Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sovereignty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Artykuł koncentruje się na pojęciu suwerenności - kategorii analitycznej znajdującej zastosowanie w przypadku państw. Natomiast wraz z pojawieniem się na arenie międzynarodowej nowych aktorów, zwłaszcza organizacji nowego typu, jaką jest Unia Europejska, nasuwa się pytanie, czy jest możliwe zastosowanie suwerenności do innych podmiotów niż państwa. Autorki wychodzą z założenia, że w obszarze nauk społecznych możliwe jest nadanie pojęciu suwerenności pewnego rysu uniwersalności, między innymi po to, by lepiej godzić podejście prawnicze z politologicznym. Celem zaprezentowanych w artykule rozważań jest wskazanie, a w dalszej kolejności nazwanie istotnej cechy UE, jaką może stanowić suwerenność lub jej odpowiednik (roszczenie do suwerenności, autonomia, quasi-suwerenność). Dokonane ustalenia mają prowadzić do lepszego zrozumienia niepaństwowych podmiotów prawa międzynarodowego publicznego, jakimi są organizacje międzynarodowe in genere, a organizacje o charakterze integracyjnym i ponadnarodowym in specie. Artykuł ma charakter analityczno-porównawczy i eksplanacyjny.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the concept of sovereignty - an analytical category applicable to states. However, with the emergence of new actors in the international arena, especially new types of organisations such as the European Union, the question arises: whether it is possible to apply sovereignty to entities other than states. The authors assume that in the area of social sciences, it is possible to give the concept of the sovereignty a certain trait of universality, inter alia, to better reconcile the legal and political science approaches. The aim of this study is to identify and then to define an important feature of the EU, which may be sovereignty itself or its equivalent (autonomy, claim to sovereignty, quasi-sovereignty). The results of the study may lead to a better understanding of non-state subjects of public international law such as international organisations in genere, and organisations of integrational and supranational character in specie. The article is analytical, comparative and explanatory.(original abstract)
2
100%
XX
Przedstawiono suwerenność polityczną w aspekcie materialno-przedmiotowym i w aspekcie podmiotowym. Przybliżono poglądy polskich eurosceptyków i zwolenników integracji na suwerenność materialną oraz spór o podmiot suwerenności Polski oraz spór o podmiot suwerenności Polski.
EN
Presented political sovereignty in many aspects: on the financial side, subjective and objective. There still have been many difference of opinions among both Euro-enthusiasts and Euro-skeptics in Poland.(AK)
3
Content available remote Sovereign Money
80%
EN
The aim of this paper is to point out the commonalities and differences between the two currency reform approaches "100% Money" and "Sovereign Money". The definition of "100% Money" was taken from Irving Fisher, the definition of "Sovereign Money" from Joseph Huber. The biggest commonality of these two approaches is the aim to end or to ease financial crises, the biggest difference is the way this money gets booked. This paper is interesting for students and teachers of finance, especially if they are experts in money theory. (original abstract)
XX
Generalnie można stwierdzić, że suwerenność podatkowa państw członków Unii Europejskiej jest znaczna. Przede wszystkim wszelkie regulacje podatkowe na szczeblu wspólnoty wymagają zgody wszystkich członków Unii. Unia Europejska powinna dążyć nie do daleko idącego ujednolicania systemów podatkowych, lecz do wzajemnej zgodności konstrukcji podatkowych, aby nie były one barierami przepływu kapitału, pracowników, usług czy technologii. Państwom członkowskim pozostawiono przede wszystkim dużą autonomię w zakresie określania wysokości stawek podatkowych, w przypadku zaś podatków bezpośrednich także w sferach przedmiotowego i podmiotowego zakresu opodatkowania, ukształtowania podstaw opodatkowania oraz preferencji podatkowych. Niektóre elementy konstrukcji zwłaszcza podatków dochodowych nie wymagają jakiejkolwiek harmonizacji i powinny pozostawać domeną państw członkowskich. (fragment tekstu)
