Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relaks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Grupa zawodowa górników kojarzona jest nie tylko z zagrażającą życiu i zdrowiu pracą, ale również z charakterystycznymi formami spędzania wolnego czasu. Część z nich, utrwalona tradycją, kontynuowana jest przez kolejne pokolenia pracowników kopalń, stanowiąc element kultury górniczej. W artykule autorka skupiła uwagę na tych związanych z naturą: hodowlą zwierząt (gołębi pocztowych, ptactwa ozdobnego; królików i in.), "działalnością ogródkową" i wędkowaniem. Zaprezentowane materiały są efektem jej badań terenowych.
3
Content available remote How High-Loft Textile Thermal Insulation Properties Depend on Compressibility
84%
EN
This paper investigates the performance of high-loft thermal insulations in terms of their compression properties, recovery behavior and thermal resistance. The aforementioned properties belong to the basic producer requirements for winter functional sportswear, sleeping bags or blankets. Majority of thermal insulation producers declare high quality of their products claiming durability and insulation within beginning of their application. But, it is important to uncover how dynamic compressive loading (which simulates real condition of using) influences heat transport of tested filling for the whole lifetime period. Therefore, two groups of top synthetic thermal insulation materials were tested before and after compression loading. Subsequently, relaxation behavior of samples was determined by thickness recovery after the compression test. Furthermore, thermal resistance was measured before and after the compression test to find out the change in thermal effectivity of samples. In summary, these results have not met expectations and show a rather poor correlation between the rate of compression after dynamic loading and the drop of thermal resistance of tested fillings.
EN
Dimensional change problems experienced in textile products have always been an important subject and in the focus of attention. Today it is expected that dimensional changes in fabrics, the basic material of textile products, must range within certain limitations. Fabrics processed in the finishing divisions are wound or decatized in various forms according to the fabric structure and the demands of garment manufacturers. However, fabrics may be distorted in these storing processes, which results in undesired dimensional changes under the stress incurred. Nevertheless fabrics are required to be delivered to garment manufacturers at specific tension values. Indeed these values are not acquired as expected; consequently, it is known that they represent a core conflict subject between finishing plants and garment manufacturers. The present study investigated the structures of garment manufacturers and dimensional change problems they experience during fabric layout. The aim was to determine the severity of the problem in terms of the garment manufacturer and fabric types, which cause problems frequently, and to search for solutions to overcome this issue by means of a survey study. Solutions which would increase production efficiency and reduce processing time have been emphasized.
PL
Problem zmiany wymiarów tekstyliów w czasie produkcji odzieży jest bardzo ważnym problemem, a zakres zmian musi być poddany określonym ograniczeniom. Tekstylia obrabiane w procesach wykończalniczych są następnie nawijane i dekatyzowane w określonych warunkach i powinny być dostarczane do wytwórcy pod określonym naprężeniem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ważność problemu z punktu widzenia wytwórcy odzieży oraz określenie rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia wydajności i skrócenia czasu produkcji.
6
84%
EN
A teacher working in a modern school is obliged to shape and enrich personalities of entrusted to him or her young people and hence to assist them in their way to develop their potential. In the process of shaping children’s and young people personality music performs a significant role. It directly affects the emotional state of human and becomes an important means of social interaction. The aim of this study is to attempt to draw attention that a certain kind of music – relaxing music – is becoming an important element of the human development.In our view, relaxing music becomes a kind of language that conveys important pedagogical content often impossible to express verbally. This type of music used by a teacher as part of the educational processes has a significant impact on human emotions and moods. It may calm, stimulate, create specific moods, reduce stress. The impact of relaxing music on the human emotional states may be, under certain circumstances, greater than the impact of verbal or visual arts. Applied in educational activities relaxing music allows to teach innovatively and creatively, it is the realization of children’s right to awake interest in acquiring knowledge. It stimulates the natural instinct of curiosity. The above mentioned goals of conducting classes with the use of relaxing music are the foundations of the following study.
PL
Nauczyciel pracujący we współczesnej szkole jest zobowiązany do kształcenia i wzbogacania osobowości powierzonych mu młodych osób, aby tą drogą pomóc im w rozwoju ich potencjału. W tym procesie kształcenia osobo-wości dziecka, młodego człowieka znacząca rola przypada muzyce, która bez-pośrednio wpływa na stan emocjonalny człowieka i staje się ważnym środkiem społecznego oddziaływania. Celem niniejszego opracowania jest próba zwrócenia uwagi, że określony rodzaj muzyki – muzyki relaksacyjnej – staje się istotnym elementem rozwoju człowieka.Naszym zdaniem muzyka relaksacyjna staje się swoistym językiem,który prze-kazuje nieraz istotne pedagogiczne treści niemożliwe do wyrażenia drogą wer-balną. Ten rodzaj muzyki wykorzystywany przez pedagoga w ramach procesów edukacyjnych ma duży wpływ na ludzkie emocje, nastroje człowieka, może działać uspokajająco, pobudzająco, tworzyć określone nastroje, redukować stres. Oddziaływanie muzyki relaksacyjnej na stany emocjonalne człowieka może być w określonych warunkach silniejsze niż wpływ przekazu werbalnego lub sztuki wizualnej.Zastosowanie do działań edukacyjnych muzyki relaksacyjnej pozwala uczyć in-nowacyjnie, kreatywnie, jest realizacją prawa dziecka do rozbudzenia zaintere-sowania zdobywaniem wiedzy, pobudza naturalny instynkt ciekawości. Powyżej wymienione cele prowadzenia zajęć z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej sta-nowią podłoże niniejszego opracowania.
