Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The analysis of structure of isotactic polypropylene composites with modified and nonmodified flax fibers was performed. For the preparation of the samples the extrusion and injection techniques were used. The study determined the influence of time and temperature of annealing/crystallisation and the kind of fibres on spherolitic structure of polymeric matrice. The investigations were performed by using the polarizing/interferencing optical microscopy.
EN
So far we know of no complex investigations defining lignocellulosic materials obtained from the stem of rape for the purpose of application in composites with thermoplastic polymers. This study is concerned with investigating the morphology of the rape stem, and the cellulose content in the wooden parts of the rape stem. Investigations with a microscope of the structure of the rape stems and the thickness of the wooden layers for various winter seed oil varieties were carried out. On the basis of the analytical results, it has been found that the average cellulose content in the wooden parts of the winter rape stem ranges from 35% to 40%. The amount of the cellulose in rape in comparison with the amount of cellulose in various species of wood is comparable. The structural investigations confirmed the presence of cellulose I. The X-ray patterns in the internal and external areas of the wooden parts of the stem are similar
PL
Na podstawie naszych wcześniejszych badań stwierdzono, że materiał lingocelulozowy pozyskiwany ze słomy rzepakowej, może być wykorzystywany do otrzymywania kompozytów z polimerami termoplastycznymi. Jednakże do tej pory nie zostały przeprowadzone kompleksowe badania nad zdefiniowaniem budowy zdrewniałych fragmentów słomy rzepakowej. Wykonane obserwacje mikroskopowe pozwoliły na poznanie budowy łodygi oraz na wyznaczenie grubości warstwy zdrewniałej. Badania nad zawartością celulozy w zdrewniałych fragmentach łodyg dla wybranych odmian rzepaku wykazały zawartość celulozy w granicach od 35% do 40%. Zawartość celulozy w zdrewniałych częściach łodygi rzepaku jest porównywalna z zawartością celulozy w wybranych gatunkach drewna. Badania techniką szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich potwierdziły obecność polimorficznej odmiany celulozy I oraz wykazały brak różnic w budowie strukturalnej pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi warstwami łodyg rzepakowych.
EN
The aim of this research project was to investigate the mercerisation process of natural rapeseed straw used to manufacture composites with thermoplastic polymers. Alkali treatment of the native cellulose causes polymorphic transition to cellulose II and, consequently, improvement of mechanical properties of natural lignocellulosic materials. Different concentrations of alkali solutions were employed in the course of the rape (Brassica napus) mercerisation of Kaszub and Californium varieties: 5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, & 25%, and the process lasted for 1, 2, 3 4, 5, 7.5, 10, 15, 30, 60, 90 and 120 minutes, respectively. The structural transformation from cellulose I to cellulose II for rapeseed straw after alkali treatment with sodium hydroxide was investigated by means of the wide-angle X-ray scattering (WAXS) method. The X-ray diffraction pattern was recorded within the angle range of 5 - 30° 2Θ. The polymorphic transition was calculated on the basis of the individual areas under the peaks of both cellulosic forms. It was found that the amount of cellulose II in wooden parts of rapeseed straw depended on the concentration of alkali solution as well as on the time of chemical treatment. It was further found that the great efficiency of Cellulose I → Cellulose II transition (over 50%) was observed for both experimental varieties at a wide range of the concentrations applied, from 12.5 to 20%, when the process was conducted for at least 5 minutes. This result indicates a different behaviour of rapeseed straw in comparison with such other lignocellulosic materials as wood or natural fibres. There were no structural differences found between various rapeseed straw varieties in the mercerisation process. On the basis of the degree of cellulose crystallinity in rapeseed straw after alkali treatment, no degradation of lignocellulosic material was found to occur in the above-mentioned conditions.
PL
Celem pracy było zbadanie procesu merceryzacji rozdrobnionej słomy rzepakowej mogącej znaleźć zastosowanie jako lignocelulozowy napełniacz kompozytów z termoplastyczną osnową. Proces ten powoduje przemianę polimorficzną celulozy natywnej w celulozę II cechującą się lepszymi właściwościami mechanicznymi. Badaniom poddano słomę rzepakową dwóch odmian Kaszub oraz Californium, stosując stężenia zasady NaOH od 5 do 25% w czasie prowadzenia procesu od 1 minuty do 120 minut. Badania przemiany polimorficznej przeprowadzono metodą szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich. Stwierdzono, że zawartość celulozy II w zdrewniałych częściach słomy rzepakowej zależy zarówno od zastosowanego stężenia zasady jak i od czasu prowadzenia procesu. Największa efektywność przejścia fazowego Celuloza I → Celuloza II (ponad 50%) została stwierdzona przy stosowaniu stężeń w zakresie 12,5 – 20%, przy procesie alkalizacji trwającym nie mniej niż 5 minut. Wyniki badań wskazują, że proces merceryzacji słomy rzepakowej zachodzi w odmienny sposób niż dla innych materiałów lignocelulozowych, na przykład dla naturalnych włókien czy drewna. Ponadto na podstawie wyznaczonego stopnia krystaliczności celulozy stwierdzono, że w stosowanych warunkach nie wystąpiły procesy degradacji słomy rzepakowej pod wpływem środowiska alkalicznego.
