Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 618

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sądownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
1
Content available remote Incydentalna kontrola rozporządzeń przez sądy
100%
XX
Wśród aktów normatywnych szczególnie ważne dla publicznego prawa gospodarczego są rozporządzenia. O ile tryb opracowania projektu ustawy jest regulowany szczegółowo, i to już na poziomie konstytucji, o tyle tryb wydawania aktów normatywnych przez administrację publiczną jest unormowany szczątkowo, i to z reguły na potrzeby konkretnego rozporządzenia. Wobec braku powszechnie obowiązujących przepisów procesowych w przedmiocie tworzenia prawa przez administrację szczególnie istotne jest istnienie systemu kontroli legalności takich aktów. Ważnym elementem tego systemu jest incydentalna kontrola rozporządzenia przez sąd. Ma ona pewne zalety, do których należy np. natychmiastowa ochrona poszkodowanego przed zastosowaniem niezgodnego z prawem rozporządzenia, ale też wady, związane z możliwym naruszeniem zasady równości wobec prawa. Celem artykułu jest przedstawienie istoty incydentalnej kontroli rozporządzeń przez sądy oraz problemów związanych z jej stosowaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
Among sources of law in Poland regulations are especially important for the public commercial law. While the legislative proceedings in the Sejm and Senat is regulated in some details on the level of the Constitution itself, procedural provisions determining issuing normative acts by public administration are scarce and, if they exist, deal usually with a particular regulation. Due to lack of universally binding procedural provisions concerning enacting laws by administration it is particularly important to establish a proper control system to test the legality of such acts. An important element of this system is the right of court to refuse incidentally to apply a regulation. It has some advantages like immediate protection of an individual who feels injured by the appliance of a regulation which is contrary to law. It has disadvantages, however, which are connected with potentially possible breach of the principle of equality before law. The aim of the paper is to present an essence of the right of courts to refuse incidentally to apply a regulation and problems arising out its application. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą podsumowania ostatnich dziesięciu lat funkcjonowania sądownictwa administracyjnego. Autor pisze także o potrzebie uruchomienia nowego modelu sądownictwa administracyjnego oraz o celowości dążenia do jednolitości orzecznictwa NSA. Podkreśla konieczność poszukiwania uproszczonych rozwiązań proceduralnych z chwilą wprowadzenia dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego.
3
Content available remote Court technology jako przykład zastosowania ICT w sądownictwie
100%
XX
Obecnie sądy poszukują zastosowań ICT do zarządzania sprawami i prowadzenia dokumentacji w celu wspierania ich codziennej działalności. Celem artykułu było przedstawienie wskazanego rozwiązania z obszaru ICT, jakim jest Court Technology w sądownictwie na przykładzie oprogramowania oferowanego przez komercyjną firmę w USA w oparciu o model open source. Istotne problemy związane z możliwościami zastosowania wskazanych rozwiązań w sądownictwie zostały w artykule jedynie zasygnalizowane i stanowić będą podstawę dalszych, pogłębionych badań.(abstrakt autora)
EN
Currently, courts in many countries are looking more than ever for ICT applications that would serve to case management and documentation to support their daily activities. The purpose of the article was to present the indicated solutions in the judiciary, which is the Court Technology on the example offered by commercial software company in the US based on the open source model. Significant problems with the possibilities of using such solutions in the judiciary have been only indicated in the article and will provide the basis for further, in-depth research. author's abstract)
4
Content available remote Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
100%
XX
W ciągu ostatnich lat zainteresowanie technologią informatyczną w sądach znacznie wzrosło, a wpływ ICT na działalność sądów jest już zauważalny, głównie ze względu na czynniki ekonomiczne. Celem artykułu było przedstawienie zasad tworzenia i funkcjonowania systemów zarządzani sprawami (ang. Case Management Systems) oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk w tym zakresie w wybranych krajach. Istotne kwestie związane z możliwościami korzystania z takich rozwiązań w systemie sądownictwa będą podstawą dalszych szczegółowych badań. (abstrakt autora)
EN
In the past few years, interest in information technology in the courts has increased significantly, so the ability to use this kind of technology to enhance and improve the effectiveness of the judiciary should be developed. The impact of ICT on the activity of the courts is now noticeable mainly due to economic factors, indicating a huge savings from the offered opportunities The purpose of the article was to introduce the principles of creation and operation of Case Management Systems and to provide examples of good practice in this field in the selected countries. In fact, this electronic systems were in any case a positive impact on the courts, providing improved administrative processes, which made it better they can follow the course of events, to introduce improvements the actual processes and to communicate with other bodies. Relevant issues related to the possibilities of using such solutions in the judicial system will provide the basis for further, indepth research. (author's abstract)
