Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4682

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 235 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rynek pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 235 next fast forward last
XX
W latach 2004-2008 sytuacja na polskim rynku pracy kształtowała się pod wpływem procesów makroekonomicznych, których rozwój, w pierwszej części tego okresu, był ściśle związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a pod koniec tego okresu pojawił się negatywny szok, pochodzący z rynków finansowych. W całym badanym okresie uwarunkowania makroekonomiczne przyczyniały się w pozytywny sposób do kształtowania się sytuacji na rynku pracy.Był to okres wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego, wzrostu popytu krajowego, wzrostu eksportu, wzrostu wpływów do budżetu państwa, niskiej i relatywnie stabilnej stopy inflacji, dynamicznego wzrostu, dynamicznego wzrostu strumieni migracyjnych wśród Polaków oraz poprawiającej się z kwartału na kwartał sytuacji na rynku pracy. (fragment tekstu)
2
Content available remote Ewolucja szwedzkiej polityki rynku pracy w latach 1950-2005
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji polityki rynku pracy w Szwecji w okresie powojennym. Najpierw został przedstawiony proces kształtowania się podstaw tej polityki w okresie przedwojennym. Następnie opisano etapy ustanawiania kolejnych instytucji rynku pracy oraz wypracowania modelu prowadzenia polityki gospodarczej, modelu Rehna-Meidnera, w którym polityka ta była jednym z ważniejszych elementów. W dalszej części opisano problemy gospodarcze lat -70. oraz będącą skutkiem tych kłopotów krytykę tego modelu. W końcowej części referatu będzie zaprezentowana koncepcja trzeciej drogi jako alternatywy będącej odpowiedzią na nowe uwarunkowania gospodarcze oraz konsekwencje wypływające z tych zmian dla polityki zatrudnienia. (fragment tekstu)
EN
At the beginning the paper depicts the process of shaping the institutions on the Swedish labour market after WWII. Then the Rehn-Meidner mode, which appreciated active labour market policy instruments has been described. The implementation of Rehn-Meidner model with active labour market policy has been assesed as a great success of the Swedish economy till the end of 1960's. The active labour market policy, which couses low unemployment, was the first economic target in the Swedish economic policy. Next, the economic problems in Sweden after oil shocks in the 1970's have been presented in the article. As a result the Rehn-Meidner model was criticised and in effect the low inflation became the first target of Swedish economic policy ,however the low level of unemployment was the second one. (original abstract)
EN
The article compares the development of labor market and analyzes resilience to trends in the districts of Ostrava-city and Karvina in Czech Republic. It mentions that these areas are traditional industrial areas that are facing problems caused by the transformation and subsequent restructuring since 1989. It informs that the labor market situation partly improved in the districts in late 2010.(original abstract)
4
Content available remote Teoretyczne i empiryczne implikacje rynku pracy
100%
XX
Inflacja i bezrobocie stanowią ważne problemy współczesnej makroekonomii. Obydwie kategorie ekonomiczne stanowią ważne zjawiska z punktu widzenia społecznego. W literaturze rozwinęły się dwa nurty: teoretyczny i empiryczny. Wykrycie stałego stosunku między dwoma celami nasunęło i nasuwa dylematy ekonomiczne. Celem artykułu jest przegląd ważniejszych teorii ekonomi skupiających swe rozważania w obrębie inflacji i bezrobocia. Postawione pytania naukowe to: czy istnieje korelacja między teorią a praktyką gospodarczą, na ile teoretyczne implikacje i założenia służą praktyce gospodarczej. Wiele nagrodzonych teorii nie potwierdziło swych założeń empirycznych. Podając za K. Rybińskim "[...] czy jesteśmy niewolnikami teorii jakiegoś ekonomisty, który dostaje Nagrodę Nobla z ekonomii. Po jakimś czasie dochodzi do nieprawdopodobnych patologii, za które spadkiem standardu życia płacą ludzie - na skutek wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia. Wtedy pojawia się inny ekonomista, który pokazuje, że ten poprzedni - który dostał Nobla - był idiotą i wymyśla nową teorię". Istotne jest, na ile teorie ekonomii służą gospodarce i w jakim stopniu mogą przeciwdziałać kryzysom, gdyż relacje pomiędzy fluktuacjami gospodarczymi i zatrudnieniem oraz bezrobociem w szczególny sposób uwidocznione są w fazach załamania gospodarczego. Na uwagę zasługuje dyskusja odbywająca się w obrębie głównego nurtu ekonomii neoklasycznej. Nurt ten jest trudny do zdefiniowania. Jednak dosyć powszechnie zalicza się do niego środowiska naukowe reprezentujące koncepcje monetaryzmu, postkeynesizmu, ekonomię podaży, szkołę racjonalnych oczekiwań (nową ekonomię klasyczną), a także nową ekonomikę instytucjonalną i coraz bardziej popularną szkołę austriacką. Weryfikacji hipotez dokonano na podstawie literatury, a w analizie problemu wykorzystano metodę heurystyczną. (fragment tekstu)
