Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kontrolne funkcje zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Tematy rozważane w artykule to: istota kontroli w zarządzaniu organizacją, decentralizacja zarządzania na potrzeby kontroli finansowej, sprawowanie kontroli finansowej według ośrodków odpowiedzialności.
XX
Omówiono zagadnienie kontroli strategii marketingowej. Zapewnia ona porównanie osiąganych przez przedsiębiorstwo na bieżąco rezultatów z przyjętym do realizacji planem działań marketingowych. Przedstawiono różne rodzaje i typy kontroli przydatne przedsiębiorstwom do oceny realizowanych strategii marketingowych.
EN
The marketing strategies of industrial are not stable and they need constant verification and to fit changing the inside and outside of the environment of the firm. In connection with it, every company should carry out solid control consisting in estimation to see if marketing strategy is suitable to marketing environment. In elaboration approximated the traditional plan of process, it's various kinds and types, which could be used to review marketing strategies, mainly diagnostic control, terapeutic, preventive, annual plan, efficient, efficacy and strategic. However the use of a range of particular kinds of control depends on a firm preferences concerning control conceptions among them we can distinguish control through reversible connection and control through outdistance connection, but depending on the needs of a company, both conceptions can be used, or try to concentrate only on one of them. In general the control actions should be carried into effect fast in strategic points that decides whether you accopmlish succes or not. Applying too intensive control is not only expensive, but it also slows down the process and has negative outlook on the workers. Conducting the control effects among marketing strategies is full information about the accuracy of chosen strategy or the necessity of making proof or changes in a way of acting. Nevertheless of what situation the company will have to deal with, they have to carry out the control in order to verify the quality of marketing actions and real speculations of future marketing strategies in the coming year.(original abstract)
XX
Przedstawiono najważniejsze funkcje rad nadzorczych i wskazano związki między ich prawidłową realizacją a jakością systemu naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa. Autor zwrócił uwagę na konieczność właściwego rozgraniczenia kompetencji i uprawnień między radami nadzorczymi a zarządami.
EN
An efficient and effective functioning of a company is conditioned by the proper shape of senior management. The instrument which makes it possible is an appropriate organization of the strategic leves. The decision-making system in a company should be considered on three levels: directors level (political system of an enterprise), middle management level (administrative system) and operational management (operational system). Occupying the position at the top of the organizational structure the board performs a unique function of formulating the policy of an entreprise, its objectives and drawing up guidelines constituting the basis of attaining those goals. A number of features may be distinguished which the effectively functioning board should posses: ability to think ahead and foreseeing funds necessary to ensure the future of the company, managerial abilities, readiness to undertake risk, ability to raise capital and find strategic partners, adequate composition of the board (professionalism, responsibility, structure, powers). In the article the author discussed in more detail the selected functions of boards among which the following are incluted: trusteeship, setting the general goals of a company and elaborating a strategic policy, appointment of the chief executive officer, supervision over operations and finances. (original abstract)
XX
Omówiono pojęcie controllingu jako systemu cybernetycznego. Podano różnice między controllingiem a rachunkowością, oraz podstawowe zasady przy jego projektowaniu i wdrażaniu, takie jak: efektywny system informacyjny, efektywny system organizacyjny i efektywny system zarządzania. Wymieniono zadania controllingu: planowanie, nadzór nad sprawozdawczością wewnętrzną, nadzór nad planowanymi procesami, doradztwo wewnętrzne, nadzór nad sprawozdawczością zewnętrzną, analiza procesów zachodzących w gospodarce.
XX
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości zawsze należy się liczyć z mniejszym lub większym ryzykiem, związanym z konkurencyjnością celów i nieprecyzyjnością kryteriów oceny. Menedżer podejmujący decyzję musi liczyć się z ryzykiem osobowym, rzeczowym i prawnym. Autor charakteryzuje poszczególne rodzaje decyzji strategicznych i bieżących oraz przedstawia algorytm procesu zarządzania przedsiębiorstwem.