EN
The article discusses tax sovereignty of the EU member states. EU Directives impose some limitations on independent decisions concerning tax system. This refers primarily to VAT and excise taxes. Member states' sovereignty in the sphere of direct taxation is far less limited. The author attempts to provide an answer to the question of the extent to which EU Directives can and should interfere with tax systems of individual member states. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o istotę członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Ta organizacja międzynarodowa, na mocy decyzji jej twórców, tj. państw członkowskich, wyposażona została w atrybuty, przesądzające o jej unikalnym - ponadnarodowym - charakterze. Stanowiąca nowy porządek prawny, Unia Europejska posiada określony zakres autonomii, ale w sensie ontologicznym jest zależna od państw członkowskich. To one zdecydowały o powołaniu struktury integracyjnej z ośrodkiem rządzenia ulokowanym nie tylko poza, ale także ponad nimi, o zakresie jej kompetencji oraz instrumentach ich realizacji, a pozostając "panami traktatów", mogą zdecydować o jej rozwiązaniu. Decyzja o członkostwie w Unii Europejskiej wydaje się być warunkowana pragmatycznie i prakseologicznie - korzyściami, jakie daje współpraca w zakresie rozwiązywania wspólnie doświadczanych problemów. Solidarność, rozumiana jako jedność i równość państw członkowskich, wyrosła na jednoczącym aksjologicznym gruncie i warunkująca realizację integracyjnych celów, staje się w tej perspektywie czynnikiem legitymizującym UE, a jednocześnie - gwarantem jej bytu, zwłaszcza w niełatwym czasie kryzysów.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to try to outline the essence of membership of the European Union. This international organization, by virtue of the decision of its creators, i.e. the Member States, has been equipped with attributes, which have determined its unique - supranational - character. As a new legal order, the European Union has been granted some scope of autonomy, but ontologically it is dependent on the Member States. It is the Member States that have taken decision on setting up a new integration structure with a center of decision-making located not only outside but also above them, the scope of its competences and instruments of their exercising, and as "masters of the Treaties", may decide to dissolve it. The decision to join the European Union seems to be determined pragmatically and praxiologically - upon benefits of cooperation within the framework of the EU. In this perspective solidarity, understood as the unity and equality of the Member States, based on common values, becomes a factor legitimizing the EU, and at the same time - a guarantor of its existence, especially in times of crisis.(original abstract)
EN
This paper analyses the question of how to perceive the traditional theoretical concept of state sovereignty vis-á-vis European integration. Within the European project we face the paradox of having two authorities claiming autonomy and dominance. It is undisputable that the European Union is behaving like an autonomous public power - the new sovereign of its kind. But at the same time the Member States also maintain their sovereign statehood. This duality cannot be comprehended together with the old characteristics of sovereignty, which accepts only one holder of this feature. To reconcile the phenomena of European integration and the concept of sovereignty, we must shift into new definitions of the latter. This paper argues in favour of the acceptation of a shared sovereignty concept.