EN
Currently Poland entered a road of doctrinal and legislative con-tinuation of pre-war attainments and in the doctrine – in the scope of discussion over a necessity (a need) of changes in the Code of Civil Pro-cedure, or even elaborating a new code, because of its „decomposition” – one indicates successive legal and procedural institutions, which should be subject to evaluation. In the article a current state of legislation was subject to a critical assessment in the scope of legal norms of civil pro-cedural law, attainments of the doctrine and judicial decisions of the Supreme Court under the rule of the Code of Civil Procedure 1930 and 1964 were indicated. It was underlined that in a compromise of theory with practice there is contained a secret why C.C.P. both from 1930 and 1964 – despite shortcomings, lacks and defects, demonstrated in various critical evaluations, constitutes a proof of a great legal culture, strength-ened in conscience of civil law experts and won the good feelings and recognition of wide legal circles in the country and abroad. A reform of norms should always be the final stage in improvement of exercising administration of justice. Stability and continuity are the highest values. One should first of all defy problems of organisation and interpretation,which are leading prerequisites to improve its functioning. The final influence on a form of administration of justice and at the same time on quality of application of the law always has a judge's personality, his/her so-called „internal authority”.
XX
Zasada odmiennego traktowania wypowiedzi stanowiących twierdzenia o faktach (statements of fact) oraz sądów wartościujących (value judgements) należy do jednej z najwcześniej sformułowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu odnoszącym się do art. 10 konwencji europejskiej. Wartość poznawcza: mimo to problematyka dotycząca tej zasady była dotąd niezwykle rzadko podejmowana w literaturze przedmiotu. Niniejsza publikacja ma wypełnić tę lukę. Śledząc poglądy Trybunału, można dostrzec ewolucję poglądów tego organu w kwestii znaczenia zasady, o której mowa, i sposobu jej realizacji. Główną tezą niniejszego artykułu jest dający się zauważyć stopniowy spadek wagi rozważanego podziału na rzecz podejścia akcentującego dobrą wiarę i staranność autora wypowiedzi. Metody badań: w celu weryfikacji tej tezy poddano analizie kilkadziesiąt orzeczeń Trybunału, w których najobszerniej i najbardziej wnikliwie rozważany był status spornych wypowiedzi oraz konsekwencje przyjmowanej kwalifikacji. Wnioski: wydaje się, że przyczyn stwierdzonej zmiany linii orzeczniczej należy upatrywać w niemożności sformułowania dostatecznie precyzyjnego (a więc pozbawionego uznaniowości) kryterium wspomnianej klasyfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The principle of different treatment of statements of fact and value judgments is one of the earliest formulated in the jurisprudence of the European Court of Human Rights in Strasbourg relating to Art. 10 of the European Convention. Cognitive value: Despite this, the issue of this principle has so far been extremely rarely discussed in the literature on the subject. This publication aims to fi ll this gap. By following the views of the Court, one can see the evolution of the views of this body as regards the meaning of the principle in question and the way in which it is implemented. The main thesis of this article is a noticeable gradual decrease in the importance of the considered division in favor of an approach emphasizing good faith and diligence of the author of the statement. Research methods: In order to verify this thesis, several dozen judgments of the Court were analyzed, in which the status of disputed statements and the consequences of the adopted qualifi cation were considered most extensively and thoroughly. Results and conclusions: It seems that the reasons for the identifi ed change in the jurisprudence should be seen in the impossibility of formulating a suffi ciently precise (and thus devoid of discretion) criterion of the aforementioned classifi cation.(original abstract)
EN
