributes to higher morbidity and mortality in this group of patients. The purpose of the study was as assessment of the nutritional status of children with end-stage renal failure and establishing of factors influencing the nutritional status in this group. The studied material comprised 44 children (27 boys and 17 girls) aged 13.0 ± 3.3 years, including 29 children treated by peritoneal dialysis and 15 on treatment with repeated haemodialyses. The nutritional status parameters were evaluated (anthropometric indices, skeletal age, body composition by the method of densitometry, and biochemical parameters), diet composition and adequacy of dialysis treatment. High grade impairment of adipose tissue development was found, especially in younger children. In the group of girls the anthropometric and densitometric indices of adipose tissue development and higher levels of protein and albumin in serum were noted with age. Treatment method and the length of dialysis treatment as well as sex were not correlated with the nutritional status. Lower level of total protein in serum in cases treated by peritoneal dialysis as compared to haemodialysis could be due to protein loss through the peritoneum.
PL
Celem pracy była ocena stanu odżywienia mężczyzn w wieku powyżej 25 roku życia odbywających karę w Areszcie Śledczym w Radomiu. Wykazano, że w każdej badanej grupie wiekowej występowała otyłość I0 (26,2% - 40,6%) i II0 (3,7%-10,7%) co było następstwem siedzącego trybu życia, jaki prowadzą osadzeni. Objawy niedoboru energii stwierdzono u 1,6% badanych w grupie wiekowej 26-30 lat.
EN
The aim of the work was estimation of nutrition state of men aged 26- 50 kept in the arrest in Radom. It was found that in every examined age group obesity of 1° (26,2%-40,6%) and II0 (3,7%-10,7%) occurred. It resulted from sitting mode of life of arrested men. Symptoms of energy deficiency were found in 1 6% examined aged 26-30.
PL
Celem pracy było stwierdzenie czy długoterminowe przyjmowanie środków psychoaktywnych ma wpływ na stan ożywienia oraz fizyczną sprawność młodych mężczyzn. U 20 pacjentów oddziału detoksykacyjnego (grupa A) i u 20 osób nie zażywających narkotyków (grupa B) wykonano pomiary antropometryczne i przeprowadzono próbę wydolnościową. W grupie osób uzależnionych nie stwierdzono niedożywienia, natomiast obserwowano niskie zużycie tlenu, wysokie wartości tętna spoczynkowego.
EN
The aim of the study was investigated how long-term intake of psychoactive substances influence on nutritional status and physical performance of young men. In 20 detoxication ward patients (group A) and reference group of 20 non-addicted people (group B) anthropometrical parameters and physical performance test were conducted. In group A undernutrition was not affirmed, whereas low oxygen intake and high resting and heart rate values were stated.
PL
Cel badań. Celem badań była ocena sposobu żywienia hemodializowanych kobiet i mężczyzn o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 74 pacjentów hemodializowanych, wśród których na podstawie BMI (kg/m2) wyodrębniono 2 grupy badawcze u kobiet: grupę z prawidłową masą ciała n =17 (48,6%), i grupę z nadmierną masą ciała n = 18 (51,4%) oraz 2 grupy badawcze u mężczyzn: grupę z prawidłową masą ciała n = 17 (43,6%) i grupę z nadmierną masą ciała n = 22 (56,4%). Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych (dzrp) przeprowadzono metodą 24-godzinnego wywiadu żywieniowego, obejmującego 3 dni poprzedzające badanie. W opracowaniu wyników wykorzystano program komputerowy Dieta 4, opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Obliczenia wykonano programem Statystyka 9.0. Uzyskane wyniki porównano z normami żywieniowymi dla osób hemodializowanych. Wyniki. Obliczono wartość energetyczną oraz podaż podstawowych składników odżywczych, a także błonnika i cholesterolu pokarmowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na brak zbilansowania zawartości składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych pacjentów obu płci, niezależnie od ich stanu odżywienia. Dieta charakteryzowała się niską wartością energetyczną oraz niską podażą białka i węglowodanów we wszystkich badanych grupach kobiet. Średnie spożycie białka (89,4 ± 40,6 g/dobę) i cholesterolu (343,9 ± 207,4 mg/dobę) w dziennych racjach pokarmowych mężczyzn z prawidłową masą ciała było istotnie wyższe w porównaniu ze średnim spożyciem białka (71,9 ± 25,2 g/dobę) i cholesterolu (253,4 ± 142,5 mg/dobę) przez mężczyzn hemodializowanych z nadmierną masą ciała. Badania wykazały niskie spożycie błonnika pokarmowego we wszystkich badanych grupach kobiet i mężczyzn. Wnioski. Regularna porada dietetyka jest niezbędna, ponieważ nieodpowiednia wartość energetyczna dziennych racji pokarmowych i spożycie głównych składników odżywczych w diecie może wpływać niekorzystnie na przebieg choroby.
