Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rozwój handlu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech
100%
XX
W ciągu ostatnich dwudziestu lat zarówno w Polsce i w Niemczech intensywnie rozwijała się sieć sklepów dyskontowych i hipermarketów. Było to spowodowane większą wrażliwością klientów na ceny towarów. Coraz szersza skala działania sieci handlowych, wysokie obroty umożliwiały wynegocjowanie bardzo niskich cen u dostawców. Wrażliwy na ceny polski klient rezygnował z zakupów w małych przydomowych sklepach, nazywanych w literaturze convienience story, na rzecz hipermarketów i dyskontów. Jednak część klientów, po krótkiej euforii związanej z atrakcyjnymi zakupami w nowoczesnych formatach, powróciła do tradycyjnych sklepów i wymagała od ich właścicieli wyższej jakości towaru, zdecydowanie lepszej od towarów masowych. W Niemczech to raczej starzejąca się grupa społeczeństwa domaga się zlokalizowania niedużych sklepów blisko miejsca zamieszkania, w których dokonają sprawnie zakupów produktów żywnościowych, charakteryzujących się wysoką jakością.(abstrakt oryginalny)
EN
In the last twenty years, both in Poland and Germany, there have been intense developed of discount stores and supermarkets networks. It was caused by the increase of customers sensitive to commodity prices. The growing scale of concerns activity and high turnover allowed negotiating very low prices from suppliers. Polish price sensitive customer gave up shopping in small groceries, known in the literature as convenience stores, for hypermarkets and discount stores. However, some customers, after a brief euphoria related to attractive modern shopping formats, returned to traditional shop and required from their owners higher quality products, much better than mass products. In Germany, it is rather an aging society group that insists on placing small shops, which are located close to the place of residence, which make efficient purchasing of food products with high quality.(original abstract)
XX
Od 2016 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) liczy już 164 członków, reprezentujących ponad 98% handlu światowego. Na jej forum, od 2001 r., trwa runda wielostronnych negocjacji handlowych, której rozpoczęcie uzgodniono na Konferencji Ministerialnej w katarskim Doha. Jest to dziewiąta runda negocjacyjna, biorąc pod uwagę cały system GATT/WTO, natomiast pierwsza na forum Organizacji. Została ona nazwana Rundą Rozwoju, ze względu na duży nacisk położony na poprawę sytuacji państw najbiedniejszych. Jednak negocjacje toczące się w ramach Rundy z Doha nie nadążają za dynamicznymi zmianami zachodzącymi w systemie gospodarki i handlu globalnego, co przekłada się na trwający już od ponad dekady impas negocjacyjny na forum WTO. Szans na jego przełamanie upatruje się w Konferencjach Ministerialnych państw członkowskich WTO, które zbierają się co dwa lata. Nadzieje takie pokładano też w XI KM, która odbyła się w grudniu 2017 r. w Buenos Aires, szczególnie dlatego, że 4 lata wcześniej wszystkim członkom WTO udało się podpisać pierwszą umowę dotyczącą ułatwień w handlu, która ma dać odczuwalne korzyści uczestnikom systemu wielostronnego i być potwierdzeniem spełnienia oczekiwań społeczności międzynarodowej o skutecznie realizowanym procesie liberalizacji handlu światowego. Jednak fiasko uzgodnień XI KM, a właściwie ich braku, utwierdziło w przekonaniu o kryzysie na forum wielostronnym. Nasuwa to pytanie o dalsze losy Organizacji pełniącej rolę nadrzędnego forum negocjacyjnego w handlu światowym, zwłaszcza w kontekście proliferacji RTAs, co również przyczynia się do osłabiania jej pozycji. Pojawia się zatem dylemat dotyczący roli, jaką WTO odgrywa i odgrywać będzie w przyszłości, szczególnie w kontekście wniesionego przez WTO wkładu w rozwój gospodarki światowej i walki z protekcjonizmem, co w obliczu bieżącej sytuacji w handlu globalnym (m.in. amerykańskiego protekcjonizmu i niebezpieczeństwa wybuchu wojny handlowej) może być kwestią o znaczeniu priorytetowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Since 2016 the World Trade Organization (WTO) consists of 164 members representing over 98% of the world trade. Under its aegis, the multilateral trade-negotiation round has been in progress