Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Od kilku lat obserwujemy wyraźne wzmożenie wysiłków prowadzących do opracowania samochodu autonomicznego, a więc takiego, który będzie sam się poruszał bez udziału kierowcy. Samochody takie przechodzą testy drogowe. Ostatnio prawie każde targi motoryzacyjne mają swoją premierę w tym zakresie. W prace te angażują się już nie tylko koncerny motoryzacyjne. Przedsmak tego, co będzie, stanowi aktualna oferta wyposażenia dostępnych na rynku pojazdów, jaką przygotowują producenci samochodów dla poszczególnych swoich modeli. Wiele z jej elementów można uznać za rozwiązania inteligentne prowadzące do autonomizacji samochodu. Wydaje się, że w obliczu tych tendencji warto już dziś zastanowić się, jakie korzyści dla miast może przynieść popularyzacja całkowicie autonomicznych samochodów, a także zbadać nastawienie kierowców do postępującej autonomizacji prowadzenia: do systemów asystujących oraz przyszłych autonomicznych samochodów. Stanowi to cel artykułu. Okazuje się, że można wskazać wiele korzyści dla miast, gdy autonomiczne pojazdy zaczną w nich funkcjonować, jednak będą one odczuwalne, dopiero wtedy, kiedy te samochody zdominują ruch. Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że użytkownicy samochodów generalnie odbierają pozytywnie postęp w kierunku opracowania autonomicznego samochodu, ale zdecydowana większość kierowców chce mieć możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu. Wyniki analiz uzupełnione zostały krótką charakterystyką postępów w zakresie asystentów jazdy oraz zwięzłym opisem dotychczasowych dokonań w zakresie konstrukcji autonomicznego samochodu.
EN
For several years now we have been seing a clear step-up efforts to develop an autonomous car – the vehicle which is able to drive itself and without the driver. Such cars are under road tests nowadays. Recently every motor show presents some premiere models of this category. Not only carmakers themselves have been involved in the development work. Foretaste of future developments is the current range of vehicle equipment available on the market that carmakers offer for particular models. Many components can be regarded as an intelligent solution leading to the autonomy of the vehicle. Facing those trends it seems worthwhile to consider benefits of popularization of totally autonomous cars for cities, it is also important to examine drivers’ attitude to the progressive autonomy of driving: to driver’ assistance systems, and to future driverless cars as well. This is a purpose of the paper. It turns out that cities can benefited significantly when autonomous cars are in use but only under the condition that they dominate the traffic. The survey showed that progress of development of an autonomous car is generally positively accepted by car users, but majority of drivers want to have possibility to drive the car on their own. The results of research were supplemented by a brief description of progress in the field of car assistance systems and achievements towards the development of a driverless car.
6
100%
PL
Od przedsiębiorstw deklarujących stosowanie koncepcji CSR zaczęto wymagać dowodów świadczących o tym, że działania związane z odpowiedzialnym prowadzeniem działalności są przez nie faktycznie podejmowane. Potrzeba ta powstała zapewne w wyniku powszechnie występujących rozbieżności pomiędzy deklaracjami głoszonymi przez przedsiębiorców, a ich rzeczywistym postępowaniem. Dlatego też, wraz z upowszechnianiem się koncepcji CSR, stworzone zostały rozmaite wytyczne i standardy, których celem jest wspieranie implementacji koncepcji CSR w organizacjach, a także jej rozwój na poziomie strategicznym i operacyjnym. W konsekwencji zwiększyła się liczba organizacji, które zaczęły stosować standardy wspomagające realizację zasad koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, takie jak: – norma SA8000, – norma AA1000, – normy ISO serii 14000, – Program Ekozarządzania i Audytów Środowiskowych (EMAS), – Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, – inicjatywa Global Compact, – indeksy Dow Jones Sustainability Group (DJSGI), – indeks FTSE4Good, – wytyczne zrównoważonego raportowania. Wymienione standardy przedstawiono poniżej.
