Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Nowadays, safety of chemical preservatives has been questioned by a big number of consumers. Traditionally used preservatives often cause skin irritation and lead to allergenic reactions. Growing demands for more natural and preservative-free cosmetics promoted an idea of the replacement of synthetic preservatives with essential oils (EOs) of antimicrobial properties. The antimicrobial effect of essential oil depends on content, concentration and interactions between the main active compounds. Effective preservatives should be characterized by a broad spectrum of antimicrobial activity at a minimum concentration. Formulations containing both types of preservatives: essential oil and a synthetic one have been tested and proposed as a compromise that allows for reducing concentration of both components due to their synergistic activity. Although most essential oils are regarded as safe, some of them may cause risk of contact allergy or phototoxic reaction. A well balanced risk-benefit assessment of essential oils is one of the great challenges for scientists or health policy authorities. This paper presents current state of knowledge on essential oils focused on their antimicrobial properties, the assessment of their efficacy and safety as cosmetic preservatives.
PL
Bezpieczeństwo stosowanych obecnie syntetycznych środków konserwujących jest kwestionowane przez coraz większą rzeszę konsumentów. Przypadki reakcji uczuleniowych oraz potencjalne ryzyko wystąpienia innych problemów zdrowotnych spowodowało rosnące zapotrzebowanie na naturalne i pozbawione środków konserwujących kosmetyki. Zainicjowało również ideę zastąpienia syntetyków przez olejki eteryczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Wyniki badań pokazują, że formulacja zawierająca zarówno olejek eteryczny, jak i syntetyczny środek konserwujący pozwala zmniejszyć stężenie obu czynników i dzięki temu osiągnąć lepszy efekt. Chociaż większość olejków eterycznych uważana jest za substancje bezpieczne, to niektóre z nich mogą powodować ryzyko uczuleń lub reakcji fototoksycznej. Dobrze skalkulowana ocena korzyści i ryzyka jest jednym z wyzwań stojących przed naukowcami oraz instytucjami zajmującymi się polityką zdrowotną. Artykuł prezentuje aktualny stan wiedzy na temat olejków eterycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich mechanizmu działania, skuteczności konserwującej w produktach kosmetycznych, a także kwestię bezpieczeństwa ich stosowania.
PL
Przedmiotem badań był teren zabytkowego parku Wodzickich w Porębie Wielkiej, gm. Niedźwiedź, należący obecnie do Gorczańskiego Parku Narodowego. Opracowano koncepcję zagospodarowania parku dla współczesnych celów: edukacyjnych i rekreacyjnych, zgodnie z wartościami, wynikającymi z tożsamości miejsca (a więc wartości historycznych i krajobrazowych) na tle realizacji XIX wiecznych parków krajobrazowych zgodnie z założeniami statutowymi Gorczańskiego Parku Narodowego.
EN
The subject of research was a historical area of Wodzicki garden in Poręba Wielka, which is a part of Gorczański National Park. The objective of this project was to come up with a plan of cultivation for modern tasks; educational and recreational, according to the valor of this place and values of National Park.
4
Content available remote Krajobrazy "przemysłu czasu wolnego"
100%
PL
Turystyka kulturowa jest rozwijającą się gałęzią turystyki. "Przemysł czasu wolnego" mógłby stać się formą działalności gospodarczej, wykorzystującej "polowanie na osobliwości". Byłe kompleksy przemysłowe i militarne, dostosowane do potrzeb turystów stały się nowymi, nie wyeksploatowanymi źródłami "krajobrazów narracyjnych". Strategie rozwoju miast i regionów nie są poważną przeszkodą w likwidacji porzuconych obszarów poprzemysłowych. Pomimo istniejących europejskich wzorców oglądamy w kraju faktyczny, aczkolwiek nierówny wyścig pomiędzy kulturowo-turystycznymi a komercyjnymi tendencjami w wykorzystywaniu tych porzuconych krajobrazów.
