Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technika membranowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wykorzystanie technik membranowych w uzdatnianiu wody do picia : stan wiedzy
100%
PL
W uzdatnianiu wody do picia stosuje się przede wszystkim techniki membranowe, których siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany. Wybór odpowiedniego procesu membranowego zależy od zakresu wielkości usuwanych z wody zanieczyszczeń i domieszek. W pracy omówiono możliwości wykorzystania technik membranowych w uzdatnianiu wód naturalnych. Odwrócona osmoza zatrzymuje jony jednowartościowe i większość związków organicznych małocząsteczkowych i jest stosowana do odsalania wód. Membrany nanofiltracyjne zatrzymują koloidy, szereg związków organicznych małocząsteczkowych oraz jony dwuwartościowe; można je, zatem zastosować do zmiękczania wody i usuwania mikrozanieczyszczeń organicznych. Ultrafiltracja i mikrofiltracja stanowią barierę dla substancji rozproszonych, koloidów i mikroorganizmów i dlatego można je stosować do klarowania i usuwania mętności wody. Procesy hybrydowe obejmujące techniki membranowe stosuje się do uzdatniania wody do picia w połączeniu z klasycznymi metodami separacji.
EN
In the treatment of water for drinking purposes first of all pressure-driven membrane techniques are used. The choice of the suitable membrane process depends on the size of the removed contaminants and admixtures from the water. In the paper the possibilities of using membrane techniques in natural water treatment are discussed. Reverse osmosis rejects ions and most organic compounds of low molecular weight and is applied for the desalination of water. Nanofiltration membranes retain colloids, a lot of organic substances with a low molecular weight and divalent ions and can be used to soften the water and to remove organic micropollutants. Microfiltration and ultrafiltration are a barrier for suspended particles, colloids and microorganisms and that is why they can be used for the clarification of water and the removal of turbidity. Hybrid processes with membrane techniques are applied in water treatment in connection with classical separation methods.
PL
Przemysł spożywczy należy do gałęzi gospodarki narodowej, które charakteryzują się dużym stopniem zużycia wody, co w konsekwencji wiąże się z wytwarzaniem znacznych ilości ścieków o podwyższonych stężeniach substancji organicznych w stosunku do ścieków komunalnych.
PL
Artykuł zawiera streszczenie pracy doktorskiej obronionej 30.09.2005 r. w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w Katedrze Termodynamiki Procesowej. W pracy przedstawiono perwaporacyjną technikę membranową służącą do rozdzielania mieszanin azeotropowych oraz mieszanin cieczy blisko wrzących. Wykonano opis matematyczny procesu perwaporacji, który umożliwi przewidywanie efektów transportowo-separacyjnych membran. Zaproponowano metodę empiryczną i pół-empiryczną opisu perwaporacyjnego rozdzielania mieszaniny izopropanol - woda. Badania wykonano na handlowej membranie płaskiej typu PERVAP-2210. W modelu empirycznym badania przeprowadzono zgodnie z planem czynnikowym trójpoziomym. Uzyskane wyniki doświadczeń posłużyły do wyznaczenia współczynników modelu dla badanego układu. Oceniono wpływ poszczególnych zmiennych procesowych, tj. natężenia przepływu, temperatury i składu nadawy. Obliczenia symulacyjne do zaproponowanej metody pół-empirycznej przeprowadzono w programie komercyjnym Aspen Customer Modeler. Zaproponowane metody modelowania i eksperymentów mogą być wykorzystane dla innego układu alkohol - woda.
EN
A membrane pervaporation technique for the separation of azeotropic mixtures and liquid systems with similar boiling points is presented in the paper. A mathematical description of pervaporation process is proposed to enable prediction of transport and separation properties of membranes. An empirical and semi-empirical method to describe isopropanol-water mixture separation by pervaporation is proposed. Experiments were made using a commercial PERVAP-2210 flat membrane. In the case of an empirical model studies were performed according to a three-factor design. Experimental results were used to determine model coefficients for the tested system. The effect of of particular process variables, i.e. flow rate, temperature and feed composition was estimated. Simulation calculations for the proposed semi-empirical method were made using a commercial Aspen Customer Modeler propgram. The proposed methods of modelling and experimenting can be applied in other alcohol-water systems.