PL
Badano czas indukcji utleniania polipropylenowych kompozytów napełnionych rozdrobnioną słomą rzepakową. Jako osnowy stosowano polipropyleny różniące się wskaźnikiem szybkości płynięcia, oraz natywną lub chemicznie modyfikowaną słomą rzepakową różnych odmian. Nie stwierdzono znaczącego wpływu wskaźnika szybkości płynięcia jak również rodzaju zastosowanej odmiany napełniacza na czas indukcji utleniania kompozytów. Niespodziewanie stwierdzono bardzo ciekawą zależność dla układów kompozytowych napełnionych modyfikowaną mączką ze słomy rzepakowej. Otóż we wszystkich przypadkach, dla kompozytów napełnionych modyfikowaną słomą rzepakową różnych odmian stwierdzono znaczne skrócenie czasu indukcji utleniania.
EN
Powdered rapeseed straw was treated with Ac₂O and used as filler for prodn. of polypropylene-matrix composites. The use of modified straw resulted in decreasing oxidn. induction time whereas no decrease was obsd. when untreated straw was used as a filler.
8
Content available remote Recykling materiałowy opakowań typu tetra pak
63%
PL
Celem niniejszej pracy było otrzymywanie kompozytów z odpadowych opakowań typu tetra pak z zastosowaniem innowacyjnego rozwiązania. Metoda polega na prasowaniu w podwyższonej temperaturze z zastosowaniem rozdrobnionych odpadowych opakowań oraz folii polietylenowej. Zaproponowana innowacyjna metoda potwierdza możliwość powtórnego przetwarzania opakowań typu tetra pak i prowadzi do otrzymania kompozytów charakteryzujących się korzystnymi właściwościami mechanicznymi.
EN
The aim of this work was to obtain composites from packaging tetra pack waste by using innovative methods. The technique involves press moulding in high temperature of cut pieces of packaging and polyethylene foil. The proposed method confirms the possibility of obtaining composites with good mechanical properties.
9
63%
EN
The non-isothermal crystallization processes of polypropylene (PP) in PP/PA6 blends were investigated by the differential scanning calorimetry method (DSC). The blends containing 20 wt. % of PA6 were prepared in a single-screw extruder. The blends were reprocessed ten times under the same conditions. DSC measurements were used to analyse of thermal properties and overall crystallization parameters of PP in the presence of PA6. In this work, the extent of crystallization, the half-time of crystallization as well as melting and the crystallization peak temperatures were determined. It was found that the crystallization temperature of PP remained practically unaltered after 2-8 extrusion processes, whereas further reprocessing (tenth time) induced significant changes in the Tcp value. However, a strong effect of the enhancement of polypropylene crystallization rate was observed in relation to the nucleating action of repeated extrusions. The extent of crystallization increased and the half-time of crystallization decreased according to successive reprocessing cycles. The interpretation of this difference in crystallization parameters after reprocessing of the blends is analyzed according to thermooxidation or thermo-mechanical degradation processes.
PL
Przedstawiono wyniki badań krystalizacji polipropylenu w mieszaninach z poliamidem-6 przeprowadzone z wykorzystaniem techniki skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) (rys. 1, 2, 3). Mieszaniny PP/PA6 zawierające 20 % mas. PA6 otrzymywano metodą wytłaczania. Uzyskane stopy poddano 10-krotnemu przetwórstwu. W badaniach kalorymetrycznych wyznaczono parametry kinetyczne procesu krystalizacji - stopień konwersji fazowej i połówkowy czas krystalizacji (rys. 3, 4). Ponadto określono wartości temperatury przemian fazowych. Nie stwierdzono zmiany temperatury krystalizacji PP w mieszaninie aż do ósmego cyklu przetwórstwa. W próbkach przetworzonych dziesięciokrotnie temperatura krystalizacji znacznie wzrosła. Zaobserwowano duży wpływ powtórnego przetwórstwa na zwiększenie szybkości krystalizacji polipropylenu w badanych mieszaninach. Wielokrotność procesu wytłaczania spowodowała wzrost stopnia konwersji fazowej i skrócenie połówkowego czasu krystalizacji. Przedstawione wyniki dyskutowano w kontekście przemian termooksydacyjnych oraz degradacji termomechanicznej, zjawisk zachodzących w stopie poddanym wielokrotnemu recyklingowi.