XX
Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza ma na celu pokazanie problemu restrukturyzacji zadłużenia w skali globalnej. Część druga skupia się na roli Unii Europejskiej jako szczególnym aktorze na scenie międzynarodowej, pokazując dlaczego również w kwestii międzynarodowej architektury finansowej stanowi ona ciekawy materiał badawczy. Z kolei część trzecia przedstawia metodologiczną stronę zagadnienia. (fragment artykułu)
EN
The objective of this paper is to demonstrate the effect of excessive debt on state sovereignty. Specifically, it seeks to examine issues such as state insolvency and bankruptcy, changes in the structure of foreign debt of developing states, and methods of restructuring foreign debt. The whole issue of debt restructuring lies at the hear of this paper - another is showing the European Union's attitude towards debt restructuring as being unique world wide. The first part of the work shows the problem of debt restructuring across the globe. The second part focuses on the role played by the EU as a peculiar actor on the international arena, one which has become a fascinating subject to delve into in terms of the international financial architecture. The final, third, part discusses methodology. (original abstract)
EN
Many theoretical perspectives have touched on the concept of sovereignty, but the need for more sovereignty-based discussion in relation to the postcommunist era still exists. The question of sovereignty and its survival in the post-communist era touches on some general features such as the attributes, signs, properties, and conditions of the concept of sovereignty that have evolved. In the case of Kosovo, the issue of sovereignty can be linked to two distinct features, namely democracy and human rights. For Kosovo to be a sovereign state, it had a mandatory prerequisite to fulfil these two features. These features implied the fulfilment of two criteria, in the forms of legality and legitimacy and, in reality, these two criteria stem from the will of the people. This reflection shows that sovereignty in the post-communist era had to be in line with respect for human rights as a feature of the principles of democracy. However, the transition from the communist system to democracy was not an easy one. In this regard, Kosovo has come a long way in achieving sovereignty and managed to be declared a sovereign state in 2008. The conditioning of Kosovo's sovereignty by the above criteria represents the influence of the post-communist era, and its earlier form differs from the prevailing form of absolute sovereignty as it existed, for example, in the former federations of Russia and Yugoslavia. Kosovo's sovereignty is reflected in accordance with the will of the majority of over ninety-five percent of the country's population. Moreover, in Kosovo, minorities have privileges, such as positive discrimination and the special right that constitutional changes on vital issues pertaining to those minorities cannot be made without their vote. However, in the post-communist era, it was not possible to democratise all sovereign states. Some states focused on the power and manner of expanding power in their respective territories and fought for the recognition of reconfigured sovereignty at the expense of justice and rights. Therefore, since the post-communist period, the definition, content, and character of sovereignty has been in debate, with a new dimension of respect for human rights as a major talking point and as an essential mark of the principle of democracy.(original abstract)
XX
Autor próbuje odpowiedzieć na pytania dotyczące istoty i znaczenia suwerenności w życiu jednostki i społeczeństwa.
EN
The author attempts to address questions relating to the essence and significance of sovereignty in the life of an individual and the society.
XX
Problematyka suwerenności jest wciąż aktualnym tematem badań naukowych, rozważań publicystycznych, sporów politycznych ale też przedmiotem niezwykle ostrych kontrowersji. Dotyczy bowiem pojęcia, którego rozumienie jest niejednoznaczne, a często nawet błędne. W powszechnym rozumieniu jest atrybutem państwa, bez którego nie może ono istnieć. Stosunek do państwa jest często wyznacznikiem stosunku do suwerenności.(fragment tekstu)
XX
Artykuł podejmuje dyskusję na temat suwerenności państwa współczesnego wobec zjawisk ponadnarodowych. Przedstawia zasadę suwerenności w koncepcjach integracji europejskiej.
EN
Sovereignty ( in the modern reading of the term), usually associated with the independence of states in international relations does not fit into the framework of contemporary political relations. The way it is formulated in absolutist terms, by emphasising "independence from all sorts of influence", seems to be at odds with contemporary processes of globalisation and integration. The national state ceases to be the independent subject of international relations in the sense that the state is submitted to independence. (short original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie dotyczy problemów metodologicznych, związanych z realizacją przez autora programu badawczego, którego ostatecznym efektem było przygotowanie jesienią 2005 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pracy doktorskiej zatytułowanej Doktryna suwerenności w konstytucjonalizmie brytyjskim. (fragment tekstu)