10
Content available remote Korozja i metody zabezpieczeń antykorozyjnych w konstrukcjach okrętowych
100%
PL
Korozja jako zjawisko powoduje za sobą olbrzymie straty i generuje dużo problemów dla technologów, konstruktorów i spawalników. Zjawisko to jest trudne do zminimalizowania – wręcz niemożliwe do uniknięcia. Opracowano dużo metod zabezpieczeń konstrukcji przez korozją, a wybór właściwej musi być oparty na odpowiedniej wiedzy nt. warunków pracy i wymagań stawianych konstrukcji. W artykule przedstawiono rodzaje korozji konstrukcji okrętowych, główne miejsca jej występowania, wymagania stawiane zabezpieczeniom antykorozyjnym, przygotowanie konstrukcji do malowania i podstawowe metody zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
Corrosion as a phenomenon entails a huge loss for humanity and generates a lot of problems for engineers, designers and welding community. This phenomenon is difficult to reduce – even impossible to avoid. Developed a lot of methods of construction corrosion protection and the selection of the appropriate must be based on adequate knowledge about the structure working conditions and requirements for it. This paper presents the types of corrosion of ship structures, the main place of its occurrence, corrosion protection requirements, preparation for the structure painting and basic methods of corrosion protection.
PL
Technologia łączności satelitarnej zdobywa coraz większe rzesze użytkowników. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania globalnej łączności satelitarnej z obiektami transportowymi: statkami morskimi, pojazdami i samolotami. Najwięcej uwagi poświęcono systemowi Inmarsat jako najbardziej rozwiniętemu. Ukazano także zalety tego typu łączności w porównaniu z systemami łączności radiowej i telefonią komórkową.
14
Content available remote Using smartphones in supply chains
100%
EN
Mobile phones have settled in our lives for good. The technological development made them actual miniature computers with significant computing capability and many diverse functions, which earned them the name „smartphones”. They create new possibilities of application, also in business environments. As it turns out, already today smartphones are the most popular mobile devices used in supply chain management. Surely, as versatile and multi-functional devices, they will gain even larger share in the implementation of business tasks in the foreseeable future. The purpose of this paper is to describe the potential areas in supply chain management smartphones can be used in, compared to the current trends. The specified examples of application will be used to draw conclusions regarding the expected effects of use and most promising areas of implementation. These deliberations will be put in a wider social context, which is inevitable if we are to treat the consumer as the last link in the supply chain which, owing to the reported demand, is becoming a causative factor in all flows of goods.
PL
Telefony komórkowe na dobre zagościły w naszym życiu. Ich rozwój doprowadził do tego, że obecnie stanowią one zminiaturyzowane komputery o sporych możliwościach obliczeniowych i wielu rozmaitych funkcjach, zwane smartfonami. Otwierają się nowe możliwości wykorzystania tych urządzeń - także w biznesie. Jak się okazuje już dzisiaj smartfony cieszą się największą popularnością pośród urządzeń mobilnych wykorzystywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Z pewnością jako wszechstronne urządzenia wielofunkcyjne zwiększą one jeszcze swój udział w realizacji zadań biznesowych w tym obszarze w najbliższych latach. Celem artykułu jest charakterystyka potencjalnych obszarów wykorzystania smartfonów w zarządzaniu łańcuchem dostaw na tle aktualnych tendencji. Przywołane przykłady wykorzystania posłużą do sformułowania wniosków na temat spodziewanych efektów implementacji i najbardziej obiecujących obszarów wdrożeń. Rozważaniom będzie towarzyszyć szerszy, społeczny kontekst, co jest nieuniknione jeśli traktować konsumenta jako ostatnie ogniwo łańcucha dostaw, które poprzez zgłaszany popyt staje się czynnikiem sprawczym wszelkich przepływów rzeczowych.
18
Content available remote Łańcuchy dostaw i sieci logistyczne w biznesie międzynarodowym
100%
PL
Dla przedsiębiorstwa działającego w układzie kooperacyjnym celem opracowania i wdrożenia rozsądnej strategii partnerstwa jest podniesienie pozycji konkurencyjnej. Jeśli podobną zasadą kierują się jego partnerzy, wzrost konkurencyjności dotyczy całego układu kooperacyjnego. W dłuższym czasie następuje jego rozwój. Odniesienie tej zasady do łańcucha dostaw czy sieci logistycznej pozwala określić te układy kooperacyjne jako zintegrowane i traktować je w kategoriach tzw. rozszerzonego przedsiębiorstwa (extended enterprise).
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.