Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestorzy zagraniczni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Prezentowany tekst stanowi pierwszą część pracy pt. „Wykup ziemi rolniczej przez kapitał zagraniczny i jego wpływ na rozwój obszarów wiejskich - stymulanty i destymulanty procesu", finansowanej przez KBN w ramach grantu zamawianego Nr 2 H02C 001 23. Artykuł zawiera charakterystykę stanu prawnego oraz fizycznych możliwości nabywania i wchodzenia w posiadanie ziemi i gospodarstw rolniczych przez inwestorów zagranicznych. Na tle ewolucji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców z 24 marca 1920 r. rozważane są alternatywne możliwości wchodzenia cudzoziemców w posiadanie ziemi, takie jak dzierżawa, użyczenie, wstępna umowa sprzedaży, montaż kapitału polsko-zagranicznego, dziedziczenie itp. Proces lokowania się kapitału zagranicznego w gospodarstwa rolnicze w Polsce jest traktowany w opinii publicznej jako etap przejściowy do zakupu na własność. Opinia ta zrodziła się na tle dyskusji o liberalizacji prawa do nabywania ziemi nierolniczej pod inwestycje zagraniczne i dyskusji o okresach przejściowych na nabywanie ziemi rolniczej. Zrozumiano bowiem, że jednym z podstawowych warunków inwestowania przez kapitał zagraniczny jest uregulowanie prawa własności i stworzenie cudzoziemcom warunków do nabywania ziemi na własność. W artykule znajduje się informacja o skali dokonanych wcześniej zakupów ziemi i gospodarstw rolniczych, o czym informują roczne sprawozdania MSWiA z wykonania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców. Drugi nurt informacji o skali zjawiska posiadania lub partycypacji w posiadaniu ziemi rolniczej przez inwestorów zagranicznych tworzą dane zaczerpnięte ze sprawozdawczości AWRSP, jak również z anali- zy informacji publicystycznych z okresu burzliwej dyskusji na temat warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym okresów przejściowych na zakup ziemi przez cudzoziemców. Zjawisko wchodzenia w posiadanie ziemi rolniczej przez cudzoziemców jest ukazane na tle uwarunkowań ekonomicznych i kształtującego się po 1989 r. rynku ziemi rolniczej, którego trzon stanowiły dotychczas nieruchomości będące w gestii agencji rządowej.
EN
The presented text constitutes the first part of the work ent. "Agricultural soil repurchase by foreign capital and its influence on rural areas development - stimulants and destimulants of the process", financed by the Committee of Scientific Researches in the frame of the ordered grant No.2 H02C 001 23. The article includes the characterization of the legal state and the physical possibilities of repurchasing and entering in the possession of land and agricultural farms by foreign investors. On the background of the evolution of the act on the repurchase of real estate by foreigners dated 24,h of March 1920 the alternative possibilities of foreigners' access to land possession are considered, such like leasing, granting, introductory agreement on repurchase, montage of Polish-foreign capital, heirdom and the like. The process of foreign capital location in agricultural farms in Poland is treated in public opinion as the transition stage to repurchase for their own. This opinion was born on the background of the discussion on the law liberalization to non-agricultural soil repurchase for foreign investments and the discussion on the temporary periods for the repurchasing of agricultural soil. Then we understood that one of basic conditions of investment by foreign capital is to regulate the property law and creation to foreigners the conditions to purchase land for their own. There is in the article an information on the scale of made earlier land and agricultural farms purchases, what the Ministry of Internal Affairs and Administration annual statements on the carrying out of the act on real estate purchase by foreigners inform about. The second information stream on the scale of possession or participation phenomena in agricultural soil possession by abroad investors create the data scooped from the Agency of Agricultural Property of State Treasure reporting as well as from the analysis of publicistic information from the period of stormy discussion on the subject of conditions of Poland's access to the European Union, and temporary periods included for the soil purchase by foreigners. The phenomena of entering into agricultural soil possession by foreigners is shown on the background of economic preconditions and being shaped after 1989 the agricultural soil market, which core constituted till now the real estate being in gestion of the governmental agency.
