Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Decision making under conditions of risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Gotowość do podejmowania ryzyka można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach: mikroekonomicznej /przedsiębiorstwa/, jako wypadkową oddziaływania otoczenia instytucjonalnego i nieinstytucjonalnego oraz jednostkowej, jako cechę zachowań kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest drugi aspekt gotowości do ryzyka, aspekt nadzwyczaj subiektywny i zróżnicowany. Mając świadomość złożoności tego zagadnienia, podjęto próbę empirycznej eksploracji mechanizmów rządzących zachowaniami kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono badania dotyczące możliwości opisu zachowań ekonomicznych. Zdaniem autora, podejście behawioralne oraz rozwój teorii finansów behawioralnych wyznaczają nowe perspektywy dla postrzegania i analizy procesów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka.
EN
A personality type questionnaire (MBTI(r)) and a risk tolerance questionnaire were administered to a group of 117 Polish investors to find correlations between personality type and risk tolerance. In most cases the differences were not significant, although higher risk tolerance was found for Intuitives than for Sensors and for Perceivers than for Judgers. Moreover, Introverts seem to act less risky in investing than Extraverts. (original abstract)
3
100%
XX
W pracy rozważany jest wieloetapowy wielokryterialny proces podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. W celu jego rozwiązania wykorzystano dyskretne stochastyczne programowanie dynamiczne oparte na zasadzie optymalności Bellmana. Zakłada się, że decydent jest w stanie zdefiniować quasi-hierarchię rozważanych kryteriów, co oznacza, że jest on w stanie określić w jakim zakresie optymalna wartość oczekiwana dla kryteriów o wyższym priorytecie może być pogorszona w celu poprawy wartości oczekiwanej kryterium o priorytecie niższym. Proces uzyskania rozwiązania końcowego może być realizowany interaktywnie. Obserwując kolejno proponowane rozwiązania, decydent może modyfikować poziomy aspiracji dla rozważanych kryteriów, otrzymując ostatecznie rozwiązanie satysfakcjonujące. Metoda została zilustrowana przykładem opartym na danych umownych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we consider a multi-stage, multi-criteria discrete decision process under risk. We use a discrete, stochastic dynamic programming approach based on Bellman's principle of optimality. We assume that the decision maker determines a quasi-hierarchy of the criteria considered; in other words, he or she is able to determine to what extent the optimal expected value of a higher-priority criterion can be made worse to improve the expected value of a lower-priority criterion. The process of obtaining the final solution can be interactive. Based on the observations of the consecutive solutions, the decision maker can modify the aspiration levels with respect to the criteria under consideration, finally achieving a solution which satisfies him/her best. The method is illustrated on an example based on fictitious data. (original abstract)
XX
W niniejszej pracy zdefiniowano wielokryterialny problem decyzyjny w warunkach ryzyka. Wprowadzono pojęcia decyzji dopuszczalnych, ocen dopuszczalnych, wektorowej funkcji celu, dominacji w przestrzeni ocen i preferencji w przestrzeni decyzji. W szczególności wprowadzono pojęcia: s-dominacji w przestrzeni profilów oceny oraz s-preferencji w przestrzeni decyzji oraz E-dominacji w przestrzeni profilów ryzyka oraz E-preferencji w przestrzeni decyzji. Pojęcia te pozwalają zdefiniować wielokryterialny problem decyzyjny w warunkach ryzyka oraz uzasadnić i skonstruować algorytm do przeszukiwania zbioru rozwiązań sprawnych wykorzystujący procedurę dwureferencyjną. (fragment z tekstu)
XX