EN
A membrane pervaporation technique for the separation of azeotropic mixtures and liquid systems with similar boiling points is presented in the paper. A mathematical description of pervaporation process is proposed to enable prediction of transport and separation properties of membranes. An empirical and semi-empirical method to describe isopropanol-water mixture separation by pervaporation is proposed. Experiments were made using a commercial PERVAP-2210 flat membrane. In the case of an empirical model studies were performed according to a three-factor design. Experimental results were used to determine model coefficients for the tested system. The effect of of particular process variables, i.e. flow rate, temperature and feed composition was estimated. Simulation calculations for the proposed semi-empirical method were made using a commercial Aspen Customer Modeler propgram. The proposed methods of modelling and experimenting can be applied in other alcohol-water systems.
PL
W pracy przedstawiono perwaporacyjną technikę membranową służącą do rozdzielania mieszanin azeotropowych oraz mieszanin cieczy blisko wrzących. Wykonano opis matematyczny procesu perwaporacji, który umożliwi przewidywanie efektów transportowo-separacyjnych membran. Zaproponowano metodę empiryczną i pół-empiryczną opisu perwaporacyjnego rozdzielania mieszaniny izopropanol - woda. Badania wykonano na handlowej membranie płaskiej typu PERVAP-2210. W modelu empirycznym badania przeprowadzono zgodnie z planem czynnikowym trójpoziomym. Uzyskane wyniki doświadczeń posłużyły do wyznaczenia współczynników modelu dla badanego układu. Oceniono wpływ poszczególnych zmiennych procesowych, tj. natężenia przepływu, temperatury i składu nadawy. Obliczenia symulacyjne do zaproponowanej metody pół-empirycznej przeprowadzono w programie komercyjnym Aspen Customer Modeler. Zaproponowane metody modelowania i eksperymentów mogą być wykorzystane dla innego układu alkohol - woda.
PL
Oczyszczanie ścieków to aktualny i ważny problem. Uporządkowanie gospodarki ściekowej to zadanie wymagające dostosowania systemu oczyszczania ścieków do wymagań ekologicznych i ekonomicznych panujących w danej miejscowości.
PL
Procesy membranowe są nadal rozwijającymi się technikami coraz częściej stosowanymi w różnych gałęziach przemysłu, również w przetwórstwie żywności. Jednym z ważniejszym trendów we współczesnych technologiach jest stosowanie układów hybrydowych i zintegrowanych. W wielu gałęziach przemysłu wprowadza się tzw. czyste technologie, czyli zintegrowane procesy bezodpadowe. Zilustrowano te tendencje na przykładzie produkcji zagęszczonych soków, przerobu serwatki, produkcji wina i wytwarzania oligosacharydów. Przedstawiono kierunki rozwoju technik membranowych, możliwych dzięki postępowi w chemii polimerów, inżynierii materiałowej i nanotechnologii.
EN
Membrane processes are still evolving techniques, finding more and more applications in different branches of industry, including food processing. The use of hybrid and integrated systems is one of the most important trends in contemporary technologies. In many industry branches the clean technologies, what means - integrated non-waste material processes, are introduced. These trends are illustrated by example of concentrated juices production, whey processing, wine and oligosaccharides production. Directions of membrane process development are presented and their expansion is possible thanks to progress of polymer and material science and nanotechnology.
PL
Przedstawiono przegląd literatury na temat możliwości wykorzystania technik membranowych do demineralizacji wody dodatkowej do obiegów: kotłowego, ciepłowniczego i chłodzącego. Przedstawiono kilka rozwiązań układów hybrydowych odwróconej osmozy/elektrodializy - wymiany jonowej, kilkustopniowe układy odwróconej osmozy oraz mikrofiltrację i ultrafiltrację jako procesy wspomagające demineralizację wody.