EN
Culture tourism is a developing branch of tourism. The "Leisure Industry" could become a business, exploiting a "hunting for curiosities". Former industrial and military complexes, adjusted for tourist needs, became new and unexploited sources of "telling landscapes". Development strategies are not serious obstacles for decomposition of abandoned post-engineering areas. Despite best European practices we can see in Poland a real but unequal race between cultural/tourist and commercial tendencies in the use of those afterward landscapes.
5
Content available remote Krajobrazy zaniechane
100%
PL
Jest to propozycja nowej kategorii krajobrazów. Powszechnie stosowane podziały bazują na ich ukształtowaniu, pokryciu i stopniu ingerencji człowieka. Czynnikiem nowego podziału jest rodzaj zmian krajobrazowych. W Europie Środkowej, z powodów politycznych i ekonomicznych, porzucone zostały ogromne obszary. Nie wszystkie z nich można określić terminem "brownfields", czyli obszarów zdegradowanych, bez wartości. Obiekty przemysłowe lub wojskowe są cennymi zabytkami historii. Autorzy proponują termin "krajobrazy porzucone" dla oznaczenia podobnych procesów, zagrożeń i możliwości, jakie charakteryzują te ogromne kategorie krajobrazów.
EN
This is a proposal for a new category of landscapes.Common divisions base on their shapes and a grade of a human activity. A factor of a new division is a kind of process of changes of a landscape. In Central Europe large areas have been abandoned, due to political and economic reasons. Not all of them one could be named as "brownfields" - polluted areas without any value. Industrial or military structures are valuable monuments of history. Authors propose a name "abandoned landscapes", to identify similar processes, threats and opportunities, characterising that large category of landscapes.
6
Content available remote Rejestracja krajobrazów inżynieryjnych
100%
PL
Zintegrowany system zapisu krajobrazów inżynieryjnych (ze śladami ich dawnych funkcji przemysłowych, komunikacyjnych lub militarnych) opiera się na zapisie rzutu lub widoku 3D i ekspozycji ich najważniejszych cech. Zapis tabelowy porównuje przeszłe, obecne i spodziewane tendencje zmian tych cech. Jest to prosty i ogólny sposób rejestracji porzuconych i nieznanych kompleksów, oczekujących na dokładniejsze studia. Metoda ta okazała się przydatna w różnych miejscach: w fortyfikacje w Polsce i Chorwacji, stare kamieniołomy pod Krakowem, historyczna droga strategiczna i linia kolejowa w Beskidach, stare lotniska i inne.
EN
Integrated system of recording of engineering (post-industrial, post-military, post-transportation) landscape consists of a visual and schedule registration of the most important features of landscapes. A schedule compares former, contemporary and expected trends of changes of those basic features. It is a simple and general way of registration of abandoned and unknown complexes, anticipating the most detailed studies. A method became useful in various examples: fortresses in Poland and Croatia; former quarries near Krakow, historic strategic way and railway in the Beskidy Mountains, former airfields and other.
PL
Lotnisko Rakowice-Czyżyny (Kraków) jest jednym z najstarszych lotnisk na terenie Polski i jednym ze starszych portów lotniczych na świecie. Po latach zaniedbań doprowadzono do stworzenia tu parku kulturowego. Inwestycja jest wciąż realizowana, ale jej losy nie są jeszcze przesadzone.
8
Content available remote Drogi forteczne Twierdzy Kraków
100%
PL
W referacie przedstawiono historyczny rozwój sieci dróg Twierdzy Kraków w II połowie XIX wieku. Drogi te budowano zgodnie z kategoryzacją dróg według przepisów austriackich. Znaczna część dróg fortecznych została wciągnięta w dzisiejszy system komunikacyjny Miasta Krakowa i okolic. Z uwagi na wartość zabytków fortyfikacji, zieleni maskującej i drogownictwa, siedem obszarów miasta zakwalifikowano jako potencjalne parki kulturowe. Parki te zostały wpisane do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. Pomoże to uratować najcenniejsze enklawy krajobrazu inżynieryjnego, w którym drogi forteczne mają swoje poczytne miejsce.