W artykule przedstawiono rezultaty badania nad zniekształcaniem prawdopodobieństwa. Zniekształcanie to badane jest na dwóch poziomach (i) w percepcji (wyrażone w subiektywnych ocenach) oraz (ii) w wyborach (wyrażone w wagach decyzyjnych). Sprawdzono, jak oba rodzaje zniekształceń - percepcyjne i zniekształcanie w wagach - zależą od sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie. Wyróżnione zostały dwa formaty prezentowania prawdopodobieństwa: liczbowy i doświadczeniowy. Wyniki badania potwierdziły hipotezę o mniejszym percepcyjnie zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa wtedy, gdy informacja o rozkładzie wypłat jest prezentowana badanemu za pomocą formatu doświadczeniowego niż wtedy, gdy informację tę otrzymuje on liczbowo. Nie potwierdziła się hipoteza o mniejszym zniekształcaniu obiektywnego prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych, kiedy zastosujemy doświadczeniowy format prawdopodobieństwa. Ujawnił się za to nieprzewidywany rezultat mniejszej skłonności do ryzyka w przypadku doświadczeniowego formatu prawdopodobieństwa i efekt ten zdaje się być wynikiem nadawania mniejszych wag niż w przypadku formatu liczbowego. Ponadto okazało się, że zniekształcanie prawdopodobieństwa w wagach decyzyjnych jest przynajmniej częściowo wynikiem zniekształcania w percepcji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the results of study on the probability distortion. The distortion is studied at two levels: (i) in the decision maker's perception (expressed as subjective judgements), and (ii) in the decision maker's choices (expressed in decision weights). The study examined how the two types of distortion - concerning perception and weights - depend on the way information on probability is presented. Two formats of probability information were distinguished: descriptive (expressed in numbers) and experience. The results confirmed the hypothesis of lower perceptual distortion of objective probability when the information on payout distribution was presented using the experience-based format than when the information was given as a description. The hypothesis on the lower distortion of probability in decision weights with the experience probability format was not confirmed. An unexpected result was a lower risk seeking with the experience format. This effect seems to be a result of attributing lower weights than with the descriptive format. Furthermore, it appears that the probability distortion in decision weights at least partly results from the distortion in perception. (original abstract)
XX
Problemy decyzyjne od lat pozostają w centrum zainteresowań nauk społecznych. Prace badawcze prowadzone w ciągu ostatniego półwiecza koncentrują się z jednej strony na formułowaniu zasad, jakimi winni kierować się decydenci, z drugiej zaś na opisie zachowań osób rozwiązujących realne problemy decyzyjne. Pierwszy nurt określany jest w literaturze jako podejście normatywne, drugi znany jest pod nazwą ujęcia behawioralnego. Krytycy nurtu normatywnego podkreślają, że proponowany w jego ramach opis problemu jest często abstrakcyjny i schematyczny, zaś proponowane sposoby postępowania nadmiernie wymagające i rygorystyczne. Twierdzenia te nie są ignorowane przez badaczy zajmujących się analizą decyzyjną. Nowe koncepcje formułowane w ostatnich latach koncentrują się nie tyle na zastępowaniu decydenta, ile raczej na wspomaganiu go w procesie poszukiwania optymalnego rozwiązania. (fragment tekstu)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badan eksperymentalnych, których celem było sprawdzenie, czy różne formy prób ujawnienia preferencji dotyczących wyborów w warunkach ryzyka prowadzą do otrzymania tych samych wyników w przypadku decyzji dotyczących loterii, w których można ponieść i zyski, i straty. Wyniki badań pokazują, że decyzje hipotetyczne są nieco bardziej ryzykowne od decyzji rzeczywistych. Mimo to, biorąc pod uwagę wysoki współczynnik korelacji między odpowiedziami hipotetycznymi i rzeczywistymi, można sądzić, że odpowiedzi hipotetyczne są dobrym odzwierciedleniem rzeczywistych zachowań. (abstrakt oryginalny)
EN
We present results of an experimental study conducted in order to find out, whether different forms of elicitation of preferences concerning decisions made under risk lead to obtaining the same results in case of lotteries including both possible gains and losses. Our results show that hypothetical decisions are slightly more risky than incentivized decisions. However, taking into consideration high level of correlation between hypothetical and incentivized decisions, we can say that hypothetical answers are a good predictor of real behavior. (original abstract)