EN
The paper presents a review of literature dealing with the application ot membrane techniques for the demineralisation of additional water feeding the boiler, thermodynamic and refrigerating cycle. Several solutions of hybrid systems of reversed osmosis/electrodialysis have been discussed, as well as multi stage systems of reversed osmosis and micro- and ultrafiltration as processes aiding the demineralisation of water.
PL
Zasoby wody pitnej ulegają zmniejszaniu w zastraszającym tempie. Dysproporcja w zużyciu wody pomiędzy krajami najbardziej rozwiniętymi a Trzecim Światem dochodzi nawet do kilkuset litrów na dzień. Omówiono elementy projektowania instalacji membranowej przeznaczonej do oczyszczania ścieków.
PL
W artykule omówiono zagadnienie separacji emulsji olejowej na modułach ultrafiltracyjnych UF. Na podstawie wstępnych badań, przeprowadzonych w Akademii Morskiej w Szczecinie, zaproponowano nowe moduły ultrafiltracyjne, które spełniają test zaolejenia zawarty w Konwencji MARPOL, Rez. IMO MEPC 107/49. Opracowano nowe rozwiązanie systemu odolejacza Neptun z opatentowanym ceramicznym modułem UF.
EN
The issue of the separation of oil emulsions using the ultrafiltration (UF) modules has been discussed in this paper. On the basis of preliminary studies performed at the Maritime Academy in Szczecin, new ultrafiltration modules were used that complies to the control test of Marpol Res. IMO MEPC 107/49. A new solution of the Neptun oil separation system with the use of patented ceramic UF modules was presented.
PL
Przedstawiono przegląd literatury na temat możliwości wykorzystania technik membranowych do deminer alizacj i wody dodatkowej do obiegów: kotłowego, ciepłowniczego i chłodzącego. Opisano kilka rozwiązań układów hybrydowych odwróconej osmozy/elektrodializy-wymiany jonowej, kilkustopniowe układy odwróconej osmozy oraz mikrofiltrację i ultrafiltracji jako procesy wspomagające demineralizację wody. Przedstawiono kilka przykładów istniejących i pracujących obiektów przemysłowych.
EN
The paper presents a review of literature dealing with the application of membrane techniques for the demineralisation of additional water feeding the boiler, thermodynamic and refrigerating cycle. Several solutions of hybrid systems of reversed osmosis/electrodialisis have been discussed, as well as multi-stage systems of reversed osmosis and micro- and ultrafiltration as processes aiding the deminer alisation of water. The paper presents a few examples of the axisting industrial installations being in operation
PL
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił znaczny wzrost wymagań w zakresie oczyszczonej wody dla wszystkich kategorii użytkowników. Coraz większe wymagania dotyczące jakości wody zmotywowało przedsiębiorstwa ją oczyszczające do udoskonalania istniejących technik, łączenia metod i poszukiwania nowych technologii. W artykule dokonano porównania technologii membranowych i jonitowych w aspekcie środowiskowym i technicznym. Możliwym scenariuszem jest osiągnięcie przewagi rynkowej przez techniki membranowej ze względu na coraz większą świadomość ekologiczną i nacisk instytucjonalny na ochronę środowiska. Należy się także spodziewać powstawania instalacji hybrydowych, łączących elementy technik jonitowych i membranowych. Przed pojęciem decyzji o modernizacji instalacji uzdatniania wody inwestorzy powinni zasięgać opinii przedstawicieli obydwu rozwiązań, a przede wszystkim niezależnych instytucji oraz firm pomiarowych i doradczych, które na podstawie wykonanych badan mogą zaproponować wybór najkorzystniejszych technologii
EN
Over the past few decades there has occurred a significant increase in the area of requirements concerning water preparation for all categories of users. Growing water quality requirements have motivated water preparation plants to improve existing techniques, combine various methods and search for new technologies. A comparison is made between ionic and membrane methods in environmental and technological terms. The possible scenario is that it is the membrane technique that will achieve a market advantage due to the growing ecological awareness and institutional pressure on environmental protection. One should also expect the development of hybrid installations which would combine elements of ionic and membrane techniques. Before making a decision to build a water preparation installation, the investors should consult representatives of both solutions and first of all the independent institutions, eneterprises making analyses and advisory firms which, on the basis of the carried out examinations, may propose a choice of the most favourable technologies.
