Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluorescencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Poliketanile zawierające w łańcuchu głównym grupy iminowe, będące produktami polikondensacji diketonów i diamin mogą być domieszkowane zarówno kwasami Lewisa jak i protonowymi. W prowadzonej pracy jako dopant zastosowano 1,2-(di-2-etyloheksylo)ester kwasu 4-sulfoftalowego (DEHEPSA). Związek ten dzięki swojej budowie spełnia podwójną rolę: -protonuje azot grupy iminowej oraz działa plastyfikująco co ułatwia przetwórstwo polimerów. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu protonowania (domieszkowania) na właściwości poliketanili, zarówno termiczne jak i spektroskopowe.
EN
New polyketanils have been synthesized from diamines and diketones by melt condensation polymerization (180C, 24 hours). Physical properties of these polymers can be conveniently tuned either by an appropriate design of the repeat sub-unit originating from the diamine or by protonation of imine nitrogen with a protonating agent exhibiting plasticizing properties, for example with 1,2-(di-2-ethylhexyl)ester of 4-sulfophthalic acid (DEHEPSA). In the base (non-protonated) from the synthesized polymers emit either blue radiation or green radiation depending on the mutual presence of conjugated and saturated chain segments. Protonation with DEHEPSA transforms blue radiation emitters into the green radiation ones. Simultaneously it results in a large decrease of the polymer glass transition (Tg) from the values exceeding 373K to the values close to room temperatures, improving by consequence the flexibility of the polymers.
2
100%
PL
Zbadano możliwość znakowania fluorescencyjnego nowoczesnych materiałów polimerowych dostępnym na rynku fluoroforem, w celu ich ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Pomysł znakowania wysokojakościowych tworzyw sztucznych polega na wprowadzeniu do znakowanych tworzyw odpowiednich fluoroforów w niewielkiej ilości (<0,1%), które będą służyły jako znaczniki firmowe producentów tworzyw o określonych parametrach, w celu odróżnienia wyrobów oryginalnych od ewentualnych podróbek niespełniających wymogów. Jako znacznik fluorescencyjny zastosowano 1,4-bis(2-benzoksazolo)naftalen, a znakowanymi materiałami były szpachlówka poliestrowa oraz lakier akrylowy, które są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Wyznaczono minimalne stężenie znacznika, pozwalające na wykrycie jego obecności w oznakowanym materiale.
EN
The possibility of marking of modem polymeric materials with a commercially available fluorophore, for the purpose of protection of the material manufacturers against non-fair competitors, has been evaluated. The idea relies on marking of high-quality polymeric products with fluorescent markers, which will be added to the polymers at low concentration (<0,1 %). Such markers will serve as identifiers of the product manufacturers to distinguish original high-quality products from potential counterfeits, which do not meet quality requirements. 1,4- Bis(2- benzoxazolyl)naphthalene was tested as the fluorescent marker for an acrylic lacquers and a polyester putty used in automotive industry. The minimal concentration of the marker, which allows detection of its presence in marked polymer has been determined.
PL
Zbadano wpływ dodatku słomy i odpadów zieleni miejskiej na właściwości spektralne kwasów huminowych powstających w procesie kompostowania osadów ściekowych. Badania związków przeprowadzono za pomocą spektralnej analizy absorpcyjnej w zakresie UV-VIS oraz analizy fluorescencyjnej. Rezultaty badań wykazały, że w procesie kompostowania zwiększa się ilość wielkocząsteczkowej frakcji specyficznych związków organicznych - kwasów huminowych. Ponadto dodatek słomy i odpadów zieleni miejskiej wpływa na elementy strukturalne kwasów huminowych, o czym świadczy zmiana w wydajności fluorescencji fluoroforów wchodzących w skład tych związków.
EN
The influence of straw and green waste addition on spectral proprieties of humic acids arising in composting process of municipal sewage sludge was investigated. These substances were investigated using UV-VIS absorption spectra and fluorescence emission spectra. Ther results indicated, that in the process of composting the amount of high - molecular fraction of specific organic substances - humic acids, is increasing. Addition of straw and green wastes the affects structural elements of humic acids what is confirmed by the change in fluorescence yield of fluorofors, entering into composition of these substances.
