Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ubytek wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące nasycania jabłek witaminą C w osmotycznym roztworze sacharozy i koncentratu soku jabłkowego jako jeden z etapów produkcji żywności wzbogaconej składnikami odżywczymi. Badania prowadzono w zakresie temperatury od 20 do 40ºC. W jabłkach odwadnianych osmotycznie i jednocześnie nasycanych witaminą C nastąpiło większe, o około 5-15%, obniżenie bezwymiarowej zawartości wody i większy przyrost masy suchej substancji w porównaniu z jabłkami nie nasycanymi witaminą C, przy czym w zakresie temperatury 20-30ºC przyrost masy suchej substancji w jabłkach przetrzymywanych w obu badanych roztworach zawierających witaminę C był większy o około 55%, podczas gdy w temperaturze 40ºC o około 35%. Najkorzystniejszą okazała się temperatura 40ºC, przy zastosowaniu której osiągnięto najlepsze efekty odwadniająco-nasycające w badanych jabłkach.
EN
Preliminary research results concerning impregnation of the apples with vitamin C in osmotic solution of saccharine and apple juice concentrate, as one of the stages on production of food enriched with the nutrients, were presented. The investigation were carried out at the temperature ranting within 20-40 deg C. In the apples osmotically dehydrated and simultaneously saturated with vitamin C occurred, stronger by 5-15%, reduction of dimensionless water content and higher increase of dry matter, in comparison to the apples not saturated with ascorbic acid. Within temperature range from 20 to 30 deg C the increase of dry matter content in the apples kept in both solutions containing vitamin C, wad higher roughly by 55%, whereas at the temperature 40 deg C by about 35%. However, best dehydration-saturation effects were obtained in tested apples at the temperature of 40 deg C.
2
100%
PL
Celem pracy była analiza wpływu jonów wapnia na odwadnianie osmotyczne marchwi w kształcie walców o średnicy 8 mm i wysokości 10 mm. Zastosowano roztwory glukozy, sacharozy i syropu skrobiowego w stężeniach odpowiadających aktywności wody 0,9. Temperatura procesu wynosiła 20°C. Marchew nasycano jonami wapnia w roztworze osmotycznym zawierającym 2% CaCl2. Obecność chlorku wapnia w roztworze osmotycznym tylko nieznacznie wpłynęła na odwadnianie osmotyczne marchwi w temperaturze 20°C. Stwierdzono mniejszą zawartość wody w marchwi odwadnianej w badanych roztworach osmotycznych zawierających jony wapnia w porównaniu z marchwią odwadnianą bez dodatku wapnia. Różnice istotne statystycznie dotyczyły ubytków wody i przyrostu masy suchej substancji w marchwi odwadnianej w roztworach zawierających wapń były średnio o 10% większe w porównaniu z odwadnianiem bez wapnia. Obecność jonów wapnia w badanych roztworach przyczyniła się do nieznacznego obniżenia aktywności wody odwadnianej marchwi. Nie zaobserwowano wpływu obecności jonów wapnia na twardość odwadnianej osmotycznie marchwi. Zawartość wapnia w marchwi zależała od czasu trwania procesu i rodzaju zastosowanego roztworu osmotycznego. Największą zawartość wapnia wykazano w marchwi odwadnianej w roztworze glukozy.
EN
The purpose of the work was the analysis of effect of calcium ions on osmotic dehydration of carrot in form of cylinders with a diameter of 8mm and height of 10 mm. Solutions of glucose, sucrose and starch syrup were used with concentration corresponding to water activity of 0.9. The process temperature was 20°C. Carrot was saturated with calcium ions in osmotic solution containing 2% of CaCl2. The presence of calcium chloride in the osmotic solution had only minor effect on osmotic dehydration of carrot at 20°C. Smaller water content was found in carrot dehydrated in the tested osmotic solutions containing calcium ions compared with carrot dehydrated without addition of calcium. Statistically relevant differences referred to water loss and increase of dry mass of substance in carrot dehydrated in solutions containing calcium were greater on the average by 10% when compared to dehydration without calcium. Presence of calcium ions in the tested solutions contributed to slight decrease of water activity of dehydrated carrot. No influence of calcium ion presence on hardness of osmotic dehydrated carrot was observed. Calcium content in carrot depended on the process duration time and type of osmotic solution used. The largest calcium content was showed in carrot dehydrated in glucose solution.