XX
Kontrola w ogóle, a kontrola kierownicza w szczególności jest systematycznym działaniem na rzecz ustanowienia norm efektywności przy planowych celach, zaprojektowania informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównywania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, ustalania odchyleń i pomiaru ich znaczenia. Jest także podejmowaniem wszelkich działań dla zapewnienia, by wszystkie zasoby przedsiębiorstwa były wykorzystywane najskuteczniej i najefektowniej do osiągnięcia jego celów. Kontrola zawsze pełni funkcję poznawczo-dostosowawczą w procesie zarządzania, nigdy inicjującą. W artykule przedstawiono nowoczesne formy kontroli w systemie zarządzania.
EN
Since the appearance of "scientific management" there have been numerous, often contradictory, ideas of optimal organisation management methods. However, both theoreticians and practitioners agree that good management needs effective supervision. Combination of carefully objectives, strong organisation, effective managing and motivating will not prove successful unless there is an effective system of internal control. Control means constant proving that an enterprise comply with objectives and that all means applied have been indispensable for the target. Those simple assumptions are getting complicated with control areas specialisation. Still, there is another factor influencing control, the external one in particular. The overall control does not exist any longer, substituted with selective control of strategically important areas, characterised by choice of specific issues decisive for effectiveness and an organisation prospects. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań liczebności służb controllingowych, zakresu odpowiedzialności i uprawnień przekazywanych controllerom oraz czynników wpływających na sposób włączania controllerów w strukturę organizacyjną w dużych organizacjach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on a number of staff in controlling teams, range of responsibility and decision-making delegations given to controllers, as well as the factors influencing the ways of joining the controllers into organizational structure in studied organizations. (original abstract)
XX
W praktyce najczęściej kontrola w przedsiębiorstwie lokuje się pomiędzy dwiema koncepcjami: kontrolą biurokratyczną i kontrolą klanu, które zostały szczegółowo przedstawione w artykule. Autorka jednak zaznaczyła, że większość organizacji nie ogranicza się tylko do jednego z wymienionych sposobów projektowania kontroli. Najczęściej organizacja wybiera jedną z nich, a następnie wprowadza pewne instrumenty kontroli rynkowej. Kluczową sprawą w każdym, ze sposobów jest zaprojektowanie odpowiedniego systemu kontroli, który pomoże organizacji w osiąganiu jej celów.
EN
Nowadays, control is becoming one of the most important part of management of enterprises. Managers constantly improve systems of control and search for the best solution of organizations in control systems. The paper presents contemporary tendencies of changes in control systems and mentions propositions of control systems from literature. (original abstract)
XX
Treść artykułu stanowią teoretyczne rozważania dotyczące miejsca kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kontrol postrzegana jest jako końcowy etap działania zorganizowanego oraz klasyczną funkcję mierzenia m.in. osiągniętych wyników z wcześniej założonymi w planie. W tym celu autor omówił kolejno istotę kontroli we współczesnym systemie zarządzania i organizacyjne przesłanki działań kontrolnych. Przedstawił różne klasyfikacje kontroli i omówił właściwości skutecznych systemów kontroli. Empiryczną wryfikację założeń w referacie stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w 20 przedsiębiorstwach regionu środkowo-wschodniego, dotyczących sprawności systemu zarządzania, którego końcowym etapem jest kontrola.
EN
The paper discusses the importance of control in the management of a modern organisation. This control follows from the construction of a cycle of a rational cours of activity and the classical functions of management. It follows from the character of these two elements of the management model that there is a need to strategic management and its praxeological efficiency. Control must be exercised of the efficiency and economical management in the dimenson of material effect and human resources, structural conditions and processes of the functioning and development of an organisation. Through its informative, adaptive and initiating functions, control can perform an essential role in the conditions of system transformations of the Polish economy. (short original abstract)
10
63%
XX
Zmiany zakresu i metod rachunkowości zarządczej zachodzące w praktyce przedsiębiorstw na całym świecie powodują zmiany roli i zakresu zadań specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej. Stawiane są im coraz wyższe wymagania, dotyczące ich umiejętności praktycznych oraz wiedzy. Celem artykułu jest przedstawienie roli i zadań controllerów na przełomie XX i XXI wieku w świetle wyników polskich i zagranicznych badań empirycznych. Podstawę metodologiczną stanowi analiza literatury z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej. Artykuł umożliwia porównanie zadań specjalistów rachunkowości zarządczej wynikających z analizowanych pozycji literatury i praktyki ich działalności opisanej w wynikach badań empirycznych. Przedstawia również zmianę roli controllerów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the scope and methods of management accounting taking place in the practice of companies worldwide cause changes in the role and range of tasks of management accountants. They are placed higher demands, concerning their practical skills and knowledge. The aim of the paper is to present the role and tasks controllers at the turn of the century, in the opinion of results of Polish and foreign empirical research. The methodological basis for the analysis of literature in the field of controlling and management accounting. The paper compares the tasks of management accountants consequent from the literature and practice their activity described in empirical research. Also shows the change in the role controllers in company management. (original abstract)
XX
Na przykładzie grupy holdingowej Morski Port Handlowy S.A. w Gdyni przedstawiono organizację, funkcje, strategie i przedmiot działania Centrum Nadzoru Właścicielskiego.