EN
In this paper, we provide an axiomatic characterization of the ascending probabilistic max-min extended choice correspondence for a decision-maker who has state-dependent preferences (represented by a linear order) over a set of alternatives and a (subjective) probability vector over states of nature, where both the preferences and probability vectors are variable. Further on the domain of all extended preference profiles for which the Ascending Probabilistic Max-Min Extended Choice Correspondence is resolute, the same choice correspondence is completely characterized by just two of the three axioms that are required for the axiomatic characterization on the more general domain. A significant feature of our solution concept and the related axiomatic analysis is that we use no more information than the probability with which each alternative realizes each rank(original abstract)
XX
W pracy podjęto pytanie, jak wiek wpływa na subiektywną ocenę prawdopodobieństwa oraz na podejmowanie decyzji ryzykownych. Przeprowadzono badanie na 140 osobach w wieku od 6 do 22 lat. Wyniki pokazały, że dzieci w wieku 6-10 lat nie były w stanie różnicować prawdopodobieństw. Dopiero wśród dzieci 11-13-letnich zaczyna się pojawiać rozróżnianie prawdopodobieństw, choć tylko w sytuacjach zysku. Zaobserwowano także tendencję do przeszacowywania prawdopodobieństw wygranej (w loteriach z możliwą wygraną) oraz prawdopodobieństw straty (w loteriach z możliwą stratą) zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Badanie wykazało również, że wiek badanych ma wpływ na podejmowanie ryzyka. Dorośli wykazują większą awersję do ryzyka w dziedzinie zysków niż strat, natomiast u dzieci tendencja jest odwrotna. W związku z tym, że najmłodsze dzieci nie rozumieją pojęcia prawdopodobieństwa, przy podejmowaniu wyborów nie są wrażliwe na zmianę prawdopodobieństwa, a co za tym idzie także na zmianę wartości oczekiwanej. Wśród dzieci najmłodszych na ryzykowne wybory nie miały wpływu ani wielkość wygranej/straty, ani prawdopodobieństwo. U dzieci 9-10-letnich znaczenie miała wyłącznie wielkość wygranej/straty. Natomiast u starszych dzieci (11-13-letnich) oraz osób dorosłych wpływ ma zarówno wielkość wygranej/straty, jak i prawdopodobieństwo, a także ich kombinacja (wartość oczekiwana). (abstrakt oryginalny)
EN
The research investigates how participants' age infl uences the subjective judgements of probability and risky decisions making. 140 people aged 6-22 participated in the study. The results show that 6-7 year-olds were unable to differentiate between probabilities. Only 11-13 years old children appeared to distinguish the variation in probabilities, although only in lotteries in the domain of gains. All the judgements of probabilities were strongly overestimated both in children and adults. The research also shows that age infl uences risk taking. Adults were more risk averse in the domain of gains than losses, while children were more risk averse for losses. Due to the fact that the youngest children did not understand the very concept of probability, their choices were not sensitive to the changes in the probability, and therefore also to the changes of the expected values. Risky choices made by the youngest children were independent from the size of gains/losses or probability, while the choices of 9-10 year-olds were affected only by the size of gains/losses. Among 11-13 yearolds and adults the risky choices were infl uenced by both size of gain/loss and the probability as well as their combination (expected value). (original abstract)
10
Content available remote The Method of Supporting Decisions under Risk Based on Multiobjective Optimization
75%
EN
The method of supporting decisions under risk was presented in this paper. Making decision under risk takes place when a result of a given decision is not explicit and depends on the condition of the environment. A decision-making process based on multiobjective optimization has been presented in this paper. Methods of multiobjective optimization do not give one unique solution, but a whole set of them. A decision making relies on interactive conducting of the decision making process. Selection of given decision is made by way of solving a problem with parameters defining aspirations of a decision maker and the evaluation of obtained results. A decision maker defines a parameter, for which a solution is indicated. Then he or she evaluates the received solution by either accepting or rejecting it. In the second case a decision maker provides a new parameter value and a problem is solved again for the new parameter. (original abstract)
