Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1579

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Knowledge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
XX
Artykuł prezentuje współdzielenie się wiedzą w organizacji międzynarodowej, która wdraża podejście procesowe. Efektem działań na rzecz podnoszenia efektywności pracy jednostek biznesowych międzynarodowej organizacji jest dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą. Dążenie do wspólnych standardowych procesów dla wszystkich jednostek biznesowych, wykorzystywanie najlepszych praktyk prowadzi do integracji wiedzy w organizacji, co wpływa na poprawę wspólnych i lokalnych wskaźników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article shows sharing of knowledge in an international organization which implements process approach. The result of actions to improve work effectiveness of business units of an international organization is sharing the best practice and knowledge. Aspiration to shared, standard processes for all business units, using the best practices leads to the integration of knowledge in an organization which influences the improvement of common as well as local rates.(original abstract)
EN
Introduction: Nosocomial (also known as hospital-acquired) infections are understood as infections which develop during patient’s stay in hospital, but are not the direct cause of hospitalisation. The aim of the study: The purpose of the paper was to determine the knowledge of the nursing personnel from Świętokrzyskie Voivodeship onnosocomial infections, prevention and methods of combating them. Other addressed issues included the analysis of the work yeas and education level as related to the state of nurses' knowledge on nosocomial infections, and what are the reasons for insufficient prevention of diseases. Material and methods: The study included 208 nurses from Świętokrzyskie Voivodeship. Out of 208 questionnaires, 180 were completed correctly, the remaining 28 were answered incorrectly or incompletely, which resulted in their rejection. The statistical analysis was conducted using the Pearson Chi-squared method, with the significance level p>0.01 assumed to be insignificant. The study involved 124 women and 56 men. The youngest respondent was 23 years old and the oldest was 59 years old. There were 36 respondents below 30 years of age(20%), 88 in the 31-40 age group (48.9%), 56 in the 41-60 age group (31.1%). Results 1. The knowledge of the intermediate personnel about hospital-acquired infections is satisfactory. 2. Job seniority is not statistically significant with regard to the knowledge level on nosocomial infections. 3. The research revealeda statistically significant correlation between the knowledge level of the secondary staff and their education. 4. The study results show that the most common causes of insufficient knowledge on preventing hospital-acquired infections are staff shortages and inadequatefinancial resources.
XX
System CATIA jest jednym z najnowocześniejszych systemów CAx, który umożliwia realizację m.in. wcześniej przedstawionego procesu konstruowania z wykorzystaniem wcześniej już wspomnianej technologii Knowledge-based Engineering. W kontekście tytułu referatu, system ten umożliwia budowę baz wiedzy oraz ich stosowanie podczas wykonywania prac modelowych o charakterze konstrukcyjnym, symulacyjnym itp. Wiedzę w tym systemie można reprezentować za pomocą reguł, formuł (operujących głównie na parametrach geometrycznych, materiałowych czy kinematycznych modelu) oraz tzw. sprawdzeń. Referat stanowi krótki przegląd możliwości systemu CATIA pod kątem stosowania w nim wiedzy podczas realizacji procesu modelowania bryłowego. (fragment tekstu)
XX
Knowledge Grid, jako obiecująca koncepcja globalnej infrastruktury zmierzającej do usług wiedzy, jest stopniowo rozwijany. Ważnym wydaje się być, w przypadku rozwoju nowych podejść do wykorzystania zasobów sieci komputerowych, aby zidentyfikować kluczowe aspekty jego funkcjonowania. Głównym celem pracy jest zbadanie głównych wyznaczników postępu w aplikacji Knowledge Grid. Istnieją specjalne czynniki, które mają istotny wpływ na Knowledge Grid, odsuwające typowe czynniki wyszczególnione w innych podejściach. Ogólnie mówiąc, następujące czynniki mogą być formułowane jako determinanty rozwoju Knowledge Grid: infrastruktura techniczna, ekonomiczna kontekst przestrzeń środowiskowa i społeczność. Wszystkie wymienione czynniki zostały omówione w poszczególnych sekcjach artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge Grid, as a promising concept of man-computer global infrastructure aimed at knowledge services, is gradually being developed. It seems to be important, in the case of the progress of new approaches to the usage computer network resources, to identify crucial aspects of its functioning. The main goal of the paper is to investigate the main determinants of the progress in Knowledge Grid applications. There are special factors that have an essential impact on Knowledge Grid spreading apart from typical ones itemised in other approaches. Broadly speaking, the following factors can be formulated as determinants of Knowledge Grid development: technical infrastructure, economical context, environmental and social space. All the mentioned factors are discussed in particular sections of the paper. (original abstract)