10
63%
PL
Analizowano wpływ sił ścinających na krystalizację komercyjnego izotaktycznego polipropylenu Moplen HP500N. Badania prowadzono innowacyjną techniką in situ z użyciem systemu reologicznego Linkam CSS 450. Przeanalizowano wpływ temperatury i czasu krystalizacji oraz szybkości ścinania na wzrost struktur sferolitycznych w stopie polimerowym. Dowiedziono, że po przekroczeniu pewnej szybkości ścinania następuje zmniejszenie szybkości wzrostu sferolitów.
EN
Com. isotactic polypropylene was crystallized at 138-142°C under shear stress 1.5-6 s⁻¹ for 1200 s. The spherolites growth rate showed a flat max. above 0.6 mm/s at shear rate 1.5 s⁻¹.
EN
The paper should be typed using any version of the word processor Word for Windows and sent to the organizers via e-mail. The text area (without page number) should be 13.5x19 cm. An informative and "short abstract (10-15 lines) should be given at the beginning of the paper. Recommended format of the abstract is: length of lines 13 cm. set in 0.5 cm from the left-hand side margin (the first line with a 0.5 cm indention) typed in Times New Roman (9 points), line spacing at least 11 points.
PL
Zbadano wpływ wielokrotnego przetwarzania na temperaturę krystalizacji polipropylenu PP w blendach z poliamidem PA. Przedstawiono wyniki DSC dla tak sporządzonych blend. L/D jednoślimakowej wytłaczarki, na której przetwarzano w/w blendy, wynosiło 25.
12
Content available remote Recykling materiałowy mieszaniny polipropylenu z polistyrenem
63%
PL
W pracy wykorzystano dwa tworzywa poddane wcześniej procesowi recyklingu materiałowego: odpadowy polistyren oraz odpadowy polipropylen. Mieszaniny polipropylenu z polistyrenem otrzymano techniką wytłaczania, a następnie otrzymane granulaty poddano wtryskiwaniu w celu otrzymania kształtek do badań mechanicznych. W celu poprawy mieszalności stosowano promotor adhezji w postaci kopolimeru styren-etylen-butylen-styren (SEBS). Próbki poddano badaniom właściwości mechanicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny wpływ rodzaju polipropylenu oraz obecności kompatybilizatora na wyznaczone cechy wytrzymałościowe mieszanin zawierających recyklowane tworzywa sztuczne. Otrzymane układy dwuskładnikowe oraz trzyskładnikowe charakteryzują się korzystnymi właściwościami mechanicznymi, umożliwiającymi ich dalsze zastosowanie w przemyśle.
13
Content available remote Polycarbonate/maleic anhydride grafted polyethylene/graphite composites
51%
EN
Mechanical behavior of graphite-filled recycled polycarbonate/maleic anhydride grafted polyethylene [PC/PE-g-MAH (80/20)] composites prepared by melt blending was investigated. The materials were first subjected to morphological analyses using wide-angle X-ray scattering (WAXS) and scanning electron microscopy (SEM). The modifier acts as a reactive compatibilizer in the structurally heterogeneous PC/PE blends. Tensile tests showed that stiffness, strength, and ductility were markedly modified by the presence of graphite in the composites. Furthermore, an enhancement of thermal stability was observed, without any significant deterioration of the mechanical properties. The relationships among these effects and microstructural characteristics of the products obtained were also analyzed.
PL
Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych mieszanin poliwęglanu (PC, 80% mas.) i polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym (PE-g-MAH, 20% mas.) napełnionych grafitem, które otrzymano metodą wytłaczania. Przedstawiono wyniki badań struktury za pomocą szerokokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (WAXS) (rys. 1 i 2) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) (rys. 3). Wykazano, że zastosowanie grafitu jako napełniacza powoduje znaczne zmiany sztywności, wytrzymałości i ciągliwości badanych kompozytów. Zaobserwowano także polepszenie właściwości cieplnych. Przeprowadzono analizę wpływu mikrostruktury na właściwości mechaniczne otrzymanych produktów.
