Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Excise duty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Aim/purpose - This paper analyses the impact of excise tax on the South African economy by means of a Dynamic Computable General Equilibrium (CGE) model. We utilised a policy simulation to evaluate the effects of an excise tax, with the results indicating that the rise in excise tax should not impinge on lower revenue households, as long as the greater government revenue flows to those households. Design/methodology/approach - The model applied in this study includes a specific database composed of a Social Accounting Matrix (SAM) constructed from data for the period 2010. A specific indirect tax block was disaggregated in such a way that VAT, excise tax and fuel levy taxes could be analysed. The household sector was further subdivided into 14 different revenue households. Findings - The simulation results indicate that GDP is linked to certain variables, for example absorption and consumption, which are negatively marked by the short run settings. The trend changed positively from the base year 2018 to the following year 2019 with a constant increase until 2023. The main reason for the increase is that the change in investment proportionally affects the total absorption in the market system. Research implications/limitations - The CGE model has been used extensively by the researchers for economic analyses of various projects. The production data constitute the main limitation, as Statistics South Africa has delayed collecting recent data. For this reason, data for the year 2010 were used in the SAM as the database for the CGE model. Originality/value/contribution - The specific economic tool, i.e. the dynamic CGE model, used in this study was seen to be the best model as far as an analysis of the excise tax was concerned. This model has never been used to study the excise tax in South Africa before, although Erero (2015) analysed the effects of increases in VAT through a dynamic CGE model, and found that the percentage increase in VAT would not affect lower revenue households negatively if the higher government revenue flowed to those households. (original abstract)
XX
Wielokrotne nowelizacje przepisów wykonawczych do ustawy z 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy przyniosły istotne zmiany, wśród których za najważniejszą uznać należy wprowadzenie obowiązku oznaczania banderolami (znakami akcyzy) wyrobów winiarskich. Artykuł wyczerpująco omawia najważniejsze unormowania związane z poruszoną materią prawa podatkowego, uwzględniając stan prawny na 1 stycznia 1996 r.
XX
Przedstawiono orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących podatku akcyzowego. Koncentruje się ono na trzech grupach wyrobów akcyzowych, które zostały objęte harmonizacją prawa w ramach Wspólnot Europejskich, tzn. na napojach alkoholowych, olejach mineralnych oraz wyrobach tytoniowych.
XX
Określenie zasięgu terytorialnego WE na potrzeby podatku akcyzowego pozwala rozstrzygnąć o sposobie rozliczeń podatkowych w przypadkach: eksportu, importu, nabycia czy dostawy wewnątrzwspólnotowej, a w przypadku obszaru celnego stosowany jest Wspólnotowy Kodeks Celny. Wyłączenia terytorialne są spowodowane uwarunkowaniami historycznymi i dotyczą niewielkich obszarów, które mają ograniczone znaczenie gospodarcze dla Wspólnoty. Terytoria wyłączone z zakresu stosowania zharmonizowanych podatków i prawa celnego nie zawsze się pokrywają, co może nieraz stwarzać problemy ze stosowaniem prawa wspólnotowego.