EN
This paper dwells on methodological issues related to the author's research project, the final product of which is his doctoral thesis The sovereignty doctrine in British constitutionalism. The subject matter was intended to define the interdisciplinary research area, covering the evolution of the British political system, theories of politics, the history of political ideas, comparative constitutional law and several select issues of the theory and practice of European integration. The objective was to analyze the specificity, idiosyncrasy and uniqueness of the British doctrine of sovereignty set against the history of the universal doctrine of sovereignty. Setting sovereignty as a political concept and a legal doctrine in the context of British constitutionalism results from the specific structure of the British constitution which bears no marks of a basic law and which is at the same time primarily embedded in non-statutory sources of law. To study the evolution of the British constitution and the British doctrine of sovereignty, owing to their specificity, a two-pronged approach must be taken. It would involve the study of specific cases and the findings, in turn, would provide valuable information on the nature of key political and legal processes taking place on the whole continent, such as regionalization or European integration. (original abstract)
XX
Cel: Celem artykułu było odniesienie się do zjawiska suwerenności, która uznawana jest za podstawową cechę współczesnych państw. Jej istota oznacza w stosunkach międzynarodowych niezależność danego państwa od jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych, w szczególności innych państw. W stosunkach wewnętrznych pozycję suwerena zajmuje podmiot sprawujący najwyższą władzę, którego wola decydowała o wszystkich sprawach najważniejszych dla danego państwa. Metody i materiały: W artykule opisano i przedstawiono problematykę suwerenności organizmów państwowych, utworzonych na ziemiach polskich po rozbiorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, funkcjonujących w ramach struktur politycznych poszczególnych państw zaborczych. Były to w szczególności Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie kongresowe, Rzeczpospolita Krakowska, Królestwo Galicji i Lodomerii, Wielkie Księstwo Poznańskie. Cechy państw niesuwerennych posiadały w szczególności Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie. Rzeczpospolita krakowska była wolnym miastem pod protekcją mocarstw. Królestwo Galicji i Lodomerii oraz Wielkie Księstwo Poznańskie miały jedynie status prowincji. Celem przyjętych rozwiązań było uspokojenie aspiracji polskich elit do odbudowy niepodległej Rzeczypospolitej. Wyniki i wnioski: Polskie organizmy polityczne, jakie utworzone zostały z woli mocarstw rozbiorowych w latach 1795 - 1848, stanowiły formy przejściowe, które miały ułatwić całkowite wcielenie ziem polskich do struktur polityczno-organizacyjnych państw zaborczych. Były to rozwiązania doraźne, których celem było uspokojenie aspiracji polskich elit, w szczególności arystokracji, a także częściowo niższej szlachty i mieszczaństwa do odbudowy niepodległego państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Sovereignty is considered a fundamental feature of modern states. Its essence in international relations means the independence of a given state from any external entities, in particular other states. In internal relations, the position of the sovereign is occupied by the entity exercising the highest power, whose will determined all the most important matters for a given state. The article presents the issues of the sovereignty of state organisms established in Poland after the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth, functioning within the political structures of individual partitioning states. These were, in particular, the Duchy of Warsaw, the Congress Kingdom of Poland, the Republic of Krakow, the Kingdom of Galicia and Lodomeria, and the Grand Duchy of Poznań. The features of non-sovereign states were held, in particular, by the Duchy of Warsaw and the Kingdom of Poland. The Republic of Kraków was a free city under the protection of great powers. The Kingdom of Galicia and Lodomeria and the Grand Duchy of Poznań had only the status of a province. The purpose of the adopted solutions was to appease the aspirations of the Polish elite to rebuild the independent Republic of Poland. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia oraz wyjaśnia specyfikę podmiotowości Stolicy Apostolskiej na gruncie prawa międzynarodowego. W części pierwszej zarysowane są okoliczności powstania tzw. kwestii rzymskiej, sytuacji historycznej i wydarzeń politycznego zjednoczenia Włoch, upadku Państwa Kościelnego. Część druga poświęcona jest prezentacji i ocenie dyskusji teoretyków prawa, z okresu przed zawarciem traktatów laterańskich i toczonej współcześnie na temat pozycji Stolicy Apostolskiej jako przedstawiciela Kościoła Katolickiego. W części trzeciej scharakteryzowano podmiotowość Stolicy Apostolskiej, jej zdolność traktatową oraz legacyjną. Część czwarta poświęcona jest aktywności Stolicy Apostolskiej na forum międzynarodowym.