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu obecności frakcji krystalicznej celulozy siarczanowej na efektywność hydrolizy z zastosowaniem różnych komercyjnych preparatów enzymów celulolitycznych. W pierwszym etapie porównano wydajność procesu katalizowanego za pomocą celulazy z Aspergillus sp. oraz celulazy z Trichoderma reesei ATCC 26921. Oceniono także wpływ dodatku β-glukozydazy (Novozym 188) na stopień konwersji celulozy. Stwierdzono, że celulaza z T. reesei jest znacznie bardziej efektywnym preparatem enzymatycznym niż enzym pochodzący z Aspergillus sp. Najwyższy stopień konwersji, równy 50%, uzyskano po 48 h z zastosowaniem 0,075 ml/g s.m. celulazy z T. reesei i 0,025 ml/g s.m. β-glukozydazy. W wyniku analizy metodą szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej stwierdzono, że frakcja celulozy pozostała po hydrolizie enzymatycznej ma wyższy stopień krystaliczności niż surowiec. Wskazuje to na większe powinowactwo stosowanych enzymów do amorficznej frakcji celulozy.
EN
The influence of cellulose crystalline structure occurrence on effectiveness of the commercial cellulolytic enzyme preparations for the hydrolysis of sulphate (Kraft) cellulose was investigated. In the first step, efficiency of the process catalysed by the cellulase from Aspergillus sp., as well as from Trichoderma reesei ATCC 26921, was compared. The effect of the addition of the β-glucosidase (Novozym 188) on the conversion of the substrate was also investigated. It was found that cellulase from T. reesei ATCC 26921 is significantly more effective than cellulase from Aspergillus sp. The highest conversion was obtained by the use of 0.075 ml/g d.m. of cellulase from T. reesei and 0.025 ml/g d.m. of β-glucosidase from A. niger. X-ray diffraction experiment proved that the residue after enzymatic hydrolysis reveals higher crystallinity than the raw material. This fact indicates greater ability to hydrolysis of amorphous fraction of cellulose by used cellulases.
15
51%
EN
Composites made from polypropylene and lignocellulosic materials derived from plants were subjected to acoustic and mechanical investigations. Sound absorption coefficients for these composites were measured using the acoustic standing wave method in the frequency range from 1000 to 6500Hz. This work shows that the frequency dependence of the sound absorption coefficient obtained for pure polypropylene can be modified by proper choice of the filler added to the polypropylene matrix. Fillers derived from hemp plant cause significant increase in the absorption coefficient starting from the frequency above 3000Hz. The fillers obtained from rapeseed straw, beech and flax are recognized to suppress the sound in the frequency range from 3000 to 4000Hz. The investigated composites can be recommended for application in the automotive industry and building as the construction materials absorbing the undesired noise.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości akustycznych i mechanicznych kompozytów złożonych z matrycy polipropylenowej i materiałów lignocelulozowych uzyskanych z roślin konopi, lnu, rzepaku i drzewa bukowego. Współczynnik pochłaniania dźwięku wyznaczono metodą akustycznej fali stojącej w zakresie częstotliwości od 1000 do 6500Hz w układzie pomiarowym Standing Wave Apparatus 4002 firmy Brüel&Kjaer (rys. 1). Zależność częstotliwościowa współczynnika pochłaniania dźwięku ? dla czystego polipropylenu może być modyfikowana przez odpowiedni dobór napełniacza lignocelulozowego. Napełniacze uzyskane z rośliny konopi powodują znaczny wzrost absorpcji dźwięku w zakresie częstotliwości powyżej 3000Hz (rys. 2). Współczynnik pochłaniania dźwięku kompozytów z tymi napełniaczami wzrasta do ~25% i utrzymuje się na tym poziomie wraz ze wzrostem częstotliwości. Natomiast dodanie napełniaczy otrzymanych z lnu, słomy rzepakowej i drewna bukowego do matrycy polipropylenowej przyczynia się do bardziej rezonansowej charakterystyki pochłaniania dźwięku z wyraźnym maksimum absorpcji (a powyżej 20%) w zakresie częstotliwości od 3000 do 4000Hz (rys. 3). Wykonane badania potwierdzają możliwość zastosowania kompozytów zawierających materiały lignocelulozowe w budownictwie oraz przemyśle samochodowym z uwagi na korzystną właściwość pochłaniania dźwięku.