PL
Diagnodent to laserowe urządzenie diagnostyczne, służące do wykrywania patologicznych zmian szkliwa i zębiny w obrębie bruzd na powierzchniach stycznych oraz gładkich. Aparat ten wykorzystuje zjawisko fluorescencji. Cyfrowa analiza sygnału fluorescencji pozwala na ocenę stanu mineralizacji badanej powierzchni. Badanie takie jest szybkie, bezbolesne i nieinwazyjne. Celem pracy było porównanie urządzeń Diagnodent i Diagnodent Pen. Oceniano czułość wykrywania w zależności od stopnia zaawansowania choroby próchnicowej w bruzdach zębów stałych przedtrzonowych. Scharakteryzowano również walory użytkowe obu urządzeń. Materiał badawczy stanowiły bruzdy 40 zębów przedtrzonowych górnych i dolnych. Do badań zakwalifikowano wyłącznie zęby nieleczone stomatologicznie. Do oceny stanu twardych tkanek zęba w obrębie bruzd zastosowano urządzenie Diagnodent (KaVo) i Diagnodent Pen (KaVo). Diagnostykę prowadzono przed oczyszczeniem powierzchni żujących ze złogów nazębnych oraz po ich usunięciu. Poziom zaawansowania choroby próchnicowej oceniano wg skali Hibsta i Paulusa.
EN
Diagnodent is a laser diagnostic apparatus used for detecting dentine and enamel lesions at grooves, occlusal and interproximal surfaces. The diagnosis is based on the fluorescence phenomena. Digital analysis of fluorescence signal enables the evaluation of the mineralization degree. The diagnostic procedure is simple, fast, painless and non-invasive. In this study, the 40 teeth were examined. The research material was composed of groove of upper and lower untreated premolar teeth. Diagnodent and Diagnodent Pen systems were used in the diagnosis. Measurements were performed both, before and after cleaning of occlusal teeth surfaces by removing dental deposits. For estimation of progression of caries in permanent teeth, the scale according to Hibst and Paulus was used.
8
Content available remote On the spectral separation of dye mixtures
75%
EN
The fluorescent tracers technique for determining hydraulic and transport parameters in the field and in the laboratory is well established. Common practices include the use of multiple dyes in branches of convergent streams, or the use of multiple dyes to control the quality of the results. However, the quantification of dye mixtures cannot be done correctly by calibration curves constructed from fluorescence intensity peaks. This problem arises because the characteristic wavelengths of the tracers are close, and their fluorescence spectra are wide, which leads to mutual interference in samples containing mixtures of dyes. To assess a spectral separation method, a set of standard solutions containing single tracer and binary mixtures of dyes was prepared and measured using a spectrofluorometer. The fluorescence spectra were processed by software routines written for background subtraction and spectral separation. Pearson Type VII curves fitted well to the fluorescence spectra of the selected dyes and were used to calculate the contribution of each tracer in the mixture by an additive model. The difference between the calculated and the nominal values was smaller after spectral separation and dependent on the concentration ratio of the tracers. Mixtures that had one of the dyes in low concentration could not be detected by the traditional peak method but could be detected and quantified after spectral separation. The support of software routines can lead to higher productivity and improved data quality, and a spectral separation method should be a standard procedure for measuring dye mixtures.
PL
Często stosowaną metodą rejestracji zaników fluorescencji jest metoda oparta na czasowo skorelowanym zliczaniu pojedynczych fotonów - TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting). Ze względu na swoje zalety, ta metoda detekcji jest często wykorzystywana w badaniach kinetyki wygaszania fluorescencji. Metoda TCSPC została omówiona w licznych monografiach i pracach przeglądowych [1-7]. Niniejszy artykuł nie omawia zatem samej metody detekcji opartej na TCSPC, ma na celu natomiast zwrócenie uwagi na kilka praktycznych aspektów oraz problemów mających znaczenie dla oceny wiarygodności pomiarów wygaszania fluorescencji uzyskiwanych z wykorzystaniem aparatury pracującej na podstawie metody TCSPC. Omówienie przedstawione w tej pracy pomoże, jak mam nadzieję, lepiej zaplanować przyszłe pomiary oraz pozwoli zrozumieć dotychczasowe trudności napotykane w trakcie tego typu badań. Ponadto, w sytuacji gdy kinetyka zaniku fluorescencji donora w obecności wygaszacza jest dyskutowana na podstawie różnych danych uzyskanych z badań doświadczalnych, występujący czasami brak informacji o warunkach i sposobie wykonywania pomiarów utrudnia niezależną interpretację uzyskanych wyników. Niestety, w niektórych pracach poświęconych kinetyce szybkich reakcji dwucząsteczkowych badanych za pomocą wygaszacza fluorescencji podane informacje o warunkach i sposobie wykonywania pomiarów są bardzo skąpe.