EN
The paper presents the results of studies on the changes in the PAHs concentration during pre-filtration and ultrafiltration (UF) processes. In the study, biologically treated wastewater (after denitrification and nitrification processes), discharged from the biological treatment plant and used in coke plant, was used. A gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was used in order to qualify and quantify the PAHs. Sixteen PAHs listed by EPA were determined. The wastewater samples were collected three fold and initially characterized for the concentration of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, COD, TOC and pH. In the first step, wastewater was filtrated on the sand bed. Total concentration of 16 PAHs in the treated wastewater before initial filtration was in the range of 44.8-53.5 mg/L. During the process the decrease in the concentration of the most studied hydrocarbons was observed. Concentration of PAHs after initial filtration ranged from 21.9 to 38.3 ?u/L. After the initial filtration process the wastewater flew to the ultrafiltration module and then was separated on the membrane (type ZW-10). The total concentration of 16 PAHs in the process of ultrafiltration was in the range of 8.9-19.3 mg/L. The efficiency of removal of PAHs from coke wastewater in the process of ultrafiltration equaled 66.6%. Taking into account the initial filtration, the total degree of removal of PAHs reached 85%. The obtained results indicate the possibility of using the ultrafiltration process with the initial filtration as additional process in the coke wastewater treatment.
EN
The article presents the laboratory device for the investigation of microfiltration processes of aqueous technological fluids. The developed device was used to regenerate contaminated technological fluids applied in cleaning processes of preparing metal elements for the deposition of functional coatings. The results of conducted tests indicated that, at the time of the above mentioned regeneration procedure, a significant amount of contaminants was removed. The amount of contaminants in the fluid regenerated with the use of the developed device did not exceed the level of the initial (freshly prepared) technological fluid. The regenerated fluid only required the alkaline content to be supplemented in order for its initial physico-chemical properties to be restored. The method for the purification of technological fluids that was realised with the application of the developed device can be used in periodical oil and other contaminant removal from aqueous wash baths that are used in various technological processes. This will extend their operational time and will significantly reduce the consumption of water and chemicals used to prepare the technological fluids.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania procesów mikrofiltracji wodnych cieczy technologicznych. Za pomocą tego stanowiska przeprowadzono próby regeneracji zanieczyszczonej cieczy technologicznej, stosowanej do oczyszczania powierzchni elementów metalowych, na które następnie nanoszono powłoki funkcjonalne. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podczas regeneracji zużytej cieczy usunięto z niej zasadniczą część zanieczyszczeń. Zawartość zanieczyszczeń w cieczy zregenerowanej za pomocą opracowanego stanowiska laboratoryjnego praktycznie nie przekraczała poziomu zanieczyszczenia wyjściowej (świeżo sporządzonej) cieczy technologicznej. Zregenerowana ciecz wymagała jedynie uzupełnienia zawartości preparatów alkalicznych w celu przywrócenia jej pierwotnych charakterystyk fizykochemicznych. Zrealizowana za pomocą opracowanego stanowiska metoda oczyszczania cieczy technologicznych może znaleźć zastosowanie do periodycznego usuwania oleju i innych zanieczyszczeń z wodnych kąpieli myjących, stosowanych w różnych procesach technologicznych. Umożliwi to wydłużenie czasu ich eksploatacji, a w efekcie znaczącą redukcję zużycia wody i chemikaliów, używanych do sporządzania cieczy technologicznych.