5
Content available remote Fiskalne i pozafiskalne aspekty podatku akcyzowego
75%
XX
Artykuł porusza kwestię aspektów fiskalnych i pozafiskalnych podatku akcyzowego w odniesieniu do opodatkowania tym podatkiem wyrobów tytoniowych, a w szczególności papierosów. Autorzy poza klasycznym aspektem fiskalnym podatku akcyzowego (funkcji fiskalnej) wskazują na aspekt społeczny (pozafiskalny) głównie przejawiający się w ochronie zdrowia publicznego w kontekście wyrobów tytoniowych. Jednocześnie autorzy wyróżniają poza dostrzeganymi w literaturze przedmiotu aspektami (funkcjami) fiskalnymi i pozafiskalnymi podatku akcyzowego jeszcze jeden aspekt, tj. aspekt bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article looks at the fiscal and non-fiscal functions of excise duty in relation to the imposition of the tax on tobacco products, especially cigarettes. Along with considering the purely fiscal function of excise duty the authors discuss the social function (non-fiscal), which mainly relates to the protection of public health in the context of tobacco products. At the same time, besides the aspects covered in the relevant literature, the authors highlight another aspect, i.e. the security function.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań i analiz zawartych w artykule jest kwestia wpływu kolejnych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe w latach 2000-2010 na poziom dochodów budżetowych, kondycję ekonomiczną polskich producentów wyrobów tytoniowych oraz zmiany w poziomie i strukturze konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce. Oprócz danych statystycznych ilustrujących dynamikę rozwoju w/w zjawisk pod wpływem zmian w wysokości akcyzy, autor przedstawia część swoich badań ankietowych, jakie przeprowadził w grupie kilkuset konsumentów oraz na podstawie danych i opinii otrzymanych od czterech spośród sześciu głównych producentów artykułów tytoniowych w Polsce. Dane te oraz przeprowadzone i przedstawione analizy danych otrzymanych z badań ankietowych wpłynęły na krytyczny osąd autora pod adresem instytucji odpowiedzialnych za politykę rządu. Może nie tyle w kwestii realizowanych celów odnośnie wpływów budżetowych, bo tu rząd niewiele się pomylił, ile ze względu na negatywne skutki, jakie przyniosła ta polityka w odniesieniu do branży tytoniowej, przyczyniając się tym samym do rozwoju szarej strefy, rozrostu skali przemytu i pogorszenia struktury konsumpcji, czyli jakości asortymentu konsumowanych papierosów z oczywistymi konsekwencjami dla stanu zdrowotności tychże konsumentów, którzy w wyniku wyższych cen przeszli na konsumpcje wyrobów niższej jakości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a discussion and an analysis of how the successive rises in the excise rate on tobacco products in the years 2000-2010 influenced the level of the budget income, the economic condition of Polish producers of tobacco products and changes in the level and structure of tobacco products consumption in Poland. Apart from statistical data illustrating the development dynamics of the above-mentioned phenomena under the influence of changes in the level of excise, the author presents some results of his survey carried out in a group of several hundred consumers and data and opinions received from four of the six major tobacco producers in Poland. These data and the presented analyses of the data obtained as the survey results had an impact on the author's critical opinion on the institutions responsible for the governmental policy. Probably not in the field of the budget income tasks fulfillment, because here the government did not make a big mistake, but because of the negative results from the policy towards the tobacco industry that resulted in the development of grey market, increase in the scale of smuggling, deterioration of the consumption structure, i.e. the quality of the tobacco products with the evident consequences for the state of health of the consumers who because of higher prices moved towards the consumption of lower quality products. (original abstract)
XX
Cel - Podatki akcyzowe stanowią ważny element systemów podatkowych, stanowiąc jedno z najważniejszych źródeł dochodów podatkowych państwa. Cechą charakterystyczną tej grupy podatków jest fakt, że obciążają one zwykle jedynie wybrane grupy produktów, przez co pozostają one nieneutralne z punktu widzenia konsumenta. Zastosowanie tego typu podatków może znaleźć zatem uzasadnienie w dwóch funkcjach podatków: funkcji fi skalnej oraz funkcji bodźcowej opodatkowania. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, która z tych funkcji uzasadnia opodatkowanie akcyzą najważniejszego wyrobu akcyzowego w Polsce, jakim jest paliwo silnikowe. Metodologia badania - W celu rozwiązania podjętego problemu przeprowadzono badanie elastyczności cenowej popytu na paliwa z wykorzystaniem standardowej metody OLS. Wynik - Uzyskane dość niskie wartości elastyczności cenowej świadczą o tym, że podatki akcyzowe na paliwa silnikowe pełnią w Polsce głównie funkcję fiskalną.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Excise duties are crucial element of the tax systems because they are one of the most important sources of state income. A characteristic feature of this group of taxes is the fact that they usually are levied only on selected groups of products for which they remain non neutral from the point of view of the consumer. The use of such taxes may be justifi ed by two functions of taxes: fi scal function, and the stimulus function. The purpose of this article is to answer the question which of these functions justify the use excise tax for motor fuels in Poland. Design/Methodolog/approach - In order to solve this problem the authors examined the price elasticity of demand for motor fuel using the standard method of OLS. Findings - According to the result of the survey in Poland the price elasticity of demand for motor fuel is rather low. It means that the excise taxes on motor fuels in Poland mainly serve the fiscal function of taxation. (original abstract)
8
Content available remote Podatek akcyzowy a ochrona środowiska (analiza prawna)
75%
XX
Preferencje podatkowe powinny stymulować określone zachowania. Celem artykułu jest w pierwszej kolejności analiza tych preferencji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, które mają skłaniać ich adresatów do działań proekologicznych. Ponadto celem artykułu jest zbadanie wpływu prawa ochrony środowiska na prawo podatkowe dotyczące podatku akcyzowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Tax preferences should stimulate certain behaviors. The purpose of this article is to conduct analysis of these tax preferences concerning excise tax that should encourage to take environmental actions. The aim of this article is also to examine the impact of environmental law on tax law relating to excise duty. (original abstract)
XX
Relacja przepisów ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym dotyczących akcyzy na importowane do Polski z innych państw członkowskich UE samochody osobowe jest przyczyną skarg ze strony importerów oraz sporego zamieszania w urzędach celnych. Wspólnotowe stanowisko w sprawie tego rodzaju podatku wypracowane zostało przez ETS, który sprawami tzw. dyskryminacji podatkowej używanych samochodów z importu zajmował się wielokrotnie. Autor przygląda się kilku takim rozstrzygnięciom.