XX
Słusznie mówi się, że menedżerowie są skazani na podejmowanie ryzyka. Co to jednak znaczy? Zacznijmy od opisu kilku menedżerskich sytuacji, które niewątpliwie zawierają ryzyko. (fragment tekstu)
XX
Przy ograniczonej wiedzy matematycznej i jeszcze słabszej znajomości psychologii, pozwolę sobie skoncentrować uwagę na pewnych aspektach problematyki ryzyka w ekonomii, a ściślej decyzjach w obszarze rachunku ekonomicznego. (fragment tekstu)
XX
W pracy przedstawiono kryteria wyboru decyzji, uwzględniające stosunek decydenta do ryzyka, dla problemu minimalizacji strat w warunkach ryzyka. Została także opisana relacja pomiędzy dominacją stochastyczną pierwszego i drugiego rodzaju a preferencjami, opisanymi przez kryteria w postaci minimalizacji strat, uwzględniając różne postawy wobec ryzyka. (...) Zostały przedstawione odpowiednie programy optymalizacji wielokryterialnej, za pomocą których mogą być wygenerowane decyzje o wynikach niedominujących w sensie dualnej dominacji stochastycznej pierwszego i drugiego rodzaju. (fragment tekstu)
XX
Autorka omawia pojęcie i znaczenie ekonomiczne ryzyka oraz jego wpływ na stosowane kryteria decyzyjne.
EN
The paper discusses the notion of risk and the influence of risk on the economic activity. The risk is defined through the deviations from the expected return. This allows for the formal procedures of risk analysis. Then the influence of the decision maker attitude towards risk on the decision making process is discussed. (original abstract)
XX
Artykuł jest krótkim przeglądem problematyki związanej z percepcją ryzyka związanego z procesem podejmowania decyzji.
XX
Celem opracowania jest analiza struktury portfeli funduszy inwestycyjnych akcji działających na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2003 i w połowie 2004 roku. Analiza obejmuje 10 funduszy akcji, których jednostki uczestnictwa były oferowane w 2003 roku oraz 4 fundusze inwestycyjne w I połowie 2004 roku. W badaniu dokonano porównania rzeczywistej struktury portfeli funduszy ze strukturą teoretyczną, która wynikała z optymalizacji modelu Markowitza (maksymalizacji zysku lub minimalizacji wariancji) z ograniczeniami. Przez strukturę portfela papierów wartościowych będzie się rozumieć zestawienie aktywów portfela z odpowiednimi udziałami w tym portfelu. Jednocześnie otrzymane wyniki odniesiono do skłonności do ryzyka funduszy w badanym okresie. Przeprowadzone badanie miało wykazać, że Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych konstruują portfele akcji behawioralnie [8, s. 153], korzystając z intuicji i znajomości rynku osób zarządzających funduszami. (fragment tekstu)
XX
Prowadzone badania nad podejmowaniem decyzji w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności pokazują nowe ścieżki postępowania w odróżnieniu od podejść klasycznych. W pracy (...) warunki związane z kryterium oczekiwanej użyteczności są zastąpione poprzez pesymistyczne kryteria decyzyjne. (fragm. tekstu)
18
Content available remote Pewność, niepewność i ryzyko w decyzjach menedżerskich
75%
XX
Rozwiązywanie różnego rodzaju problemów i samodzielność decyzyjna to podstawowe umiejętności wymagane od menedżera w każdej organizacji. W opracowaniu nakreślono złożoność problematyki podejmowania decyzji w organizacji przez menedżera odpowiedzialnego za jej efektywność. Każdy menedżer powinien mieć świadomość, że sytuacja decyzyjna, w której się znajduje, determinuje funkcjonowanie organizacji. Trudność w podejmowaniu decyzji menedżerskich polega na niejednoznaczności sytuacji decyzyjnej, która ma miejsce w organizacji. W publikacji ukazano również znaczenie warunków, mających wpływ na decyzyjność współczesnego menedżera. Każda osoba, funkcjonująca w organizacji napotyka na wiele utrudnień w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. We współczesnych organizacjach ryzyko i niepewność