Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uziarnienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Laserowy analizator uziarnienia
100%
PL
W Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu opracowany został przyrząd do wyznaczania składu ziarnowego pyłów, wytwarzanych pod nazwą Laserowy Analizator Uziarnienia. Podano zasadę działania przyrządu, schemat układu do badań rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcyjną, schemat przyrządu do pomiaru składu ziarnowego metodą dyfrakcyjną, funkcje realizowane przez pakiet oprogramowania współpracującego z przyrządem i przykładowe wyniki pomiaru rozkładu uziarniania próbek pyłu cementowego. Program oblicza dodatkowo kilka wielkości pomocniczych, między innymi średnice podziałowe D50, D90 i D97.
EN
In the Institute for Mineral Building Materials in Opole a device for determination of grain-size composition of dusty materials has been elaborated, which is manufactured under the name Laser Particle-size Analyser. The operating principle of the device, diagram of a system for examination of grain-size distribution by diffraction method, diagram of the device for grain composition determination, functions realized by the software package co-operating with the device and an example of measuring results of grain-size distribution for a sample of cement dust are given. The program calculates additiona
PL
Przedstawiono metodę postępowania pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk pionowego transportu pneumatycznego dla materiałów sypkich o szerokim spektrum uziarnienia w oparciu o model Nakamury-Capesa.
EN
The method enabling the determination of characteristics of vertical conveying system of loose material with a broad range of particle size distribution and based on the Nakamura-Capes model is presented.
3
Content available remote Nowe klucze do rozpoznawania rodzaju gruntu na podstawie uziarnienia
100%
PL
W roku 2006, w ramach harmonizacji polskich norm z systemem europejskim, wprowadzono do użytku nową normę zmieniającą zasady klasyfikacji gruntów na podstawie uziarnienia. Zmiany były na tyle istotne, że pojawiły się problemy z prawidłowym jednoznacznym rozpoznaniem nazwy gruntu. Ponadto powiązanie nadal funkcjonującej normy projektowej ze starą nomenklaturą i brak podobnego rozwiązania dla nowych nazw spowodowało sytuację, w której aby dobrze funkcjonować należy znać obie klasyfikacje i sprawnie się nimi posługiwać. Autorzy w 2007 roku przygotowali i opublikowali klucze do szybkiego rozpoznawania rodzaju gruntu zgodnie ze starą i nową klasyfikacją. Po 5 latach testowania kluczy w praktyce, mimo pozytywnych opinii, wykryto w nich kilka nieścisłości a nawet błędów. Użytkownicy zgłaszali też problem, z zapamiętaniem struktury klucza. W związku z tym autorzy zdecydowali się opublikować nową wersję kluczy, pozbawioną zauważonych usterek. Klucze są przyjazne dla użytkowników, jednym z priorytetów przy ich tworzeniu była możliwość łatwego zapamiętania ich struktury oraz, w miarę możliwości, powiązanie ich z badaniami makroskopowymi.
EN
The authors of the project for many years have observed the difficulties with the recognition of ground types on the basis of grain size distribution, not only among students. The introduction of a new standard, changing the ground classification, makes the situation even worse. Currently, designing the foundations in Poland requires the knowledge of the two classifications. The article shows an easy way to recognize ground types on the basis of the grain size distribution according to both norms.
EN
Research on soil erosion undertaken on selected slopes of the Suwałki Lakeland (NE Poland) in years 1986-1989, 1998-1999 and in 2007 allowed to determine features of deposits transported and deposited within the slopes. Sedimentological analyses were used and following granulometric indices calculated: mean grain size diameter, sorting and skewness. Organic matter content was also determined by loss on ignition. Size of mineral grains (Mz and d-5%) were analysed in relation to rainfall erosivity. Analyses of sediments originated from soil erosion supports previous findings regarding their structural and textural features. Granulometric composition of deluvial deposits is determined by the source material - soil cover. Analysed slope deposits were medium and weakly sorted and their skewness was positive which shows similarity to the slope soil cover. Deposits originated from rill erosion had skewness varying from slightly positive to slightly negative. Rainfall erosivity weakly correlates with the size of mineral grains transported and deposited. This is explained by the fact that transported material included not only separate grains but also grain aggregates and because the material partially originated from rainsplash. Following juxtaposition of sedimentological indices: Mz-σ1, Mz-Sk1, Sk1-σ1 and also Mz with loss on ignition proved helpful in determining conditions of the erosion-transportdeposition process. Multimodal frequency curves with a low amplitude of the modes are characteristic and typical for deluvial sediment. It is found that the minimum transport distance needed for registration of the process in sedimentological properties of the deposits is 30 m. Moreover, only rainfall of a high intensity was able to modify sedimentological proporties of the deposits.