since its commencement at the Ministerial Conference in the Qatari city of Doha, in 2001. It has been the ninth negotiation round, taking into account the entire GATT/WTO system, and the first within the organization. This round is referred to as the Development Round owing to the great emphasis put on the improvement of the situation of the poorest countries. However, the ongoing Doha Round negotiations cannot keep abreast of dynamic changes occurring in the economic system and global trade, which translates into the WTO negotiation impasse lasting over a decade. The Ministerial Conferences of WTO member states, held every two years, are seen as a chance for breaking the deadlock. Such hope was also entertained in the case of the XI MC, which took place in Buenos Aires, in 2017, particularly since four years earlier all WTO members managed to sign the first trade facilitation agreement, which is expected to bring tangible benefits to participants of the multilateral system as well as confirm meeting expectations of the international community with regard to the effectiveness of implementation of the process of world trade liberalization. However, due to the arrangements failure or, rather, lack thereof, XI MC reaffirmed the general conviction of the crisis of multilateral talks. This raises the question of the future of the organization and its role as the overarching negotiation forum for the world trade, particularly in the context of proliferation of RTAs, which also undermines its position. Therefore, we are confronted with the dilemma of the present and future role of the WTO, specifically in the context of the WTO's contribution in the development of the world economy and its fight against protectionism, which, in the face of the current situation in the global trade (American protectionism and a threat of the outbreak of a trade war, among others) may become an issue of paramount importance. (original abstract)
XX
W programie przedstawiono obszerną diagnozę stanu polskiego handlu, zawierającą omówienie jego właściwości strukturalnych i funkcjonalnych oraz procesów globalizacji i towarzyszącego im rozwoju nowych form sprzedaży, a także nakreślono przewidywane kierunki zmian w handlu wewnętrznym w perspektywie najbliższych lat.
XX
Artykuł przestawia handel wewnętrzny w strategii gospodarczej Polski, uwarunkowania rozwoju polskiego handlu, kapitał zagraniczny w rozwoju handlu (skala korzyści, opinie menedżerów), zmiany rynkowe jako konieczność ekonomiczną i cywilizacyjną.
XX
W okresie powojennym światowy handel rozwijał się szybciej (średnio 6 procent niż światowa produkcja (około 3.9 procent . W opracowaniu omówiono szanse rozwoju handlu międzynarodowego przez pryzmat oceny funkcjonowania światowego systemu handlu GATT/WTO.
EN
In the post-war period (1948-98), world trade grew at a faster rate (by an average of 6 procent than world production (by 3,9 procent . The GATT/WTO world trade system, based on mutually accepted, binding trade rules and constituting an important multilateral forum for liberalisation negotiations, contributed to this dynamic growth in trade. still, the potential benefits from increased income from trade should prompt countries to continue discussions on further liberalisation of world trade. (short original abstract)
7
Content available remote Kierunki rozwoju handlu elektronicznego
100%
XX
Celem artykułu jest ukazanie istoty e-commerce oraz wskazanie najważniejszych kierunków jego rozwoju w Polsce. Opracowano uniwersalną definicję handlu elektronicznego oraz ukazano jego miejsce na tle biznesu elektronicznego oraz gospodarki internetowej. W dalszej części przedstawiono wyniki badań dotyczących najbardziej istotnych w najbliższych latach kierunków rozwoju handlu elektronicznego, jakimi są mobile commerce oraz social commerce . (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the following article is to present the notion of e-commerce and the most important directions of its development in Poland. The universal definition of e-commerce has been conceptualized and set against e-business and Internet economy. The further discussion concerns the results of analyzing the concepts of mobile commerce and social commerce which are likely to be the most important aspects of electronic commerce development in future.(original abstract)