EN
Objective. The aim of the study was the assessment of dietary habits in haemodialysed women and men with differentiated state of nutrition. Material and method. The study was conducted into 74 haemodialysed patients who, based on BMI (kg/m2), were allocated into two research groups of women: normal-weight group n =17 (48.6%) and excessive body weight group n = 18 (51.4%) and two groups of men: normal-weight group n = 17 (43.6%) and excessive body weight group n = 22 (56.4%). Daily food rations (DFR) were quantitatively evaluated by a 24h dietary recall method covering 3 days preceding the examination. The computer program “Diet 4” designed in the Institute of Food and Nutrition in Warsaw was used for calculations. Calculations were performed using the Statistica 9.0 program. Results were compared to the nutritional standards for haemodialysed subjects. Results. Energetic value and basic nutrients supply was estimated and also the average content of dietary fiber and cholesterol. The results of the conducted research indicate lack of balanced content of essential nutrients in daily food rations of the patients of both sexes, irrespective of nutritional status. The diet was characterized by low energetic value and low contents of proteins and carbohydrates in all the study groups of women. The mean intake of protein (89.4 ± 40.6 g/day) and cholesterol (343.9 ± 207.4 mg/day) in the daily food rations of men with normal weight were found to have a significantly higher as compared to the mean intake of protein (71.9 ± 25.2 g/day) and cholesterol (253.4 ± 142.5 mg/day) in the daily food rations of hemodialysed men with excessive body weight. The research showed low consumption of dietary fiber in all investigated groups of women and men. Conclusions. Since improper the energetic value of daily food rations and intake of the basic nutrients in the diets, may have an unfavourable effect on the disease course, the provision of regular dietary advice is a necessity.
PL
Celem pracy była ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem udziału tłuszczu i kwasów tłuszczowych w diecie kobiet karmiących piersią. Pobranie żywności i składników odżywczych w grupie 69 kobiet karmiących wyłącznie piersią w 2 okresach laktacji, wiosennym i jesiennym oceniono na podstawie 7-dniowego wywiadu obejmującego żywienie w tym okresie. W diecie badanych kobiet, zarówno w sezonie wiosennym, jak i jesiennym największy był udział mleka i przetworów mlecznych (17,1%; 12,0%), a w następnej kolejności produktów zbożowych, łącznie z pieczywem (10,8%; 9,3%), mięsa, w tym drobiu i podrobów (6,8%; 6,4%) oraz ziemniaków (6.8%; 8,7%). Stwierdzono zbyt wysoki udział energii z tłuszczu (około 35%) i nasyconych kwasów tłuszczowych (12,9%) na wiosnę i 12,3%) na jesieni) oraz izomerów trans kwasów tłuszczowych (około 2%)) w diecie badanych kobiet.
EN
The aim of the work was estimation of nutrition and nutritional status, taking into particular consideration fat and fatty acids participation in the diet of breastfeeding women. Consumption of food and nutritional elements among 69 breastfeeding women during 2 lactation periods, in spring and autumn, was estimated based on seven-days' history about alimentation in the examined period. Diet of examined women in both seasons was rich in milk and dairy products (17,1%; 12,0%), and then in cereal products including bread (10,8%; 9,3%), meat including poultry and various meat (6,8%; 6,4%) and potatoes (6,8%; 8,7%). Too high amount of energy coming form the fat (approx. 35%), saturated fatty acids (12,9% in spring and 12,3% in autumn) and fatty acids' trans isomers (approx. 2%) were found in the diet of examined women.
