Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maďarština
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Čeští lingvisté o maďarštině
100%
EN
The article offers a survey as comprehensive and systematic as possible of all the articles and papers dealing with the Hungarian language written by Czech linguists. It concludes that very little attention has been paid to this topic in Czech linguistics and that the number of papers dedicated to Hungarian itself is very low. The majority of these papers deal with topics such as language contact (etymology, areal linguistics of the Central European Sprachbund, onomastics, the sociolinguistic situation of the Hungarian minority in the Czech Republic) or language comparison (typology). Only a few linguists have dealt with Hungarian to a relatively larger extent: Vladimír Skalička (language typology), Zoe Hauptová (etymology, Hungarian loanwords in Slovak), Vladimír Šmilauer (etymology, onomastics), Rudolf Forstinger (onomastics, etymology), František Kopečný (etymology, morphosyntax), Jiří Pilarský (the Central European Sprachbund, Hungarian‑ German contrastive linguistics), Lucie Jílková (sociolinguistics), Evžen Gál (Hungarian‑ Czech contrastive lexicology, sociolinguistics), Julius Bredár (etymology), Josef Blaskovics (etymology, Turkish loanwords in Hungarian), and Richard Pražák (Dobrovský as Hungarist and Finno‑Ugrist, the typology of national revivals in Central and Eastern Europe).
Acta onomastica
|
2020
|
tom 61
|
nr 2
361-374
EN
Medieval Hungary was a multicultural country: beside the Hungarian majority it also had Turkic, German, Slavic, Walloon, Italian, etc. inhabitants. Although the majority of medieval documents were written in Latin, there are a number of charters written in other languages, such as German. This cultural and linguistic diversity provides an opportunity to investigate contact phenomena among different languages based on personal name phrases. The paper outlines the methodological adaptability and the limits of using given names, bynames or family names and name phrases in the investigation of contact phenomena. It introduces language and discourse contact phenomena on the level of spelling and orthography and the morphology and syntax of name phrases, based upon examples from charters written in Latin and German.
CS
Maďarsko bylo ve středověku multikulturní zemí: vedle maďarské většiny zde žili také obyvatelé turkického, germánského, slovanského, valonského, italského aj. původu. Ačkoli většina středověkých dokumentů byla psána latinsky, dochovalo se i mnoho listin v dalších jazycích, např. v němčině. Tato kulturní a jazyková diverzita poskytuje příležitost prozkoumat projevy jazykového kontaktu mezi různými jazyky na základě osobních jmen dochovaných v tomto materiálu. Článek se zabývá metodologickými možnostmi a omezeným využitím rodných jmen, příjmí nebo příjmení a jmenných spojení ve výzkumu kontaktních jevů. Představuje (pro)jevy jazykového kontaktu v jazyce a diskurzu na úrovni ortografie, morfologie a syntaxe jmenných spojení a vychází při tom z příkladů zapsaných v listinách latinsky nebo německy.
EN
This study deals with possible interferences in gender conceptualization of inanimate objects in the language use of bilingual speakers of Hungarian and Slovakian. The research was focused on the grammatical category of gender (present in one of the examined languages — in Slovakian — and absent in the second one — in Hungarian). The aim of the executed experiment, in which two groups of speakers participated (the test group of bilingual speakers of Hungarian and Slovakian and the control group of monolingual speakers of Hungarian), was to find out if the presence of grammatical gender in one of the two languages of the bilingual group of speakers will have any impact on their conceptualization of gender of inanimate objects. A secondary aim of the research was to ascertain if there are concordances in the answers of the participants. In the performed experiment, three different research methods were used. Participants took part in the experiment by filling an online questionnaire consisting of a part examining their language competence and language history and of a test part. The results of the experiment did not confirm the original assumption, which anticipated that the presence of grammatical gender in one of the languages of the bilingual group would have an effect on their gender conceptualization of inanimate objects. However, there were concordances in the answers of the participants (independently of language group or questionnaire type) considering individual inanimate objects.
CS
Článek se věnuje možným interferencím v genderové konceptualizaci neživých objektů u bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny. Provedený výzkum se soustředil na gramatickou kategorii rodu (která je v jednom ze zkoumaných jazyků, tedy ve slovenštině, přítomná, a ve druhém zkoumaném jazyce, tedy v maďarštině, nikoli). Cílem provedeného experimentu, jehož se zúčastnily dvě skupiny mluvčích (konkrétně testovací skupina bilingvních mluvčích maďarštiny a slovenštiny a kontrolní skupina monolingvních maďarských mluvčích), bylo ověřit, zda přítomnost gramatického rodu v jednom ze dvou jazyků bilingvní skupiny mluvčích ovlivní jejich konceptualizaci rodu neživých objektů. Dalším z cílů výzkumu bylo zjistit, zda se probandi ve svých odpovědích shodnou. V provedeném experimentu byly použity tři různé výzkumné metody. Probandi se experimentu zúčastnili vyplněním online dotazníku, sestávajícího z části zkoumající jejich jazykové kompetence a jazykovou historii a z části testovací. Výsledky experimentu nepotvrdily původní předpoklad, tedy vliv přítomnosti gramatického rodu v jednom z jazyků bilingvistů na jejich genderovou konceptualizaci neživých objektů. V odpovědích respondentů se však (nezávisle na jazykové skupině či druhu výzkumné metody) u jednotlivých neživých objektů ukázaly určité signifikantní shody.
HU
Ez a tanulmány magyar és szlovák kétnyelvű beszélők élettelen tárgyakkal kapcsolatos genderfelfogásának lehetséges interferenciájával foglalkozik. Az elkészített felmérés témája a nyelvtani nem kategóriájára fókuszált (ez a nyelvtani kategória az egyik vizsgált nyelvben — a szlovákban — jelen van, a másik vizsgált nyelvben — a magyarban — azonban nincs). A végzett vizsgálatnak — amelyben két csoport vett részt, az egyik a magyar és szlovák kétnyelvű beszélők tesztcsoportja, a másik az egynyelvű magyar beszélők kontrolcsoportja —, azt volt a célja, hogy hitelesítse, vajon a kétnyelvű beszélők csoportjában az egyik nyelvben jelenlévő nyelvtani nem befolyásolja-e a gender felfogását a beszélőknél az élettelen tárgyakkal kapcsolatban. A kutatás másik célja az volt, hogy megállapítsa, vajon a résztvevők válaszai egyeznek-e. A végzett kutatásban három kutatási módszert alkalmaztam. A résztvevők online kérdőív kitöltésével vettek részt a kísérletben, amelynek két része volt — az első a résztvevő nyelvi kompetenciáját és nyelvének történetét vizsgálta, a második teszt volt. A kutatási eredmények nem igazolták azt az eredeti feltevést, mely szerint kétnyelvű beszélők esetén az egyik nyelvében jelenlévő nyelvtani nem befolyásolja a beszélő genderfelfogását az élettelen tárgyakkal kapcsolatban. A résztvevők válaszaiban azonban (a különféle csoportokon belül és a csoportok között is) jelentős egyezések mutatkoztak az egyes tárgyakkal kapcsolatban.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.