EN
Theoretical considerations related to the functioning of the labor market are always the implication of many economic factors. Market theorists and pragmatists are trying to determine the assumptions that guide the market in order to prevent the increasing unemployment. Over the years, a number of theories of unemployment have been determined but do they protect the labor market? The controversy on the relationship between inflation and unemployment is one of the popular macroeconomic dependencies. Presented relationship has been given a lot of criticism. One of the economic trends that has taken criticism on accuracy found in this relationship is the trend called "rational expectations". This trend taking criticism aroused astonishment among economists. In the classification of schools and trends it did not fit into any of the paradigms. Today, it belongs to the mainstream neoclassical economics, under the name of the new classical economics, new classical macroeconomics, or school of rational expectations. The content of the paper shows the main areas of criticism of Keynesian relationship between inflation and unemployment. Keywords: inflation, unemployment, Phillips curve, the rational expectations. (original abstract)
5
Content available remote Problemy szczecińskiego rynku pracy w latach 2002-2011
100%
XX
W latach 90. XX wieku Szczecin był w rankingach miastem takim, jak Wrocław czy Poznań. Dzisiaj jest to miasto z wielkimi problemami i niestabilnym rynkiem pracy. Dlatego też celami referatu było wytypowanie głównych dylematów trapiących szczeciński rynek pracy oraz próba określenia środków zaradczych. Badaniem objęto wszelkie zmiany,które miały miejsce pomiędzy 2002 a 2011 rokiem.(abstrakt oryginalny)
EN
In the 90s of the twentieth century Szczecin was in cities rankings, such as Wrocław and Poznań. Today it is a city with big problems and an unstable labor market. Therefore, the aim of article was to predict the major dilemmas that are characteristic for labor market of Szczecin and attempt to determine how to remedy these problems. The study included all the changes that took place between 2002 and 2011. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce oraz skutki tego zjawiska, zwłaszcza w procesie integracji z Unią Europejską.
EN
The publication discusses the spatial differentiation of Polish labor market and the results of the phenomenon, with particular regard to the process of integration with the European Union.(MN)
7
Content available remote Instytucje formalne i nieformalne na rynku pracy w Polsce
100%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja instytucji formalnych i nieformalnych na rynku pracy w Polsce. Szczególną rolę przypisuje się instytucjom nieformalnym, często pomijanym w analizach. W celu zidentyfikowania konkretnych instytucji i organizacji posłużono się przypadkiem polskiego rynku pracy. Osadzenie teoretycznych rozważań na przypadku polskiego rynku pracy daje możliwość analizowania przykładów instytucji formalnych, nieformalnych i organizacji. Punkt wyjścia stanowi teoretyczne wprowadzenie w zakresie instytucji i organizacji. Jest to element niezbędny do przeprowadzenia identyfikacji instytucji na rynku pracy. Wagę zdefiniowania instytucji podkreśla fakt, że w literaturze stosowane są różnorodne podejścia do instytucji i organizacji, a pojęcia te często stosowane są zamiennie. Zależności występujące między nieformalnymi i formalnymi instytucjami są elementem artykułu powstałym na podstawie dorobku D.C. Northa i O. Williamsona. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne relacje między niepisanymi i pisanymi zasadami oraz ich konsekwencje. Wykorzystując przyjęty podział instytucji, dokonano identyfikacji instytucji rynku pracy w Polsce. Źródło informacji stanowiły publikacje w języku polskim i angielskim(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the identification of formal and informal institutions on the labour market in Poland. Special consideration is paid to informal institutions, which are frequently ignored in the analysis. The starting point is the review of definitions of institutions and organizations. This part is essential because of missunderstandings in the literature. Secondly, a connection between formal and informal institutions is analysed. The analysis is done on the basis of D.C North and O. Williamson achievements. The typology of institutions is the starting point to the identification of institutions on the labour market in Poland. The sources were books, journals, reports and statistics published in English and Polish(original abstract)