XX
W poniższym artykule zdefiniowano strukturę informacji reprezentującej wiedzę na gruncie infologii oraz scharakteryzowano jej rolę w zarządzaniu wiedzą. Następnie przedstawiono proces strukturalizacji takiej informacji, którego celem jest wzmocnienie jej struktury. Założono też, że silniejsza struktura pozwala lepiej zarządzać taką informacją, ponieważ łatwiej ją zlokalizować w bazie wiedzy, utrzymać jej jakość w czasie oraz zinterpretować i przyswoić przez odbiorców. W końcu jajo przykład przedstawiono informacje z pewnego systemu zarządzania wiedzą o różnej sile ustrukturalizowania. (fragment tekstu)
EN
The article explains the role of information structure in knowledge management in the context of information science. It defines information structure as a set of attributes describing content of a piece of information. Then levels and strength of information structure are analyzed, and the process of building information structure is resented. At the end it is concluded that information representing knowledge in modern enterprises is mainly weak structured. (original abstract)
XX
Niedoskonałości istniejących algorytmów pozyskiwania wiedzy są motywacją do ciągłych poszukiwań lepszych rozwiązań. Jednym z interesujących kierunków badań jest implementacja algorytmów mrówkowych, których możliwości rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych zostały potwierdzone wieloma badaniami w różnych dziedzinach. Przedmiotem rozważań jest problem, czy wspomagane mechanizmami samoorganizacji i współdziałania społeczności owadów dwie główne grupy technik dotyczących grupowania (uczenia bez nadzoru) oraz zadania klasyfikacji (uczenia z nadzorem) działają efektywniej. Krótkie omówienie mechanizmów owadzich zawiera pkt. 2. Rozwój i implementacje wybranych mechanizmów do problemu taksonomii przedstawione są w pkt 3. Z kolei zastosowania algorytmów mrówkowych w zadaniu klasyfikacyjnym (indukcji reguł), ich analiza oraz propozycja nowego algorytmu indukcji reguł zawarte są w pkt 4 opracowania. W punkcie 5 przedstawiono podsumowanie przeprowadzonych rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
The knowledge discovery is still an open problem with many unsolved tasks. One of them is greediness of existing rule induction algorithms. Therefore there appear attempts enriching them with some global criterion that would control the search. One of such attempt is applying the mechanism of ant colony algorithms. The achievements of the study of ant colonies behaviour and of their selforganization capability is of interest to discover more universal unsupervised clustering algorithms. The anallysis of the implementations of different swarm intelligent mechanism is also the subject of this paper. (original abstract)
7
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu metod stosowanych do integracji wiedzy eksperckiej z wiedzą wydobytą z danych pomiarowych w procesie budowy modelu rozmytego opisującego działanie pewnego systemu rzeczywistego. W artykule zostaną wskazane podstawowe powody konieczności wykonywania takiej integracji oraz zostaną zaprezentowane metody służące do przeprowadzenia tego zadania. W końcowej części artykułu zostanie wskazana potrzeba opracowania nowych metod, takich, które w przeciwieństwie do metod istniejących będą pozwalały na przezwyciężenie niedogodności wynikających z budowy modeli rozmytych opartych jedynie na danych pomiarowych bądź na wiedzy eksperckiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present methods which are used in the process of integrating expert knowledge and knowledge acquired from a data set describing a behavior of an analyzed system. The article gives main reasons of such integration, by pointing drawbacks of fuzzy models based only on an expert knowledge or on a set of data points, and shows why standard methods are not able to overcome all of these drawbacks. (original abstract)
XX
Zdolność przedsiębiorstw do przetrwania w nieustająco zmiennym otoczeniu może być wykreowana przez model przedsiębiorstwa elastycznie dostosowującego się do ciągłych i nieprzewidywalnych zmian zachodzących w otoczeniu. Celem niniejszego artykułu jest opracowanie ogólnego modelu wiedzy jako koncepcji integrującej poszczególne jej obszary w odniesieniu do elastycznej organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The ability of companies to survive in the constantly changing environment can be formed through a business model, which flexibly adapts to continuous and unpredictable changes in the environment. Hence, the aim of this paper is to develop a general knowledge model as a concept that integrates its individual areas in relation to a flexible organization(original abstract)
XX