EN
Historical development of the road network in Cracow fortress in 1860s have been presented in the paper. The roads were built according to road category of Austrian law. The significant amount of these roads consist present road network system in the City of Cracow and environs. Because of the value of fortress, greenery and road engineering seven areas of the town was classified as potential cultural parks. The parks were registered in the Study of Conditions and Directions of Cracow Site Planning. It can help to save the most value enclaves of engineering landscape including fortress roads.
PL
Adaptacje zespołów fortyfikacyjnych do celów współczesnych, w tym turystycznych, oraz wzrost zainteresowania kulturową turystyką industrialną, militarną i turystyką do miejsc ważnych wydarzeń skłaniają do próby syntezy metod i skutków waloryzacji krajobrazu warownego jako niezbędnego etapu jego pożądanych przekształceń.
EN
Adaptations teams fortification for today, including tourism and the growth of interest in cultural tourism industrial, military and tourism to places of important events - tend to try to synthesis methods and the effects of indexation landscape fortified as a necessary stage of its desired transformations.
PL
Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Od czasów neolitu potrzebę tę spełniano poprzez specjalną organizację przestrzeni ludzkich siedzib – jako scenografii spodziewanych walk. Artyleria dalekosiężna zatrzymała rozwój fortyfikacji bastionowej, kleszczowej i poligonalnej, otwierając erę fortów, twierdz pierścieniowych, a w końcu fortyfikacji rozproszonej, broniącej granic krajów jako fronty ufortyfikowane. Paradoksalnie krajobraz, przygotowany jako przyszłe pole walk fortecznych – wyglądał jako pokojowy, parkowy, romantyczny krajobraz w typie angielskich ogrodów w stylu “beautifull”. Krajobraz znany z krwawych walk z okresu I Wojny Światowej obecnie nadal pozostają w służbie. Pełniąc funkcje wielkich kompleksów memorialnych, muzeów otwartych i wielkich kompleksów zieleni, zauważanych w planach rozwojów miast. Mają wartości historyczne, ekologiczne, kompozycyjne dla krajobrazu miasta, także wartości turystyczne. Twierdze nieistniejącej monarchii austro-węgierskiej są najlepszym przykładem wartości wspólnego technicznego i historycznego dziedzictwa narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Projektowane według indywidualnych kierunków opracowanych przez austro-węgierską inżynierię wojskową, w skrajnie trudnych warunkach taktycznych i ekonomicznych, realizowane były w specyficznych warunkach federacyjnego państwa – swoistej „wspólnoty europejskiej”. Ich wyjątkowe i uniwersalne wartości stanowią podstawę do starań o ich transgraniczny wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
EN
A safety was the primeval human need. Since the Neolithic Era it was completed with a special organization of human settlements as a big scenery for a forthcoming battle. A long-range artillery, stopped a development of a bastion-, tenaille- and polygonal fortifications and launched the era of forts, circular fortresses and, finally, dispersed fortifications, defending countries aline these borders. Giant structures consisted of a concrete forts, equipped with armoured gun emplacements, connected together with batteries and infantry earthworks by a net of the fortress’ roads, well camouflaged by a special strips of trees and bushes there were a new shape of a strategic landscape. Landscape prepared as a future battlefield looked as a most peaceful, romantic landscape of a type of parks in the “beautifull style”. Landcsape well known, blooded during the Great War today are still at service. Now performing function as the great memorial complexes, open-air museum, green complexes, noted in the cities’ plans of development. These are creating a historical, ecological, townscape and touristic. The fortresses of the non-existing Austro-Hungarian Empire is the best example of values of the common, technical and historical heritage of all the nations of the Central-Europe. Designed according to individual directions developed by Austro-Hungarian military engineering, under extremely difficult tactical and economic conditions, were implemented under the specific conditions of the federal state - a kind of “European community”. Their unique and universal values are the basis for their efforts to cross-border their entry into the UNESCO World Heritage List.