XX
Artykuł ukazuje przestrzenne rozmieszczenie największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej, które pełnią funkcję kontrolno-zarządczą miast. Na podstawie ich przychodów ze sprzedaży i zysków określono odporność funkcji kontrolno-zarządczej na potencjalny kryzys głównego sektora kreującego tę funkcję. Aby tego dokonać, opracowano wskaźnik Centrum Ekonomicznego Europy Środkowo-Wschodniej (CEEŚW). Przeprowadzone badania wykazały, że najbardziej odporne na kryzys gospodarczy dominującego sektora tworzącego funkcje kontrolno-zarządcze są Warszawa, Praga i Budapeszt. Funkcję kontrolno-zarządczą miast w Europie Środkowo-Wschodniej tworzą przede wszystkim firmy sektora konsumenckiego i transportowego oraz produkcyjnego. Zauważono wpływ krajów UE 15 i byłego Związku Radzieckiego na przestrzenne rozmieszczenie CEEŚW. Główne miasta znajdują się w pobliżu granicy UE 15. Z drugiej strony największa ich liczba znajduje się w państwach, które po II wojnie światowej były osobnymi państwami, ale znajdowały się pod silnym wpływem politycznym i gospodarczym ZSRR. Z kolei miasta byłych republik radzieckich, które obecnie stanowią osobne państwa, miały niższą odporność na kryzys funkcji kontrolno-zarządczej. Jednocześnie położone są one w stosunkowo dużej odległości od krajów UE 15.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the spatial distribution of the largest companies in Central and Eastern Europe that play a control and management role in cities. Their sales revenue and profits were used to determine the vulnerability of the control and management function to crisis in the main sector underpinning this function. The paper uses an indicator called "Economic Centre of Central and Eastern Europe" to examine this key issue. Research has shown that Warsaw, Prague, and Budapest are most immune to economic crisis in the dominant sector of their control and management function, which is driven in Central and Eastern European cities by the consumption, transportation, and production sectors. The spatial distribution of ECCEE index values is affected by the old 15 member states of the European Union and the former Soviet Union. Main ECCEE cities are located close to the old "EU 15" states. The largest number of ECCEE cities are located in countries that remained independent after World War II, although were strongly politically and economically affected by the Soviet Union. On the other hand, cities in former Soviet republics that are now independent states are less immune to crisis in their control and management function. At the same time, these countries are found relatively far away from the old 15 EU member states.(original abstract)
XX
Przedstawiono ideę budżetowania, miejsce i rolę budżetowania sprzedaży w systemie budżetowym, zasady opracowania budżetu sprzedaży oraz przykładowe rozwiązanie budżetowania sprzedaży.
EN
The author concentrates on ideas of prepare a budget, position and role of sales budget in budgetary system, principles of work on sale budget and examples of sales budget.(M.P.)
XX
Omówiono stan i tendencje zmian w kształtowaniu sie nadzoru właścicielskiego w naszej gospodarce oraz nadzór nad przedsiębiorstwami sprywatyzowanymi i będącymi w trakcie prywatyzacji. Zasygnalizowano pojawiające się nowe tendencje w kształtowaniu procesów gospodarczych w dojrzałych gospodarkach rynkowych, ktre wydają się sprzeczne ze współczesnym dążeniem do urynkowienia procesów zarządzania.