Artykuł opisuje studium przypadku Centrum Nowych Technologii i Rozwoju MPWiK S.A. we Wrocławiu, które koordynuje współpracę naukowców Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nad najistotniejszymi technologicznymi i ekonomicznymi problemami rozwojowymi branży wodociągowej. Studium analizuje kluczowe procesy eksploracji i eksploatacji wiedzy i ich implementację w działalności operacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa wodociągowego. Omawiane zagadnienia prezentowane są w kontekście wyzwań strategicznej odnowy MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami wodociągowymi w kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents case study of Center for New Technology and Development MPWiK S.A. in Wrocław, which coordinates cooperation of researchers from Wrocław University of Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences and Wrocław University of Economics on most crucial technological and economic challenges in water supply sector. The case study undertakes the analysis of key processes of knowledge exploration and exploitation and their implementation in operational and investment activities of water supply company. The above-mentioned issues are discussed in the context of MPWiK Wrocław strategic renewal challenges and its cooperation with leading Polish water supply companies.(original abstract)
XX
Realizacja projektu CERADA, jako pierwszej części operacjonalizacji koncepcji budowania Środkowoeuropejskiej Przestrzeni Badawczo-Rozwojowej, pozwoliła uzyskać konsensus instytucjonalny wobec kluczowych założeń dotyczących przyszłości. W wyniku prac studialnych i analitycznych oraz działań realizowanych metodami action learning sformułowano w partnerstwie wielosektorowym koncepcje przyszłych projektów na rzecz regionu wiedzy CERADA - jego pozycjonowania w warunkach konkurencji globalnej oraz redukowania dystansu do innych ośrodków - w uznanych za priorytetowe dla CERADA dziedzinach technologicznych.(fragment tekstu)
EN
The paper offers methodology assumptions regarding creation of knowledge region. A case study of Central European Research and Development Area is presented to express the pipeline from idea creation to thorough specification of development projects. The projects position CERADA as a knowledge region. The methods presented as well as experience related to their implementation can be a source of practice for other regions.(original abstract)
12
Content available remote Innowacje powstające w sieci na przykładzie Chin
80%
XX
Celem opracowania jest określenie znaczenia wymiany wiedzy oraz budowania relacji opartych na wiedzy pomiędzy innowacyjnymi przedsiębiorstwami oraz ich partnerami i/lub konkurentami w trakcie realizacji procesów innowacji w sieci. Opracowanie charakteryzuje rolę, jaką odgrywają klastry, parki naukowo-technologiczne oraz inne sieci innowacji w gospodarczym rozwoju regionów i krajów. W tekście przedstawiono przykłady ich działalności na terenie Chin, które także pokazują międzynarodową współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy współpracownikami analizowanych sieci innowacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to determine importance of knowledge exchange and creating knowledge-based relationships between the innovative company and its partners, and/ or competitors in innovation processes which are executed within the framework of networks. This paper characterises the role of clusters, technology-scientific parks and other innovation networks in economic development of regions and countries. It presents examples of their activity in China, which also shows international cooperation and exchange of knowledge amongst collaborators of the analysed innovation networks.(original abstract)
XX
W artykule zostały przedstawione podstawowe cechy i zasady odwzorowań trzech najbardziej powszechnych metod reprezentowania wiedzy: ram, sieci semantycznych oraz reguł. W odniesieniu do poszczególnych metod reprezentowania wiedzy przedstawiono przykładowe wzorce procedur służących do identyfikacji. Wzorce te stanowiły podstawę do porównania poszczególnych metod w części końcowej. (fragment tekstu)
EN
The problems of usability knowledge representation methods during diagnosing procedures have been discussed. The paper presents the basic features of well-known knowledge representation methods: frames, semantic networks and rules in the identification context. The potential patterns matching of identification procedures for mentioned methods have been prepared. There are presented some of estimating factors chosen methods. (original abstract)
14
Content available remote Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce
80%
XX
W celu określenia nieregularności ruchu turystycznego w Polsce w latach 2004-2014 posłużono się danymi GUS - miesięcznymi dotyczącymi liczby turystów ogółem, w tym krajowych i zagranicznych, oraz udzielonych im noclegów w 16 województwach. Na ich podstawie obliczono wskaźnik sezonowości liczby turystów z okresu lata do zimy (Slz) i jesieni do wiosny (Sjw) oraz udzielonych noclegów z okresu lata do zimy (SNlz) i jesieni do wiosny (SNjw), a także współczynnik zmienności (W %) w ciągu roku. Nieregularność ruchu turystycznego najwyraźniej zaznacza się w województwach północnej Polski, w tym w strefie wybrzeża i na pojezierzach, gdzie liczba turystów latem jest 3-4 razy większa niż zimą, a liczba udzielonych noclegów nawet 5-7 razy większa. W miarę przemieszczania się w głąb kraju maleje wielkość sezonowości, przyjmując w jego środkowej części najniższe wartości wskaźników dla liczby turystów