8
Content available remote Górnośląski rynek pracy w okresie międzywojennym
100%
XX
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty rynku pracy w polskiej części Górnego Śląska po przyłączeniu do Rzeczypospolitej. Wydaje się, że nietrudno będzie udowodnić tezę o specyficznym charakterze badanego obszaru, wyróżniającym go spośród pozostałych ziem Polski. Owa specyfika polegała na silnej koncentracji przemysłu górniczo-hutniczego, w którym praca była ciężka i niebezpieczna, ale stosunkowo dobrze opłacana.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is the chosen aspects of labour market in polish part of the Upper-Silesia after joining the Republic of Poland. The specific character of the area, especially the concentration of mining and metallurgy industries influenced the situation on labour market and the opportunities of entering the labour market by women. During the great economic crisis the concentration of industry was accompanied by high level of unemployment. According to data of the Voivodeship the number of unemployed oscillated from 52,1thousand in 1930 to 132,4 thousand in 1933.(original abstract)
EN
The article aim is to demonstrate the role of the program 'My Pitch-Orlik 2012' in improving human capital and Polish labor market. The paper tries to emphasize the essence of this program and focus on the elements supporting the labor market. The paper presents the general role of sport in the development of society and economy. The source for the verification of hypotheses and objectives at work statistics are taken from the pages of the Ministry of Sport and Tourism, as well as on the part of the project - www.orlik2012.pl. The analysis carried out in the paper shows that the program 'My Pitch-Orlik 2012' has a positive impact on the Polish labor market.
XX
Modelowanie strukturalne (SEM) składa się z dwóch części: modelu pomiarowego i modelu równań strukturalnych. Pierwszy model określa, w jaki sposób czynniki ukryte są identyfikowane przez zmienne obserwowalne (konfirmacyjna analiza czynnikowa). Natomiast model równań strukturalnych ustala przyczynową relację między czynnikami latentnymi. Modelowanie strukturalne wykorzystuje się między innymi do analizy wielogrupowej i porównań międzykulturowych (multiple group analysis). Celem przeprowadzonego badania było porównanie regionów pod względem wskaźników opisujących rynek pracy w Polsce. W badaniu wykorzystano analizę wielogrupową, która służy do porównania modelu czynnikowego między grupami.(abstrakt oryginalny)
EN
Structural Equation Modelling (SEM) consists of two parts: the measurement model and the structural model. The measurement model specifies how the latent variables or hypothetical constructs are measured in terms of the observed variables. The structural equation model specifies the causal relationships among the lateen variables and describes the underlying effects and the amount of unexplained variance. SEM can be applied in multiple group analysis and intercultural analysis (multiple group analysis). The aim of this study is to compare regions of Poland in terms of labour market indicators. Model group analysis was applied to compare a factor model between groups.(original abstract)
12
Content available remote Program ,,Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy
100%
XX
Dzięki silniejszemu upowszechnieniu sportu kształtuje się m.in. kapitał ludzki i społeczny. Znacznej roli w tym procesie należy upatrywać w projekcie budowy ,,orlików". Ludzie korzystający z boisk niejednokrotnie organizują grupy pasjonatów, które poprzez uprawianie różnych dyscyplin wpływają na jakość swojego życia, także społecznego. Poprzez sport dbamy o kondycję zdrowotną społeczeństwa, wychowanie młodych ludzi, profilaktykę agresji i uzależnień czy uczenie przedsiębiorczości. Duże miasta, które już od dawna miały w swojej infrastrukturze ogromne obiekty sportowe być może nie odczuły korzyści z ,,orlików" w takim stopniu, jak mniejsze miejscowości, dla których ,,orlik" to jedyne miejsce na uprawianie sportu. Cel artykułu