PL
Przedstawiono metodę określania wielkości ubytków wody w systemach ciepłowniczych w wyniku występowania nieszczelności rurociągów, armatury i innych elementów sieci ciepłowniczej. Lokalizacja miejsc wycieków wody z systemu jest bardzo trudna lub niemożliwa do wykonania. Opisana metoda oparta jest na wynikach pomiaru strumienia wody uzupełniającej system ciepłowniczy z uwzględnieniem zjawiska zmian gęstości wody sieciowej w wyniku zmian jej temperatury w okresie eksploatacji. Zamieszczono przykład wykorzystania tej metody do obliczania objętości ubytków wody sieciowej w jednym z systemów ciepłowniczych w Polsce.
EN
A method is presented determining the amount of water losses in heating systems as a result of leakage in pipes, vałves and other components of the heating network. Location of water leaks in the system is very difficult or impossible. The method described is based on the measurement results of the water stream complementary with the district heating system tak-ing into account the phenomenon of the changes of network water density due to temperaturę changes during operation. An example of using this method is presented to calculate the volume of losses in the district heating water in a system in Poland.
5
Content available remote Zmiany zachodzące w tkance jabłek odwadnianych osmotycznie
100%
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące odwadniania osmotycznego jabłek w różnych roztworach osmotycznych w zakresie temperatury od 30 do 80°C. W wyniku tego procesu następują zmiany składu chemicznego i struktury jabłek. Ubytki wody z jabłek odwadnianych w roztworze glukozy były największe, ale jednocześnie miał miejsce największy przyrost masy suchej substancji. Podwyższenie temperatury wpłynęło korzystnie na odwadnianie jabłek. Największe zmiany strukturalne tkanki miały miejsce przy zastosowaniu roztworu syropu skrobiowego i podwyższonej temperatury do 80°C.W oparciu o osiągnięte wyniki i zmiany strukturalne za najkorzystniejsze warunki odwadniania osmotycznego jabłek uznano roztwór sacharozy i temperaturę 50°C.
EN
Paper presented the studies dealing with osmotic dehydration of the apples in different osmotic solutions at the temperatures ranging from 30 to 80 deg C. As a result of this process the changes occured in chemical composition and structure of the apple flesh. The highest were the water losses in apples dehydrated in glucose, solution, there was observed also the highest dry matter increase. Rising the temperature positively affected the process of apple dehydration. The utmost structural changes of the tissue occured at application of the starch syrup solution and temperature risen up to 80 deg C. On the basis of obtained results and structural changes the conditions of apple flesh osmotic dehydration in saccharose solution at the temperature 50 deg C were considered to be the best.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące jednego ze sposobów usuwania wody z żywności - odwadniania osmotycznego jabłek i marchwi w różnych roztworach osmotycznych w zakresie temperatury od 30 do 80°C. W wyniku tego procesu nastąpiły zmiany składu chemicznego oraz struktury jabłek i marchwi. Odwadnianie osmotyczne obu surowców w roztworze glukozy spowodowało uzyskanie największych ubytków wody, ale jednocześnie miał miejsce największy przyrost masy suchej substancji. Największe zmiany strukturalne tkanki miały miejsce przy zastosowaniu roztworu syropu skrobiowego i podwyższonej temperatury do 80°C. W oparciu o osiągnięte wyniki i zmiany strukturalne za najkorzystniejsze warunki odwadniania osmotycznego uznano roztwór sacharozy oraz temperaturę 50°C dla jabłek i 30°C dla marchwi.
EN
Osmotic dehydration of apples was carried out in solution of glucose, sucrose and starch syrup. Temperature of dewatering was changed from 30 to 50 and 80°C. Time of dehydration was varied from 0 to 180 min. Osmotic dehydration of apples depends on processing time, the kind of osmotic substances and temperature. When the time of processing is longer, osmotic dehydration is more intensive, because tissue structure of apples has some loose. The most significant changes of water content, water loss and solids gain took place during osmotic dehydration of apples and carrots at 80°C temperature. The opimal parameters of osmotic dehydration were obtained by using sacarose solution and 50°C for apples and 30°C for carrots. In that cases deformation of tissue structure was not considerable.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.