EN
Direct foreign investments are the most dynamic form of current international economic relations. The inflow of foreign capital to Poland results from the transformations, which took place in Poland in late 80's. This paper presents the dynamics of foreign investments in polish companies and economy. In the conclusion it has been shown that there is a need to adapt the policy of stimulating the inflow of direct foreign investments to the needs and growth potential on enterprises.
PL
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców nie jest zjawiskiem specyficznym tylko dla Polski. Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej obywatele państw członkowskich powinni mieć zagwarantowaną swobodę: przepływu pracowników najemnych, prowadzenia działalności gospodarczej (przedsiębiorczości), świadczenia usług oraz przepływu kapitału. W praktyce jednak wiele krajów - podobnie jak Polska - stosuje ograniczenia w tym przepływie, w tym także w nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości. Aktywność inwestycyjna cudzoziemców jest niezwykle ważna dla gospodarki kraju przyjmującego, gdyż wiąże się z zainwestowaniem określonych, często znacznych, kapitałów, co sprzyja dynamizacji wzrostu gospodarczego, tworzeniu nowych miejsc pracy czy też wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych. Jednak - na co wskazują autorzy niniejszego opracowania - inwestorzy zagraniczni są skłonni zainwestować swój kapitał w danym kraju pod warunkiem, że ich oczekiwania związane z tą decyzją zostaną przynajmniej częściowo spełnione. Wśród tych oczekiwań można wyróżnić m.in. stosunkowo niską cenę nieruchomości w Polsce, co skłania do ich nabywania.
EN
Acquisition of real properties by foreigners is not a Poland-specific phenomenon. According to the EU regulations, free flow of labour, freedom of conducting business activities (entrepreneurship) and providing services, as well as a free flow of capital should be guaranteed to citizens of all Member States. In practice however, many countries, including Poland, apply limitations to those freedoms, also to the acquisition of real properties by foreigners. The investment activities of foreigners are extremely important to the economy of the receiving country, since they are connected with investing specific, often large capitals, thus contributing to the dynamization of the economic growth, provision of new jobs, or introduction of new technological solutions. Still, foreign investors will be willing to invest their capitals in a given country (and the authors of the paper emphasise that) on condition that their expectations related to such a decision are at least partly met. Those expectations include, among other things, relatively low prices of real properties in Poland, which induce to buy them.
EN
The purpose of this article is to examine the activity of foreign investors on the State Treasury debt market in Poland. This purpose is accompanied by three research hypotheses presented in the Introduction. The article is divided into three main parts. The fi rst discusses theoretical issues, in the second one the volume of Polish State Treasury on foreign markets is presented. The third section discusses the activities of non-residents on Polish Treasury Securities market, with particular emphasis on the domestic market. The study is based on data from the Ministry of Finance of Poland, Eurostat and the major rating agencies. The analyzes allowed for positive verifi cation of the hypotheses.
PL
Przedstawiono szybko rosnący wzrost inwestycji korporacji transnarodowych oraz ich znaczenia w polskim przemyśle spożywczym i w poszczególnych jego działach.
EN
The article presents the growing importance of investments of International corporations in the polish food industry and in its sections.
7
Content available remote Inwestycje kapitału zagranicznego w Polsce
75%
PL
Liberalizacja przepisów prawnych zainicjowana na początku lat dziewięćdziesiątych spowodowała, zwłaszcza w ostatnich latach, znaczny napływ kapitału zagranicznego do Polski.
PL
Zaprezentowano znacznie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki Polski, jej zróżnicowanie regionalne oraz wielkość inwestycji w rolnictwie i branży artykułów spożywczych.