In Autumn 2017 the Ministry of Justice submitted a draft amendment to the Act of August 20, 1997 on the National Court Register (hereinafter, "Draft"), announcing its "digital revolution". The legislator's intention was to transfer the register into the reality of the 21st century. Moreover, the amendments addressed the necessity of implementation of the directive of the European Parliament and of the Council 2017/1132/EU of 14 June 2017 on some aspects of the companies law (Journal of Laws EU L 169 of 30 June 2017) in the scope of regulations concerning the registers interconnection system into the Polish legal system. The draft amendments relate to, among others: (i) introduction of the obligation to submit all applications with the National Court Register's register of entrepreneurs by way of the ICT system; (ii) electronization of registration files, as well as (iii) introduction of the obligation to submit financial statements in the electronic form. Apart from that, the Draft provides for (iv) the creation of the Central Repository of Electronic Excerpts of Notary Deeds. The aims set forth in items (i) -(iv) may be, in principle, viewed as a right step towards digitization. However, it should be remembered that the legislator's goal is for the entire digitization of registration proceedings to take place in stages. Thus, time intervals for the introduction of relevant legislation amendments (executive regulations) and technical amendments (preparation of form specimens, implementation of changes to the ICT systems in courts) are assumed. Therefore, the Draft should be assessed as the first step. However, it comes as a surprise that Article 19 of the Draft provides for the possibility of entering into the Central Registration and Information on Business, and simultaneous public disclosing of, information on arrears in the enforcement of outstanding maintenance payments exceeding 6 months. Leaving aside the moral nature of such demeanor, the register is not intended for the disclosure of debt and it is maintained only for record keeping purposes. Doubts also arise whether the disclosure of such information meets the condition of necessity in a democratic state of law, as defined in Article 51 section 2 of the Constitution (original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę proponowanej reformy systemu sądów rejonowych na Litwie, a także ocenę rzeczywistej potrzeby przeprowadzenia reformy wskazanych sądów pierwszej instancji. Możliwość przeprowadzenia reformy w tym zakresie rozważana jest w oparciu na oficjalnych statystykach Krajowej Administracji Sądowej, dotyczących obciążenia sądów. Analiza wyników badań statystycznych pozwoliła stwierdzić, iż nie ma poważniejszych problemów w zakresie realizacji prawa osób do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie w postępowaniach cywilnych prowadzonych w sądach rejonowych Republiki Litewskiej. We wszystkich badanych sądach ilość załatwianych spraw kształtuje się na poziomie nie niższym niż 98% ich rocznego wpływu do danego sądu. Co najmniej 90% wszystkich tych spraw jest, co do zasady, załatwianych w okresie pierwszych sześciu miesięcy. Stwierdzono też, że dysproporcja w obciążeniu pracą sędziów w sądach rejonowych nie stanowi na Litwie istotnego problemu. Roczne obciążenie pracą jednego sędziego w największych litewskich miastach (Wilno, Kłajpeda, Kowno, Poniewież, Szawle) to ok. 370 spraw cywilnych. W mniejszych miastach średnia to ok. 300 spraw cywilnych rocznie. Podkreślono również, że stosunek liczby asystentów do liczby sędziów kształtuje się w największych miastach na poziomie 0,8, zaś w mniejszych miastach - jedynie pomiędzy 0,3 a 0,5 asystenta na jednego sędziego. Głównym założeniem planowanej reformy jest dokonanie połączenia sądów, w wyniku którego z 49 istniejących sądów rejonowych ma pozostać 12. Istniejące sądy rejonowe nie uległyby likwidacji; stałyby się częścią składową dużych sądów rejonowych - ich jednostkami organizacyjnymi (wydziałami zamiejscowymi sądów rejonowych). Autorzy dochodzą do wniosku, iż biorąc pod uwagę czas załatwiania spraw cywilnych, nie ma konieczności podejmowania żadnych poważniejszych kroków zmierzających do reformy systemu sądów rejonowych. Cel reformy może być osiągnięty bez radykalnych zmian w systemie sądów rejonowych, tj. poprzez dalsze łączenie sądów rejonowych mających siedziby w niewielkiej odległości od siebie, odrzucenie wymogu minimalnej liczby trzech sędziów w sądzie rejonowym, odpowiednie unormowanie liczby asystentów w stosunku do liczby sędziów oraz - jeżeli okaże się to potrzebne - scentralizowanie zamówień publicznych oraz innych funkcji na poziomie sądów okręgowych albo Krajowej Administracji Sądowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses whether there is indeed an issue of excessively lengthy proceedings and unequal workload of judges in first instance district courts in the Republic of Lithuania. The study is based on the official workload statistics of courts provided by the National Courts Administration. The authors discuss the reform proposed in 2014 to consolidate district courts into larger units, provide their conclusions and recommendations.(original abstract)
XX
Sądownictwo polubowne, jako odstępstwo od zasady rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy państwowe, występuje - można powiedzieć - powszechnie, a więc w systemach prawych prawie wszystkich krajów. Ustawą z 25 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 178, poz. 1478) wprowadzono nową regulację sądów polubownych. Dotychczas zagadnienia sądownictwa polubownego były zawarte w przepisach kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r. w księdze czwartej, w artykułach 695715. W postaci podobnej do obecnej sądownictwo polubowne występowało w poprzednio obowiązującym kodeksie postępowania cywilnego.