EN
The aim of this paper is to review the most widely used technique for studies of fast bimolecular reactions - Time Correlated Single Photon Counting Technique (TCSPCT). The TCSPCT has become one of the most powerful tools to investigate the fluorescence time behaviour. The most prominent point of this method is the use of time-resolved fluorescence quenching as a method for studying diffusion-controlled reactions. The experimentally measured fluorescence decay D(T) is the convolution of the instrument response function E(t) and the fluorescence decay function I(t). The problem to solve is simply to determine the function I(t) when both D(t) and E(t) are known. In practice, however, the problem is highly complicated due to severe experimental distortions and correlations between adjusted parameters. In this paper we have attempted to evaluate the possibilities and limitations of TCSPCT under various conditions in determining the fluorescence quenching kinetics. To investigate fluorescence quenching using SCK theory it is essential to determine the values of R,D and k, because these parameters describe the rate coefficient presents the sum of the diffusion coefficients and R the sum of the radii of the donor in the electronic excited state and of the quencher respectively, and k represents the specific rate constant. However, from the point of view of the fluorescence decay measurement, it is necessary to determine the values of ło, S, Go and L, where Go is a scaling factor. In this paper particular emphasis is placed on the method enabling the determination of the numerical values of E(t) or the elimination of it from the procedure of data fitting according to SCK theory. Table 1 summarises details of experiment when the TCSPCT was employed to study kinetics of fast bimolecular reactions by observation of fluorescence quenching.
EN
We present aromatic thioketones as an excellent set of compounds for investigations of kinetics of fast bimolecular reactions studied by fluorescence quenching. It would be interesting to study seven compounds with fluorescence lifetimes ranging from 64 ps for thioxanthione to 880 for 2,23,3-tetramethylindanthione in perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane. Moreover the kinetics of fluorescence decay of all the studied thioketones in perfluoroalkanes without a quencher is very well established with xanthione as one of the most thoroughly studied compounds. Previous theoretical work has suggested that investigations of the kinetics of quenching involving compounds with very short fluorescence lifetimes would be a promising avenue of approach to obtaining more definitive experimental information for modelling studies. The aromatic thioketones are such donors. For xanthione, with a lifetime of 178 ps, and 1,3,4,5,6,8-xanthione-d6, with a lifetime of 600 ps, the kinetics of quenching can be described satisfactorily by the SCK theory. Parameters such as the sum of donor and quencher radii and the sum of their diffusion coefficients, obtained from this theory, are in rather good agreement with the corresponding values determined by other methods. Unfortunately, a rather large uncertainty in the determination of the proper rate constant k, prevents obtaining an unambiguous answer to the question of whether the large values of k are characteristic of the systems studied or instead are a consequence of the model employed. Also the mechanism of quenching of the S2 states of the thioketones by hydrocarbons is not yet clear.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady instrumentów typu lab-on- a-chip z jedno- i dwukanałową detekcją fluorymetryczną, przeznaczonych do wykrywania zagrożeń biologicznych.
EN
In the paper examples of lab-on-a-chip - based instruments utilizing one- and two-wavelengths fluorimetric detection for identification of biological threats have been presented.
PL
Organiczne związki cyny, w tym chlorotrifenylocyna (TriPhT), wykazują właściwości toksyczne w stosunku do organizmów żywych. Właściwości te mogą być między innymi związane z zaburzaniem funkcji błon biologicznych w tych organizmach. Celem prezentowanej pracy było zbadanie wpływu związku trifenylocyny na właściwości transportowe błon liposomów fosfatydylocholinowych, jako prostego modelu błony biologicznej, oraz wpływu TriPhT na stabilność tych błon Metodą fluoroscencyjną badano działanie związku TriPhT na proces gaszenia sondy NBD-PE wbudowanej do błon liposomowych przez jony tiosiarczanowe (S2O4(-2)) obecne w środowisku. Przy użyciu metody korelacji rozproszenia fotonowego zbadano także wpływ związku trifenylocyny w zakresie stężeń od 0-75 MM na rozmiary formowanych liposomów. Stwierdzono, że stężeniowo-zależny proces penetracji jonów tiosiarczanowych do wnętrza dwuwarstwy lipidowej indukowany związkiem TriPhT może być związany z tworzeniem par jonowych, umożliwiających ten transport anionów.