PL
Jako technologie czyszczące i czyste w inżynierii środowiska stosuje się szereg procesów jednostkowych. W pracy omówiono strategiczne znaczenie procesów separacyjnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wśród technik separacyjnych na pierwsze miejsce wysunęły się operacje membranowe dzięki kompleksowi przydatnych cech membran póiprzepuszczalnych. Omówiono podstawy procesów membranowych oraz ich zastosowanie w inżynierii środowiska. Membrany spełniają wiele warunków poprawnego zaprojektowania instalacji do separacji zanieczyszczeń występujących w różnych elementach środowiska.
EN
Now various unit operations could be used as cleaning and clean technologies. Among these groups there are separation processes that employ the strategic importance, especially membrane ones, because of specific properties of semipermeable membranes. Membranology is today a set of different but homogenous and similar separation processes and advanced reactors offering the widest spectrum of potential and realised applications than many other existing technologies. The article gives a comprehensive compendium of the basic problems in the field of synthetic membranes and membrane techniques, as well as describes the state of art of application of membrane techniques in water treatment processes, potentials offered by membrane techniques applied in the treatment of industrial wastewaters generated by various branches of industry as well as in air and effluent gases treatment.
PL
Alternatywą dla tradycyjnych technologii uzdatniania wody są ciśnieniowe techniki membranowe, spośród których szerokie zastosowanie praktyczne znalazła dotychczas ultrafiltracja. Praca zawiera przegląd literatury dotyczącej hybrydowego układu: adsorpcja na pylistym węglu aktywnym – ultrafiltracja. Przedstawiono charakterystykę procesu, przykłady jego zastosowania, wady i zalety oraz koszty.
EN
A review with 42 refs. covering advantages and cost of purification of river water with powd. activated C and by ultrafiltration and plants using this technique.
17
51%
EN
This study presents actually available membrane systems devoted to therapeutic and diagnostic applications. In particular LDL apheresis systems including new Two Stage Membrane System with Recirculation (TSMS) and the microdialysis technique are discussed. Application of the membrane systems to therapeutic purposes with utilization of methods improving the selectivity of LDL cholesterol removal cause decrease of albumin losses. Application of quasi-continuous monitoring using microdialysis technique during intensive treatment provided in some cases a completely new quality data, which may be helpful in the profound understanding of the pathophysiology of the specified diseases.
18
Content available remote Nowe membrany do osuszania gazu ziemnego
51%
PL
Przedstawiono wyniki badań osuszania gazu ziemnego za pomocą nowych własnych membran polimerowych typu mixed matrix. Uzyskane w warunkach laboratoryjnych wyniki wskazują na możliwość rozważenia zastosowania tego typu membran w skali przemysłowej, po spełnieniu określonych warunków.
EN
Wet MeH was dehydrated under lab. conditions with a SiO2 particles-contg. polypropylene capillary layer-supported polyether block amide copolymer membrane. The sepn. efficiency was 58–89%.
19
Content available remote Wodór w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA
51%
PL
Opisano warianty stosowanej w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA technologii katalitycznego półspalania metanu. Przedstawiono sposoby konwersji gazu syntezowego do wodoru. Opisano też techniki doczyszczania gazu wodorowego, stosowanego do otrzymywania alkoholi oxo poprzez uwodornienie aldehydów.
EN
Natural gas, ~40,000 m3 (S.T.P.)/hr. is converted into syngas contg. H2 66.9%, CO 18.8%, CO2 12.0%, CH4 0.6%, N2 1.7 mol%, which is used to make 1150 ton NH3/24 hrs. This is achieved in catalytic partial oxidation reactor working at 3.6 MPa with pure O2 and steam as reagents to CH4 and contg. about 30 ton of Ni-on-Al2O3 catalyst. The flameless catalytic partial oxidation with CO2 added yields a (1:1) H2:CO syngas, suitable for ox syntheses. Pressure swing adsorption on zeolites and membrane techniques repurify the partial oxidn. H2 to become 99–100% and 99.3–99.4% resp.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.