8
Content available remote Norwegian-Polish Bilateral Trade Developments since 1990
100%
EN
Since 1990 there has been a significant growth in Norwegian-Polish bilateral trade. Of key interest to this work is to identify the main industries driving bilateral trade and to what extent this trade is in similar or different goods, suggesting either industrial convergence or specialization, respectively. When measured in nominal terms, up until 2014, Norway's exports to Poland have increased by a factor of 16, while Norway's imports from Poland have increased by a factor of 32 during the same period. Over the period 2005-2014 Norwegian imports and exports have both increased by an approximate 200% .This can be strongly attributed to Poland's membership in the European Union since 2004 and the fact that Norway has a free trade agreement with the EU. Therefore, taking into account not only the significant expansion in bilateral trade between these two countries but also the differences in their respective structures of industry, this work seeks to analyse the main factors behind the development of this trade. (original abstract)
9
75%
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zmian w liczbie sklepów i punktów sprzedaży drobnodetalicznej w województwach w latach 2009 i 2013. Zdaniem autora jest to wystarczający okres, aby poznać kierunki i natężenie zmian rozwoju sieci detalicznej w czasie spowolnionego rozwoju gospodarczego w Polsce. (fragment tekstu)
EN
This article aims to identify changes in the network of shops and points of a small-retail sale in the voivodships between 2009 and 2013. The dynamics of the number of stores and sales area, the share of large objects in the chain stores, the average store area, sales area per 1000 inhabitants, the number and the dynamics of markets and points of small-retail sale were analyzed. The analysis was conducted based on CSO data, as well as materials from secondary sources, including the Internet. (original abstract)
XX
Celem postawionym przed artykułem jest weryfikacja pozytywnego stanu sektora e-commerce w Polsce poprzez analizę dynamiki liczby firm w sektorze handlu internetowego, handlu tradycyjnego oraz ogółu wszystkich zarejestrowanych firm, jak również analizę korelacji miedzy zmianą liczby przedsiębiorstw w sektorze e-commerce a szacowaną dynamiką wzrostu obrotów handlu internetowego. Tak skonstruowany cel odnosi się do badań o charakterze replikacyjnym. Metody badawcze zastosowane w opracowaniu obejmują krytyczną analizę dokumentacji oraz metody analizy statystycznej. Krytyczna analiza dokumentacji dotyczy przeglądu literatury przedmiotu (e-commerce, przedsiębiorczość). Wśród zastosowanych metod analizy statystycznej znalazły się metody statystyki opisowej, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy związków. Na koniec warto nadmienić, iż przedmiotem badań jest detaliczny handel internetowym (B2C), a więc odbywający się między przedsiębiorstwami a klientem detalicznym. (fragment tekstu)
EN
The business sector of e-commerce is being shown as one of the most dynamic in the economy. The author decided to verify this positive image of the e-commerce sector in Poland by analyzing statistical data on the change in the number of enterprises in the years 2010-2016. The aim of the paper is to verify the positive state of e-commerce sector in Poland by analyzing the dynamics of the number of companies in the e-commerce sector, traditional trade and the total number of all registered companies, as well as an analysis of the correlation between the change in the number of companies in the sector of e-commerce and the estimated growth rate of turnover of e-commerce businesses. Conducted analyses confirmed that the e-commerce sector was very dynamic. For the analyzed sector mid-term rate of change in years 2010-2016 is taking out +2.41%, towards +0.28% for all enterprises and +0.045% for the traditional trade. The correlation analysis also indicated a strong relationship between the dynamics of growth companies and the turnover volume. (original abstract)
XX