XX
Opracowanie ma na celu zdiagnozowanie oddziaływania Brexitu na opodatkowanie polsko-brytyjskiej wymiany towarowej. Tak określony problem badawczy jest rozpatrywany zarówno z punktu widzenia możliwych następstw legislacyjnych, jak i stosowania przepisów regulujących elementy strukturalne podatków granicznych. Autor sformułował tezę, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie zdarzeniem, które w istotnym stopniu wpłynie na zmiany podatkowej i celnej kwalifikacji wymiany towarowej Polski z tym państwem.(abstrakt oryginalny)
EN
The working paper aims to diagnose Brexit's impact on the taxation of Polish-British commercial exchange. Such determined research problem is considered from the point of view of possible legislative consequences as well as the application of provisions regulating the structural elements of border taxes. The author formulated the thesis that the exit of the United Kingdom from the European Union will be an event that will significantly affect the changes in tax and customs qualification of the exchange of goods between Poland and that country. (original abstract)
XX
W maju 2004 r. Komisja Europejska opublikowała raport o funkcjonowaniu wspólnotowego systemu minimalnych stawek podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych. Intencją Komisji było rozpoczęcie debaty na ten temat na szerokim forum (Parlament Europejski, Rada UE, Komitet Ekonomiczno-Społeczny). W raporcie omówiono dotychczasowe działanie systemu i jego wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku wewnętrznego oraz wskazano na konieczność rewizji stawek minimalnych, których wysokości (w euro) nie uległy zmianie od ich wprowadzenia w 1992 roku. (fragment tekstu)
XX
Artykuł omawia ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, która weszła w życie 1 stycznia 2000 r. Ten akt prawny stanowi kolejny etap dostosowania polskich przepisów określających zasady rozliczeń z tytułu podatków pośrednich do rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej.
XX
Omówiono dążenia Kompanii Piwowarskiej, Grupy Żywiec oraz spółki Carlsberg Okocim SAdo umocnienia pozycji na rynku. Zwrócono uwagę, że na przeszkodzie tym ambitnym planom browarów może stanąć zakaz reklamy piwa i rosnące obciążenia podatkowe.