EN
Organic tin compounds, triphenyltin chloride in particular, are toxic to living organisms. Such property among others is connected with disturbance of membrane functions in living organism. The aim of the work reported was to investigate the effect of triphenyltin on the transport properties of phosphatidylcholine liposome membranes, seen as a simple model of biological membrane, and on stability of the membranes. Fluorescence quenching of NBD- PE probe by dithionite ions (S2O4(-2)) was used to measure the TriPhT induced permeabilisation of the liposomal membrane with respect to the ions. The method of photon scattering correlation was used to investigate also the effect of triphenyltin on dimensions of the liposomes formed within the concentration range 0 -70 uM. It was found that the concentration-dependent process of dithionite ion penetration into the lipid bilayer induced by TriPhT might be connected with ion-pair formation that makes the ion transport possible.
14
Content available Ultraviolet-induced fluorescence of lubricate oils
75%
EN
The paper describes the study on relationship between the engine lubricate oil quality and fluorescence phenomenon. In order to determine the Excitation-Emission spectra (EEMs) of oil samples, a spectrofluorometer combined with an optical fiber system were applied. Two methods of fluorescence measurement: when oil diluted in non-fluorescent solvent (n-hexane) is placed in the quartz-cuvette inside the spectrofluorometer, and when oil sample is placed outside the spectrofluorometer (then EEMs is measured through the optical fiber sensor) were utilized to analyze the shape of EEMs of lubricate oil. Moreover in the second case of measurement, the optical fiber sensor was placed at an angle of 45 degrees to the oil surface, similarly above the oil surface and beneath the oil surface directly submerged in oil. Preliminary measurement results presented in this paper – on one hand – indicate diversity in the shape of EEMs depending on the method of fluorescence measurement, on the other hand – indicate possibility to measure fluorescence of oil directly in engine lubricate oil circuit.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związku pomiędzy jakością oleju smarnego a zjawiskiem fluorescencji. W celu wyznaczenia widm zupełnych fluorescencji próbek oleju wykorzystano spektrofluorymetr połączony ze światłowodowym systemem pomiarowym. Zanalizowano kształt widm odnoszących się do oleju smarnego w dwóch sytuacjach, gdy: olej jest rozpuszczony w niefluoryzującym medium (n-hexan) i umieszczony jest w przyrządzie w kwarcowej kuwecie oraz gdy próbka oleju znajduje się na zewnątrz przyrządu, sygnał jest przenoszony światłowodem. Ponadto przy pomiarach z zastosowaniem światłowodu ustawiona pod kątem 45° głowica pomiarowa zestawu światłowodowego znajduje się, odpowiednio: w powietrzu nad powierzchnią oleju albo pod powierzchnię oleju. Przedstawione w niniejszym artykule wstępne wyniki badań z jednej strony wskazują na zróżnicowanie kształtów widm zupełnych fluorescencji względem metody pomiarowej, z drugiej strony – wskazują na możliwość wyznaczania fluorescencji bez wstępnej obróbki laboratoryjnej, bezpośrednio w silnikowym obiegu oleju smarnego.
EN
Titanium - doped SrAl₀.₅Ta₀.₅O₃:LaAlO₃ (SAT;LA) perovskite solid solution single crystals were grown by the Czochralski method for two Ti concentrations: 1 wt.% (LSAT1) ans 2 wt.% (LSAT2). It was stated that incorporation of Ti into SAT:LA crystal takes place in a non-uniform way. Ti³⁺ ions enter the crystal mainly in its conical part and mainly inside thin a (2-3 mm) layer within the crystal boundary. At room temperature, crystals from the conical part of the boule reveal strong absorption centered at about 529 nm for the case of LSAT1 single crystal while at about 451 nm and 651 nm for the case of LSAT2. Low temperature measurements have shown two absorption peaks centered at about 489 and 562 nm. Moreover, 850 nm peak is clearly observed. The intensity of the above described absorption coefficient strongly depends on the dopant concentration and reaches even 80 cm⁻¹. The above bands seem to be connected with centers not emitting Ti³⁺. After gamma-irradiation, additional absorption is observed, peaked at about 423 nm which gives two emission bands placed near 400 and 800 nm (375 nm excitation wavelength). They seem to be Ti³⁺ emissions coming from Ti³⁺ ions, occupying two different lattice octahedral positions one of which is octahedral (Al, Ta) site. Blue fluorescence is self-evident.