16
Content available remote Kompozyty polimerów termoplastycznych z materiałami lignocelulozowymi
51%
PL
W artykule przedstawiono przegląd badań kompozytów polimerów termoplastycznych z naturalnymi napełniaczami lignocelulozowymi, które znajdują coraz szersze zastosowanie z powodu ich korzystnych właściwości oraz możliwości otrzymania ogólnie dostępnymi technikami przetwórczymi. Celem pracy było zbadanie właściwości mechanicznych, akustycznych, palności oraz odporności uzyskanych kompozytów na rozkład powodowany przez grzyby degradujące tkankę drzewną.
EN
This article is an overview of our study of the lignocelulosic-thermoplastic polymer composites. Various processing methods were used to obtain the composite materials. The goal of this work was to investigate following properties: mechanical, acoustic, flammable and mycological. Moreover, the supermolecular structure and morphology of composites were analysed. The properties of products confirm that composites based on thermoplastic polymers and lignocellulosic materials are useful for different applications, for example auto, furniture and building industry.
EN
An attempt was made to synthesise magnesium oxide of a high degree of dispersion permitting its use as adsorbent or catalyst. The synthesis method proposed was precipitation with the use of magnesium nitrate or magnesium sulfate. The influence of temperature, the mode and the rate of dosing, the concentration and the ratio of the reagents on the properties of the final product was analysed. Magnesium oxides were obtained by thermal decomposition of magnesium hydroxides and subjected to thorough analysis. The results permitted selection of the reaction systems ensuring synthesis of the final products of the desired properties.
18
Content available remote Dielectric properties of lignocellulosic materials-polypropylene composites
51%
EN
Composites were made from isotactic polypropylene and lignocellulosic materials derived from hemp and flax plants using moulding and hydraulic pressing techniques. Frequency dependences of the electric permittivity E and the ac conductivity .delta ac of the composite samples were measured in the frequency range from 100 Hz to 13 MHz at room temperature. The linear relationship between the reciprocal relative permittivity (1/E') and the volume fraction of the lignocellulosic material was established. The loading of the polypropylene with the lignocellulosic materials increases the electric permittivity E' and improves the electrical conductivity .delta ac. The effect of temperature (150-450 K) on the dielectric spectrum of polypropylene and the composites was investigated in the frequency range from 100 Hz to 1 MHz. Four dielectric relaxation processes were found in the spectra of the composites: ß - ascribed to the local motion of the main polymer chain, ßwet - associated with the presence of water, .delta - related to the motion of the end groups in the branched polymers and .delta - due to the conductivity effect. The dielectric spectrum of polypropylene does not exhibit anomalies.
EN
The paper details with of the preparation and physicochemical characterisation of nano- and microstructured TiO2 doped with Fe and Co produced by the sol-gel method using titanium alkoxide as the precursor of titania as well as iron or cobalt nitrates as dopant sources. Fe and Co doped TiO2 materials were successfully prepared with two different methods. The effect of the dopant type on the synthesis of TiO2 powders was investigated. The physicochemical properties of the studied samples were determined. The characterisation included determination of the dispersion and morphology of the systems (particle size distribution, SEM images), characteristics of porous structure (BET isotherms), crystalline structure (XRD), surface composition (EDS), as well as thermal stability (TG/DTA).
EN
The fiber-matrix interaction in polypropylene composites with various lignocellulosic materials influences on the crystalline structure of polymeric matrix [1-3]. This structure is one of the most important factors determined the properties of the composites. Crystallization of the polypropylene leads through the nucleation phenomena to the formation of the spherulitic. supermolecular structure. The characteristics of supermolecular structure are markedly influenced by the thermal conditions, mechanical effects and by the presence of extraneous materials [4]. The aim of the investigations was to analyse the supermolecular structure of isotactic polypropylene in presence of the lignocellulosic materials from rapeseed straw.
PL
Oddziaływania różnych materiałów celulozowych z włóknistą strukturą kompozytów polipropylenowych wpływają na późniejszą strukturę krystaliczną matrycy polimerowej. Struktura ta jest jednym z ważniejszych czynników określających właściwości tych kompozytów. Krystalizację polipropylenu rozpoczyna się od enukleacji, a następnie tworzą się sferulity, struktury nadcząsteczkowej. Na powstającą strukturę nadcząsteczkową wyraźny wpływy wywierają warunki termiczne i efekty mechaniczne, a także obecność innych materiałów. Obiektem badań była tu analiza struktury nadcząsteczkowej izotaktycznego polipropylenu w obecności materiału celulozowego, pochodzącego ze słomy rzepakowej.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.