XX
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo istotna rolę w rozwoju gospodarki Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Dlatego przyjazny system podatkowy jest bardzo ważny w rozwoju tego sektora. Pozytywną rzeczą jest to, że wydatki przedsiębiorstw rosną z roku na rok czyli firmy te rozwijają się, ale jest za mało ułatwień dla nich. W niniejszej pracy omawiam podatek akcyzowy i cło jako istotne obciążenia finansowe dla funkcjonowania sektora MSP w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium enterprises play very important role in development of polish economy, as well as whole European Union. So, friendly tax system is very important in this development of sector. There is positive thing, that from year to year expenses of enterprises grow or these firms spread out , but it is for they not enough simplification too. I discuss excise tax in the present work and duty as important financial loads for functioning sector SME in Poland. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przegląd badań empirycznych nad przerzucalnością podatków pośrednich i ustalenie na podstawie tych badań czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności. Z dokonanego przeglądu wynika, że wśród czynników determinujących kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich można wymienić w szczególności charakter podatku (ad valorem lub specyficzny), charakter dóbr (trwałego i nietrwałego użytku), rodzaj dóbr, siłę konkurencji w sektorze, otwartość gospodarki czy etap obrotu. Również czynniki o charakterze behawioralnym odgrywają znaczącą rolę w analizie przerzucalności podatków pośrednich. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę między innymi na zróżnicowane reakcje na wzrost i spadek stawek podatku, na małe i duże zmiany stawek podatku, na zmiany stawek podstawowych, obniżonych oraz reklasyfikacje(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to make a review of empirical research on indirect tax shifting and to identify, on the basis of these studies, factors determining the direction, scope and moment of tax shifting. The review shows that the following factors determine the direction, scope and moment of tax shifting: the nature of the tax (ad valorem or specific), the nature of goods (durable and non-durable), the type of goods, the level of competitiveness in a sector, the openness of economy or the stage of a production and distribution chain. Behavioral factors also play an important role. It is worth noticing the varied reactions to tax rate increases and decreases, small and large tax rate changes, changes in basic and reduced rates, and reclassifications(original abstract)
16
Content available remote Zmiany na rynku wyrobów spirytusowych w latach 1999-2009
75%
XX
Scharakteryzowano najważniejsze zmiany w okresie 1998-2009, jakie miały miejsce na rynku wyrobów spirytusowych zarówno wśród producentów, a także w spożyciu wyrobów spirytusowych. W tym celu posłużono się tradycyjnymi metodami analizy danych tabelarycznych oraz wykresowych. W badaniu wykorzystano dane statystyki masowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane Ministerstwa Finansów. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents changes in Polish market of spirits during the period 1999-2009. The discussion addresses both sides of the market: production and consumption of spirits. The analysis applies traditional tools such as, for example, tabulation and plot analysis. The research uses the data from public statistical sources obtained from Central Statistical Office and the Ministry of Finance. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienie akcyzy oraz przedstawiono podatek akcyzowy w różnych jego aspektach. Zamieszczono również wykaz zmian stawek podatku akcyzowego dla niektórych wyrobów.
EN
Excise was enacted into the Polish tax system by the act of 8 January 1993 concerning the tax levied on goods, services and the excise. Before enacting this act, one - stage turnover tax was binding which allowed for usage of different tax rates. In general, the excise is a complementary tax to the indirect tax, namely the tax on goods and services. The basic law act shaping the excise are: act concerning the tax on goods and services issued on 8 of January 1993 and the act regulating marking goods witch banderoles issued on 2 of December 1993. (original abstract)
XX
Treścią artykułu jest charakterystyka rozwiązań prawnych, przyjętych przez ustawodawcę wspólnotowego w ramach wspólnej polityki rolnej w sektorze wina. Funkcjonujące w ramach tego rynku instrumenty ekonomiczno-prawne istotnie wpływają na jego kształt. Na polskie winiarstwo oddziałują również przepisy prawa krajowego, które nie zawsze są implikowane bazową regulacją wspólnotową. (oryg. streszcz.)
EN
The paper is an analyse of the juridical wine production in European Union and Poland. This marketing year is the first one within Polish wine may be produced. The common regulation forced many rules that have to be obtained in this matter. Besides that, native farmers - producers are obliged to cover some domestic fiscal duties on it. (original abstract)
XX
W Polsce po roku 1990 spożycie piwa zaczęło gwałtownie rosnąć. Struktura własnościowa polskich browarów kompletnie się zmieniła poprawiając przy tym jakość produkowanego trunku. Jednak w ślad za dynamicznym wzrostem sprzedaży, równie dynamicznie zaczęła rosnąć stawka akcyzy, która skutecznie zachamowała dalszy wzrost sprzedaży.
XX
Autorka przedstawia zmiany uregulowań prawnych związanych z importem i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów opodatkowanych podatkiem VAT i akcyzą w świetle rozwiązań w nowej ustawie o podatku od towarów i usług oraz nowej ustawie o podatku akcyzowym. Od momentu przystąpienia Polski do UE nastąpiła zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej między podatnikami VAT w RP a podatnikami zarejstrowanymi dla tego podatku w różnych państwach UE. Jest to ściśle związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy RP a państwami członkowskimi UE.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.