Dwanaście lat po akcesji do UE i kilka lat po kryzysie finansowym, postęp społeczno-gospodarczy w Grupie Wyszehradzkiej (V4) jest wyraźnie widoczny. Rozwój widać również na rynku powierzchni handlowych. Po kryzysowych latach 2008 i 2009, rynek powierzchni handlowych w V4 ustabilizował się w 2010 roku, ale inwestorzy ograniczali ryzyko, redukując koszty działalności. Niektórzy inwestorzy podejmowali decyzję o zamknięciu nierentownych sklepów w celu skoncentrowania się na tych nieruchomościach, które przynosiły dochody. Od 2012 roku można zaobserwować rosnący optymizm, czego dowodem był wzrost sprzedaży detalicznej w poszczególnych krajach V4. Innym czynnikiem dalszego wzrostu była ekspansja międzynarodowych inwestorów. Dynamika jest mniejsza niż przed kryzysem, być może z powodu niepewnej sytuacji geopolitycznej, ale zaobserwowano poprawę nastrojów na rynku. Udział sprzedaży internetowej do sprzedaży detalicznej ogółem nadal wzrasta, ponieważ sprzedawcy testowali nowe formy handlu elektronicznego w celu zwiększenia sprzedaży i przyciągnięcia klientów. W pracy poddano analizie dynamikę rynku powierzchni handlowej w krajach V4, po kryzysie finansowym. W analizie wykorzystano zarówno wskaźniki makroekonomiczne jak i wskaźniki rynku nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
Twelve years after the EU accession and the financial crisis, the socio-economic progress in the Visegrad Group - V4 is plain to see, also demonstrated by the development in the V4 retail market. After the crisis years of 2008 and 2009, the retail market in the countries of V4 stabilised in 2010, but retailers were very cautious. They continued analysing their financial results carefully and many companies still looked to cut costs. Some retailers closed unprofitable stores in order to focus on those units which were profitable. Since 2012 growing optimism has been visible, which is proven by the continued growth in retailsales across the V4 countries. There are new drives for expansion, mainly from international retailers. The drive is not as aggressive as before the crisis and can be heavily impacted by the further geopolitical development, but still some improvement in the mood on the market is observed. The ratio of online sales to total retail sales continues to increase as e-retailers tested out new forms of electronic commerce to boost sales and attract consumers. The paper deals mainly with the comparison of development of the retail markets in the countries of V4 with an analysis of the development of macroeconomic and retail indicators after the financial crisis. (original abstract)
XX
Artykuł omawia czynniki rozwoju handlu: konkurencja, indywidualne działania przedsiębiorstw w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, współdziałanie przedsiębiorstw, organy władzy publicznej.
XX
Artykuł poświęcony zmianom jakie zaszły w polskim handlu w latach 90. Omawia zewnętrzne i wewnętrzne czynniki sprawcze kierunków oraz dynamiki tych zmian. Proponuje scenariusz rozwoju drobnego handlu prywatnego i przedstawia perspektywy.
XX
Omówiono zagadnienie udziału samorządów gminnych w tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku oraz pobudzaniu firm do rozwijania nowoczesnych form działania podnoszących ich konkurencyjność na rynku. Podkreślono, że w krajach Unii Europejskiej rola gmin w tym zakresie jest ogromna. Natomiast w Polsce zaledwie co piąta gmina współuczestniczy w upowszechnianiu nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań w sferze handlu.
XX
Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2000 r. przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wśród gmin miejskich. Wynika z nich, że władze lokalne oceniają swój dotychczasowy wpływ na lokalizację super- i hipermarketów oraz na strukturę branżową sieci sklepowej jako niewielki. Trochę korzystniej oceniają swoją rolę w zakresie najmu lokali użytkowych będących własnością komunalną. Przedstawiono również przewidywania władz lokalnych, co do rozwoju handlu w gminie w ciągu najbliższych 2-3 lat.
XX
W artykule zawarto wyniki kontynuowanych od kilku lat badań prowadzonych na pograniczu polsko-niemieckim. Autor stara się sformułować diagnozę obecnego stanu rozwoju stosunków handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Niemcami, w szczególności na obszarze pogranicza.