EN
Humic acids are a group of distinctive organic compounds, which are created in complicated biochemical processes, such as oxidation, condensation and polymerization of high-molecular products of plant and animal residue decomposition. They facilitate plants micronutrient uptake, improve soil structure, porosity and consequently aeration, water retention and also viscosity, firmness and creating aggregate structures. The aim of the research was to determine efficiency of humic acids extraction process, using different kinds and fineness of lignite. Stronger fines size reduction provides growth of active surface subjected to extractant treatment and better porosity of mass subjected to extraction, so as the lignite fineness decreasing the increase of efficiency of humic acids production is expected. Finding optimum fineness, which is a compromise between extraction efficiency and raw material grinding costs, will enable economical production of humic acids fertilizer agents.
PL
Kwasy huminowe są grupą specyficznych związków organicznych, które powstają w skomplikowanych procesach biochemicznych, takich jak utlenianie, kondensacja oraz polimeryzacja wysokomolekularnych produktów rozkładu resztek pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Związki te ułatwiają przyswajanie mikroelementów przez rośliny, poprawiają strukturę gleby, wpływają korzystnie na jej porowatość, a tym samym napowietrzenie, retencję wodną oraz lepkość, zwięzłość i tworzenie struktur agregatowych gleb. Celem pracy było określenie wydajności ekstrakcji kwasów huminowych z różnych rodzajów węgla brunatnego, w zależności od jego uziarnienia. Większe rozdrobnienie surowca gwarantuje wzrost powierzchni aktywnej podlegającej działaniu ekstrahenta oraz zapewnia większą porowatość masy poddawanej ekstrakcji, zatem spodziewany jest wzrostu wydajności produkcji kwasu huminowego w miarę zmniejszania uziarnienia węgla brunatnego. Określenie optymalnego sortymentu, będącego kompromisem pomiędzy wydajnością ekstrakcji a kosztami rozdrobnienia surowca, pozwoli na ekonomiczną produkcję środka nawozowego, jakim jest kwas huminowy.
9
Content available remote Uziarnienie kruszyw wg PN-EN 13043:2004
75%
PL
Nowa norma wprowadza nowe wymagania, nie zawsze jednoznaczne, które muszą spełnić producenci kruszyw. W szczególności norma wprowadza nowe podejście do jednorodności produkcji, wymaga deklaracji producenta typowego uziarnienia oferowanego kruszywa, wprowadza nowe definicje, w tym dotyczące wypełniaczy.
EN
New standard introduced new requirements, not always explicit, which have to be fulfilled by producers of aggregate. In particular, the standard brings new approach to production homogeneity, it requires producer declaration of typical grading of offered aggregate, and it introduces new definitions, including those related to fillers.
10
75%
PL
Zebrano w skrócie sposoby kontroli i pomiaru stopnia rozdrobnienia mlewa i zaproponowano rozszerzenie sposobów klasyfikacji granulometrycznej przedziału uziarnienia, przez zastosowanie porównań pomiarowych na powierzchni, przy jednoczesnym wykorzystaniu dotychczas znanych metod, jak na przykład oznaczanie krzywej ziarnowej za pomoca linü prostej na siatce podwójnie logarytmicznej Bennetta-Rosina-Rammlera-Sperlinga.
EN
Pulverized material fineness controlling and measuring methods are collected and an extension of the classification methods of grain size range is proposed, by applying of measuring comparisons on the plane, with simultaneous utilization of hitherto known methods, as for example determination of grain size distribution curve by means of straight line in Bennett-Rosin-Rammler-Sperling log-log chart.
PL
W pracy przedstawiono czynniki ograniczające możliwości wydobycia kruszywa naturalnego w dolinie Wisły, między Krakowem (Nową Hutą) a Zabierzowem Bocheńskim. Wybrano najważniejsze parametry geologiczne złóż, silnie wpływające na sposób ich eksploatacji. Należą do nich m.in. miąższość i uziarnienie. Na podstawie danych zebranych głównie z dokumentacji geologicznej złóż przedstawiono ich krótką charakterystykę. Opisano również chronione elementy środowiska, które mają wpływ na ograniczenia wydobycia. Wskazano główne przyczyny strat zasobów, m.in. duże rozdrobienie złóż i nieodpowiednie sposoby eksploatacji. Było to podstawą do stworzenia waloryzacji złóż. Eksploatacja niektórych prowadzona jest w sposób prawidłowy. Są jednak i takie, których wydobycie jest sprzeczne z zasadami ochrony przyrody.