EN
Foreign investment are significant importance for economy of every county. Particularly Poland needs to exert itself for this capital because it might contribute to overcoming the economic underdevelopment with regard to the old members of the EU. The analysis of the negative influence of foreign investments in Poland has shown that attracting foreign investors requires making changes in macro economical politics (taxation) and creating favourable conditions for reinvestment of profits. The investors, mainly from Europe, avoid Polish agriculture but they are more and more willing to invest capital in grocery trade. Such companies made employed 3,1% of all companies with foreign capital interest and they employed 7,7% of workers in companies. It is, howeover, important to realize that foreign investments were focused on Warsaw metropolis and in the western Polish provinces and they were not located in the underdeveloped eastern regions of Poland.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena aktywności inwestorów zagranicznych na polskim, pierwotnym rynku instrumentów dłużnych w świetle strategii zarządzania długiem publicznym. Sprawdzono skalę reakcji inwestorów na politykę władz w obszarze długu państwowego. Artykuł składa się z pięciu części: wprowadzenia, przeglądu literatury, opisu metody badawczej i danych, oraz dyskusji wyników. Najważniejsze ustalenia, uwagi końcowe i implikacje polityczne zostały przedstawione w ostatniej części opracowania. Wyniki badania wskazały, że pomimo pogorszenia się ogólnej charakterystyki instrumentów dłużnych Skarbu Państwa skierowanych do inwestorów zagranicznych, pozostały one atrakcyjne dla nierezydentów. Wynikało to głównie z wciąż stosunkowo niskiego ryzyka refinansowania i stopy procentowej dla długu denominowanego w walutach obcych.
EN
The article’s primary goal is to investigate foreign investors’ activity on the Polish primary debt instruments market in light of the public debt management strategy. We wanted to check the scale of investors’ response to the authorities’ policy in the sovereign debt area. The article consists of five parts. We started with the introduction, followed by a literature review. We then described the research method and data, as well as the empirical discussion.We based our study mostly on the average time to maturity (ATM) and average time to refixing (ATR) indexes. The most important findings, concluding remarks, and policy implications are presented in the last part of the paper. The study’s general outcomes show that despite the deterioration of the State Treasury debt instruments’ overall characteristics targeted to foreign investors, Polish sovereign debt papers remained attractive to buy. It was mostly due to the still relatively low refinancing and interest rate risks for debt denominated in foreign currencies.
PL
W artykule poruszona została problematyka zarządzania markami lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce. Przedstawiono zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestora zagranicznego w Polsce. Przeanalizowane zostały także zależności pomiędzy sposobem pozyskania marki lokalnej oraz rodzajem marki lokalnej a zaletami i wadami jej realizacji przez firmę zagraniczną na rynku polskim. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku wśród firm francuskich posiadających w Polsce marki lokalne.
EN
The paper presents the issue of local brand management by French investors in Poland. The process of internationalization implies a number of questions connected with brand management. Choice of the method of brand internationalization is an important issue. In the paper, the advantages and disadvantages of local brand strategy realization by foreign investor are described. The relationships between the method of local brand acquiring, type of brand and the advantages and disadvantages of its implementation by foreign companies on the Polish market are also analysed. This paper presents the results of empirical studies conducted in 2009 and 2010, in Poland among French companies with local brands in brand portfolio.
EN
This article presents the recent years rapid increase of global demand for rich resources and cheap land available particularly in Africa which became attractive and popular among investors. Ethiopia and some governments in Africa have actively engaged in the process of controversial arable land transactions with foreign investors at the expense of their own farmers. This article focuses on the main issues of transfer of land to foreigners in Ethiopia compared with similar events in Africa and other parts of the world. Analysis of this problem requires to put forward important questions to look for the answers. Is the transfer of land to investors which is often done by removing the traditional users and farmers from their land contributed to the development? I there any economic justification regarding the transaction of long-term lease or sale of land to foreigners? The largest share of long term investment regarding land lease takes place in five administrative regions in Ethiopia – Afar and Amhara in the north, in central Ethiopia Oromia and Gambela and Nations, Nationalities and Southern regions of Nations (SNNPR). According to the investigation generally the balance between small-scale and large-scale agriculture leaves a big question mark over the future livelihoods of small farmers in Ethiopia as well as other parts the world. Displacing the local farmers and focusing on the agricultural products intended exclusively for export without distribution in the local market are also pointed out as the serious social injustice. In Ethiopia like in some countries in Africa, the problem of land also caused a strong reaction in the society and it is inevitable that this problem will be one of the international issues to be solved soon.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.