EN
The article is focused at changes in holder supervising at polish enterprises during economy transition, which going towards Corporate Governance. Corporate Governance postulates the usage of holder supervising for market and its institutions. That solution is popular in OECD countries. Even though at western countries the outside market tendencies of influencing at enterprises are more and more visible.(original abstract)
XX
Kontrola pracy wymaga wyważenia proporcji miedzy autonomią obowiązków i zaufaniem wobec pracownika z jednej a potrzeba kształtowania norm i przestrzegania procedur z drugiej. Poprawnie zaprojektowany system kontroli musi być przejrzysty i czytelny dla pracowników. Drobiazgowe i zbyt restrykcyjne systemy kontorli blokują inicjatywę, natomiast incydentalne i zbyt luźne rozwiązania ograniczają możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej, tak ważnej w procesie organizacyjnego uczenia się. Autorzy przedstawiają przykłąd systemu kontorli pracowników funkcjonujący w dziale telekomunikacji firmy wydawniczej.
EN
The practice of political life often indicates that the implementation of the control function is one of the most important elements of the Polish parliament's competency. The possibility of appointing parliamentary committees of inquiry guaranteed by the Constitution is undoubtedly the clearest, and the most spectacular form of its exercise. However, It would seem that the clear form of the accepted political solutions does not eliminate various doubts of procedural, political and legal nature relating to their functioning. It is no wonder that parliamentary committees of inquiry, becoming media phenomena, are increasingly seen as a weak link in the process of political reality. The main objective of this paper is to show the form and the position of committees of inquiry, arising not only from the accepted legal and constitutional solutions, but also non-formal conditions shaped by political, media as well as social culture. The intention of the authors is an attempt to present the actual importance of parliamentary committees of inquiry in view of the perception of their activities by the electorate of particular parties. (original abstract)
XX
Z zapisów nowego prawa bankowego oraz ustawy o NBP wynika intencja ustawodawcy, którą należy odczytać następująco: kontrola wewnętrzna jest istotnym narzędziem kierowania bankiem, pierwszym własnym sygnalizatorem zagrożeń i błędów; systemem wczesnego ostrzegania i samoobrony, źródłem nie upiększonej prawdy o pracy banku, instrumentem doskonalenia całokształtu jego działalności. Artykuł przedstawia także obieg informacji kontrolnych w strukturze banku.
XX
W działach sprzedaży przedsiębiorstw czynnik ludzki odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego właściwy sposób motywowania nabiera istotnego znaczenia. W artykule omówiono pojęcie kontroli oraz przedstawiono jej rodzaje. Scharakteryzowano również istotę pracy i motywowanie przedstawicieli handlowych
EN
In order to improve the efficiency among employees in many enterprises, the motivation systems based on the work effects have been implemented. Such system can work effectively under one condition that all the ways of measurement of work effects will be introduced simultaneously. The control which uses the right measurements enables the proper functioning of this system. The article presents various application possibilities of different ways of control to assess the work of sales representatives. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badania stopnia i zakresu realizacji funkcji kontrolnych w obszarze zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Zdefiniowano podstawowe pojęcia odnoszące się do kontroli. Zaprezentowano rodzaje kontroli, narzędzia kontroli marketingowej oraz przytoczono wskaźniki efektywności działań marketingowych.
EN
As was noted in the article the process of monitoring and controlling plans is an important aspect of marketing management. Marketing activities must be monitored on a regular basis to ensure that any deviation between planned and actual performance is identified and diagnosed as quickly as possible, in order that the appropriate corrective action can be taken. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie podstaw problemu przedstawicielstwa oraz jego znaczenia w nadzorze nad przedsiębiorstwem. Ponadto przedstawiono propozycje terminologiczne, mogące stać się podstawą do dalszego rozważania.
EN
The theory of corporate governance, contract theory and agency theory are based on formal modelling and are of an inter- and multi-disciplinary character. The aim of the paper is to present the theoretical foundations of the agency relationship and its role in corporate governance. The second aim is to put forward some proposals for terminology, which can form the basis of further discussion. The role of information asymmetry and incomplete contracts in the agency relationship is also assessed. The paper presents formal models of agency relations with hidden action and hidden knowledge of the agent concerning his situation and environment. In the final part of the paper, the main agency relationships used in the contractual model of the firm are described. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.