XX
Artykuł poświęcony jest sformułowaniu pewnego modelu podejmowania decyzji przez grupę decydentów, ugruntowującego autorytet epistemiczny tej grupy w porównaniu z pojedynczym decydentem, konkurencyjnego wobec modeli, dla których zachodzi twierdzenie Condorceta (CJT) lub jakieś jego uogólnienie. Proponowany model opiera się na spostrzeżeniu, że niektórych założeń leżących u podstaw modeli, w których działa CJT, nie tylko nie da się spełnić, ale że w ogóle nie warto ich spełniać - a nawet wręcz warto ich nie spełniać. W zamian proponuje się inne założenia, lepiej odpowiadające ideałowi racjonalnej dyskusji. W szczególności odrzuca się założenie o jednakowym prawdopodobieństwie podjęcia trafnej decyzji przez każdego z decydentów i o niezależności podejmowania decyzji przez każdego z decydentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to a formulation of a certain model of group decision-making, grounding the epistemic authority of the group against a single decision-maker. Proposed model is contrasted with models in which Condorcet's Jury Theorem holds (or some of its generalisations) and is founded on the observation that some of the conditions required for CJT to hold are not only impossible to satisfy but simply not worth being satisfi ed. Instead some different conditions, better suited to model intuitive ideal of rational decision-making, are proposed. In particular, the assumption of homogeneity among jurors or the assumption of independence between them is rejected. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi polemikę z tekstem A. Gomułowicza pt. Rysa na obliczu Temidy ("Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2022, nr 2, s. 29-38), który jest krytyczną, acz swoistą glosą do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2021 r. (III FSK 3626/21) odnoszącego się do powołań sędziowskich (asesorskich) z udziałem obecnej KRS. Jest to glosa napisana w formie publicystyki prawniczej, połączonej dodatkowo z wykładem prawa konstytucyjnego, którego precyzja pozostawia wiele do życzenia. W efekcie w artykule pojawia się szereg tez stawianych nader swobodnie, co czyni je bardziej zbiorem refleksji luźno zainspirowanych wyrokiem NSA niż spójnym prawniczo wywodem (np. dotyczących testu Astradsson), albo tez stawianych z pominięciem dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego oraz doktryny prawa konstytucyjnego (np. w odniesieniu do prerogatywy Prezydenta RP). W rezultacie uznać należy, że autor nazbyt pobieżnie traktuje podjętą w wyroku NSA problematykę - raczej ogłasza tylko swoje przekonania, niż próbuje je udowadniać. W ten sposób jednak nie ma szans zbliżenia się do prawdy, którą - jak deklaruje - ceni sobie bardziej od przyjaźni.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a polemic with the text by A. Gomułowicz entitled A scratch on the face of Themis ("Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2022, no. 2, pp. 29-38), which is a critical and at the same time a kind of gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 4 November 2021 (III FSK 3626/21) concerning judicial (assessor) appointments with the participation of the current NCJ. This is a gloss written in the form of legal journalism combined additionally with a constitutional law lecture, the precision of which leaves much to be desired. As a result, the article contains a number of theses loosely inspired by the judgment of the Supreme Administrative Court (e.g., with regard to the Astradsson test) and put forward with disregard for the body of rulings of the Constitutional Tribunal and the doctrine of constitutional law (e.g., with regard to the prerogative of the President of the Republic of Poland). As a result, it should be concluded that the Author treats the issue raised in the NSA's judgment too superficially, merely proclaims his convictions rather than trying to prove them. In this way, however, he has no chance of getting closer to the truth, which, as he declares, he values more than friendship.(original abstract)
XX
Wyrok WSA w Kielcach z 29.06.2022 r., II SA/Ke 149/22, daje asumpt do rozważenia kwestii kwalifikacji dokumentu urzędowego jako decyzji w oparciu o bogate orzecznictwo sądowoadministracyjne i dorobek doktryny. Pomimo wypracowanych zasad w tym zakresie sąd w glosowanym orzeczeniu nie zastosował ich, odmawiając pismu o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy charakteru decyzji i nie wypowiadając się co do jego charakteru prawnego. Glosa jest jednoznacznie krytyczna.(abstrakt oryginalny)