EN
This paper begins with Isaiah Berlin’s two concepts of liberty – negative and positive – and uses them as a lens to bring two different notions of sovereignty into clearer focus. Moreover it aims at explaining how these differing notions of sovereignty provoke divergent and often counterintuitive responses to the question of EU integration. In particular it considers the attitudes of Poland and the United Kingdom as examples of the difference views between one new accession state and one founding member. Streszczenie: Artykuł rozpoczyna od dwóch pojęć o wolności Isaiah’a  Berlin’a – mianowicie wolności pozytywnej i negatywnej, używając je jako sposób głębszej analizy pojęcia suwerenności. Artykuł podejmuję próbę wyjaśnienia dlaczego te różne pojęcia suwerenności prowokują różne i czasem niespodziewane reakcje na temat integracji unijnej. W sposób szczególny analiza skupia się nad różnicą między poglądami wobec integracji znajdujące się w Polsce – nowe państwo unijne – oraz Wielkiej Brytanii – państwo dawnej unii.
16
Content available La democrazia ricorrente. DEMOCRAZIA O OLIGARCHIA?
70%
EN
The societies today, especially in the so-called ‘West’, seem irreversible crisis both from an organizational and economically and especially on that of the ‘values’ (religious or secular, that are). In Central Europe Mediterranean we had the illusion that the creation and the EIB, the Community Union and now in Europe, was the solution to the ‘problem’. Instead, not only proved to be inadequate, but is ending itself to become great or at least part of the problem. One of the main nodes consists in the alienation individual with respect to policy management, increasingly the preserve of oligarchies. There is much to say and much to do. Above all it is necessary to redesign the ‘model’ of society, overcoming the abstractness of the concept of State, and proposing joint truthful and not patterns worn and often harbingers of fictions. It should be cautioned, however, that there is no perfect model and, therefore, it is necessary to assume a ‘dynamic model’. Experience shows that the proposed solutions often arouse enthusiasm and expectations that, after a certain interval, fade and ineffective, therefore democracy needs to know how to renew and reshape consistently and regularly, according to a model of democracy that would define recurring.
XX
Referendum z 4 grudnia 2016 r. ukazało wiele mankamentów funkcjonowania systemu konstytucyjnego Republiki Włoskiej. Wyniki referendum nie dały podstaw do zmiany fragmentów Konstytucji z 1948 r. Przypuszczać należy, że jedną z przyczyn niepowodzenia zwolenników zmian było bardzo złe wyjaśnienie celów i sensu wspomnianego referendum. W wyjaśnianiu tym brali udział przede wszystkim politycy, zwracając uwagę głównie na argumenty o charakterze politycznym, pomijając problematykę techniczno-prawną. Tymczasem wiele spraw konstytucyjnych powinno być przedmiotem poważnej debaty. Przede wszystkim chodzi o rolę partii politycznych we współczesnym państwie, o konieczność nowego podejścia do roli suwerena, o takie zmiany w prawie wyborczym, które umożliwiłyby odgrywanie pierwotnej roli przypisanej wyborcom przez konstytucję. Wskazana problematyka oparta jest na przykładach włoskich, ale jest ona tak samo ważna w odniesieniu do wszystkich państw Unii Europejskiej i struktur ponadnarodowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The referendum of December 4, 2016 revealed many shortcomings in the functioning of the constitutional system of the Italian Republic. The results of the referendum did not give rise to amendments to the 1948 Constitution. It should be presumed that very bad explanation of the purpose and meaning of the referendum. Was one of the reasons for the failure of the supporters of the change. Explanations were made mainly by politicians, paying particular attention to the political arguments, aside from technical and legal issues. Meanwhile, many constitutional issues should be the subject of serious debate. First and foremost, it is about the role of political parties in a modern state, the need for a new approach to the role of a sovereign, and such changes in electoral law that would allow the voters to play the primary original, assigned to the voters by the Constitution. Discussed problems are based on Italian examples, but they are equally important for all European Union countries and supranational structures.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono zasadę suwerennej równości oraz zadłużenie a immunitet państwa. Na koniec postawiono pytanie czy zadłużenie może prowadzić do utraty suwerenności?
