Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 357

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pracodawcy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
The article presents the results of the assessment of professional preparation of the graduates of the colleges and schools educating tourism industry staff by employers of the related sector. The following questions have been analyzed: job applicants’ criteria, employment preferences related to the education sector and type of completed college/school, assessment of the professional skills of the graduates of colleges and schools educating tourism industry staff, expectations and needs of tourism labor market.
4
88%
PL
Wzrastająca liczba i znaczenie przedstawicieli generacji Z na rynku pracy spowoduje, że organizacje, które nie zdołają dostosować swoich strategii zarządzania personelem do jej preferencji, mogą zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami, w tym problemami z rekrutacją i zatrzymaniem dopływu pracowników. Dlatego też, z perspektywy zarówno naukowej, jak i praktycznej, istnieje silna potrzeba przeprowadzania badań wśród pokolenia Z. Za cel tekstu przyjęto określenie, w jakim stopniu określone czynniki związane z wizerunkiem pracodawcy, a także te pojawiające się podczas procesu rekrutacji, wpływają na decyzje przedstawicieli pokolenia Z dotyczące wyboru pracodawcy. Do przeprowadzenia badań wykorzystano narzędzie w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie realizowano metodą CAWI. Kwestionariusz został skonstruowany i udostępniony za pośrednictwem platformy Google Forms. W przeprowadzonym sondażu uczestniczyło 118 osób, jednak do dalszej analizy przyjęto 105 poprawnie uzupełnionych kwestionariuszy. Dane zostały zakodowane i poddane analizie przy użyciu oprogramowania Statistica 14.0. Do weryfikacji hipotezy H1 i H2 wykorzystano podstawowe miary statystyczne. Do weryfikacji hipotezy H3 wykorzystano test U Manna–Whitneya. Przeprowadzone analizy pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy H1 – Zdaniem respondentów największy wpływ na wybór pracodawcy z grupy czynników związanych z wizerunkiem pracodawcy ma informacja o atmosferze pracy w przedsiębiorstwie oraz H2 – W opinii ankietowanych największy wpływ na wybór pracodawcy z grupy czynników związanych z etapami rekrutacji ma precyzyjnie określone wynagrodzenie. Hipoteza H3 – Płeć respondentów ma wpływ na ich ocenę czynników decydujących o atrakcyjności pracodawców została częściowo potwierdzona. Płeć respondentów miała istotny wpływ na ocenę większości czynników związanych z wizerunkiem pracodawcy oraz niektórych czynników występujących na etapie rekrutacji. Natomiast doświadczenie zawodowe respondentów nie miało istotnego wpływu na oceny w żadnej z analizowanych kategorii.
PL
Głównym celem powstania artykułu była prezentacja zagadnienia innowacji zawartej w ba-daniu „Pracodawcy Podkarpacia”. W pierwszej części tekstu przedstawiona została koncepcja innowacji oraz dyskurs o wpływie pewnych czynników na powstawanie innowacji. Zaprezento-wana została także analiza związku pomiędzy innowacjami a rynkiem pracy. Druga część tekstu prezentuje dane pochodzące z badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji, jako czynnika związanego z kształtowaniem regionalnego rynku pracy. Autor opierając się na wynikach badania zrealizowanych wśród pracodawców Podkarpacia podjął próbę określenia związków pewnych czynników z aktywnością innowacyjną. W części tej autor podejmuje próbę udowodnienia wpływu innowacji na zwiększanie miejsc pracy w regionie.
EN
The main aim of this article is to present problem of innovatons in research of „Employers of Podkarpackie”. The first part describes the concept of innovation and discusses an influace of some factors on the creation of innowations. There be analyzed relations between innovation and labour market. The second part presents data decandant from research of „Employers of Podkarpackie Voivodeship 2012” with particular emphasis on the role of innvations as an factor affecting the shape of ragional labour market. The autor relaying on the results of research carried out among employers of Podkarpacki Region has attempted to identify some factors which are conected with innovation activites. In this part the author try to prove that innovations are job creation factor in the Region.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.