EN
The judgement of the Provincial Administrative Court in Kielce dated 29 June 2022 provides a basis for considering the issue of qualification of an official document as an administrative decision on the basis of extensive judicial and administrative case-law and doctrinal output. Despite the principles developed in this respect, the court in the judgment under review did not apply them, and refused to acknowledge that a document of essential importance for the settlement of a case can be considered a decision. The gloss is unequivocally critical.(original abstract)
XX
Aspiracje Polski do integracji z Unią Europejską oraz doskonalenie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego skłaniają do przybliżenia europejskiego systemu ochrony prawa, jego organizacji jak i elementów procedury postępowania przed instytucją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. (fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono praktykę odwoływania się do filozofów w uzasadnieniach orzeczeń polskich sądów. Kwantytatywne i kwalitatywne studium orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego pozwoliło na sformułowanie kilku głównych wniosków. Po pierwsze, jakkolwiek odniesienia do filozofów w orzeczeniach są w ujęciu proporcjonalnym czymś rzadkim, to zarazem mierzone w liczbach bezwzględnych nie stanowią przypadków sporadycznych. Po drugie w ostatnich dwóch dekadach nastąpiła wyraźna intensyfikacja przywoływania filozofów w judykatach. Po trzecie odwołania do filozofów realizują szereg różnych funkcji wpisujących się w klaryfikacyjne i perswazyjne cele uzasadnienia orzeczenia. Po czwarte stosunek judykatury i stron postępowania do obecności racji filozoficznych w procesie orzeczniczym jest niejednolity. Tytułowe zagadnienie nie stanowi kolejnej odsłony doktrynalnego dyskursu o "sędziach filozofach" na podobieństwo Dworkinowskiego "sędziego Herkulesa". Przywoływanie filozofów przez sądy w pierwszej kolejności przynależy do problematyki stylu uzasadnienia orzeczeń oraz roli źródeł pozaprawnych w racjonalizacji - a nie tyle w podejmowaniu - sądowych rozstrzygnięć. W przekonaniu autora przeprowadzone studium orzecznictwa ukazuje utylitarny potencjał filozofii dla sądowej argumentacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the practice of invoking philosophers in the reasons for judgments of the Polish courts. A quantitative and qualitative analysis of the case law of the common courts, administrative courts, the Supreme Court and the Constitutional Tribunal allowed for the formulation of some main conclusions. First, although judgments containing references to philosophers constitute only a small fraction of all the case law, at the same time cases of quoting philosophers are not marginal. Second, in the two last decades there has been a marked intensification in the use of philosophical references in judgments. Third, references to philosophers exercise a number of different functions falling within the clarification and persuasive purposes of grounds of judgments. Fourth, there is no one attitude among courts and the parties toward the presence of philosophical arguments in the judicial process. The title issue is not the further stage of the legal scholarship's discourse on "judges as philosophers" in the likeness of Dworkin's "judge Hercules". The practice of appealing to philosophers by the courts is primarily a problem of the style of reasons for judgment and the role of non-legal sources in the rationalization - and not so much in making - judicial decisions. In the author's view, the case law study reveals the utilitarian potential of philosophy for judicial argumentation.(original abstract)
15
Content available remote Zastosowanie nowoczesnych technik informacyjnych w sądownictwie powszechnym
80%
XX
Proces informatyzacji polskiego sadownictwa jest nadal realizowany. Po wejściu Polski do UE polskie sądownictwo powszechne powinno w krótkim czasie dostosować się do standardów europejskich nie tylko w zakresie stosowania prawa europejskiego, ale także organizacji pracy i zarządzania sądami. Rozwiązania instytucjonalne powinny być wspomagane poprzez kontynuowanie procesu informatyzacji i zwiększania dostępności usług drogą elektroniczną. Rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej w znacznym stopniu może rekompensować odległość od sądów, a wdrożenie takich rozwiązań, jak możliwość wykorzystywania elektronicznych formularzy i wymiany dokumentów między stronami czy internetowe postępowania w sprawie drobnych roszczeń, mogłoby przyczynić się do podniesienia skuteczności działań sądownictwa powszechnego. Istotne znaczenie mają również wdrażane obecnie przez resort systemy informatyczne, tj. System Informatycznego Wspomagania Procesów Merytorycznych oraz Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr.(fragment tekstu)