krajowych Slz (iloraz liczby turystów z okresu lata do zimy) i udzielonych noclegów SNlz (iloraz liczby noclegów z okresu lata do zimy) - poniżej 2, a dla turystów zagranicznych - poniżej 3. W latach 2004-2014 w większości województw występuje ujemny, istotny lub wysoce istotny statystycznie trend wskaźnika sezonowości liczby turystów (Slz). Uwzględniając wartości wskaźników sezonowości dla liczby turystów (Slz) zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz udzielonych im noclegów (SNlz), jak również współczynnika zmienności (W %) liczby turystów w roku, wydzielono na terenie kraju 5 obszarów o różnej sezonowości ruchu turystycznego: nadmorski, pojezierny, nizinny-wielkomiejski, wyżynny i górski. (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper makes use of data obtained from GUS statistical yearbook concerning monthly total number of tourists, including domestic and foreign tourists, and overnight stays provided for them in 16 voivodeships in the period 2004-2014. For the purpose of determining the irregularity in tourist movement in Poland, the following were used in the present paper: the seasonal index of the number of tourist in the period from summer to winter (Slz), and from autumn to spring (Sjw), the number of overnight stays provided for tourist in the period from summer to winter (SNlz) and from autumn to spring (SNjw), and the variability coefficient (W%) throughout the year. Irregularities in the tourist movement is most markedly pronounced in northern voivodeships of Poland, including the Baltic Sea coast and lake regions where the number of tourists in summer is 3-4 times higher than that recorded in winter, and the number of overnight stays provided for tourists is as much as 5-7 times higher. The values of seasonality recorded further into the country are on the decrease, and in the central part of Poland the lowest index values were recorded as for the number of domestic tourists Slz (the quotient of the number of tourist from summer to winter) and overnight stays provided for tourists SNlz (the quotient of the number of overnight stays from summer to winter) - below 2.0, and as for the foreign tourists - below 3.0. In the period from 2004 to 2014 in most voivodeship there is a negative, statistically significant or highly significant trend of the seasonal index of the number of tourists (Slz). On the grounds of the values of the seasonal index of the number of tourists (Slz), both domestic as well as foreign, and the number of overnight stays provided for them (SNlz) and the coefficient of variability (W%) of the number of tourists throughout the year, five areas of different seasonal character of tourist movement were identified: Coastal, Lakeland, Lowland-Metropolitan, Highland and Mountainous area. (original abstract)
EN
Recently, Knowledge Management (KM) has gained incredible attention in business world because of the rising importance of knowledge as a competitive power and strategic resource. However, Small and Medium Size Enterprises (SMEs) have faced some challenges about the employment of Knowledge Management (KM) practices. The principal objective of this study is to explore the regarded challenges of Turkish SMEs to implement as well as their perceptions about KM. It is also aimed to determine KM infrastructure Turkish SMEs that is necessary for them. The findings of this research show that Turkish SMEs are aware of the impact of knowledge in their business performances. However, the majority of them do not still have KM program and have not completed KM infrastructure that is necessary to manage knowledge systematically and effectively.
16
Content available remote Facing the Brainstorming Theory. A Case of Requirements Elicitation
80%
XX
Wiedza jest ciągle postrzegana jako źródło siły, zaś jej ekternalizacja czyni ją dostępną dla innych. W niniejszym artykule poddano rewizji teorię burzy mózgów, w szczególności założenie jej Autora Alexa Osborna, że w trakcie sesji grupowej (realnej) pojedyczny uczestnik wygeneruje dwa razy więcej myśli (idei) niż w trakcie samodzielnej (nominalnej) sesji. W kontekście pozyskiwania wymagań został przeprowadzony eksperyment na grupach nominalnych i realnych. Do porównania otrzymanych wyników wykorzystano indeks Jaccarda. Otrzymane wyniki jednak stoją w sprzeczności z powyższym stwierdzeniem, pokazując, że o 43% więcej idei wygenerowały pojedynczy uczestnicy badania w porównaniu do ich grup.(abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge is still considered to be power and its externalization makes it possible for others to use that power. In this paper, we examine the theory of brainstorming, and the claim by father Alex Osborn that in a group session an individual can think of twice as many ideas than working alone. In the context of requirements elicitation, we performed an experiment on a "nominal" and a "real" group of participants, following a procedure based on the Jaccard index. However, the obtained results do not provide evidence to support the above opinion, because during a five-minute session, participants working individually produce over 43% more ideas than a group of different participants.(original abstract)
17