EN
The participation of state in modern International relations leads necessarily to the limitation in realization of determined sovereign rights. Though to varying degree, this affects all countries, including the superpowers. The international law as well as national legal systems and regulations have given rise to effective mechanisms precluding the transformation of limited execution of sovereignty into the entirely different quality of infringing on sovereignty itself. One of the consequences of the principle of sovereign equality inherent in international law as well as the principle of good will consists in the moral obligation of debtors to cooperate in solving the indebtedness problem. However, it would be too early to consider the existence of legal obligation in this field. On the other hand, the legal consequence of contemporary interpretation of the principle of sovereign equality, and - especially - the good will principle, lies in the recognition of absolutely valid right of states to maintain their sovereignty. In consequence, such economic and financial obligations which infringe on sovereignty, are null and void from the view-point of International law.(original abstract)
19
Content available remote Suwerenność państwa w koncepcji integracyjnej Alcide De Gasperiego
60%
XX
Alcide De Gasperi (1881-1954) zajmuje niekwestionowane miejsce w gronie europejskich "Ojców Założycieli". Nie podważając tego twierdzenia ani nie ujmując niczego talentom De Gasperiego, uznać jednak musimy, że nigdy nie zaprezentował dopracowanych założeń teoretycznych własnego autorstwa, zwłaszcza zaś odnoszących się do szczegółowych rozwiązań prawno-ustrojowych. Zwykł raczej komentować swe konkretne poczynania, co znajdowało odzwierciedlenie w treści jego osobistych zapisków bądź listów do bliskich i współpracowników. Nadawało to jego rozważaniom politycznym bardzo konkretny charakter i czyniło zeń raczej "myślącego polityka" niźli myśliciela politycznego.(fragment tekstu)
EN
Alcide de Gasperi (1881-1954) represented the most expedient approach to the problem of integration. As a result, from among all the European Founding Fathers it was he who presented the least theoretically refined political vision. He should be recognised as a neo-Thomist who wanted to restore a lost unity of the Christian nations. Europe without wars did not mean actual peace for him. States had to establish a close co-operation. They were expected to limit their sovereignty and combine its attributes. It led to the setting-up of a new kind of organization, i.e. 'a community'. The idea of transferring 'sovereign rights' to international institutions (coined by Jean Monnet) was not adopted by De Gasperi. Thereby 'a community' was formed by the member states, which - at most - suffered and tolerated actions performed by it in precisely determined scopes of activity. Hence De Gasperi's vision was the most conservative from all those presented by the Fathers. As a sworn democrat, he accentuated the importance of the community's democratic legitimacy. This explains his opinion on the crucial role of the Assembly in the institutional scheme of the community. The Assembly provided a 'political momentum' and political control over various structures operating in the two areas of 'high politics': defence and foreign policy. It was thanks to De Gasperi's initiative that the significant article 38 was added to the European Defence Community Treaty. By virtue of this article, the signatories of the Treaty took a solemn commitment to establish a political community grounded on two classic constitutional ideas: division of powers and bicameral parliament. Nevertheless, a unity of the European nations, which all De Gasperi's efforts served to bring about, should be acknowledged as a model of confederacy.(original abstract)
XX
Artykuł opisuje zagadnienie suwerenności wewnętrznej. Wskazuje na tradycyjne koncepcje pojmowania tej kategorii oraz na współczesne rozwiązania problematyki suwerenności wewnętrznej, które prowadzą do pojęć suwerenności wspólnoty oraz suwerenności prawa. Te dwa zagadnienia tylko pozornie są z sobą sprzeczne, a rozwiązanie opisywanej problematyki znajduje się właśnie w ich współzależności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the issue of internal sovereignty. It points to the traditional understanding of the concepts in this category and the solutions to the contemporary problems of internal sovereignty which lead to the concepts of sovereignty of community and the sovereignty of law. These two issues seem to contradict each other, and the solution to the problems is described precisely in their interdependence. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.