EN
Growing demand for using high-tech solutions in the judiciary resulting out of necessity of accommodating oneself to EU norms both in terms of the quality as well as the efficiency of conducted proceedings is becoming a challenge for the Polish universal judiciary. In the article introduced some of solutions which were accustomed at Polish courts, so like among others Electronic Admonishing Proceedings; System of Supporting the Organization of Trials; Electronic System of the Document Flow; System of Archiving Records and applied more and more universally in the prison system - System of the Electronic Supervision.(original abstract)
XX
Doktryna forum non-conveniens oznacza, że sąd może odrzucić pozew, jeżeli stwierdzi, że rozpoznanie przez niego sprawy stwarzałoby niedogodności z uwagi na interesy prywatne i interes publiczny. Autorzy przedstawili genezę i założenia tej doktryny, a także relacje między jej założeniami a postanowieniami Konwencji Brukselskiej z 1968 roku o jurysdykcji krajowej i wykonalności orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych.
XX
Artykuł dotyczy tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. III FSK 3626/21, a także jej uzasadnienia. Koncentruje się na fundamentalnych wadach, a mianowicie na: 1) błędnym założeniu, że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym samorządu sędziowskiego (przeczy temu treść art. 187 ust. 1 Konstytucji RP); 2) błędnym uznaniu, że odwołanie wybieranych członków Rady, sędziów przed upływem ich czteroletniej kadencji jest wadliwością postępowania, podczas gdy jest to jaskrawe i bezdyskusyjne złamanie art. 187 ust. 3 Konstytucji RP; 3) bezpodstawnym przyjęciu, że Prezydent RP ma prawne podstawy do prowadzenia własnego merytorycznego postępowania, które weryfikuje zgłoszone przez Radę kandydatury na stanowiska sędziowskie; 4) nieuprawnionym stawianiu znaku równości pomiędzy KRS a "nową KRS"; 5) wadliwym zastosowaniu testu Astradssona.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the assessment of the thesis of the judgment of the Supreme Administrative Court of November 4, 2021 (no. III FSK 3626/21) as well as its justification. It focuses on the fundamental flaws, namely: 1) on the erroneous assumption made by judges that the National Judiciary Council is a constitutional collegiate body (the content of Article 187 (1) of the Constitution contradicts this); 2) on the erroneous recognition that the dismissal of elected members of the Council, judges, before the end of their 4-year term of office, is a defect in the procedure, while it is a clear and indisputable breach of Article 187, paragraph 3 of the Constitution; 3) on the unsubstantiated assumption that the President of the Republic of Poland has legal grounds to conduct his own substantive proceedings, which will verify the candidates for judicial posts submitted by the Council; 4) on the unauthorized equation between the NCJ and the neo-NCJ; 5) on a faulty application of the Astradsson test.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń reform polskiego sądownictwa administracyjnego. Projektowane i realizowane reformy dotyczyły zarówno modelu ustrojowego sądownictwa administracyjnego, jak również modelu orzekania i reguł postępowania przed sądami administracyjnymi. Analiza wdrażanych rozwiązań, począwszy od okresu II Rzeczypospolitej, pozwoliła postawić tezę, że sądownictwo administracyjne podlegało reformom o charakterze ewolucyjnym (rozwojowym). Artykuł w głównej mierze dotyczy kwestii ustrojowych, jako że stworzenie odrębnego od władzy wykonawczej, niezależnego, dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego było priorytetowym postulatem reform zapoczątkowanych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, który pojawiał się w późniejszych projektach reform. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, postulat ten został zrealizowany w najpełniejszym zakresie po wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the basic assumptions of the reforms of the Polish administrative judiciary. The planned and implemented reforms concerned both the model of administrative judiciary system, as well as the model of adjudication and rules of procedure before administrative courts. The analysis of the implemented solutions, starting from the period of the Second Polish Republic, made it possible to formulate a thesis that the administrative judiciary was subject to evolutionary (developmental) reforms. The article mainly concerns systemic issues, as the creation of a separate, independent, two-instance administrative judiciary was a priority postulate for reforms initiated after Poland regained independence, which appeared in later reform proposals. As the analysis shows, this postulate was fully implemented after the entry into force of the Constitution of the Republic of Poland of 1997.(original abstract)
XX
Opracowanie poświęcone jest analizie decyzji strukturalnych dotyczących sądownictwa administracyjnego w Niemczech na tle innych krajów europejskich. Koncentruje się w szczególności na strukturze instytucjonalnej sądownictwa administracyjnego i związanych z nim funkcjach. Odmienne rozumienie zakresu sądownictwa administracyjnego przesądza o kształcie poszczególnych przepisów administracyjnego prawa procesowego, np. regulacji dotyczących dostępu do sądów i kompetencji orzeczniczej sądów administracyjnych. Dlatego niniejszy artykuł ma na celu ukazanie - z perspektywy prawnoporównawczej - procesów wzajemnego oddziaływania, czyli sposobu przyjęcia decyzji strukturalnych dotyczących sądownictwa administracyjnego oraz zwrócenie uwagi na różne tendencje rozwojowe charakterystyczne dla poszczególnych krajów.(abstrakt oryginalny)
EN
This study is devoted to analysing the structural decisions related to the administrative jurisdiction in Germany in comparison with other European countries. It focuses, in particular, on the institutional structure of the administrative jurisdiction and the functions associated with it to it. Different understanding of the scope of the administrative jurisdiction pre-determine how individual regulations of administrative procedural law are designed, for example, regulations concerning access to courts and the judicial powers of the administrative courts. Therefore, the article aims to demonstrate - from a comparative legal perspective - the processes of mutual interaction, namely how the structural decisions made about the administrative jurisdiction have been received, and to highlight the different developmental trends characteristic of individual countries.(original abstract)
XX
Opracowanie dotyczy gruzińskiego sądownictwa administracyjnego, które zostało ukształtowane pod wpływem wzorców europejskich. Inaczej jednak niż w większości państw europejskich, w Gruzji nie utworzono odrębnych sądów administracyjnych - sądowa kontrola administracji jest sprawowana przez sądy powszechne. Struktura tych sądów jest trójstopniowa i obejmuje sądy rejonowe (miejskie), apelacyjne i kasacyjne, w których funkcjonują wyspecjalizowane w sprawach administracyjnych składy orzekające. Orzekają one według zasad określonych w uchwalonym w 1999 r. - Kodeksie postępowania administracyjnego Gruzji, w którym eksponuje się znaczenie praworządnych zasad postępowania sądowoadministracyjnego, takich jak zasada ustności postępowania oraz równości wobec prawa, niezawisłości i bezstronności sądownictwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The study concerns the Georgian administrative judiciary, which was shaped under the influence of European patterns. However, unlike in most European countries, Georgia has not established separate administrative courts - judicial control of the administration is exercised by common courts. The structure of these courts is three-tier and includes district (city) courts, courts of appeal and cassation courts, with adjudicating panels specialized in administrative cases. They adjudicate according to the principles set out in the Code of Administrative Procedure of Georgia adopted in 1999, which emphasizes the importance of the lawful rules of administrative court proceedings, such as the principle of impartiality of proceedings and equality before the law, independence and impartiality of the judiciary.(original abstract)
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.