został częściowo osiągnięty. Wykazano pewną rolę programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012" w zwiększeniu kapitału ludzkiego i społecznego oraz w pozytywnym wpływie na polski rynek pracy, choć nie należy upatrywać w tym obszarze diametralnych zmian w kierunku rozwoju badanych rynków pracy, które zostały wyznaczone innymi czynnikami o charakterze infrastrukturalnym, ekonomicznym i kapitałowym. Starano się podkreślić istotę programu i skupić się na elementach wspomagających rynek pracy. W artykule udało się potwierdzić hipotezę dotyczącą pozytywnego wpływu programu ,,Moje Boisko- -Orlik 2012" na polski rynek pracy, choć nie da się jednoznacznie stwierdzić, że wspomniany program wpływa znacząco na obniżenie bezrobocia, liczba bowiem miejsc pracy związanych z budową i obsługą ,,orlików" jest względnie mała. Analiza danych dotyczących bezrobocia pokazała korzystną zmianę na koniec czerwca 2012 roku w stosunku do danych z końca 2010. (fragment tekstu)
EN
The article aim is to demonstrate the role of the program 'My Pitch-Orlik 2012' in improving human capital and Polish labor market. The paper tries to emphasize the essence of this program and focus on the elements supporting the labor market. The paper presents the general role of sport in the development of society and economy. The source for the verification of hypotheses and objectives at work statistics are taken from the pages of the Ministry of Sport and Tourism, as well as on the part of the project - www.orlik2012.pl. The analysis carried out in the paper shows that the program 'My Pitch-Orlik 2012' has a positive impact on the Polish labor market. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na odmienny od dominującego sposób postrzegania zjawiska jakim jest rynek pracy, uwzględniający wiele zróżnicowanych czynników kształtujących zatrudnianie. Wykorzystanie interpretatywnego paradygmatu w badaniu rynku pracy daje uzupełniające względem klasycznych metod ilościowych, możliwości jakościowej analizy zagadnienia. Głównym założeniem przyjętym w trakcie rozważań przeprowadzonych w artykule jest wykazanie, iż spojrzenie na rynek pracy może mieć charakter relatywny, tzn. subiektywny i zależny od podmiotu go analizującego oraz od określonego kontekstu społeczno-cywilizacyjnego. Opracowanie ma charakter rozważań teoretycznych przeprowadzonych na podstawie analizy literatury przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
The contemporary labour market is mosaic of diverse of bearings and action taken by both employers and employees. The abundance of factors shaping these behaviours and action, variables in the time, causes that the labour market should be described and analysed more as something, what "is happening" than as something, what "is". The study constitutes the attempt to pay attention for different perceiving of the labour market as well as is moving closer some of the social and civilization nature factors which are justifying its such a perception. (original abstract)
14
Content available remote Podaż na rynku pracy w regionie zachodniopomorskim
100%
XX
Podstawowym celem opracowania jest porównanie liczby i struktury bezrobotnych ze strukturą zapotrzebowania na pracowników według określonych cech. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez GUS w II kwartale 2010 r., województwo zachodniopomorskie zajmowało drugie miejsce pod względem poziomu bezrobocia. Uwzględniając plany zatrudnieniowe i inwestycyjne zachodniopomorskich przedsiębiorców uzyskujemy informacje, że w ciągu najbliższego roku gotowość do przyjęcia nowych pracowników zgłaszało jedynie 26,44% przedsiębiorców, a takich działań w okresie najbliższych dwóch lat nie przewidywało 83,56%. W dużej mierze taki stan spowodowany jest brakiem planów zatrudnieniowych i inwestycyjnych oraz tym, że niemal 96% zachodniopomorskich przedsiębiorstw to firmy mikro, zatrudniające do 9 pracowników. Wskazane zatem będzie dostosowanie się do wymogów pracodawców i istniejącego zapotrzebowania na omawianym rynku, na którym tak jak w całym kraju stopa bezrobocia wzrasta. (fragment tekstu)
EN