PL
Metodą Czochralskiego otrzymano domieszkowane tytanem perowskitowe monokryształy roztworu stałego SrAl₀.₅Ta₀.₅O₃:LaAlO₃ (SAT:LA), w skrócie LSAT. Otrzymano dwa rodzaje monokryształów. LSAT1 - 1 wt % Ti oraz LSAT2 - 2 wt % Ti. Niskotemperaturowe badania wykazały obecność dwóch pasm absorpcji dla obu kryształów z maksimum dla 850 nm. absorpcję 489 i 562 nm przyporządkowano jonom Ti³⁺ nieaktywnym optycznie z uwagi na lokalizację w oktaedrze tlenowym z wakansem tlenowym lub w międzywęźlach. Pasmo 850 nm odpowiada absorpcji wykazywanej przez pary jonów Ti³⁺-Ti⁴⁺ podobnie zlokalizowane. Próbki kryształu LSAT1 wycięte daleko od części stożkowej nie wykazywały żadnego z opisanych wyżej typów absorpcji. Po naświetlaniu tych próbek kwantami gamma zaobserwowano pojawienie się pasma dodatkowej absorpcji (ok. 1,5 cm⁻¹) z maksimum dla około 423 nm. Pobudzenie tego pasma długością fali 375 nm pozwoliło zaobserwować dwa podwójne pasma emisji: 420-440 nm i 830-60 nm. Przeprowadzone badania rentgenowskie i luminescencyjne pozwoliły wysnuć hipotezę o tym, że pierwsze z tych pasm pochodzi od jonów Ti³⁺ zlokalizowanych w prawidłowych oktaedrach, drugie zaś od jonów tytanu zlokalizowanych w oktaedrach z dystorsją. Emisja w obszarze 420-440 nm jest widoczna gołym okiem jako emisja promieniowania o niebieskiej długości fali.
PL
W doświadczeniach wegetacyjnych badano wpływ wzrastających dawek niklu na wzrost pszenicy. Pomiary fluorescencji chlorofilu przeprowadzono w warunkach naturalnych na liściach flagowych mierząc Fo, Fv/Fm, tl/2. Toksyczność niklu była większa w przypadku gleb o większej kwasowości. Stosunek Fv/Fm malał znacznie wolniej u roślin rosnących na glebach zawierających dużą ilość Ni, niż u roślin kontrolnych. Podobnym zmianom podlegały wartości parametru tl/2. Wartości Fo utrzymywały się na niskim poziomie u roślin rosnących na glebach z niklem. Rezultaty wskazują, że nikiel wpływa hamująco na procesy starzenia zachodzące u pszenicy.
EN
The effect of increasing nickel doses on wheat growth was investigated in vegetative experiments carried out on six soils. Results show that toxicity of nickel was more expressed on acid soils. Chlorophyll fluorescence was measured under field condition on flag leaves. The Fv/Fm ratio decline considerably slower in plants growing on soils containing higher Ni doses than in control plants. Similar effect was seen with parameter tl/2. Value of Fo remained low in plants growing on soil with nickel. It was concluded that nickel delayed senescence of wheat plants.
PL
Zbadano przydatność N-podstawionych pochodnych ftalimidu w roli sond fluorescencyjnych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT. Przebadanymi związkami były: N-(4-karboksyfenylo)ftalimid, N-(4-metylofenylo)ftalimid, N-butyloftalimid, N-hydroksyftalimid oraz N-(1-naftylo)ftalimid. Stwierdzono, że jedynie N-(4-karboksyfenylo) ftalimid jest wystarczająco trwały w warunkach fotopolimeryzacji kationowej eterów winylowych, aby mógł być stosowany do monitorowania tego procesu w całym zakresie konwersji monomeru.
EN
Applicability of a series of N-substituted phthalimides as fluorescent probes for monitoring of cationic photopolymerization processes by FPT method has been evaluated. The following phthalimides were studied: N-(4-carboxyphenyl)phthalimide, N-(4-methylphenyl)phthalimide, N-butylphthalimide, N-hydroxyphthalimide and N-(1-naphthyl)phthalimide. It has been found that only N-(4-carboxyphenyl)phthalimide is sufficiently stable under the cationic photopolymerization conditions of vinyl ethers to allow monitoring that process within entire range of the monomer conversions.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.