EN
In the paper there are presented factory which may restrict mining of natural agregates in the Vistula River valley east of Cracow. Geological parameters of the deposits and protected environmental elements which may strongly control exploitation are defined and described. They are, e.g.: thickness, grain size distribution, distribution of protected forests or soils. Furthermore, the most important reasons for lost of geological reserves are discussed. They are, e.g.: small areas of pits and inefective way of exploitation. Those factors were then used as a basis for the classification of the deposits and their evaluation. Exploitation of three deposits is considered correct, but there are also many pits where mining violates rules of environmental protection.
PL
Żyjemy w czasach, w których rządzi nie tylko cena. Coraz częściej to jakość odgrywa największą rolę w handlu towarami, stąd też Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzając nowe technologie przy produkcji piasku O/2.
PL
Celem pracy było określenie wydajności ekstrakcji kwasów huminowych z różnych rodzajów węgla brunatnego w zależności od jego uziarnienia. Większe rozdrobnienie surowca gwarantuje wzrost powierzchni aktywnej podlegającej działaniu ekstrahenta oraz zapewnia większą porowatość masy poddawanej ekstrakcji, zatem spodziewany jest wzrost wydajności produkcji kwasu huminowego w miarę zmniejszania uziarnienia węgla brunatnego. Określenie optymalnego sortymentu, będącego kompromisem pomiędzy wydajnością ekstrakcji a kosztami rozdrobnienia surowca, pozwoli na ekonomiczną produkcję środka nawozowego, jakim jest kwas huminowy.
EN
The aim of the research was to determine efficiency of humic acids extraction process, using different kinds and fineness of lignite. Stronger fines size reduction provides growth of active surface subjected to extractant treatment and better porosity of mass subjected to extraction, so as the lignite fineness decreasing the increase of efficiency of humic acid production is expected. Finding optimum fineness, which is a compromise between extraction efficiency and raw material grinding costs, will enable economical production of humic acid fertilizer agents.
PL
Podano wyniki badania składu chemicznego i fazowego, kwasowości, rozpuszczalności, rozkładu ziaren oraz białości odpadowego fosfogipsu poapatytowego. Wykazano, że w wyniku mielenia korzystnie poprawia się charakterystyka granulometryczna fosfogipsu. Wykonano i zbadano arkusiki próbne papieru drukowego wypełnionego fosfogipsem. Stwierdzono poprawę białości i wytrzymałości mechanicznej papieru drukowego z zawartością do 15% modyfikowanego wypełnienia fosfogipsowego.
EN
Chemical and phase composition as well as acidity, solubility, grain size distribution and whitness of refused post - apatite phosphogypsum have been given. The test were carried out on the effect of high pressure grinding of waste phosphogypsum on the change in properties that are important for the process of paper filling in acid environment. It was found that the paper containing up 15% phosphogypsum filler showed improved brightness and higher breaking length.
PL
W artykule zamieszczono wyniki porównawczych badań wpływu wybranych czynników technologicznych na skuteczność osadzarkowego procesu wzbogacania, które wykonano w ramach projektu nr POIG. 01.01.02-24-017/08 „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”. Porównano parametry produktów wzbogacania i wyniki rozdziału uzyskane w badaniach osadzarki przemysłowej oraz na stanowisku laboratoryjnym. Stwierdzono istotny wpływ obciążenia oraz składu gęstościowego i ziarnowego nadawy na skuteczność rozdziału. Wykazano również, że zmiana udziału klasy 3-0,5 mm w nadawie wpływa na gęstość rozdziału wzbogacanego materiału, a tym samym na parametry uzyskiwanych produktów.
EN
Results of comparative tests of impact of selected technological factors on eff ectiveness of jig separation, which were carried out within the project No. POIG. 01.01.02-24- 017/08 entitled “Intelligent coking plant meeting the requirements of the best available technology”, are included in the paper. Parameters of benefi ciation products and results of separation obtained in tests of industrial jig and at the laboratory stand were compared. Signifi cant impact of fl ow rate as well as density and grain size distribution of feed on separation eff ectiveness was found. It was also shown that change in share of 3-0.5 mm class in the feed aff ects separation density of benefi ciated material, and thus the parameters of obtained products.