17
Content available remote Intensywność eksportu i efektywność mezostruktury produkcyjnej
75%
XX
Szerokie pole eksploracji badawczej opisuje ocenę przemian gospodarczych, w tym transformacji [Csaba 1995, ss. 79-80]. Jej sednem są procesy rozwojowe gospodarki, tworzące w istocie obraz wielu transformacji równoległych [Roland 2000, ss. 54-56]. Cele szczegółowe i odpowiadające im kluczowe procesy obejmują: przemiany strukturalne, wzrost konkurencyjności, restrukturyzację oraz poprawę kondycji finansowej podmiotów gospodarki [Bałtowski, Miszewski 2006, s. 24].(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to assess the intensity of export activity and general efficiency together with their dependencies as well as the identification of the attributes of Poland's production mesostructure in the years 1990-2016. The study covered: the phases of mesostructure development, the changes in the location of its objects (sections of the Polish classification of activities), the ways of the central point and the classification of objects. The selected dimension of the model was used to study one of the four development and transformation processes, i.e. competitiveness. Employed measurement range assumed relationship between two highlighted sub-measures of competitiveness (intensity of export and general efficiency).(original abstract)
XX
Po zakończeniu Rundy Urugwajskiej GATT nastąpił zastój w procesie wielostronnej liberalizacji handlu pod auspicjami WTO. Podstawową jego przyczyną jest brak politycznej woli osiągnięcia porozumienia, spowodowany m. in. objęciem negocjacjami w ramach WTO nowych obszarów, m.in. ochrony środowiska oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Ten stan nie oznacza zupełnego braku postępów w liberalizacji handlu, bowiem trwa ona w instytucjonalnych ramach regionalnych umów o preferencjach handlowych (preferential trade agreements). W ich przypadku nie chodzi o swobodę handlu ze wszystkimi partnerami handlowymi (liberalizacja niedyskryminacyjna), lecz jedynie z wybranymi (dyskryminacja przez uprzywilejowanie). (abstrakt oryginalny)
EN
After the GATT Uruguay Round the multilateral trade liberalisation has been stopped. Simultaneously, trade liberalisation continues within the institutional framework of regional preferential trade agreements being a kind of discriminatory trade liberalisation. Regional agreements allow namely granting trade preferences to the member countries and discriminating (in form of lacking preferences) countries and international governmental organisations out of area. However, more frequent participation in regional agreements makes this type of trade liberalisation a feasible alternative for multilateral negotiations under auspices of WTO. The authors examine the influence of regional agreements on trade within the areas covered by those agreements and in trade of member countries with the rest of the world. They check, whether trade within the regionally integrated areas is crowding out trade with the rest of the world. Finally, the authors supplement this analysis with considerations on global and regional economic cooperation and on the genesis and legal base of discriminatory trade liberalisation. (original abstract)
19
Content available remote Export Barriers and Stimuli in the Russian Federation
75%
EN
Objective: The purpose of this article is to identify and analyse existing export barriers and stimuli in the Russian Federation. Research Design & Methods: The gravity model is used to identify and assess impact of informal export barriers and stimuli. Qualitative approach and statistical analysis is used to identify and assess the impact of formal barriers and stimuli. Findings: Russian export value depends on several informal conditions, such as distance between trading countries, economic size of a partner country and its historical heritage. Moreover, there is a wide range of instruments (both international trade and domestic policies) which are used or can be used in the Russian Federation to influence export performance of particular types of goods. Implications & Recommendations: Present combination of instruments used suggests that Russia attempts to restructure its export - to reduce the share of energy resources and raw materials and increase the one of industrial goods. Contribution & Value Added: Understanding of current export policies in the Russian Federation may be useful for short and medium term forecast of Russian economy development. (original abstract)
XX
Autorka, pracownik Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród gmin miejskich w 2000 r. na temat oceny znajomości struktury handlu na lokalnym rynku. Porównuje je z badaniami przeprowadzonymi w 1997 r. Podkreśla, że dobra znajomość struktury przedsiębiorstw handlowych stwarza podstawę do programowania sieci handlowej i świadomego kształtowania poziomu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.