EN
The real material structure taken from a railway wheel was loaded on a test equipment to find its stress-strain characteristic. The determined material variables were verified in the quoted computation. This paper presents results from the analysis with cyclic loading of two wheels with different diameters which are in mutual contact. The target of this research is to simulate by computational methods the low-cycle fatigue approved by metallurgical analyses.
EN
The fast pace of life and confronting the current social dilemma “to have or to be” generate stressful situations for young people who are expected to meet the demands and expectations of modern times. The authors reflect on the place and importance of effective relaxation in the process of education and upbringing. The presented terminological and conceptual cross-section was based on the analysis of available scientific, didactic and popular science literature. To enrich the presented content, a reconnaissance was made among teachers, educators and students of pedagogy. The aim of the following considerations is a symbolic “invitation to the discussion” on the role and value of relaxation in the educational space. The authors attempt to characterize the basic methods of relaxation, displaying them against the background of art-therapy activities, more popular in the discourse of science and practice. Finally, they present a sketch of their own methodological proposal as an example of flexible and creative use of the existing techniques.
PL
Szybkie tempo życia oraz zmierzenie się z aktualnym dylematem społecznym „mieć czy być” generują sytuacje stresowe u młodych ludzi, od których oczekuje się sprostania wymaganiom i oczekiwaniom współczesności. Autorki w obliczu tych wyzwań poddają refleksji miejsce oraz znaczenie efektywnego odprężania się w procesie edukacji i wychowania. Zaprezentowany przekrój terminologiczno-koncepcyjny został zbudowany w oparciu o analizę dostępnej literatury naukowej, dydaktycznej oraz popularnonaukowej. Dla wzbogacenia przedstawianych treści poczyniono rozpoznanie wśród nauczycieli, wychowawców oraz praktykujących studentów pedagogiki. Celem poniższych rozważań jest symboliczne „zaproszenie do dyskusji” na temat roli oraz wartości relaksacji w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej. Autorki dokonują próby scharakteryzowania podstawowych metod relaksacyjnych, ukazując je na tle innych, bardziej popularnych w dyskursie nauki i praktyki, aktywności arteterapeutycznych. Ostatecznie prezentują szkic własnej propozycji metodycznej jako przykład elastycznego oraz twórczego wykorzystania zastanych technik.
EN
The subject matter of the research pertains to the improvement of rheological properties of petroleum bitumens by their modification with SBS (styrene-butadiene-styrene) copolymer. The authors have determined selected rheological properties characterising the durability of modified bitumens used in road pavements. The bitumens were modified in laboratory conditions with modified bitumen concentrate of a known SBS copolymer content of 9%. The result was a binder containing the known percentage of the SBS copolymer of 3%, 4.5% and 6%. Rheological properties of the tested bitumens were determined by the use of a DSR dynamic shear rheometer (in a wide temperature range from 40°C to 100°C) and a ductilometer at 5°C. DSR was used for performing MSCR test to determine the resistance of the asphalt mixture with the SBS-modified binder to permanent deformations in the high temperature range (from 40°C to 82°C). The comparison of the values of the dynamic shear modulus |G*| of all the bitumens tested shows that with a growing content of the SBS copolymer in the tested binder the value of |G*| increases, which may indicate greater resistance to permanent deformation of the asphalt pavement. The MSCR test has shown that the increased use of the SBS copolymer addition in the bitumen translates to decreasing values of the non-recoverable creep compliance Jnr. The SBS copolymer accelerates stress relaxation in the bitumen sample, thus increasing pavement resistance to low-temperature cracks. Furthermore, modification reduces the negative impact of ageing on the properties of the binder, manifested by its stiffening and slowdown of relaxation.
19
67%
PL
W artykule poddano weryfikacji dwie tezy: 1. Wprowadzenie nowego masowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim spowoduje istotny wzrost zainteresowania tym regionem na świecie i wzrost liczby turystów na analizowanym obszarze; 2. Turystyka może stanowić jedną z istotnych dźwigni rozwojowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, a przede wszystkim może mieć największy udział w tworzeniu nowych miejsc pracy jeszcze w bieżącym okresie planistycznym. Celem artykułu jest wskazanie jednej z możliwości rozwoju inteligentnego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, skierowanego do twórczych pracowników umysłowych. Zakres artykułu obejmuje wskazanie wybranych aspektów tworzenia inteligentnego produktu turystycznego: ogólnych, neurobiologicznych i organizacyjnych. Artykuł może być pomocny przy opracowywaniu koncepcji i programu wdrożeniowego nowego produktu.
EN
The paper presents both the external and internal conditionings of introducing a new tourist product targeted at creative white-collar workers. It has been proposed that this product ought to be called an intelligent specialization of tourism, in which services would be organized on the basis of knowledge from the domains of neurosciences, psychology, tourism and management sciences. Among the external conditionings, attention has been drawn to such megatrends as globalization, development of service sector as well as the development of knowledge-based economy. This group of conditionings include also the concept of sustainable development, the strategy of intelligent development and the strategy of forming green economy. Among the internal conditionings the following were pointed: mental tiredness, creative tension, stress regulation and sleep, participation in sport activities, as well as in both cultural and dance events. More emphasis has been laid upon the nature-related conditions of forming a tourism product for creative white-collar workers.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.