Content available remote Zarządzanie wiedzą w klastrze
80%
XX
W artykule zaprezentowano istotę zarządzania wiedzą w klastrze. Podkreślono znaczenie tego procesu dla funkcjonowania i rozwoju klastra w warunkach turbulentnego otoczenia. Wskazano na kluczowe zadania i kompetencje menedżera klastra w zakresie identyfikowania, kreowania, pozyskiwania, transferu, wykorzystywania oraz ochrony wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the essence of knowledge management in the cluster. It emphasizes the importance of this process for the operation and development of the cluster in a turbulent environment. It indicates the key tasks and competence of the cluster manager in identifying, creating, receiving, transfer, use and protect knowledge.(original abstract)
XX
Das Leitbild der Wissensgesellschaft gilt heute als strategisches Ziel vieler europäischer Städte und Metropolregionen. Ob London, Berlin oder Wien - Stadtentwicklungsplanung wie Stadtmarketing betonen die Stärken vorhandener Wissenseinrichtungen und weisen auf die Notwendigkeit ihrer Weiterentwicklung zu einer Wissensstadt bzw. -region hin. Wissen gilt als Schlüsselressource und Marke zugleich. Für die jeweilige Umsetzung kommen verschiedene Ansätze in Frage. Am Beispiel der Metropolregion Wien, die sich seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, sollen konkrete Umsetzungsformen näher beleuchtet und die Rolle sowie die Möglichkeiten der räumlichen Planung in diesem Prozess analysiert werden(abstrakt oryginalny)
EN
For many European metropolitan regions and urban areas the knowledge society is not only a vision but a strategic goal. In London, Berlin or Vienna urban development agencies and city marketing highlight the potential of existing knowledge-based organisations, structures and services and emphasize the necessity to develop a knowledge city or a knowledge region. Knowledge is seen as a key resource for development and change as well as for branding. To take advantage of all potentials and options various strategies and concepts are in discussion. Using the metropolitan region of Vienna as an example, explicit forms of implementation will be shown. Both opportunities and limits of spatial planning and regional policy to influence change processes will be addressed(original abstract)
XX
Punktem wyjścia podjętych rozważań jest wskazanie na redefinicję czynników warunkujących potencjał rozwojowy współczesnych organizacji i podkreślenie roli wiedzy, zwłaszcza cichej, jako dominującego zasobu przedsiębiorstwa przyszłości. W tym kontekście zaprezentowano pracowników wiedzy jako nową profesję specjalistów - pracowników o kompetencjach krytycznych dla sukcesu organizacji, będących dysponentami najcenniejszej wiedzy ukrytej. Zasadnicza część artykułu dedykowana jest procesowi dzielenia się wiedzą w gronie profesjonalistów i jego uwarunkowaniom. (abstrakt oryginalny)
EN
The starting point of deliberations is to focus on the redefinition of indicators that influence organizational developing potential and stress the role of knowledge, especially tacit as dominant resource of a contemporary enterprise. In this context knowledge workers as a new profession of specialists are presented. These employees have competencies core to the today's organization success, because they are possess the most precious, valuable tacit knowledge. The main part of this article is dedicated to the process of knowledge sharing among specialists and its supporting conditions. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję rozpoznawania szans i zagrożeń na podstawie wzorców sytuacji o odpowiedniej zdolności prognostycznej. Wzorce te są tworzone przez uogólnianie modeli wiedzy bezpośredniej (płytkiej) oraz przez uszczegółowianie modeli wiedzy głębokiej. Praktyczne zastosowanie tej koncepcji przedstawiono na przykładzie identyfikacji zagrożeń występujących w realizacji dużych przedsięwzięć w wybranym przedsiębiorstwie. Spośród dużych przedsięwzięć wybrano rozbudowę i modernizację systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Z przedsięwzięciem tym jest związany archetyp systemowy: doraźne nakłady i odroczone korzyści. Na podstawie archetypu utworzono modele dynamiki systemowej, a informacje o zagrożeniach pozyskano na podstawie symulacji badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article a conception of identifying chances and threats based on standards of the situation about the adequate prognostic fitness was presented. These models are being created by generalizing models of the direct knowledge (shallow) and through the specialization of models of the profound knowledge. The practical application of this concept was introduced on the example of the identification of threats appearing in the completion of big undertakings in the selected company. Out of big undertakings an expansion and a modernization of a computer system of the enterprise were chosen. With the undertaking a system archetype is associated with it: the temporary expenditure and postponed benefits. Based on the archetype models of system dynamics were created, and information about threats was obtained based on research simulations. (original abstract)
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.