PL
Niski status socjodemograficzny wynikający m.in. z gorszych warunków socjalno-bytowych, a także z palenia tytoniu może zwiększać ryzyko wystąpienia raka płuca. Stan odżywienia, oceniany podczas diagnozowania choroby, jest przydatnym czynnikiem prognozującym odpowiedź chorego na leczenie, a ponadto znacząco wpływa na jakość, jak również na długość życia po zakończeniu terapii onkologicznej. Celem badań była ocena statusu socjodemograficznego oraz stanu odżywienia pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, u których zdiagnozowano raka płuca. Badaniami objęto grupę 81 pacjentów i grupę kontrolną liczącą 125 osób. Wśród wszystkich badanych przeprowadzono wywiad dotyczący statusu socjodemograficznego, a także dokonano oceny stanu odżywienia za pomocą pomiarów antropometrycznych i ankiety Mini Nutritional Assessment (MNA). U chorych, w odniesieniu do zdrowych, stwierdzono niższy poziom wykształcenia, częstsze uzależnienie od tytoniu, a także niższą aktywność zawodową. Stan odżywienia chorych na raka płuca był istotnie gorszy niż grupy kontrolnej, co zostało wykazane głównie za pomocą ankiety MNA i pomiaru obwodu ramienia. Częste występowanie ryzyka niedożywienia bądź niedożywienie u badanych chorych może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w trakcie leczenia.
EN
Low sociodemographic status positively correlates with the risk of lung cancer. Nutritional status assessed during diagnosis of cancer may be a useful predictive factor for response to therapy and influences the quality of life and life expectancy after oncological therapy. The aim of this study was to assess the sociodemographic and nutritional status of patients Lower Silesian Centre of Lung Diseases, diagnosed with lung cancer. 81 cases and 125 subjects formed the control group were included in this study. The questionnaire about sociodemographic status was performed among all respondents as well as MNA questionnaire and anthropometric measurements for evaluating nutritional status. Lower level of education, lower employment status and more frequent tobacco addiction was found in patient group then in control individuals. Nutritional status of patients was worse than the control group, which has been demonstrated mainly through a MNA questionnaire and arm circumference measurements. The risk of malnutrition or diagnosed malnutrition found in most patients assessed by MNA test may increase the likelihood of complications during treatment.
PL
Wprowadzenie. Witaminy antyoksydacyjne, takie jak: C, E i A odgrywają istotną rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych. Cel. Celem badania była ocena zawartości witamin antyoksydacyjnych w diecie młodych osób dorosłych w odniesieniu do wybranych parametrów stanu odżywienia. Materiał i metody. Grupa badana stanowiła 123 osoby (78 kobiet i 45 mężczyzn) w wieku 19-25 lat. Z uczestnikami badań przeprowadzono 3-dniowy wywiad żywieniowy metodą bieżącego notowania. Stan odżywienia badanych został oceniony przy pomocy analizatora składu ciała. Zawartość witamin antyoksydacyjnych w diecie została wyliczona w oparciu o program komputerowy DIETA 5.0. Wyniki. Średnia zawartość w diecie witaminy E była zgodna z normami AI, natomiast średnie spożycie witamin C i A przekraczało normy EAR dla obu płci. Wykazano jednakże, że odpowiednio: 51, 27 i 33% kobiet oraz 47, 21 i 22% mężczyzn spożywało niedostateczną ilość witamin E, C i A. Dieta osób z PBF% powyżej normy zawiera istotnie mniej witamin antyoksydacyjnych w porównaniu do diety osób z PBF% w zakresie normy i poniżej normy. Wnioski. Pomimo wysokiego średniego spożycia witamin antyoksydacyjnych, dieta dużej grupy młodych osób była niedostatecznie zbilansowana pod względem zawartości tych witamin. Zawartość w diecie witamin antyoksydacyjnych była istotnie niższa u osób z wyższą zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie.
EN
Introduction. Antioxidant vitamins such as C, E and A play an important role the prevention of civilization diseases. Aim. The objective of this study was to assess dietary intake of antioxidant vitamins by young adults in relation to the some parameters of body’s nutrition status. Material and methods. The research was conducted in a group of 123 people (78 women and 45 men) aged 19-25 years. The studied individuals filled in 3-days recall interviews. The body’s nutrition status were analyzed on the body composition analyzer. The contents of antioxidant vitamins in the diet were calculated using the computer program DIETA 5.0. Results. The average content of vitamin E in the diet was in line with the recommended standards AI, while intakes of vitamins C and A exceeded the recommended standards EAR for both genders. It has been shown, however, that respectively: 51, 27 and 33% of women and 47, 21 and 22% men consumed vitamins E, C and A below the recommended daily amounts. The participants with PBF% over recommended standards consumed significantly less antioxidant vitamins in comparison to subjects with PBF% in line and under recommended standards. Conclusion. Despite the high average consumption of antioxidant vitamins, a large group of young people was characterized by inadequate amount of these vitamins in the diet in relation to recommended standards. The antioxidant vitamins content in the diet was lower in the participants with higher fat content in the body.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.