decyzyjna jest wysoka, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji menedżerskich. Warunki te powinny być brane pod uwagę przez każdego decydującego. Zatem umiejętność podejmowania decyzji przez menedżera w różnorakich warunkach decyzyjnych, jest istotna, gdyż gwarantuje ona efektywność organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents complexity of decisions made by manager responsible for its effectivenes in corporate environment. Every manager should have awarenes that any decision situation he is in determines organization's functioning. The article also shows the meaning of circumstances having influence on modern manager's ability to make decisions. Manager's decision-making skills in different decision circumstances are very important because they guarantee efficiency of organization. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na specyfikę motywacji do działania w warunkach niepewności i ryzyka. Zaprezentowano dwa główne typy zakłóceń motywacyjnych ujawniających się zwłaszcza w takich uwarunkowaniach. Utrudniają one wzbudzenie motywacji lub jej utrzymanie na pożądanym poziomie oraz powodować mogą dezorganizację działalności ludzi w organizacji i zaburzać jej sprawne funkcjonowanie. Omówiono regulacyjne uwarunkowania i przykłady zarządzania modyfikującym się przebiegiem procesu motywacyjnego. Zaakcentowano wśród nich działania prowadzące do wyzwolenia pozytywnych stanów psychicznych warunkujących efektywne radzenie sobie w niepewnych i ryzykownych okolicznościach. Podmiotowy wymiar bodźców wypływających z tych stanów wzmaga zaangażowanie organizacyjne i dążenie do odkrywania i wykorzystywania szans tkwiących w sytuacjach trudnych. Wskazano, że umiejętność regulacyjnego zarządzania motywacją do działania w sytuacjach o podwyższonym stopniu trudności stanowi istotny aspekt określenia możliwości przetrwania organizacji w niepewnym otoczeniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article draws attention to specificity of motivation to act in conditions of uncertainty and risk. Two main types of motivational interferences were presented, which especially demonstrate themselves in such conditions. They hinder activation of motivation or its maintenance on a desired level, and they may cause disorganization of human activity within an organization, and disturb its efficient functioning. The article discusses regulatory conditions and examples of managing a self-modifying course of motivational process. It emphasizes actions causing the active individuals to express positive psychological states that condition effective managing in uncertain and risky circumstances. Subject dimension of stimuli arising from these states enhances organization engagement and aspiration to discover and use chances laying in difficult situations. It was pointed out that the ability of regulatory management of motivation to act in situations with an elevated level of difficulty is a significant aspect of determining a possibility for an organization survival in uncertain surroundings. (original abstract)
XX
W pracy rozważany jest problem konstrukcji portfela projektów. Zakłada się, że znana jest lista projektów, które mogą być rozpoczęte natychmiast, a także lista kolejnych projektów, które z określonym prawdopodobieństwem mogą się pojawić w przyszłości. Rozważane zagadnienie sformułowano jako zadanie wielokryterialnego programowania dynamicznego. Zaproponowano procedurę interaktywną, która może być wykorzystana do jego rozwiązania. Kolejne rozwiązania próbne wyznaczono przy pomocy metody quasi-hierarchicznej. Sposób wykorzystania procedury zilustrowano przykładem numerycznym.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper a project portfolio selection problem is considered. It is assumed that the list of projects that can be started immediately is available, as well as the list of projects that probably will be ready for implementation in future periods. A multiobjective dynamic programming model is presented and interactive procedure is proposed. The proposals for the decision maker are identified using quasi-hierarchical method. A numerical example is presented to show the applicability of the proposed method.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.