PL
Analizowanie zachowania się betonu z uwzględnieniem metod mechaniki pękania umożliwia opis powstawania i rozwoju występujących w nim uszkodzeń, co niemożliwe jest w przypadku posługiwania się globalnymi charakterystykami wytrzymałościowymi kompozytu. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń dotyczących określenia wpływu uziarnienia kruszywa grubego na parametry mechaniki pękania betonów wapiennych określane wg I modelu pękania (rozciąganie przy zginaniu). Zastosowano dwa rodzaje stosów okruchowych o Dmax do 8 i do 16 mm. W trakcie eksperymentów określono podstawowe parametry mechaniki pękania: krytyczną wartość współczynników intensywności naprężeń: i KIc, energię pękania GF, krytyczne przemieszczenie rozwarcia wierzchołka szczeliny CTODc, oraz jednostkową pracę zniszczenia JIc. W badaniach do oceny odporności na pękanie zastosowano metodę obciążania próbek na podstawie zaleceń RILEM. Do eksperymentów podstawowych użyto sześciu belek z jedną szczelina pierwotną. W toku przeprowadzonych badań dla każdej próbki rejestrowano dwie zależności: obciążenie - przemieszczenie rozwarcia wylotu szczeliny, oraz obciążenie - przemieszczenie punktu przyłożenia siły. Stwierdzono, iż wyższą odpornością na pękanie charakteryzowały się betony o uziarnieniu do 16 mm. Wykorzystanie przedstawionych w pracy wyników przyczynić się może do projektowania betonów tak, aby uzyskiwać materiał o minimalnej liczbie defektów początkowych, wpływających poprzez zwiększoną odporność na pękanie korzystnie na niezawodność pracy konstrukcji.
EN
The analysis of concrete behaviour taking into account fracture mechanics method makes it possible to describe the origin and development of the damages occurring in it, which is impossible in case of using global strength characteristics of composite. In the work the experiment results were presented regarding the determination of the influence of grain-size distribution of coarse aggregate on the crack mechanics parameters of limestone concretes as defined according to the I mode of crack propagation at bending. Two types of optimal composition of grains were used with Dmax up to 8 and up to 16 mm. During the experiments the basic parameters of fracture mechanics were determined: critical value of stress intensity factors: : and KIc, fracture energy GF, critical crack tip opening displacement CTODc and unit work of failure JIc. During the fracture toughness tests the method of loading samples based on RILEM recommendations was used. For basic experiments six beams with one initial crack were used. In the course of the experiments carried out, two dependencies were recorded for each sample: load - displacement of crack outlet opening and load - displacement of the point of applied force. In the course of the tests carried out it was found out that the higher fracture toughness was characteristic of concretes with the grain - size distribution up to 16 mm. The results presented in the work can be used in designing concretes in order to obtain materials characterized by the minimum number of initial defects which, thanks to increased fracture toughness, can increase to the reliability of construction work.
19
Content available remote Badanie możliwości syntezy mullitu za pomocą mikrofal
63%
PL
Niewielkie występowanie mullitu w środowisku naturalnym powoduje, że praktyczne znaczenie ma minerał syntetyczny. Wytwarzanie mullitu związane jest z takimi właściwościami surowców jak czystość chemiczna, uziarnienie, postać chemiczna, a także z procesem syntezy w wysokiej temperaturze. Przedstawiono wyniki syntezy mullitu z wykorzystaniem pieca mikrofalowego z surowców (Al2O3, SiO2) o uziarnieniu mikrometrycznym oraz nanometrycznym. Wyniki badań obejmują skład fazowy produktów odpowiednio do właściwości surowców wyjściowych i temperatury syntezy.
EN
Small presence of mullite in nature results in practical importance of a synthetic mineral. Preparation of mullite is related to the properties of raw materials such as: chemical purity, grain size, phase and the synthesis process at a high temperature. The synthesis of mullite with the use of a microwave oven is presented. Al2O3, and SiO2 powders with micrometer and nanometer grain sizes were used for the synthesis. The test results include the phase composition of products in relation to the properties of raw materials and synthesis temperature.
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu uziarnienia kruszywa na nośność żelbetowych przekrojów prostokątnych, symetrycznie zbrojonych. Podano wyniki badań własnych betonu zwykłego i drobnoziarnistego o zbliżonych wartościach wytrzymałości na ściskanie. Na podstawie wyników badań przeprowadzono analizę numeryczną nośności przekroju z wykorzystaniem krzywych granicznych nośności. Obliczenia wykonano dla różnych stopni zbrojenia przekroju, zmieniających się w granicach od minimalnej do maksymalnej. Analiza wykazała, że różnice w nośności analogicznych przekrojów nie zależą od uziarnienia zastosowanego kruszywa.
EN
The paper presents the influence of aggregate graining on bearing capacity of reinforced concrete section. The results of strength and strain investigations of fine grained concrete and ordinary concrete after 28 days of hardening were presented. The problem was solved using limit state interactions diagrams. The numerical analysis was carried out for tension and compression section and concerned fine grained concrete and ordinary concrete at changing reinforcement ratio. The numerical analysis proved that differences of bearing capacity of analogical reinforced concrete sections did not depend on graining of used aggregate. They are only a function of obtained strength parameters.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.