The need of diagnosing the labour supply situation help picking the right direction of the development. The labour supply appointing the situation on the regional labour market and influences on the competitiveness of the total economy. The paper is attempt to describe tendencies of the supply side of the labour market in the zachodniopomorski region. The paper is concentrated on such elements as demographic factors, analysis of unprofitable and surplus professions in the region and occupational activity. The study is taking into account chosen circumstances shaping the supply side of the labour market which shows negative and positive phenomenon in the region. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest więc poszerzenie znajomości problematyki dotyczącej rynku pracy w Łodzi. Przedstawione będą społeczno-gospodarcze determinanty funkcjonowania łódzkiego rynku pracy (z uwzględnieniem m.in. kwestii bezrobocia) oraz omówione zostaną m.in. różnorodne zagadnienia związane ze stanem i strukturą wybranych kategorii rynku pracy. W opracowaniu posłużono się informacjami z roczników statystycznych i innych publikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Dane te dotyczą głównie lat 1990-2003. (fragment tekstu)
EN
The process of socio-economic transformation in Poland generates many changes both of local and national character. In this situation, the role of the Lodz labour market undergoes a constant evolution.This paper concerns the analysis of the selected aspects of the labour market of Lodz. The main goal is to present various problems concerning the condition and the structure of employment, unemployment and vacancies in Lodz. The characteristic features of these problems include among others, some drop in the number of persons employed in the local economy and a diminishing share of employees in the industrial sector accompanied by a growing share of persons engaged in services, as well as growing employment in the private sector. Moreover, the following research problems have been distinguished: the level and structure of unemployment, the selected problems of groups concerning the local labour market, the inflow and outflow from unemployment.The report is based on statistical data and information provided by the Provincial Statistical Office in Lodz and the Provincial Labour Office, as well as by the Central Statistical Office in Warszawa. The data were helpful when analyzing the labour market of Lodz. It should be noted also that a number of different issues connected with the Lodz local labour market are open. Hence, it would seem advisable to continue the research in this field. (original abstract)
XX
Ostatnia część badań składająca się trzech pytań była poświęcona uzyskaniu informacji, czy i w jaki sposób Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie pomaga w poszukiwaniu pracy swoim studentom? Potwierdziło fakt, że uczelnia udziela pomocy w procesie poszukiwania pracy, 72% ankietowanych, 18% nie miało takiej informacji, natomiast 10% nie dopatrzyło się takiego rodzaju pomocy ze strony uczelni. Zdaniem ankietowanych, ucz elnia oferuje pomoc, ale tylko w minimalnym i niewystarczającym stopniu10. Zapytani wskazali, jakich form pomocy oczekiwaliby ze strony uczeni. W pierwszej kolejności wymienili pomoc praktyczną przy szukaniu ofert pracy, oczekiwaliby bogatszej oferty staży i praktyk, w tym programu praktyk na samej uczelni, a zwłaszcza podkreślali konieczność uruchomienia praktycznych szkoleń przygotowujących do rekrutacji. (fragment tekstu)
EN
The study presents the issue of taking an employment by students of the University of Economics in Cracow. Information was collected on basis of auditorium survey. There were collected and analyzed information on job search by students during the study, methods of searching job and the main barriers to finding a job. There were gathered information on the current earnings of students, the type of work and type of employment contract. Respondents were asked about their level of skills and the role of universities in the job search process. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy wybranych dylematów rynku pracy w ujęciu trzech wielkich ekonomistów XX w. - Keynesa, Galbraitha i Friedmana. Każdy z nich reprezentował inny kierunek w ekonomii: Keynes był twórcą tzw. keynesizmu, Galbraith reprezentował neoinstytucjonalizm, Friedman stworzył teorię monetaryzmu. Mimo że wszyscy uważali bezrobocie za zjawisko niepożądane, różnili się podejściem do jego zwalczania. Różnice w poglądach wynikały z przesłanek doktrynalnych. Keynes proponował formy przeciwdziałania bezrobociu polegające na aktywnym zaangażowaniu państwa, Galbraith skupiał się głównie na odpowiedniej polityce społecznej i rozwiązaniach instytucjonalnych, Friedman natomiast uważał, że tylko wolny rynek jest w stanie poprawić sytuację na rynku pracy i negował wszelkie programy pomocowe rządu. Celem artykułu jest porównanie stanowisk omawianych ekonomistów wobec niektórych problemów rynku pracy, uwzględniając ich publikacje. Wykorzystano metodę analizy źródeł, metodę opisową oraz porównawczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the selected dilemmas of the labour market as approached by three great economists of the 20th century - Keynes, Galbraith and Friedman. Each of them represented a different trend in economics. Keynes was the creator of the so-called Keynesianism, Galbraith represented neo-institutionalism and Friedman formulated the theory of monetarism. Although they all considered unemployment to be an undesirable phenomenon, they were different in their approaches to combating it. The differences in views resulted from doctrinal reasons. Keynes proposed various forms of counteracting unemployment based on the active involvement of the state, Galbraith mainly focused on an adequate social policy, whereas Friedman believed that only a free market can improve the situation on the labour market, and negated all governmental support programs. The aim of the paper is to compare the attitudes of the discussed economists towards the selected problems of labour market, mainly on the basis of their publications. The study applies the method of source analysis as well as descriptive and comparative methods.(original abstract)
EN
The contemporary labour market is mosaic of diverse of bearings and action taken by both employers and employees. The abundance of factors shaping these behaviours and action, variables in the time, causes that the labour market should be described and analysed more as something, what "is happening" than as something, what "is". The study constitutes the attempt to pay attention for different perceiving of the labour market as well as is moving closer some of the social and civilization nature factors which are justifying its such a perception.
19
Content available remote Rynek pracy jako obszar wzajemnych relacji - próba identyfikacji problemu
100%
XX
Artykuł stanowi próbę wskazania wszystkich uczestników rynku pracy oraz relacji zachodzących pomiędzy nimi. W pierwszej kolejności, w oparciu o termin rynek - rynek pracy, zaprezentowane zostaną grupy interesów spotykające się, współpracujące ze sobą, ale również manifestujące swoje potrzeby. Następnie zaprezentowane zostaną instytucje rynku pracy zgodnie z nomenklaturą ustawodawczą. W końcu przedstawione zostaną płaszczyzny, na których pojawiają się relacje występujące pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku pracy.(fragment tekstu)
EN
The article present labor market participants: employers, employees and the un-employed and the other institutions, based on a law on promotion of employment and labor market institutions and the definition of the labor market. Then this article shows the latour market as a complex system dependencies and relationships. This paperaims to present shows examples of the relationships in the labor market and their importance.(author's abstract)
20
Content available remote Formal Rules-in-Use on The EU Labour Market
100%
XX
Celem artykułu jest analiza reguł będących w użyciu na poziomie poszczególnych krajów i całej Unii Europejskiej. W artykule wykorzystano metody taksonomiczne, deskryptywną analizę danych oraz krytyczny przegląd literatury. Kraje Unii Europejskiej zostały uporządkowane w rankingu i pogrupowane według zbioru reguł w użyciu na rynku pracy. Do szczegółowej analizy wytypowano cztery kraje, po jednym z każdej wyodrębnionej grupy. Główne źródło informacji stanowiły dane publikowane w ramach projektu Doing Business, Systemu Wzajemnej Informacji o Ochronie Socjalnej i Programów zabezpieczenia społecznego na całym świecie. Artykuł kończą wnioski dotyczące instytucji będących w użyciu w wybranych krajach Unii Europejskiej(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the analysis of rules-in-use on an individual as well aggregated level. The taxonomic method, descriptive analysis and critical literature review is used in the article. The European Union countries have been ordered and grouped according to the set of rules in force on the labour market. For a detail analysis, four countries have been selected, one country from each group. The taxonomy method has been used to rank the countries. Descriptive analysis of particular rules-in-use in selected countries is done. The World Bank data, mainly collected within Doing Business project and Mutual Information System on Social Protection, Social Security Programs Throughout the World as the main source of information are used. The article ends with a summary of rules-in-use of selected countries(original abstract)
first rewind previous Strona / 235 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.