PL
Lotniczy Park Kulturowy to z założenia tematyczny park miejski o funkcjach edukacyjnych, rekreacyjnych i widowiskowych, z elementami parku technologicznego. Wprowadzić tu można też ograniczone funkcje lotnicze: pokazowe i specjalne oraz wspierające funkcje wystawiennicze i targowe.
PL
W pracy oceniano możliwość przechowywania pąków wierzchołkowych i bocznych morwy w warunkach spowalniających procesy wzrostu i rozwoju. Hodowlę in vitro prowadzono w fitotronie w temperaturze 4°C, w warunkach ograniczonego oświetlenia. Zastosowano pożywkę charakteryzująca się obniżoną zawartością makro- i mikroelementów oraz witamin, dużym stężeniem węglowodanów, a także obecnością retardantów. W czasie przechowywania obserwowano żywotność eksplantatów. Po upływie 6 miesięcy zaobserwowano żywotność 90% eksplantatów wierzchołkowych i 76% eksplantatów bocznych. Współczynnik namnażania eksplantatów po przeniesieniu na pożywkę namnożeniową kształtował się od 6,2 dla eksplantatów bocznych do 7,5 dla eksplantatów wierzchołkowych. Zastosowanie mniejszej objętości pożywki miało negatywny wpływ na kondycję eksplantatów podczas przechowywania, jednak ekspalntaty charakteryzowały się wyższym współczynnikiem namnażania niż eksplantaty przechowywane w większej objętości pożywki.
EN
In the present study the possibility of slow growth storage of apical and axillary buds of mulberry was evaluated. The in vitro culture was cultivated in the growth chamber at the temperature of 4°C, with limited access to light. The medium with low content of macro- and microelements and vitamins, and high concentration of carbohydrates as well as retardants was applied. During the storage a vitality of explants was observed. After 6 months the vitality of 90% of apical explants and 76% of axillary explants were observed. After transfer to the propagation medium the number of buds or shoots per explant ranged from 6.2 for axillary explants to 7.5 for apical explants. The application of a smaller volume of medium had the adverse effect on the explant condition during storage, however, the explants stored in such a way were characterized by a higher numbers of buds or shoots per explant than explants stored in the higher volume of medium.
EN
Stevia is a plant attracting attention due to its capability to synthesize a group of chemical compounds with sweet taste, i.e. steviol glycosides. Steviol glycosides are successfully applied as a natural sweetener, and some of them have also therapeutic properties. This paper presents available information on the use of stevia plant tissue cultures with the focus on their potential application in food industry. Detailed analysis was done concerning the research employing in vitro culture techniques and the use of them in biosynthesis of secondary metabolites of high importance for the food industry. Both established achievements and most recent publications on stevia were used for assessment of practical applications of the aforementioned techniques and prospects for their development.
PL
Stewia jest rośliną budzącą szerokie zainteresowanie ze względu na zdolność syntezy grupy związków chemicznych o słodkim smaku – glikozydów stewiolu. Glikozydy stewiolu są z powodzeniem stosowane jako naturalny słodzik, a niektóre z nich wykazują również właściwości terapeutyczne. W pracy przedstawiono dostępne informacje na temat wykorzystana roślinnych kultur tkankowych stewii ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich użycia dla potrzeb przemysłu spożywczego. Szeroko rozeznano i przeanalizowano badania z użyciem technik in vitro w hodowli stewii i możliwości ich wykorzystania w procesie biosyntezy ważnych dla przemysłu spożywczego metabolitów wtórnych. Uwzględniając zarówno dotychczasowe osiągnięcia, jak również najnowsze publikacje dotyczące tematyki stewii, oceniono możliwość praktycznego zastosowania omawianych technik, jak również potencjalne możliwości ich przyszłego rozwoju.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.